25) Sūrat Al-Furqān

Printed format

25)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Табӓрака Ал-Лаҙӥ Наззала Ал-Фурқӓна `Алá `Абдиһи Лийакӱна Лил`ӓламӥна Наҙӥрӓан 025-001 Бүкіл әлемге бір ескертуші болуы үшін құлына (жақсы-жаманды айыратын) Құранды түсірген Алла өте жоғары. ‌‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Ал-Лаҙӥ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лам Йаттаҳиҙ Ұаладӓан Ұа Лам Йакун Лаһу Шарӥкун Фӥ Ал-Мулки Ұа Ҳалақа Кулла Шай'ин Фақаддараһу Тақдӥрӓан 025-002 Көктер мен жердің патшалығы Онікі. Ол, ешкімді бала қылып алмады да Оның патшалығында ешбір ортағы жоқ. Сондай-ақ әр нәрсені жаратып, оның өлшеуін белгіледі. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи 'Ӓлиһатан Лӓ Йаҳлуқӱна Шай'ӓан Ұа Һум Йуҳлақӱна Ұа Лӓ Йамликӱна Ли'нфусиһим Đаррӓан Ұа Лӓ Наф`ӓан Ұа Лӓ Йамликӱна Маұтӓан Ұа Лӓ Хайӓатан Ұа Лӓ Нушӱрӓан 025-003 (Сонда да) олар Алладан өзге, бір нәрсені жарата алмайтын, өздері жаратылатын, сондай-ақ өздеріне де пайда, зиян келтіру күшіне және өлтіру, тірілту тағы өлгенді қайта тірілту күшіне ие болмағандарды тәңір жасап алды. ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Ифкун Афтарӓһу Ұа 'А`ӓнаһу `Алайһи Қаұмун 'Ӓҳарӱна ۖ Фақад Җӓ'ӱ Žулмӓан Ұа Зӱрӓан 025-004 Сондай кәпірлер: Бұл Құран мүлде жасанды. Оны өзі шығарды, оған басқа ел де көмектесті деп, олар орынсыз жала жапсырды. ‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌‌‌‌
Ұа Қӓлӱ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна Актатабаһӓ Фаһийа Тумлá `Алайһи Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 025-005 Және олар: Ол Құран бұрынғылардың аңызы. Оны, бұл жаздырып алады да, ертелі-кеш өзіне оқылады деді. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍
Қул 'Анзалаһу Ал-Лаҙӥ Йа`ламу Ас-Сирра Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚннаһу Кӓна Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 025-006 (Мұхаммед Ғ.С.): Құранды көктер мен жердің сырын білетін Алла түсірді. Рас Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді де. ‍ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ұа Қӓлӱ Мӓли Һӓҙӓ Ар-Расӱли Йа'кулу Аҭ-Ҭа`ӓма Ұа Йамшӥ Фӥ Ал-'Асұӓқи ۙ Лаұлӓнзила 'Илайһи Малакун Файакӱна Ма`аһу Наҙӥрӓан 025-007 Тағы олар: Бұл қалай Пайғамбар? Тамақ жейді, базарларда жүреді. Неге оған, онымен бірге жүріп, қорқытатын періште түсірмейді?,-десті. ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۙ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌
'Аұ Йулқá 'Илайһи Канзун 'Аұ Такӱну Лаһу Җаннатун Йа'кулу Минһӓ ۚ Ұа Қӓла Аž-Žӓлимӱна 'Ин Таттаби`ӱна 'Иллӓ Раҗулӓан Масхӱрӓан 025-008 Немесе оған (шаңырақтан) бір қазына тасталса не оның бір қоректенетін бақшасы болса еді. Сөйтіп залымдар: Сендер мүлде жадыланған кісіге ересіңдер деді. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌
Анžур Кайфа Đарабӱ Лака Ал-'Амćӓла Фаđаллӱ Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна Сабӥлӓан 025-009 (Мұхаммед Ғ.С.) Қара! Сен үшін қалай мысалдар берді. Енді олар жол таба алмайтын түрде адасты. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Табӓрака Ал-Лаҙӥн Шӓ'а Җа`ала Лака Ҳайрӓан Мин Ҙӓлика Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ұа Йаҗл Лака Қуҫӱрӓан 025-010 Сондай молшылық иесі Алла қаласа, бұлардан да жақсы, астарынан өзендер ағатын бақшалар бере алады. Тағы сен үшін; сарайлар жасай алады. ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌
Бал Каҙҙабӱ Бис-Сӓ`ати ۖ Ұа 'А`таднӓ Лиман Каҙҙаба Бис-Сӓ`ати Са`ӥрӓан 025-011 Бірақ олар қияметті жасынға шығарады. Қияметті жасынға шығарғандар үшін; қайнаған тозақты әзірледік. ‌ ‍ۖ ‌‌‍‌ ‍‌‍ ‌‌
'Иҙӓ Ра'ат/һум Мин Макӓнин Ба`ӥдин Сами`ӱ Лаһӓ Тағаййуžӓан Ұа Зафӥрӓан 025-012 Тозақ, оларды ұзақ бір жерден көрген сәтте, олар оның қайнап, күркірегенін естиді. ‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌
Ұа 'Иҙӓ 'Улқӱ Минһӓ Макӓнӓан Đаййиқӓан Муқарранӥна Да`аұ Һунӓлика Ćубӱрӓан 025-013 Олар, тозақтың тар бір жеріне қолдары, мойындарына байлаулы тасталғанда, сол жерде жоқ болуды қалайды. ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Лӓ Тад Ал-Йаұма Ćубӱрӓан Ұӓхидӓан Ұа Ад`ӱ Ćубӱрӓан Каćӥрӓан 025-014 Бүгін бір-ақ жоқ болуды тілемеңдер! Көптеген жоқ болуды тілеңдер (делінеді). ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌
Қул 'Аҙалика Ҳайрун 'Ам Җаннату Ал-Ҳулди Аллатӥ Ұу`ида Ал-Муттақӱна ۚ Кӓнат Лаһум Җазӓн Ұа Маҫӥрӓан 025-015 (Мұхаммед Ғ.С.): Осы азап жақсы ма? Немесе тақуалар үшін сыйлық әрі барар орын түрінде уәде етілген мәңгілік жаннат жақсы ма?,- де. ‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌
Лаһум Фӥһӓ Мӓ Йашӓ'ӱна Ҳӓлидӥна ۚ Кӓна `Алá Раббика Ұа`дӓан Мас'ӱлӓан 025-016 Олар мәңгі қалатын жаннаттта, не тілесе бар. Бұл, Раббың міндетті түрде орындайтын бір уәде. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йаұма Йахшуруһум Ұа Мӓ Йа`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Файақӱлу 'А'антум 'Аđлалтум `Ибӓдӥ Һӓ'уулӓ'м Һум Đаллӱ Ас-Сабӥла 025-017 Ол; сол күні, оларды және Алладан өзге табынғандарын жинайды. Сонда олардан: Осы құлдарымды сендер адастырдыңдар ма? Немесе жолдан өздері адасты ма?,- деп сұрайды. ‌‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Субхӓнака Мӓ Кӓна Йанбағӥ Ланӓн Наттаҳиҙа Мин Дӱника Мин 'Аұлийӓ'а Ұа Лакин Матта`таһум Ұа 'Ӓбӓ'аһум Хаттá Насӱ Аҙ-Ҙикра Ұа Кӓнӱ Қаұмӓан Бӱрӓан 025-018 (Ол табынылғандар): Сен пәксің. Бізге Сенен өзгені ие қылуымыз лайық емес. Бірақ Сен, оларды да аталарын да қамтамасыз еттің. Тіпті Сені еске алуды ұмытты да жоғалуға лайық бір ел болды деді. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌
Фақад Каҙҙабӱкум Бимӓ Тақӱлӱна Фамӓ Тастаҭӥ`ӱна Ҫарфӓан Ұа Лӓ Наҫрӓан ۚ Ұа Ман Йаžлим Минкум Нуҙиқһу `Аҙӓбӓан Кабӥрӓан 025-019 (Табынғандарың) рас айтқандарыңды жасынға айналдырады. Сонда оны қайтара алмайсыңдар да бір көмек те таба алмайсыңдар. Сендерден кім зұлымдық қылса, ірі азап таттырамыз. ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Қаблака Мина Ал-Мурсалӥна 'Иллӓннаһум Лайа'кулӱна Аҭ-Ҭа`ӓма Ұа Йамшӱна Фӥ Ал-'Асұӓқи ۗ Ұа Җа`алнӓ Ба`đакум Либа`đин Фитнатан 'Атаҫбирӱна ۗ Ұа Кӓна Раббука Баҫӥрӓан 025-020 (Мұхаммед Ғ.С.) Сенен бұрын да тамақ жейтін, базарларда жүретін ғана пайғамбарларды жіберген едік. Негізінде біріңді-біріңе сынау қылдық. Сабыр етесіңдер ме? Раббың әр нәрсені көруші. ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Лӓ Йарҗӱна Лиқӓ'анӓ Лаұлӓнзила `Алайнӓ Ал-Малӓ'икату 'Аұ Нарá Раббанӓ ۗ Лақади Астакбарӱ Фӥнфусиһим Ұа `Атаұ `Утӱұӓан Кабӥрӓан 025-021 Сондай бізге кездесуді күтпегендер: Бізге періштелер неге түсірілмейді? Немесе Раббымызды көрсек деді. Расында олар өздерін-өздері жоғары санады да тым шектен шығып кетті. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍ۗ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌
Йаұма Йараұна Ал-Малӓ'иката Лӓ Бушрá Йаұма'иҙин Лилмуҗримӥна Ұа Йақӱлӱна Хиҗрӓан Махҗӱрӓан 025-022 Олар періштелерді көрген күні, күнәкарлар үшін қуанышты күн болмайды. Періштелер: Жоқ, сендерге қуаныш жоқ дейді. ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Ұа Қадимнӓ 'Илá Мӓ `Амилӱ Мин `Амалин Фаҗа`алнӓһу Һабӓн Манćӱрӓан 025-023 Олар нендей бір іс істеген болса, рас оны қолға алып, шашылған тозаңға айналдырамыз. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
ҫхӓбу Ал-Җаннати Йаұма'иҙин Ҳайрун Мустақаррӓан Ұа 'Ахсану Мақӥлӓан 025-024 Ол күні, жаннаттықтардың тұрар жері жақсы, тынығар жерлері өте көркем болады. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Ташаққақу Ас-Самӓ'у Бил-Ғамӓми Ұа Нуззила Ал-Малӓ'икату Танзӥлӓан 025-025 Ол күні, аспан бұлттарша жарылып, періштелер жалғасты түрде түсіріледі. ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Мулку Йаұма'иҙин Ал-Хаққу Лилррахмани ۚ Ұа Кӓна Йаұмӓан `Алá Ал-Кӓфирӥна `Асӥрӓан 025-026 Ол күні, шын патшалық Алланікі. Ол кәпірлер үшін өте ауыр күн болады. ۚ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Йаұма Йа`аđđу Аž-Žӓлиму `Алá Йадайһи Йақӱлу Йӓ Лайтанӥ Аттаҳаҙту Ма`а Ар-Расӱли Сабӥлӓан 025-027 Ол күні әр залым өз қолын шайнап: Әттеген-ай! Пайғамбармен бірге жол тұтқан болсам еді дейді. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Йӓ Ұайлатӥ Лайтанӥ Лам 'Аттаҳиҙ Фулӓнӓан Ҳалӥлӓан 025-028 Нендей өкініш маған; Әттең! Мен пәленбайды дос тұтпаған болса едім ‌ ‌‍‍‍‍‌
Лақад 'Аđалланӥ `Ани Аҙ-Ҙикри Ба`да 'Иҙ Җӓ'анӥ ۗ Ұа Кӓна Аш-Шайҭӓну Лил'инсӓни Ҳаҙӱлӓан 025-029 Шынында ол, Құран келгеннен кейін мені одан адастырды. Негізінде шайтан адам баласы үшін опасыз болады. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌
Ұа Қӓла Ар-Расӱлу Йӓ Рабби 'Инна Қаұмӥ Аттаҳаҙӱ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓна Маһҗӱрӓан 025-030 Пайғамбар: Раббым! Рас менің елім бұл Құранды тастап қойды деді. ‍‍ ‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Каҙалика Җа`алнӓ Ликулли Набӥйин `Адӱұӓан Мина Ал-Муҗримӥна ۗ Ұа Кафá Бираббика Һӓдӥӓан Ұа Наҫӥрӓан 025-031 Сол сияқты әр пайғамбар үшін күнәкарларды дұшпан қылдық. Раббың жетекшілік және көмекшілікте саған жетіп, асады. ‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұлӓ Нуззила `Алайһи Ал-Қур'ӓну Җумлатан Ұӓхидатан ۚ Каҙӓлика Линуćаббита Биһи Фу'уӓдака ۖ Ұа Ратталнӓһу Тартӥлӓан 025-032 Тағы кәпірлер: Оған Құран бір-ақ жолда неге түсірілмеді?,-деді. Осылайша, көкейіңе қондыру үшін оны анықтап оқыдық. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Лӓ Йа'тӱнака Бимаćалин 'Иллӓ Җи'нӓка Бил-Хаққи Ұа 'Ахсана Тафсӥрӓан 025-033 Олар саған бір мысал келтірсе; әрине саған шындықты және көркем түсінікті әкелеміз. ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌
Ал-Лаҙӥна Йухшарӱна `Алá Ұуҗӱһиһим 'Илá Җаһаннама 'Ӱлӓ'ика Шаррун Макӓнӓан Ұа 'Аđаллу Сабӥлӓан 025-034 Тозаққа бетімен жер бастырылып жиналатындар; міне солар, орындары жаман, жолдары қаңғырыс болатындар. ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Ұа Җа`алнӓ Ма`аһуҳӓһу Һӓрӱна Ұазӥрӓан 025-035 Рас Мұсаға Кітап беріп, Онымен бірге туысы Һарұнды уәзір қылдық. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍~ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌
Фақулнӓ Аҙ/һабӓ 'Илá Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Фадаммарнӓһум Тадмӥрӓан 025-036 Сонда оларға: Екеуің аяттарымызды жасынға шығарған елге барыңдар дедік. Ақыры ол елді мүлде типыл қылдық. ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍
Ұа Қаұма Нӱхин Ламмӓ Каҙҙабӱ Ар-Русула 'Ағрақнӓһум Ұа Җа`алнӓһум Лилннӓси 'Ӓйатан ۖ Ұа 'А`таднӓ Лилžžӓлимӥна `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 025-037 Нұх (Ғ.С.) тың елін де пайғамбарларды жасынға шығарған кезде суға батырып, оларды адам баласы үшін бір ғибрат қылдық. Сондай-ақ залымдар үшін күйзелтуші азап дайындадық. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Ұа `Ӓдӓан Ұа Ćамӱда Ұа 'Аҫхӓба Ар-Расси Ұа Қурӱнӓан Байна Ҙӓлика Каćӥрӓан 025-038 Ғад, Сәмүд және Рес елін; бұлардың арасында көптеген нәсілдерді де ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Ұа Куллӓан Đарабнӓ Лаһу Ал-'Амćӓла ۖ Ұа Куллӓан Таббарнӓ Татбӥрӓан 025-039 Барлығына да мысалдар берген едік те мүлде жоқ еттік. ‍‌ ‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Лақад 'Атаұ `Алá Ал-Қарйати Аллатӥмҭират Маҭара Ас-Саұ'и ۚ 'Афалам Йакӱнӱ Йараұнаһӓ ۚ Бал Кӓнӱ Лӓ Йарҗӱна Нушӱрӓан 025-040 Расында (Меккеліктер) сондай пәлекет жаңбырға ұшыраған кентке келген еді. Олар оны көрмеді ме? Олай емес. Олар қайта тірілуді де үміт етпейді. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ‌ ‍‌‌ ۚ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌
Ұа 'Иҙӓ Р'аұка 'Ин Йаттаҳиҙӱнака 'Иллӓ Һузӱан 'Аһаҙӓ Ал-Лаҙӥ Ба`аćа Ал-Лаһу Расӱлӓан 025-041 (Мұхаммед Ғ.С) Олар сені көрсе-ақ болды: Алланың жіберген Елшісі осы ма?,- деп тәлкекке алады. ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍
н Кӓда Лайуđиллунӓ `Ан 'Ӓлиһатинӓ Лаұлӓн Ҫабарнӓ `Алайһӓ ۚ Ұа Саұфа Йа`ламӱна Хӥна Йараұна Ал-`Аҙӓба Ман 'Аđаллу Сабӥлӓан 025-042 Олар: Егер оған шыдамасақ, тәңірлерімізден адастыра жаздады дейді. Олар азапты көрген сәтте, кімнің жолдан адасқанын біледі. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌
ра'айта Мани Аттаҳаҙа 'Илаһаһу Һаұӓһу 'Афа'анта Такӱну `Алайһи Ұа Кӥлӓан 025-043 (Мұхаммед Ғ.С.) ойын тәңір жасап алғанды (ойының құлы болғанды) көрдің бе? Сонда сен оларға кепіл боласың ба? ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍~‍ ‍‍‍
м Тахсабу 'Анна 'Акćараһум Йасма`ӱна 'Аұ Йа`қилӱна ۚ 'Ин Һум 'Иллӓ Кӓл'ан`ӓм ۖ Бал Һум 'Аđаллу Сабӥлӓан 025-044 Немесе олардың көбін; тыңдайды я түсінеді деп, ойлайсың ба? Олар мүлде хайуандар тәрізді. Бәлкім олар жолдан тым адасқан. ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌
'Алам Тарá 'Илá Раббика Кайфа Мадда Аž-Žилла Ұа Лаұ Шӓ'а Лаҗа`алаһу Сӓкинӓан Ćумма Җа`алнӓ Аш-Шамса `Алайһи Далӥлӓан 025-045 Раббыңның көлеңкені қалай ұзартқанын көрмедің бе? Егер қаласа, оны тұрақты қылар еді. Сосын күнді көлеңкеге бір дәлел қылдық. ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌
Ćумма Қабаđнӓһу 'Илайнӓ Қабđӓан Йасӥрӓан 025-046 Сосын ұзын көлеңкені өз жағымызға қолай алдық. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-Лайла Либӓсӓан Ұа Ан-Наұма Субӓтӓан Ұа Җа`ала Ан-Наһӓра Нушӱрӓан 025-047 Ол сондай Алла, сендерге түнді киім, ұйқыны тынығу етіп, күндізді (кәсіпке) тарқау мезгілі қылды. ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Арсала Ар-Рийӓха Бушрӓан Байна Йадай Рахматиһи ۚ Ұа 'Анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Ҭаһӱрӓан 025-048 Ол сондай Алла; рахметінің (жаңбырдың) алдында қуандырып, самалдарды жіберді. Аспаннан тап-таза жаңбыр жаудырдық: ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‍‌‌‌
Линухйийа Биһи Балдатан Майтӓан Ұа Нусқийаһу Миммӓ Ҳалақнӓ 'Ан`ӓмӓан Ұа 'Анӓсӥйа Каćӥрӓан 025-049 Ол арқылы өлі жерді жандандырып, біз жаратқан хайуандар менен көптеген адамдарды суару үшін. ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Ұа Лақад Ҫаррафнӓһу Байнаһум Лийаҙҙаккарӱ Фа'абá 'Акćару Анӓси 'Иллӓ Куфӱрӓан 025-050 Расында үгіт алулары үшін; жаңбырды араларына айналдыра жаудырдық. Сонда да адамдардың көбі, бас тартып, мүлде қарсы келді. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа Лаұ Ши'нӓ Лаба`аćнӓ Фӥ Кулли Қарйатин Наҙӥрӓан 025-051 Егер қаласақ; әр кентке бір ескертуші жіберер едік. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Фалӓ Туҭи`и Ал-Кӓфирӥна Ұа Җӓһид/һум Биһи Җиһӓдӓан Кабӥрӓан 025-052 (Мұхаммед Ғ.С.) енді кәпірлерге бағынба! Олармен Құран арқылы ұлы күрес жаса! ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Мараҗа Ал-Бахрайни Һӓҙӓ `Аҙбун Фурӓтун Ұа Һаҙӓ Милхун 'Уҗӓҗун Ұа Җа`ала Байнаһумӓ Барзаҳӓан Ұа Хиҗрӓан Махҗӱрӓан 025-053 Ол сондай Алла, екі теңізді қоя берді; мынау тәтті сүйкімді және анау тұзды, ащы. Екі арасына (қосылып, араласпайтын) бөгет жасады. ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Мина Ал-Мӓ'и Башарӓан Фаҗа`алаһу Насабӓан Ұа Ҫиһрӓан ۗ Ұа Кӓна Раббука Қадӥрӓан 025-054 Ол сондай Алла, судан адам жаратып, оны ұрпақ және жегжат қылды. Раббың күшті. ‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ۗ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌
Ұа Йа`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йанфа`уһум Ұа Лӓ Йаđурруһум ۗ Ұа Кӓна Ал-Кӓфиру `Алá Раббиһи Žаһӥрӓан 025-055 Олар, Алладан өзге өздеріне пайда, зиян келтіре алмайтын нәрселерге шоқынады. Сондай-ақ кәпірлер Раббына қарсы шыққанға жәрдем етеді. ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‌‌
Ұа Мӓ 'Арсалнӓка 'Иллӓ Мубашширӓан Ұа Наҙӥрӓан 025-056 (Мұхаммед Ғ.С.) негізінде сені қуандырушы, қорқытушы ғана қылып жібердік. ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌
Қул Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин 'Иллӓ Ман Шӓн Йаттаҳиҙа 'Илá Раббиһи Сабӥлӓан 025-057 Оларға: Бұған сендерден ақы емес, Раббыларыңның жолын ұстағысы келген кісіні ғана қалаймын де. ‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌
Ұа Таұаккал `Алá Ал-Хаййи Ал-Лаҙӥ Лӓ Йамӱту Ұа Саббих Бихамдиһи ۚ Ұа Кафá Биһи Биҙунӱби `Ибӓдиһи Ҳабӥрӓан 025-058 Сондай еш өлмейтін тірі Аллаға тәуекел ет. Оны дәріптей мақта. Ол құлдарының күнәларынан хабар алуға жетіп асады. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‌
Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۚ Ар-Рахмӓну Фӓс'ал Биһи Ҳабӥрӓан 025-059 Ол, сондай көктер мен жерді және екі арасындағыларды алты күнде жаратып сосын аршыға көтерілді. Ол, тым қамқор, оны білгеннен сұра. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‌ ‍‌‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Асҗудӱ Лилррахмани Қӓлӱ Ұа Мӓ Ар-Рахмӓну 'Анасҗуду Лимӓ Та'мурунӓ Ұа Зӓдаһум Нуфӱрӓан 025-060 Оларға: Рахманға сәжде қылыңдар делінсе: Рахман деген не? Сен әмір еткен нәрсеге сәжде қыла берейік бе?,-десті. Бұл, олардың жиренішін қоздырды. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌
Табӓрака Ал-Лаҙӥ Җа`ала Фӥ Ас-Самӓ'и Бурӱҗӓан Ұа Җа`ала Фӥһӓ Сирӓҗӓан Ұа Қамарӓан Мунӥрӓан 025-061 Сондай мол игілік иесі Алла, аспандағы жұлдыздардың орнын жаратып, онда бір жарық (күн) және сәуле беруші айды жаратты. ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Ҳилфатан Лиман 'Арӓда 'Ан Йаҙҙаккара 'Аұ 'Арӓда Шукӱрӓан 025-062 Ол, сондай үгіт алғысы немесе шүкір еткісі келген кісі үшін түн мен күндізді, бірін-біріне ертіп қойды. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌
Ұа `Ибӓду Ар-Рахмӓни Ал-Лаҙӥна Йамшӱна `Алá Ал-'Арđи Һаұнӓан Ұа 'Иҙӓ Ҳӓҭабаһуму Ал-Җӓһилӱна Қӓлӱ Салӓмӓан 025-063 Рахманның құлдары жерде сыпайы түрде жүріп, оларға білместер тіл тигізсе де: Сәлеметшілік деп, дұрыс жауап береді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йабӥтӱна Лираббиһим Суҗҗадӓан Ұа Қийӓмӓан 025-064 Олар түнді, Раббыларына сәжде қылу, тіке тұрумен өткізеді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Раббанӓ Аҫриф `Аннӓ `Аҙӓба Җаһаннама ۖнна `Аҙӓбаһӓ Кӓна Ғарӓмӓан 025-065 Олар: Раббымыз! Тозақ азабын аулақ қыл! Рас оның азабы тұрақты дейді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌
ннаһӓ Сӓ'ат Мустақаррӓан Ұа Муқӓмӓан 025-066 Шынында ол; орынның да, мекеннің де жаманы. ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓнфақӱ Лам Йусрифӱ Ұа Лам Йақтурӱ Ұа Кӓна Байна Ҙӓлика Қаұӓмӓан 025-067 Олар мал сарып қылғанда, ысрап та қылмай, сараңдық та істемей, осы орталықта тұрады. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йад`ӱна Ма`а Ал-Лаһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Ұа Лӓ Йақтулӱна Ан-Нафса Аллатӥ Харрама Ал-Лаһу 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа Лӓ Йазнӱна ۚ Ұа Ман Йаф`ал Ҙӓлика Йалқа 'Аćӓмӓан 025-068 Олар Алламен бірге басқа тәңірге жалбарынбайды. Алла өлтірілуін арам еткен кісіні орынсыз өлтірмейді де зина қылмайды. Кімде-кім оларды істесе, күнәға жолығады. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍ ‌ ‍ ‌‌
Йуđӓ`аф Лаһу Ал-`Аҙӓбу Йаұма Ал-Қийӓмати Ұа Йаҳлуд Фӥһи Муһӓнӓан 025-069 Қиямет күні, еселеніп азап болады. Олар онда қор болып, мүлде қалады. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌
'Иллӓ Ман Тӓба Ұа 'Ӓмана Ұа `Амила `Амалӓан Ҫӓлихӓан Фа'ӱлӓ'ика Йубаддилу Ал-Лаһу Саййи'ӓтиһим Хасанӓтин ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 025-070 Бірақ кімде-кім тәубе қылса, сондай-ақ кім иман келтіріп, ізгі іс істесе, міне Алла олардың жамандықтарын жақсылықтарға ауыстырады. Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ұа Ман Тӓба Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фа'иннаһу Йатӱбу 'Илá Ал-Лаһи Матӓбӓан 025-071 Кімде-кім тәубе қылып, түзу іс істесе, рас ол, Аллаға лайықты түрде қайтқан болады. ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йаш/һадӱна Аз-Зӱра Ұа 'Иҙӓ Маррӱ Бил-Лағұи Маррӱ Кирӓмӓан 025-072 Олар өтірікке айғақ болмайды да, бос (пайдасыз) сөздерге кездессе, маңғазданып өтеді. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Ҙуккирӱ Би'ӓйӓти Раббиһим Лам Йаҳиррӱ `Алайһӓ Ҫуммӓан Ұа `Умйӓнӓан 025-073 Қашан оларға Раббыларының аяттары арқылы үгіт берілсе, оған құлақ салмай, көз жұмып, кете бермейді. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Раббанӓ Һаб Ланӓ Мин 'Азұӓҗинӓ Ұа Ҙуррӥйӓтинӓ Қуррата 'А`йунин Ұа Аҗ`алнӓ Лилмуттақӥна 'Имӓмӓан 025-074 Олар: Раббымыз! Бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан көзайымдық бер. Сондай-ақ бізді тақуалардың алды қыл!,- дейді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
'Ӱлӓ'ика Йуҗзаұна Ал-Ғурфата Бимӓ Ҫабарӱ Ұа Йулаққаұна Фӥһӓ Тахӥйатан Ұа Салӓмӓан 025-075 Міне бұлар, сабыр еткендіктері себепті жоғарғы сыйлыққа бөленеді. Аман-сәлеммен қарсы алынады. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Хасунат Мустақаррӓан Ұа Муқӓмӓан 025-076 Олар онда мәңгі қалады. Ол нендей көркем тұрақ, жақсы орын! ‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌
Қул Мӓ Йа`ба'у Бикум Раббӥ Лаұлӓ Ду`ӓ'уукум ۖ Фақад Каҙҙабтум Фасаұфа Йакӱну Лизӓмӓан 025-077 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Егер құлшылықтарың болмаса, Раббым, сендерді неге бағаласын? Рас сендер жасынға айналдырдыңдар. Сондықтан азапқа душар боласыңдар де. ‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah