26) Sūrat Ash-Shu`arā'

Printed format

26)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ҭӓ-Сӥн-Мӥм 026-001 Та Син Мим. ‍-‍‍‍‍-
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 026-002 Бұл айқын Құранның аяттары. ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍
Ла`аллака Бӓҳи`ун Нафсака 'Аллӓ Йакӱнӱ Му'уминӥна 026-003 (Мұхаммед Ғ.С.) Олар иман келтірмеді деп, өзіңді жоя жаздадың. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
н Наша' Нуназзил `Алайһим Мина Ас-Самӓ'и 'Ӓйатан Фаžаллат 'А`нӓқуһум Лаһӓ Ҳӓđи`ӥна 026-004 Егер қаласақ, Оларға аспаннан бір мұғжиза түсірер едік те, оған бой ұсынушыларға айналар еді. ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Йа'тӥһим Мин Ҙикрин Мина Ар-Рахмӓни Мухдаćин 'Иллӓ Кӓнӱ `Анһу Му`риđӥна 026-005 Оларға Рахманнан жаңа бір үгіт келсе-ақ болды, олар одан бет бұрады. ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍
Фақад Каҙҙабӱ Фасайа'тӥһимнбӓ'у Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 026-006 Олардың жасынға шығарып, мазақтаған нәрселерінің түсінігі өздеріне жалғастырылады. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Илá Ал-'Арđи Камнбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Заұҗин Карӥмин 026-007 Олар жер жүзіне қарамай ма? Онда әр түрлі көркем өсімдіктөр өсірдік. ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-008 Рас бұнда ғибрат бар да, олардың көбі сенуші емес. ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-009 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббың тым үстем, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Нӓдá Раббука Мӱсá 'Ани А'ти Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 026-010 Сол уақытта Раббың Мұса (Ғ.С.) ға: Залым елге бар деп үндеді: ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қаұма Фир`аұна ۚ 'Алӓ Йаттақӱна 026-011 Перғауын еліне. Олар қорықпай ма? ۚ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби 'Иннӥҳӓфу 'Ан Йукаҙҙибӱни 026-012 (Мұса Ғ.С.): Раббым! Рас мен олардың мені жасынға шығаруынан қорқамын деді. ‌‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Йаđӥқу Ҫадрӥ Ұа Лӓ Йанҭалиқу Лисӓнӥ Фа'арсил 'Илá Һӓрӱна 026-013 Көңлім тарайым, тілім жүрмейді. Сондықтан Һарұнға да пайғамбарлық бер! ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌
Ұа Лаһум `Алаййа Ҙанбун Фа'аҳӓфу 'Ан Йақтулӱни 026-014 Мен оларға күнәкармын. Сондықтан олардың, мені өлтіруінен қорқамын! ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Каллӓ ۖ Фӓҙ/һабӓ Би'ӓйӓтинӓ ۖннӓ Ма`акум Мустами`ӱна 026-015 (Алла Т.): Әсте олай емес! Екеуің де мұғжизаларымызбен барыңдар. Расында Біз сендермен бірге әр нәрсені естиміз деді. ۖ‌‌ ‍ۖ‍‌ ‍‍‍
Фа'тийӓ Фир`аұна Фақӱлӓннӓ Расӱлу Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-016 Дереу екеуің Перғауынға баршы: Біз бүкіл әлемнің Раббының елшісіміз; ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
'Ан 'Арсил Ма`анӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-017 Израил ұрпақтарын бізбен бірге қоя бер!,- (деңдер-деді). ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Қӓла 'Алам Нураббика Фӥнӓ Ұалӥдӓан Ұа Лабиćта Фӥнӓ Мин `Умурика Синӥна 026-018 Перғауын: Сені бала қып асырамадық па? Өміріңнен неше жыл арамызда болмадың ба? ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Фа`алта Фа`латака Аллатӥ Фа`алта Ұа 'Анта Мина Ал-Кӓфирӥна 026-019 Ол қыларыңды қылдың. Сен нәсүкірлерденсің деді. ‌‌‍‍‍
Қӓла Фа`алтуһӓ 'Иҙӓан Ұа 'Анӓ Мина Аđ-Đӓллӥн 026-020 (Мұса Ғ.С.): Мен ол істі істеген кезде, қателескен едім деді. ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍
Фафарарту Минкум Ламмӓ Ҳифтукум Фаұаһаба Лӥ Раббӥ Хукмӓан Ұа Җа`аланӥ Мина Ал-Мурсалӥна 026-021 Сондықтан сендерден қорқып, өздеріңнен қаштым. Ақыр Раббым, маған хикмет беріп, пайғамбарлардан қылды. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Тилка Ни`матун Тамуннуһӓ `Алаййа 'Ан `Аббадта Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-022 Сен Израил ұрпақтарын құл қылып, маған міндетсіген игілігің осы. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Қӓла Фир`аұну Ұа Мӓ Раббу Ал-`Ӓламӥна 026-023 (Перғауын): Әлемдердің Раббы дегенің немене?,- деді. ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Қӓла Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖн Кунтум Мӱқинӥна 026-024 (Мұса Ғ.С.): Егер анық сенетін болсаңдар, Ол жер-көктің әрі екі арасындағылардың Раббы деді. ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Қӓла Лиман Хаұлаһу 'Алӓ Тастами`ӱна 026-025 (Перғауын) маңайындағыларға: Естімей отырсыңдар ма?,- деді. ‍~ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Раббукум Ұа Раббу 'Ӓбӓ'икуму Ал-'Аұұалӥна 026-026 (Мұса Ғ.С.): Ол, сендердің де Раббыларың, бұрынғы ата-бабаларыңның да Раббы деді. ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Қӓла 'Инна Расӱлакуму Ал-Лаҙӥ 'Урсила 'Илайкум Ламаҗнӱнун 026-027 (Перғауын): Тақ осы сендерге жіберілген Пайғамбар, мүлде жынды деді. ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Раббу Ал-Машриқи Ұа Ал-Мағриби Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖн Кунтум Та`қилӱна 026-028 (Мұса Ғ.С.): Егер түсінетін болсаңдар, Ол шығыс, батыстың және екі арасындағылардың Раббы деді. ‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Ла'ини Аттаҳаҙта 'Илаһӓан Ғайрӥ Ла'аҗ`аланнака Мина Ал-Масҗӱнӥна 026-029 (Перғауын): Егер менен басқаны тәңір етіп алсаң, әрине сені түрмеге саламын.,- деді. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла 'Аұалаұ Җи'тука Бишай'ин Мубӥнин 026-030 (Мұса Ғ.С.): Егер саған ашық дәлел келтірсем де ме?,- деді. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Қӓла Фа'ти Биһин Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 026-031 (Перғауын): Ал әкел. Егер шын айтушылардан болсаң деді. ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Фа'алқá `Аҫӓһу Фа'иҙӓ Һийа Ćу`бӓнун Мубӥнун 026-032 Сонда ол, таяғын тастады да сол уақытта көрнеу айдаһар болды. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Наза`а Йадаһу Фа'иҙӓ Һийа Байđӓ'у Лилннӓžирӥна 026-033 Тағы қолын шығарды. Ол, қараушыларға аппақ көрінді. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Қӓла Лилмала'и Хаұлаһунна Һӓҙӓ Ласӓхирун `Алӥмун 026-034 (Перғауын) айналасындағы бастықтарға: Рас мынау, тым білгіш сиқыршы екен деді. ‌ ‍‍~ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Йурӥду 'Ан Йуҳриҗакум Мин 'Арđикум Бисихриһи Фамӓҙӓ Та'мурӱна 026-035 Сиқырымен жерлеріңнен шығарғысы келеді. Ал бұған не бұйырасыңдар? ‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌
Қӓлӱ 'Арҗиһи Ұа 'Аҳӓһу Ұа Аб`аć Фӥ Ал-Мадӓ'ини Хӓширӥна 026-036 Олар: Бұны да туысын да тоқтата тұрып, қалаларға жинаушыларды жібер десті. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍
Йа'тӱка Бикулли Саххӓрин `Алӥмин 026-037 Бүкіл білгіш сиқыршыларды саған әкелсін! ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Фаҗуми`а Ас-Сахарату Лимӥқӓти Йаұмин Ма`лӱмин 026-038 Сонда белгілі күндегі орынға сиқыршылар жиналды. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Қӥла Лилннӓси Һал 'Антум Муҗтами`ӱна 026-039 Адамдарға да: Сендер жиналдыңдар ма?,- делінді. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ла`алланӓ Наттаби`у Ас-Сахарата 'Ин Кӓнӱ Һуму Ал-Ғӓлибӥна 026-040 (Ел): Егер жеңіске ие болса, әрине сиқыршыларға ереміз (десті). ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ Ас-Сахарату Қӓлӱ Лифир`аұна 'А'инна Ланӓ Ла'аҗрӓан 'Ин Куннӓ Нахну Ал-Ғӓлибӥна 026-041 Сиқыршылар келген сәтте, Перғауынға: Егер біз жеңсек, әрине бізге сыйлық бар емес пе?,- деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла На`ам Ұа 'Иннакум 'Иҙӓан Ламина Ал-Муқаррабӥна 026-042 (Перғауын): Я, рас сендер онда маған жақындардан боласыңдар деді. ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Қӓла Лаһум Мӱсá 'Алқӱ Мӓнтум Мулқӱна 026-043 Мұса (Ғ.С.) сиқыршыларга: Немене тастасаңдар қане тастаңдар деді. ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Фа'алқаұ Хибӓлаһум Ұа `Иҫӥйаһум Ұа Қӓлӱ Би`иззати Фир`аұна 'Иннӓ Ланахну Ал-Ғӓлибӱна 026-044 Сонда олар арқандарымен таяқтарын тастап: Перғауынның абыройы үшін біз жеңіске ие боламыз десті. ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Фа'алқá Мӱсá `Аҫӓһу Фа'иҙӓ Һийа Талқафу Мӓ Йа'фикӱна 026-045 Сонда Мұса (Ғ.С.) да таяғын тастады. Дереу ол, олардың жасанды нәрселерін жалмай бастады. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Фа'улқийа Ас-Сахарату Сӓҗидӥна 026-046 Сондықтан сиқыршылар сәждеге жығылды. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Бирабби Ал-`Ӓламӥна 026-047 Әлемнің Раббына иман келтірдік десті. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍
Рабби Мӱсá Ұа Һӓрӱна 026-048 Мұса мен Һарұнның Раббына. ‌ ‌‌‍‍‌
Қӓла 'Ӓмантум Лаһу Қабла 'Ан 'Ӓҙана Лакум ۖннаһу Лакабӥрукуму Ал-Лаҙӥ `Алламакуму Ас-Сихра Фаласаұфа Та`ламӱна ۚ Ла'уқаҭҭи`анна 'Айдийакум Ұа 'Арҗулакум Мин Ҳилӓфин Ұа Ла'уҫаллибаннакумҗма`ӥна 026-049 (Перғауын) оларға: Мен сендерге рұқсат беруден бұрын оған иман келтірдіңдер ме? Рас ол сендерге сиқыр үйреткен үлкендерің екен. Енді білесіңдер; әлбетте қол-аяқтарыңды шадырлата кесемін, тіпті бәріңді асамын деді. ‌‍‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Лӓ Đайра ۖннӓ 'Илá Раббинӓ Мунқалибӱна 026-050 (Сиқыршылар): Оқасы жоқ. Раббымызға қайтамыз деді. ‌ ‌ ‍‍ۖ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
ннӓ Наҭма`у 'Ан Йағфира Ланӓ Раббунӓ Ҳаҭӓйӓнӓн Куннӓ 'Аұұала Ал-Му'уминӥна 026-051 Расында біз сенгендердің алды болғандығымыздан, Раббымыздың қателерімізді жарылқауын үміт етеміз. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Аұхайнӓ 'Илá Мӱсá 'Ан 'Асри Би`ибӓдӥннакум Муттаба`ӱна 026-052 Мұса (Ғ.С.) ға: Құлдарымды түн қатырып әкет. Сөз жоқ, қуаланасыңдар деп уахи еттік. ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Фа'арсала Фир`аұну Фӥ Ал-Мадӓ'ини Хӓширӥна 026-053 Сонда Перғауын қалаларға жинаушылар жіберді. ‍‍‌‍‍‍
нна Һӓ'уулӓ' Лаширҙиматун Қалӥлӱна 026-054 Расында бұлар (Израил ұрпақтары) аз топ (деді). ‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһум Ланӓ Лағӓ'иžӱна 026-055 Сонда да олар бізді ашуландыруда. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Лаҗамӥ`ун Хӓҙирӱна 026-056 Расында біз сақ бір топпыз. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌
Фа'аҳраҗнӓһум Мин Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 026-057 Сөйтіп (Перғауындықтарды) бақшаларынан, бұлақтарынан шығардық. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Кунӱзин Ұа Мақӓмин Карӥмин 026-058 Сондай-ақ қазыналарынан, салтанатты мекендерінен де. ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Каҙӓлика Ұа 'Аұраćнӓһӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-059 Осылайша оларға Израил ұрпақтарын мұрагер қылдық. ‌‌‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Фа'атба`ӱһум Мушриқӥна 026-060 Сонда олар, Израил ұрпақтарын күн шыға қуды. ‍‍‍‍
Фаламмӓ Тарӓ'á Ал-Җам`ӓни Қӓла 'Аҫхӓбу Мӱсáннӓ Ламудракӱна 026-061 Екі топ бірін-бірі көрген сәтте, Мұса (Ғ.С.) ның жолдастары: Сөз жоқ, қолға түстік деді. ‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍
Қӓла Каллӓ ۖнна Ма`ийа Раббӥ Сайаһдӥни 026-062 (Мұса Ғ.С.): Әсте, шынында Раббым бізбен бірге. Маған жол көрсетеді деді. ۖ ‌‍ ‍‍‍
Фа'аұхайнӓ 'Илá Мӱсá 'Ани Аđриб Би`аҫӓка Ал-Бахра ۖ Фӓнфалақа Факӓна Куллу Фирқин Кӓлҭҭаұди Ал-`Аžӥми 026-063 Мұса (Ғ.С.) ға: Таяғыңмен теңізді ұр!,- деп уахи еттік. Сонда (теңіз) жарылып, әр бөлімі асқар таудай болды. ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Азлафнӓ Ćамма Ал-'Ӓҳарӥна 026-064 Артқыларды да сол жерге жақындаттық. ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Анҗайнӓ Мӱсá Ұа Ман Ма`аһуҗма`ӥна 026-065 Мұса (Ғ.С.) ны да онымен бірге болған адамдардың барлығын құтқардық. ‍‌ ‌ ‌‍‍~‍‍‍‍‍
Ćумма 'Ағрақнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 026-066 Сосын басқаларды суға батырдық. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-067 Әрине бұнда ғибрат бар. Сонда да олардың көбі нанбады. ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-068 Расында Раббың Ол, аса үстем, тым мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Атлу `Алайһим Наба'а 'Ибрӓһӥма 026-069 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға Ыбырайым (Ғ.С.) ның Қиссасын баян ет; ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһи Мӓ Та`будӱна 026-070 Сол уақытта ол әкесіне, еліне: Неменеге табынасыңдар?,- деді. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Қӓлӱ На`буду 'Аҫнӓмӓан Фанаžаллу Лаһӓ `Ӓкифӥна 026-071 Олар: Бұттарға шоқынамыз, оларға мүлде мүлгудеміз деді. ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Қӓла Һал Йасма`ӱнакум 'Иҙ Тад`ӱна 026-072 (Ыбырайым Ғ.С.): Олар шақырғандарыңда ести ме?,- деді. ‌‌‌ ‍‍‍
'Аұ Йанфа`ӱнакум 'Аұ Йаđуррӱна 026-073 Немесе олар сендерге пайда, зиян келтіре ала ма? ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Бал Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ Каҙӓлика Йаф`алӱна 026-074 Олар: Жоқ, аталарымызды осылай істеген түрде таптық деді. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Қӓла 'Афара'айтум Мӓ Кунтум Та`будӱна 026-075 Ал енді неменеге табынғандарыңды көрдіңдер ме?,- деді. ‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
нтум Ұа 'Ӓбӓ'уукуму Ал-'Ақдамӱна 026-076 Сендер де, бұрынғы аталарың да. ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фа'иннаһум `Адӱұун Лӥ 'Иллӓ Рабба Ал-`Ӓламӥна 026-077 Әлемдердің Раббынан басқа, олар менің дұшпаным. ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Ҳалақанӥ Фаһуұа Йаһдӥни 026-078 Ол, мені жаратқан, маған тура жол көрсетеді. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥ Һуұа Йуҭ`имунӥ Ұа Йасқӥни 026-079 Ол, маған жегізеді де, ішкізеді. ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Мариđту Фаһуұа Йашфӥни 026-080 Ол, қашан ауырсам, маған шипа береді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥ Йумӥтунӥ Ćумма Йухйӥни 026-081 Ол, мені өлтіреді де, сонсоң тірілтеді. ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥҭма`у 'Ан Йағфира Лӥ Ҳаҭӥ'атӥ Йаұма Адӥни 026-082 Ол сондай Алла, киямет күні қателерімді жарылқауын үміт етемін. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Рабби Һаб Лӥ Хукмӓан Ұа 'Алхиқнӥ Биҫ-Ҫӓлихӥна 026-083 Раббым маған даналық беріп, мені игілерге қоса көр! ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аҗл Лӥ Лисӓна Ҫидқин Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 026-084 Мені кейінгі нәсілдердің тілінде де шынайы үлгі қыла көр! ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Аҗ`алнӥ Мин Ұараćати Җаннати Ан-На`ӥми 026-085 Мені, нығметті жаннаттың мұрагерлерінен қыл! ‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ағфир Ли'абӥннаһу Кӓна Мина Аđ-Đӓллӥна 026-086 Әкемді жарылқа! Өйткені ол, адасушылардан. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Туҳзинӥ Йаұма Йуб`аćӱна 026-087 Қабірден тұратын күні мені мұңайтпа! ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Йаұма Лӓ Йанфа`у Мӓлун Ұа Лӓ Банӱна 026-088 Ол күні мал да, балалар да пайда бермейді. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Иллӓ Ман 'Атá Ал-Лаһа Биқалбин Салӥмин 026-089 Бірақ кім Аллаға нағыз жүрекпен келсе ғана (пайда береді). ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Узлифати Ал-Җаннату Лилмуттақӥна 026-090 Тақуаларға жаннат жақындатылады. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Бурризати Ал-Җахӥму Лилғӓұӥна 026-091 Азғындарға тозақ көрсетіледі. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍
Ұа Қӥла Лаһум 'Айна Мӓ Кунтум Та`будӱна 026-092 Оларға: Табынатындарың қайда?,- делінеді. ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Мин Дӱни Ал-Лаһи Һал Йанҫурӱнакум 'Аұ Йантаҫирӱна 026-093 Алладан өзгелер, сендерге жәрдем ете ме? Яки өздеріне жәрдем ете ала ма? ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Факубкибӱ Фӥһӓ Һум Ұа Ал-Ғӓұӱна 026-094 Табынылғандар да, азғындар да тозаққа етбетінен құлатылады; ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌
Ұа Җунӱду 'Иблӥса 'Аҗма`ӱна 026-095 Ібілістің әскерлері де тұтас. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Қӓлӱ Ұа Һум Фӥһӓ Йаҳтаҫимӱна 026-096 Олар онда былай деп таласады: ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Та-Аллӓһи 'Ин Куннӓ Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 026-097 Аллаға серт, адасқан-ақ екенміз ғой! ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
'Иҙ Нусаұұӥкум Бирабби Ал-`Ӓламӥна 026-098 Сендерді Әлемнің Раббына теңеуші едік. ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Аđалланӓ 'Иллӓ Ал-Муҗримӱна 026-099 Бізді күнәкарлар-ақ адастырған екен. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Фамӓ Ланӓ Мин Шӓфи`ӥна 026-100 Енді біздің ешбір шапағатшымыз жоқ. ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Лӓ Ҫадӥқин Хамӥмин 026-101 Жан күйер достымыз да жоқ. ‍‍‍‍‍‍
Фалаұ 'Анна Ланӓ Карратан Фанакӱна Мина Ал-Му'уминӥна 026-102 Әттең! Қайтарылсақ, иман келтіргендерден болар едік. ‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-103 Рас осы да бір ғибрат бар. Дегенмен олардың көбі иман келтірмеді. ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-104 (Мұхаммед Ғ.С.) расында Раббың тым үстем, аса мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Каҙҙабат Қаұму Нӱхин Ал-Мурсалӥна 026-105 Нұх (Ғ.С.) тың елі де пайғамбарларды жасынға айналдырды. ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Нӱхун 'Алӓ Таттақӱна 026-106 Сол уақытта, олардың туысы Нұх (Ғ.С.): Қорықпайсыңдар ма?,- деді. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-107 Рас мен сендер үшін сенімді бір Елшімін. ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-108 Енді Алладан қорқып, маған бағыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрӥ 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-109 Бұған Сендерден ақы сұрамаймын, менің ақым әлемдердің Раббына тән. ‍‌ ‌ ‌‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-110 Алладан қорқып, маған бағыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ 'Ану'умину Лака Ұа Аттаба`ака Ал-'Арҙалӱна 026-111 Олар: Саған қор кісілер ерді деп, иман келтірейік пе?,- десті. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍
Қӓла Ұа Мӓ `Илмӥ Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 026-112 (Нұх Ғ.С.): Олардың не істегендерін білмеймін деді. ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
'Ин Хисӓбуһум 'Иллӓ `Алá Раббӥ ۖ Лаұ Таш`урӱна 026-113 Егер сезетін болсаңдар, олардың есебі Раббыма тән. ‌‌ ‌ ‌‍ ۖ‍‍‌
Ұа Мӓ 'Анӓ Биҭӓриди Ал-Му'уминӥна 026-114 Иман келтіргендерді қумаймын. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Ин 'Анӓ 'Иллӓ Наҙӥрун Мубӥнун 026-115 Сондай-ақ мен ашық бір ескертушімін. ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Қӓлӱ Ла'ин Лам Тантаһи Йӓ Нӱху Латакӱнанна Мина Ал-Марҗӱмӥна 026-116 Олар: Әй Нұх! Егер тыйылмасаң, әрине таспен атқыланғандардан боласың деді. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла Рабби 'Инна Қаұмӥ Каҙҙабӱни 026-117 Раббым! Рас мені, елім жасынға шығарды деді. ‌‍ ‍ ‍‍‍
Фӓфтах Байнӥ Ұа Байнаһум Фатхӓан Ұа Наҗҗинӥ Ұа Ман Ма`ӥ Мина Ал-Му'уминӥна 026-118 Енді менімен олардың арасына нақ үкім бер! Мені де, мені мен бірге мүміндерді де құтқар! ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Фа'анҗайнӓһу Ұа Ман Ма`аһу Фӥ Ал-Фулки Ал-Машхӱни 026-119 Сонда оны да, онымен бірге болғандарды да толы кемеде құтқардық. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍
Ćумма 'Ағрақнӓ Ба`ду Ал-Бӓқӥна 026-120 Сосын, кейін қалғандарды суға батырдық. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-121 Рас бұнда анық ғибрат бар. Сонда да олардың көбі сенбейді. ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-122 Рас Раббың үстем де, мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Каҙҙабат `Ӓдун Ал-Мурсалӥна 026-123 Ғад елі де елшілерді жасынға шығарды. ‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Һӱдун 'Алӓ Таттақӱна 026-124 Сол уақытта оларға туыстары Һұд (Ғ.С.): Қорықпайсыңдар ма?,- деді. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-125 Рас сендерге сенімді Елшімін. ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-126 Алладан қорқып, маған бағыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрӥ 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-127 Бұған сендерден ақы сұрамаймын. Ақым әлемдердің Раббына тән. ‍‌ ‌ ‌‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
'Атабнӱна Бикулли Рӥ`ин 'Ӓйатан Та`баćӱна 026-128 Әр төбеге әншейін ескерткіш құрылыс жасайсыңдар ма? ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Таттаҳиҙӱна Маҫӓни`а Ла`аллакум Таҳлудӱна 026-129 Дүниеде мәңгі қалу үмітімен мықты сарайлар жасайсыңдар ма? ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Баҭаштум Баҭаштум Җаббӓрӥна 026-130 Қашан ұстасаңдар, қатты зорекерлікпен ұстадыңдар! ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-131 Енді Алладан қорқып, маған бағыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аттақӱ Ал-Лаҙӥ 'Амаддакум Бимӓ Та`ламӱна 026-132 Сендерді білген нәрселеріңмен қамтамасыз еткен Алладан қорқыңдар. ‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
'Амаддакум Би'ан`ӓмин Ұа Банӥна 026-133 Сендерге малдар, балалар берді ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 026-134 Бақшалар, бұлақтар берген (Алладан қорқыңдар). ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
ннӥҳӓфу `Алайкум `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 026-135 Сендерге болатын ұлы күннің азабынан қорқамын. ‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍
Қӓлӱ Саұӓ'ун `Алайнӓ 'Аұа`аžта 'Ам Лам Такун Мина Ал-Ұӓ`иžӥна 026-136 Олар: Сен уағыздасаң да, уағыздамасаң да бізге бірдей десті. ‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍
'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Ҳулуқу Ал-'Аұұалӥна 026-137 Бұл бұрынғылардың ғана салты. ‌ ‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Мӓ Нахну Биму`аҙҙабӥна 026-138 Біз азапқа душар болмаймыз. ‌ ‍‍‍‍
Факаҙҙабӱһу Фа'аһлакнӓһум ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-139 Сонда олар оны жасынға айналдырды да оларды жоқ еттік. Расында бұнда бір өнеге бар. Дегенмен олардың көбі сенбеген еді. ‍‍ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-140 (Мұхаммед Ғ.С.) Әрине Раббың Ол, тым үстем, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Каҙҙабат Ćамӱду Ал-Мурсалӥна 026-141 Сәмүд елі де елшілерді жасынға айналдырды. ‍‍‌‌ ‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Ҫӓлихун 'Алӓ Таттақӱна 026-142 Сол уақытта туыстары Салих (Ғ.С.): Алладан қорықпайсыңдар ма?,- деді. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-143 Рас мен сендер үшін сенімді бір Елшімін. ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-144 Алладан қорқып, маған бағыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрийа 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-145 Бұған сендерден ақы сұрамаймын. Менің ақым әлемдердің Раббына міндетті. ‍‌ ‌ ‌‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
'Атутракӱна Фӥ Мӓ Һӓһунӓ 'Ӓминӥна 026-146 Сендер осы жерде бейбіт қала аласыңдар ма? ‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍
Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 026-147 Бақшаларда, бұлақтарда. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Зурӱн Ұа Наҳлин Ҭал`уһӓ Һаđӥмун 026-148 Егіндерде, жұмсақ қауашақты құрма ағаштарында? ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Танхитӱна Мина Ал-Җибӓли Буйӱтӓан Фӓриһӥна 026-149 Сондай-ақ таулардан ойып, шеберлікпен үй жасайсыңдар ма? ‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-150 Алладан қорқыңдар да маған бағыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Туҭӥ`ӱмра Ал-Мусрифӥна 026-151 Шектен шығушылардың әміріне бағынбаңдар. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йуфсидӱна Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Йуҫлихӱна 026-152 Олар жер жүзінде бұзақылық істеп, түзушілік қылмайды. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱннамӓнта Мина Ал-Мусаххарӥна 026-153 Олар Салих (Ғ.С.) қа: Шынында сен жадыланғандардансың десті. ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Мӓнта 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Фа'ти Би'ӓйатин 'Ин Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 026-154 Сен біз сияқты ғана адамсың. Егер шыншыл болсаң, бір белгі әкел. ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қӓла Һаҙиһи Нӓқатун Лаһӓ Ширбун Ұа Лакум Ширбу Йаұмин Ма`лӱмин 026-155 (Салих Ғ.С.): Міне, белгі бір аруана. Су кезегі бір күн оныкі де, бір белгілі күн сендердікі деді. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тамассӱһӓ Бисӱн Файа'ҳуҙакум `Аҙӓбу Йаұмин `Аžӥмин 026-156 Оған жаман ниетпен соқтықпаңдар. Онда сендерді ұлы күннің апаты қолға алады ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Фа`ақарӱһӓ Фа'аҫбахӱ Нӓдимӥна 026-157 Олар, оны өлтіріп, тастады да өкініште болды. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Фа'аҳаҙаһуму Ал-`Аҙӓбу ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-158 Сонда оларды апат қолға алды. Расында бұнда ғибрат бар. Олардың көбі сенбеген еді. ‍‍‍‍‌ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-159 Расында Раббың тым үстем, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Каҙҙабат Қаұму Лӱҭин Ал-Мурсалӥна 026-160 Лұт елі де елшілерді жасынға айналдырды. ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Лӱҭун 'Алӓ Таттақӱна 026-161 Сол уақытта туыстары Лұт (Ғ.С.): Қорықпайсыңдар ма?,- деді. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-162 Мен сендерге сенімді бір Елшімін. ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-163 Енді Алладан қорқыңдар да маған бой ұсыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрийа 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-164 Бұған сендерден ақы сұрамаймын. Менің ақым әлемдердің Раббына міндетті. ‍‌ ‌ ‌‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
'Ата'тӱна Аҙ-Ҙукрӓна Мина Ал-`Ӓламӥна 026-165 Дүниеде (қатындар тұрып,) еркектерге қосыласыңдар ма? ‍‍ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Таҙарӱна Мӓ Ҳалақа Лакум Раббукум Мин 'Азұӓҗикум ۚ Бал 'Антум Қаұмун `Ӓдӱна 026-166 Раббыларыңның сендер үшін жаратқан әйелдеріңді тастайсыңдар ма? Сендер асқынған елсіңдер. ‍‍‌‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌‍ ۚ ‌‌‍ ‌‍‍‌
Қӓлӱ Ла'ин Лам Тантаһи Йӓ Лӱҭу Латакӱнанна Мина Ал-Муҳраҗӥна 026-167 Олар: Әй Лұт! Егер тыйылмасаң, әлбетте (жұрттан) шығарыласың десті. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Қӓла 'Иннӥ Ли`амаликум Мина Ал-Қӓлӥна 026-168 Лұт (Ғ.С.): Әрине мен сендердің қылықтарыңнан жиіркенемін деді. ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Рабби Наҗҗинӥ Ұа 'Аһлӥ Миммӓ Йа`малӱна 026-169 Раббым, мені, семьямды бұлардың қылықтарынан құтқар! ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фанаҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһуҗма`ӥна 026-170 Сонда оны да, үй-ішін де тұтас құтқардық. ‍‍ ‌ ‌‌‍‍~‍‍‍‍‍
'Иллӓ `Аҗӱзӓан Фӥ Ал-Ғӓбирӥна 026-171 Жоқ болатындардың ішіндегі кемпірден басқа. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Даммарнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 026-172 Сосын қалғандарды да жоқ еттік. ‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Амҭарнӓ `Алайһим Маҭарӓан ۖ Фасӓ'а Маҭару Ал-Мунҙарӥна 026-173 Оларға жаңбыр жаудырдық. Ескерту берілгендердің жаңбыры нендей жаман! ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ۖ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-174 Рас бұнда бір ғибрат бар. ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-175 (Мұхаммед Ғ.С.) Рас Раббың тым үстем, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Каҙҙаба 'Аҫхӓбу Ал-'Айкати Ал-Мурсалӥна 026-176 Әйке елі де елшілерді жасынға айналдырды. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһум Шу`айбун 'Алӓ Таттақӱна 026-177 Сол уақытта оларға Шұғайып (Ғ.С.): Қорықпайсыңдар ма?,- деді. ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-178 Рас мен сендерге сенімді бір елшімін. ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-179 Енді Алладан қорқыңдар да маған бағыныңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрийа 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-180 Сендерден бұған ақы сұрамаймын. Менің ақым әлемдердің Раббына міндетті. ‍‌ ‌ ‌‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
'Аұфӱ Ал-Кайла Ұа Лӓ Такӱнӱ Мина Ал-Муҳсирӥна 026-181 Өлшеуді толықтаңдар да кемітушілерден болмаңдар. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Зинӱ Бил-Қисҭӓси Ал-Мустақӥми 026-182 Тура таразымен тартыңдар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Лӓ Табҳасӱ Анӓса 'Ашйӓ'аһум Ұа Лӓ Та`ćаұ Фӥ Ал-'Арđи Муфсидӥна 026-183 Адамдардың нәрселерін кемітпеңдер (кісі хақысы жемеңдер) де жер жүзінде бұзақы болып жүрмеңдер. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Аттақӱ Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Ұа Ал-Җибиллата Ал-'Аұұалӥна 026-184 Сендер және бұрынғы нәсілдерді жаратқан Алладан қорқыңдар. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍
Қӓлӱннамӓнта Мина Ал-Мусаххарӥна 026-185 Олар: Сен анық жадыланғансың. деді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓнта 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Ұа 'Ин Наžуннука Ламина Ал-Кӓҙибӥна 026-186 Сен біз құсаған ғана адамсың. Әрі сені өтірікшілерден деп ойлаймыз. ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Фа'асқиҭ `Алайнӓ Кисафӓан Мина Ас-Самӓн Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 026-187 Егер шын айтушылардан болсаң, онда үстімізге аспанның бір кесегін түсір. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қӓла Раббӥ 'А`ламу Бимӓ Та`малӱна 026-188 (Шұғайып Ғ.С.): Раббым не істегендеріңді тағы жақсы біледі. ‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Факаҙҙабӱһу Фа'аҳаҙаһум `Аҙӓбу Йаұми Аž-Žуллати ۚннаһу Кӓна `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 026-189 Сонда олар оны жасынға шығарды да оларды түнек күннің апаты қолға алды. Рас ол, ірі бір күннің апаты еді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-190 Рас бұнда бір ғибрат бар. Олардың көбі сенбеген еді. ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-191 (Мұхаммед Ғ.С.) Рас Раббың Ол, тым үстем, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Латанзӥлу Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-192 Күдіксіз бұл Құран әлбетте әлемдердің Раббының түсіргені. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Назала Биһи Ар-Рӱху Ал-'Амӥну 026-193 Оны сенімді Рұх (Жебрейіл) келтірді. ‍‍‌ ‍‍‍
`Алá Қалбика Литакӱна Мина Ал-Мунҙирӥна 026-194 Ескертушілерден болуың үшін жүрегіңе қондырды. ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Билисӓнин `Арабӥйин Мубӥнин 026-195 Ап-ашық бір арап тілінде. ‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Лафӥ Зубури Ал-'Аұұалӥна 026-196 Рас ол, бұрынғылардың кітаптарында да бар еді. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
'Аұалам Йакун Лаһум 'Ӓйатан 'Ан Йа`ламаһу `Уламӓ'у Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-197 Израил ұрпақтарының ғалымдарының бұны білулері, олар үшін бір дәлел болмай ма? ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Ұа Лаұ Наззалнӓһу `Алá Ба`đи Ал-'А`җамӥна 026-198 Егер ол Құранды араптан басқа бір бөгдеге түсірсек те; ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍
Фақара'аһу `Алайһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Му'уминӥна 026-199 Ол бұны оларға оқыса да олар оған және сенбес еді. ‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Каҙӓлика Салакнӓһу Фӥ Қулӱби Ал-Муҗримӥна 026-200 Осылайша Құранды күнәкарлардың жүректеріне қойдық. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Лӓ Йу'уминӱна Биһи Хаттá Йараұ Ал-`Аҙӓба Ал-'Алӥма 026-201 Күйзелтуші азапты көргенге дейін оған сенбейді. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Файа'тийаһум Бағтатан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 026-202 Азап Оларға, олар сезбеген түрде кенеттен келеді. ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Файақӱлӱ Һал Нахну Мунžарӱна 026-203 Сонда олар: Бізге бір мұрса берілер ме екен?,- дейді. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Афаби`аҙӓбинӓ Йаста`җилӱна 026-204 Ал сонда олар: Азабымыздың тездетілуін тілей ме? ‌‌ ‍‍‍
'Афара'айта 'Ин Матта`нӓһум Синӥна 026-205 (Мұхаммед Ғ.С.): Көрдің бе? Оларды жылдарша қамтамасыз етсек те, ‌ ‌‍‍‍
Ćумма Җӓ'аһум Мӓ Кӓнӱ Йӱ`адӱна 026-206 Сонсоң Оларға уәде етілген апат келсе; ‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‌
Мӓғнá `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йуматта`ӱна 026-207 Оларды пайдаланған нәрселері қорымайды. ‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Аһлакнӓ Мин Қарйатин 'Иллӓ Лаһӓ Мунҙирӱна 026-208 Бір кентті жоқ еткен болсақ, әлбетте олар үшін ескертуші болған; ‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ҙикрá Ұа Мӓ Куннӓ Žӓлимӥна 026-209 Ескерту берілген. Зұлымдық қылушы емеспіз. ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Таназзалат Биһи Аш-Шайӓҭӥну 026-210 Бұл Құранды шайтандар түсірмеді. ‍‍
Ұа Мӓ Йанбағӥ Лаһум Ұа Мӓ Йастаҭӥ`ӱна 026-211 Оларға лайық та емес. Шамалары да келмейді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
ннаһум `Ани Ас-Сам`и Лама`зӱлӱна 026-212 Рас олар тыңдаудан мүлде ұзақтастырылған. ‍ ‌‍‍‍
Фалӓ Тад`у Ма`а Ал-Лаһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Фатакӱна Мина Ал-Му`аҙҙабӥна 026-213 (Мұхаммед Р.С.) Алламен бірге тәңір шақырма. Онда сен де азапқа ұшыраушылардан боласың. ‌ ‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Анҙир `Ашӥратака Ал-'Ақрабӥна 026-214 Жақын ағайындарыңа ескерт! ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аҳфиđ Җанӓхака Лимани Аттаба`ака Мина Ал-Му'уминӥна 026-215 Мүміндерден саған ергендерге қанатыңды жай. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Фа'ин `Аҫаұка Фақул 'Иннӥ Барӥн Миммӓ Та`малӱна 026-216 Сонда егер олар өзіңе қарсы шықса, онда: Сендердің істегендеріңнен бездім де. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Таұаккал `Алá Ал-`Азӥзи Ар-Рахӥми 026-217 Өте үстем, ерекше мейірімді Аллаға тәуекел ет. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Йарӓка Хӥна Тақӱму 026-218 Ол, сені тіке тұрған сәтте, көріп тұрады; ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Тақаллубака Фӥ Ас-Сӓҗидӥна 026-219 Сәжде қылушылардың арасында айналып жүргеніңді де. ‍‍‍‍‍
ннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 026-220 Рас Ол Алла, әр нәрсені естуші, білуші. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Һал 'Унабби'укум `Алá Ман Таназзалу Аш-Шайӓҭӥну 026-221 Шайтандар кімге түседі, сендерге хабар берейін бе? ‌ ‌ ‍ ‍‍
Таназзалу `Алá Кулли 'Аффӓкин 'Аćӥмин 026-222 Олар әрбір өтірікші, күнәкарға түседі. ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Йулқӱна Ас-Сам`а Ұа 'Акćаруһум Кӓҙибӱна 026-223 Олар шайтандарға құлақ салады. Олардың көбі өтірікші. ‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍
Ұа Аш-Шу`арӓ'у Йаттаби`уһуму Ал-Ғӓұӱна 026-224 Ақындарға азғындар ереді. ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‌
'Алам Тарáннаһум Фӥ Кулли Ұӓдин Йаһӥмӱна 026-225 Рас олардың ойпаттарда қаңғып, жүргенін көрмедің бе? ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Аннаһум Йақӱлӱна Мӓ Лӓ Йаф`алӱна 026-226 Рас олар істемеген істерін айтады. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Ҙакарӱ Ал-Лаһа Каćӥрӓан Ұа Антаҫарӱ Мин Ба`ди Мӓ Žулимӱ ۗ Ұа Сайа`ламу Ал-Лаҙӥна Žаламӱ 'Аййа Мунқалабин Йанқалибӱна 026-227 Бірақ иман келтіріп, ізгі іс істегендер, Алланы көп зікір еткендер, зұлымдық көргеннен кейін кек алғандар басқа. Ол зұлымдық қылғандар, жақында қалай айналдырылатындарын біледі. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah