23) Sūrat Al-Mu'uminūna

Printed format

23)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Қад 'Афлаха Ал-Му'уминӱна 023-001 Шынында иман келтіргендер құтылды. ‌ ‌ ‍‍
Ал-Лаҙӥна Һум Фӥ Ҫалӓтиһим Ҳӓши`ӱна 023-002 Олар, сондай мүміндер, намаздарында іштей жалбарынады. ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум `Ани Ал-Лағұи Му`риđӱна 023-003 Олар, бос нәрселерден аулақ болады. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Лилззакӓати Фӓ`илӱна 023-004 Олар, зекеттерін береді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Лифурӱҗиһим Хӓфиžӱна 023-005 Олар, ұятты жерлерін сақтайды. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Иллӓ `Алá 'Азұӓҗиһим 'Ұ Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Фа'иннаһум Ғайру Малӱмӥна 023-006 Бірақ жұбайлары немесе меншіктілері болса, оларға сөгіс жоқ. ‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Фамани Абтағá Ұарӓ'а Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-`Ӓдӱна 023-007 Онда кім бұлардан басқаны іздесе, міне солар, шектен шығушылар. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Ли'мӓнӓтиһим Ұа `Аһдиһим Рӓ`ӱна 023-008 Олар, аманаттарын, уәделерін қорғаушы. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум `Алá Ҫалаұӓтиһим Йухӓфиžӱна 023-009 Олар, намаздарына ұқыпты. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ұӓриćӱна 023-010 Міне солар, мұрагерлер. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ал-Лаҙӥна Йариćӱна Ал-Фирдаұса Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 023-011 Олар онда мәңгі қалатын фердауыс жаннатына мұрагер болады. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Мин Сулӓлатин Мин Ҭӥнин 023-012 Расында адамды нағыз балшықтан жараттық. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍
Ćумма Җа`алнӓһу Нуҭфатан Фӥ Қарӓрин Макӥнин 023-013 Сонан кейін оны жатырда тұратын тамшы қылдық. ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍
Ćумма Ҳалақнӓ Ан-Нуҭфата `Алақатан Фаҳалақнӓ Ал-`Алақата Муđғатан Фаҳалақнӓ Ал-Муđғата `Иžӓмӓан Факасаұнӓ Ал-`Иžӓма Лахмӓан Ćумма 'Анша'нӓһу Ҳалқӓан 'Ӓҳара ۚ Фатабӓрака Ал-Лаһу 'Ахсану Ал-Ҳӓлиқӥна 023-014 Сосын тамшыны ұйыған қан жасадық. Ұйыған қанды кесек ет жасап, кесек етті сүйек жасадық та сүйектерге ет қаптадық. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс қып, жан салдық. Жаратушылардың шебері ұлы Алла. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма 'Иннакум Ба`да Ҙӓлика Ламаййитӱна 023-015 Бұдан кейін әрине сендер өлесіңдер. ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ćумма 'Иннакум Йаұма Ал-Қийӓмати Туб`аćӱна 023-016 Сосын сендер қиямет күні, күдіксіз тірілтілесіңдер. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Фаұқакум СабҬарӓқа Ұа Мӓ Куннӓ `Ани Ал-Ҳалқи Ғӓфилӥна 023-017 Рас үстеріңде жеті жол жараттық. Сондай-ақ жаратқандарымыздан хабарсыз емеспіз. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Биқадарин Фа'асканнӓһу Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа 'Иннӓ `Алá Ҙаһӓбин Биһи Лақӓдирӱна 023-018 Көктен бір мөлшерде жаңбыр жаудырып, оны жер жүзіне тоқтаттық. Рас оны жоғалтуға да күшіміз жетеді. ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‍‍‌
Фа'анша'нӓ Лакум Биһи Җаннӓтин Мин Наҳӥлин Ұа 'А`нӓбин Лакум Фӥһӓ Фаұӓкиһу Каćӥратун Ұа Минһӓ Та'кулӱна 023-019 Міне сонымен сендерге құрма ағаштары, жүзімдер және оның ішінде сендер қоректенетін көптеген жемістер бар бақшалар пайда қылдық. ‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Шаҗаратан Таҳруҗу Мин Ҭӱри Сайнӓ'а Танбуту Бид-Дуһни Ұа Ҫибғин Лил'ӓкилӥна 023-020 Сондай-ақ Тұрсинадан жеушілерге қатық түрінде майлы өсетін (зейтін) ді шығардық. ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Инна Лакум Фӥ Ал-'Ан`ӓми Ла`ибратан ۖ Нусқӥкум Миммӓ Фӥ Буҭӱниһӓ Ұа Лакум Фӥһӓ Манӓфи`у Каćӥратун Ұа Минһӓ Та'кулӱна 023-021 Рас сендер үшін малдарда әлбәтте өнеге бар. Сендерге олардың іштеріндегі (сүтін) ішкіземіз. Сондай-ақ малда сендер үшін көптеген пайда бар. Және олардан жейсіңдер. ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа `Алайһӓ Ұа `Алá Ал-Фулки Тухмалӱна 023-022 Мал және кемеменен тасымалданасыңдар. ‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Нӱхӓан 'Илá Қаұмиһи Фақӓла Йӓ Қаұми А`будӱ Ал-Лаһа Мӓ Лакум Мин 'Илаһин Ғайруһу ۖ 'Афалӓ Таттақӱна 023-023 Рас Нұх (Ғ.С.) ты еліне жібердік. Сонда ол: Әй елім! Аллаға құлшылық қылыңдар. Одан басқа тәңірлерің жоқ. Сонда да қорықпайсыңдар ма? деді. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍~ ‌‌ ۖ‍‍
Фақӓла Ал-Мала'у Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин Қаұмиһи Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ Башарун Миćлукум Йурӥду 'Ан Йатафаđđала `Алайкум Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Ла'анзала Малӓ'икатан Мӓ Сами`нӓ Биһаҙӓ Фӥ 'Ӓбӓ'инӓ Ал-'Аұұалӥна 023-024 Онда елінің қарсы болған бастықтары: Бұл өздерің сияқты ғана адам. Сендерге үстем болғысы келеді. Егер Алла қаласа, періште жіберер еді. Бұны бұрынғы аталарымыздан естімедік деді. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍
'Ин Һуұа 'Иллӓ Раҗулун Биһи Җиннатун Фатараббаҫӱ Биһи Хаттá Хӥнин 023-025 Ол, жын соққан ғана бір адам. Сондықтан оны бір заманға дейін тосыңдар. ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Қӓла Рабби Анҫурнӥ Бимӓ Каҙҙабӱни 023-026 (Нұх Ғ.С.): Раббым! Олардың мені жасынға шығаруларына қарсы маған нұсырат бер!,- деді. ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Фа'аұхайнӓ 'Илайһи 'Ани Аҫна`и Ал-Фулка Би'а`йунинӓ Ұа Ұахйинӓ Фа'иҙӓ Җӓмрунӓ Ұа Фӓра Ат-Таннӱру ۙ Фӓслук Фӥһӓ Мин Куллин Заұҗайни Аćнайни Ұа 'Аһлака 'Иллӓ Ман Сабақа `Алайһи Ал-Қаұлу Минһум ۖ Ұа Лӓ Туҳӓҭибнӥ Фӥ Ал-Лаҙӥна Žаламӱ ۖннаһум Муғрақӱна 023-027 Сонда оған: Көздеуіміз де нұсқауымыз бойынша кеме жаса деп уахи еттік. Қашан әміріміз келіп, тандыр (дан су) қайнаса, сонда әр жыныстан бір жұп және өздеріне қарсы бұйрық берілгендерден басқа, семьяңды алып, кемеге түс. Сондай-ақ залым болғандар жайында маған түк деме. Өйткені олар, суға батуға тиісті деп уахи еттік. ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۙ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍
Фа'иҙӓ Астаұайта 'Анта Ұа Ман Ма`ака `Алá Ал-Фулки Фақули Ал-Хамду Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Наҗҗӓнӓ Мина Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 023-028 Сен қашан жолдастарыңмен бірге кемеге орналассаң: Барлық мақтау бізді залымдардан құтқарған Аллаға тән де. ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қул Рабби 'Анзилнӥ Мунзалӓан Мубӓракӓан Ұа 'Анта Ҳайру Ал-Мунзилӥна 023-029 Раббым! Мені құтты бір қонысқа қондыр! Сен ең жақсы орналастырушысың де. ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ұа 'Ин Куннӓ Ламубталӥна 023-030 Рас бұнда өнегелер бар. Әрине Біз сынаймыз. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма 'Анша'нӓ Мин Ба`диһим Қарнӓан 'Ӓҳарӥна 023-031 Бұлардан кейін басқа нәсілдер пайда қылдық. ‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Фа'арсалнӓ Фӥһим Расӱлӓан Минһум 'Ани А`будӱ Ал-Лаһа Мӓ Лакум Мин 'Илаһин Ғайруһу ۖ 'Афалӓ Таттақӱна 023-032 Оларға өздерінен жіберген елшіміз: Аллаға құлшылық қылыңдар. Алладан басқа тәңірлерің жоқ. Сонда да қорықпайсыңдар ма?,- (деді). ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍~ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Мала'у Мин Қаұмиһи Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Билиқӓ Ал-'Ӓҳирати Ұа 'Атрафнӓһум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ Башарун Миćлукум Йа'кулу Миммӓ Та'кулӱна Минһу Ұа Йашрабу Миммӓ Ташрабӱна 023-033 Елінің қарсы болған, ақыретті жасынға шығарған сондай-ақ Біз, өздеріне дүние тіршілігінде кеңшілік берген бастықтары: Бұл өздерің құсаған ғана бір адам. Жегендеріңді жеп, ішкендеріңнен ішеді деді. ‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ла'ин 'Аҭа`тум Башарӓан Миćлакумннакум 'Иҙӓан Лаҳӓсирӱна 023-034 Егер өздерің сияқты адамға бой ұсынсаңдар, рас сендер; сол уақытта зиянға ұшырайсыңдар. ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
'Айа`идукумннакум 'Иҙӓ Миттум Ұа Кунтум Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'Аннакум Муҳраҗӱна 023-035 Сендерге; өліп, топырақ және сүйек болғанда; шын тіріліп, шығатындарыңды ескерте ме? ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Һайһӓта Һайһӓта Лимӓ Тӱ`адӱна 023-036 Сендерге бұл ескертілген нәрсе; ұзақ, тым ұзақ! ‍‍‍‍‍‍‌
'Ин Һийа 'Иллӓ Хайӓтунӓ Ад-Дунйӓ Намӱту Ұа Нахйӓ Ұа Мӓ Нахну Бимаб`ӱćӥна 023-037 Дүниедегі тіршілігіміз ғана тіршілік. Кейіміз өлеміз, кейіміз өмір сүреміз де қайта тірілтілмейміз. ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Ин Һуұа 'Иллӓ Раҗулун Афтарá `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан Ұа Мӓ Нахну Лаһу Биму'уминӥна 023-038 Ол (Һұд) Аллаға өтірік жала жапсырған адам. Біз оған сенбейміз. ‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Қӓла Рабби Анҫурнӥ Бимӓ Каҙҙабӱни 023-039 (Һұд Ғ.С.): Раббым! Мені жасынға айналдырғандарға қарсы, нұсрат бер!,- деді. ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қӓла `Аммӓ Қалӥлин Лайуҫбихунна Нӓдимӥна 023-040 (Алла): Олар аз бір заманда әлбетте өкінішке ұшырайды деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫайхату Бил-Хаққи Фаҗа`алнӓһум Ғуćӓн ۚ Фабу`дӓан Лилқаұми Аž-Žӓлимӥна 023-041 Шынайы түрде оларды ащы бір дауыс қолға алып, сыпырындыға айналдырдық. Залым қауым рахметтен ұзақ болсын! ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма 'Анша'нӓ Мин Ба`диһим Қурӱнӓан 'Ӓҳарӥна 023-042 Сосын бұлардан кейін басқа нәсіл пайда қылдық. ‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Мӓ Тасбиқу Мин 'Умматин 'Аҗалаһӓ Ұа Мӓ Йаста'ҳирӱна 023-043 Ешбір қауым ажалын (белгілі мерзімін) ілгерлете, кейіндете алмайды. ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ćумма 'Арсалнӓ Русуланӓ Татрӓ ۖ Кулла Мӓ Җӓ'а 'Умматан Расӱлуһӓ Каҙҙабӱһу ۚ Фа'атба`нӓ Ба`đаһум Ба`đӓан Ұа Җа`алнӓһум 'Ахӓдӥćа ۚ Фабу`дӓан Лиқаұмин Лӓ Йу'уминӱна 023-044 Сонан кейін елшілерімізді үздік-создық жібере бердік те әр үммет; пайғамбарлары келген сайын оны жасынға шығара берді. Сондықтан оларды, бірінен кейін бірін жойып, аңызға айналдырдық. Иман келтірмеген ел рахметтен ұзақ болсын! ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ćумма 'Арсалнӓ Мӱсá Ұа 'Аҳӓһу Һӓрӱна Би'ӓйӓтинӓ Ұа Сулҭӓнин Мубӥнин 023-045 Артынан Мұса мен туысы Һарұнды белгілеріміз, ашық дәлелдерімізбен жібердік. ‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Илá Фир`аұна Ұа Мала'иһи Фӓстакбарӱ Ұа Кӓнӱ Қаұмӓан `Ӓлӥна 023-046 Перғауын мен шонжарларына. Сонда олар дандайсыған, өр көкірек ел еді. ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Фақӓлӱ 'Ану'умину Либашарайни Миćлинӓ Ұа Қаұмуһумӓ Ланӓ `Ӓбидӱна 023-047 Олар: Елі, бізге құлдық істеп жүрген, өзіміз секілді екі адамға сене кетейік пе?,- десті. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Факаҙҙабӱһумӓ Факӓнӱ Мина Ал-Муһлакӥна 023-048 Екеуін жасынға шығарды. Сондықтан жоқ етілді. ‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Ла`аллаһум Йаһтадӱна 023-049 Рас Мұса (Ғ.С.) ға; елі, тура жол табуы үшін Кітап бердік. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌
Ұа Җа`алнӓ Абна Марйама Ұа 'Уммаһу 'Ӓйатан Ұа 'Ӓұайнӓһумӓ 'Илá Рабұатин Ҙӓти Қарӓрин Ұа Ма`ӥнин 023-050 Мәриям ұлы мен анасын бір ғибрат қылдық. Екеуін бұлақты, бір көтеріңкі жәйлі жерге орналастырдық. ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ар-Русулу Кулӱ Мина Аҭ-Ҭаййибӓти Ұа А`малӱ Ҫӓлихӓан ۖннӥ Бимӓ Та`малӱна `Алӥмун 023-051 Әй пайғамбарлар! Таза нәрселерден жеңдер, игілік істеңдер. Расында не істегендеріңді жақсы білемін. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Инна Һаҙиһимматукуммматан Ұӓхидатан Ұа 'Анӓ Раббукум Фа Аттақӱни 023-052 Рас осы топтықтар, бір-ақ топтық. Мен, Раббыларың. Менен ғана қорқыңдар. ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Фатақаҭҭа`ӱмраһум Байнаһум Зубурӓан ۖ Куллу Хизбин Бимӓ Ладайһим Фарихӱна 023-053 Алайда олар өзара (дін) істерінде бөлшектеніп, әр топ өз алдарындағысына мәз болды. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Фаҙарһум Фӥ Ғамратиһим Хаттá Хӥнин 023-054 (Мұхаммед Ғ.С.) оларды бір мерзімге дейін адасқан бойынша тастап қой. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍
'Айахсабӱна 'Аннамӓ Нумиддуһум Биһи Мин Мӓлин Ұа Банӥна 023-055 Негізінде оларды, мал және балалармен қамдағанымызды: ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Нусӓри`у Лаһум Фӥ Ал-Ҳайрӓти ۚ Бал Лӓ Йаш`урӱна 023-056 Олардың игіліктеріне ынтық болғандығымыз деп ойлай ма? Олай емес. Олар, түсінбейді. ‍‍‍‌ ۚ‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Һум Мин Ҳашйати Раббиһим Мушфиқӱна 023-057 Ал олар Раббыларынан қорқып, үрейленеді. ‍‍‍‍ ‍ ‍ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Би'ӓйӓти Раббиһим Йу'уминӱна 023-058 Олар, Раббыларының аяттарына иман келтіреді. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Бираббиһим Лӓ Йушрикӱна 023-059 Олар, Раббыларына серік қоспайды. ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йу'утӱна Мӓ 'Ӓтаұ Ұа Қулӱбуһум Ұа Җилатун 'Аннаһум 'Илá Раббиһим Рӓҗи`ӱна 023-060 Расында не берсе де Раббыларына қайтуларынан, жүректері қорқып, бергендер; ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-Ҳайрӓти Ұа Һум Лаһӓ Сӓбиқӱна 023-061 Міне осылар, жақсылықтар да жарысады да олар, оның озаттары. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Нукаллифу Нафсӓан 'Иллӓ Ұус`аһӓ ۖ Ұа Ладайнӓ Китӓбун Йанҭиқу Бил-Хаққи ۚ Ұа Һум Лӓ Йуžламӱн 023-062 Кісіге шамасы келетінді ғана міндеттендіреміз. Жанымызда шындықты сөйлейтін бір Кітап бар. Олар зұлымдық көрмейді. ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Бал Қулӱбуһум Фӥ Ғамратин Мин Һӓҙӓ Ұа Лаһум 'А`мӓлун Мин Дӱни Ҙӓлика Һум Лаһӓ `Ӓмилӱна 023-063 Бірақ олардың жүректері бұл Құраннан хабарсыз және олардың бұдан өзге де істеген істері бар. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓҳаҙнӓ Мутрафӥһим Бил-`Аҙӓби 'Иҙӓ Һум Йаҗ'арӱна 023-064 Олар мәз болған кезде, жазаға тартсақ, сол уақытта олар зар илейді. ‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Лӓ Таҗ'арӱ Ал-Йаұма ۖннакум Миннӓ Лӓ Тунҫарӱна 023-065 Бүгін зарламаңдар! Расында сендер, Менен жәрдем көре алмайсыңдар. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Қад Кӓнат 'Ӓйӓтӥ Тутлá `Алайкум Факунтум `Алá 'А`қӓбикум Танкиҫӱна 023-066 Сендерге аяттарымыз оқылатын еді де теріс айналатын едіңдер. ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Мустакбирӥна Биһи Сӓмирӓан Таһҗурӱна 023-067 Аяттарымызға тәкаппарсынып, мүлде сандырақтаушы едіңдер ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌
'Афалам Йаддаббарӱ Ал-Қаұла 'Ам Җӓ'аһум Мӓ Лам Йа'ти 'Ӓбӓ'аһуму Ал-'Аұұалӥна 023-068 Олар сөзді (Құранды) зерттемей ме? Немесе оларға бұрынғы аталарына келмеген нәрсе келді ме? ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍
м Лам Йа`рифӱ Расӱлаһум Фаһум Лаһу Мункирӱна 023-069 Немесе пайғамбарларын олар танымады да сондықтан оған қасарыса ма? ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
м Йақӱлӱна Биһи Җиннатун ۚ Бал Җӓ'аһум Бил-Хаққи Ұа 'Акćаруһум Лилхаққи Кӓриһӱна 023-070 Немесе: Онда бір жындылық бар дей ме? Олай емес. Оларға шындықты әкелді де олардың көбі шындықты жақтырмайды. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лаұи Аттаба`а Ал-Хаққу 'Аһұӓ'аһум Лафасадати Ас-Самӓұӓту Ұа Ал-'Арđу Ұа Ман Фӥһинна ۚ Бал 'Атайнӓһум Биҙикриһим Фаһумн Ҙикриһим Му`риđӱна 023-071 Егер шындық олардың көңілдері тартқан жаққа кетсе, әрине көктер мен жер және онда болған әркім бұзылып кетер еді. Олай емес. Оларға үгіт келтірдік. Сонда олар насихаттарынан жалтарды. ‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍
м Тас'алуһум Ҳарҗӓан Фаҳарӓҗу Раббика Ҳайрун ۖ Ұа Һуұа Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 023-072 (Мұхаммед Ғ.С.) олардан жалақы сұрадың ба? Раббыңның сауабы қайырлы. Ол, ризық берушілердің ең қайырлысы. ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннака Латад`ӱһум 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 023-073 Әрине сен оларды тура жолға шақырасың. ‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Инна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати `Ани Аҫ-Ҫирӓҭи Ланӓкибӱна 023-074 Ақыретке сенбегендер, әлбетте жолдан шығушылар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍
Ұа Лаұ Рахимнӓһум Ұа Кашафнӓ Мӓ Биһим Мин Đуррин Лалаҗҗӱ Фӥ Ҭуғйӓниһим Йа`маһӱна 023-075 Егер оларға мәрхамет етіп, бейнеттерін айықтырсақ та қасаруларында абыржып кете береді. ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лақадҳаҙнӓһум Бил-`Аҙӓби Фамӓ Астакӓнӱ Лираббиһим Ұа Мӓ Йатаđарра`ӱна 023-076 Рас оларды азапқа алдық. Сонда да Раббыларына мойынсал болмады әрі жалбарынбады. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓ Фатахнӓ `Алайһим Бӓбӓан Ҙӓ `Аҙӓбин Шадӥдин 'Иҙӓ Һум Фӥһи Мублисӱна 023-077 Тіпті оларға бір азаптың есігін ашсақ, сол уақытта олар оның ішінде күдер үзеді. ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнша'а Лакуму Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ал-'Аф'идата ۚ Қалӥлӓан Мӓ Ташкурӱна 023-078 Ол, сендер үшін: есту, көру және ойлау қабілетін жаратты. Сонда да аз ғана шүкірлік қыласыңдар. ‌‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҙара'акум Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Илайһи Тухшарӱна 023-079 Ол, сендерді жер жүзіне таратты. Сондай-ақ Ол Алла тарапына жиналасыңдар. ‌‌‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йухйӥ Ұа Йумӥту Ұа Лаһу Аҳтилӓфу Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 023-080 Сендерді тірілтеді, өлтіреді және күндіз, түннің ауысуы Оған тән. Ал ойламайсыңдар ма? ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Бал Қӓлӱ Миćла Мӓ Қӓла Ал-'Аұұалӱна 023-081 Жоқ, олар бұрынғылардың айтқанын айтады. ‌ ‌ ‌‍‍‍
Қӓлӱ 'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна 023-082 Олар: Біз өліп, топырақ және сүйектер болсақ та рас қайта тірілтілеміз бе?,- деген. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Лақад Ұу`иднӓ Нахну Ұа 'Ӓбӓ'уунӓ Һӓҙӓ Мин Қаблу 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 023-083 Расында бұл бопса, бізге де бұрынғы аталарымызға да жасалған. Бұл бұрыңғылардың ертегілері ғана. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Қул Лимани Ал-'Арđу Ұа Ман Фӥһӓн Кунтум Та`ламӱна 023-084 (Мұхаммед Ғ.С.): Егер білсеңдер, жер жүзі және жер жүзінде болғандар кімдікі?,- де. ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Сайақӱлӱна Лиллаһи ۚ Қул 'Афалӓ Таҙаккарӱна 023-085 Олар дереу: Алланікі дейді. Ал сонда да зер салмайсыңдар ма?,- де. ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‌
Қул Ман Раббу Ас-Самӓұӓти Ас-Саб`и Ұа Раббу Ал-`Арши Ал-`Аžӥми 023-086 Жеті көктің Раббы және ұлы ғаршының Раббы кім?,- де. ‍ ‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍
Сайақӱлӱна Лиллаһи ۚ Қул 'Афалӓ Таттақӱна 023-087 Дереу: Алла дейді. Сонда да қорықпайсыңдар ма?,- де. ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Қул Ман Бийадиһи Малакӱту Кулли Шай'ин Ұа Һуұа Йуҗӥру Ұа Лӓ Йуҗӓру `Алайһи 'Ин Кунтум Та`ламӱн 023-088 Егер білсеңдер, әр нәрсенің басқаруы қолында, өзі қорғаушы, қорғалмайтын (немесе Оған қарсы біреуді біреу қорғай алмайтын) кім?,- де. ‍ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍
Сайақӱлӱна Лиллаһи ۚ Қул Фа'аннӓ Тусхарӱна 023-089 Олар дереу: Алла дейді. Ал онда қалайша жадыландыңдар?,- де. ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍‌ ‍‍‌
Бал 'Атайнӓһум Бил-Хаққи Ұа 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 023-090 Жоқ, олай емес. Оларға шындықты әкелдік. Олар мүлде өтірікші. ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Мӓ Аттаҳаҙа Ал-Лаһу Мин Ұаладин Ұа Мӓ Кӓна Ма`аһу Мин 'Илаһин ۚ 'Иҙӓан Лаҙаһаба Куллу 'Илаһин Бимӓ Ҳалақа Ұа Ла`алӓ Ба`đуһум `Алá Ба`đин ۚ Субхӓна Ал-Лаһиммӓ Йаҫифӱна 023-091 Алла еш бала иемденбеді. Онымен бірге тәңір де жоқ. Ондай болғанда, әрине әр тәңір өз жаратқаның алып кетер еді де бір-біріне үстемдік қылар еді. Алла, олардың сипаттағанынан пәк. ‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍~‌‍‌ۚ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
`Ӓлими Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Фата`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 023-092 Алла көрнеуді де көместі де біледі. Сондай-ақ олардың қосқан ортақтарынан үстем. ‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Қул Рабби 'Иммӓ Турийаннӥ Мӓ Йӱ`адӱна 023-093 (Мұхаммед): Раббым! Оларға уәде етілген азапты әлбетте маған көрсететін болсаң, ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Рабби Фалӓ Таҗ`алнӥ Фӥ Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 023-094 Раббым! Мені залым елдің ішінде қылма!,- де. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннӓ `Алáн Нурийака Мӓ На`идуһум Лақӓдирӱна 023-095 Расында оларға деген апатты әрине саған көрсетіп, әкелуге де шамамыз келеді. ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‍‍‌
Адфа` Би-Атӥ Һийа 'Ахсану Ас-Саййи'ата ۚ Нахну 'А`ламу Бимӓ Йаҫифӱна 023-096 Жамандықты жақсылықпен кетір. Олардың баян еткен нәрсесін жақсы білеміз. ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қул Рабби 'А`ӱҙу Бика Мин Һамазӓти Аш-Шайӓҭӥни 023-097 Раббым! Шайтандардың түртектерінен саған сиынамын де. ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Ұа 'А`ӱҙу Бика Рабби 'Ан Йахđурӱни 023-098 Раббым! Олардың жаныма келуінен де саған сиынамын ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Хаттá 'Иҙӓ Җӓ 'Ахадаһуму Ал-Маұту Қӓла Рабби Арҗи`ӱни 023-099 Ақыр олардың әрбіріне өлім келген сәтте: Раббым! Мені дүниеге қайтар! ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍
Ла`аллӥ 'А`малу Ҫӓлихӓан Фӥмӓ Таракту ۚ Каллӓ ۚннаһӓ Калиматун Һуұа Қӓ'илуһӓ ۖ Ұа Мин Ұарӓ'иһим Барзаҳун 'Илá Йаұми Йуб`аćӱна 023-100 Мүмкін мен қалдырған дүниеде жақсы амал істермін. Әсте олай емес. Рас бұл, оның бір айтқан бос сөзі. Өйткені, олардың артында қайта тірілетін күнге дейін бөгет бар. ‍‌‌ ‌ ‍ ۚۚ‍‌ ‌ ۖ ‌‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фа'иҙӓ Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фалӓнсӓба Байнаһум Йаұма'иҙин Ұа Лӓ Йатасӓ'алӱна 023-101 Қашан Сұр үрілсе, сол күні; олардың араларында туыстық (байланыс) жоғалып, бір-бірін сұраспайды. ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Фаман Ćақулат Маұӓзӥнуһу Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 023-102 Ал сол күні, кімнің таразысы ауыр тартса, міне солар құтылушылар. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Ман Ҳаффат Маұӓзӥнуһу Фа'ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Фӥ Җаһаннама Ҳӓлидӱна 023-103 Ал және кімнің таразысы жеңіл тартса, міне олар өздерін зиянға ұшыратқандар. Олар тозақта мүлде қалады. ‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Талфаху Ұуҗӱһаһуму Анӓру Ұа Һум Фӥһӓ Кӓлихӱна 023-104 Олардың беттерін от өртеп, олардың онда тістері ақсиып қалады. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
'Алам Такун 'Ӓйӓтӥ Тутлá `Алайкум Факунтум Биһӓ Тукаҙҙибӱна 023-105 Өздеріңе аяттарым оқылғанда оны жасынға шығармадыңдар ма? ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Раббанӓ Ғалабат `Алайнӓ Шиқұатунӓ Ұа Куннӓ Қаұмӓан Đӓллӥна 023-106 Олар: Раббым! Сорымыз жеңіп, адасқан бір ел екенбіз ғой дейді. ‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Раббанӓҳриҗнӓ Минһӓ Фа'ин `Уднӓ Фа'иннӓ Žӓлимӱна 023-107 Раббымыз! Бізді бұдан шығар! Сонда егер қайта күнәкар болсақ; шын залымбыз. ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Қӓла Аҳса'ӱ Фӥһӓ Ұа Лӓ Тукаллимӱни 023-108 Оларға: Сонда сіңіп, жоғалыңдар! Маған сөйлеспеңдер дейді. ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
ннаһу Кӓна Фарӥқун Мин `Ибӓдӥ Йақӱлӱна Раббанӓ 'Ӓманнӓ Фӓғфир Ланӓ Ұа Архамнӓ Ұа 'Анта Ҳайру Ар-Рӓхимӥна 023-109 Құлдарымнан бір бөлім: Раббымыз! Иман келтірдік, бізді жарылқа! Және бізге мәрхамет ет. Сен мәрхамет етушілердің ең жақсысысың дейтіндер бар еді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍
Фӓттаҳаҙтумӱһум Сиҳрӥйӓан Хаттáнсаұкум Ҙикрӥ Ұа Кунтум Минһум Таđхакӱна 023-110 Сонда сендер оларды келемежге алып едіңдер. Хатте оларға күлулерің Мені еске алуларыңды мүлде ұмыттырған еді. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
ннӥ Җазайтуһуму Ал-Йаұма Бимӓ Ҫабарӱннаһум Һуму Ал-Фӓ'изӱна 023-111 Рас бүгін Мен оларды сабыр еткендіктері себепті сыйлыққа бөледім. Олар анық мұратқа жеткендер ‌ ‌‍‍‍‍‌
Қӓла Кам Лабиćтум Фӥ Ал-'Арđи `Адада Синӥна 023-112 Алла, оларға: Сендер жер жүзінде қанша жыл тұрдыңдар?,- дейді. ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Қӓлӱ Лабиćнӓ Йаұмӓан 'Аұ Ба`đа Йаұмин Фӓс'али Ал-`Ӓддӥна 023-113 Олар: Бір күн немесе тағы аз уақыт тұрдық. Санаушылардан сұра дейді. ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Қӓла 'Ин Лабиćтум 'Иллӓ Қалӥлӓан ۖ Лаұ 'Аннакум Кунтум Та`ламӱна 023-114 Егер білген болсаңдар аз ғана-ақ тұрдыңдар дейді. ‌‌ ۖ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
'Афахасибтумннамӓ Ҳалақнӓкум `Абаćӓан Ұа 'Аннакум 'Илайнӓ Лӓ Турҗа`ӱна 023-115 Шын Біз, сендерді босқа жараттық та тіпті Бізге қайтарылмаймыз деп, ойлайсыңдар ма?,- дейді. ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Фата`ӓлá Ал-Лаһу Ал-Малику Ал-Хаққу ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Раббу Ал-`Арши Ал-Карӥми 023-116 Шынайы патша Алла, өте жоғары. Одан басқа тәңір жоқ. Ол, ардақты ғаршының Раббы. ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Ман Йад`у Ма`а Ал-Лаһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Лӓ Бурһӓна Лаһу Биһи Фа'иннамӓ Хисӓбуһунда Раббиһи ۚннаһу Лӓ Йуфлиху Ал-Кӓфирӱна 023-117 Біреу, Алла мен бірге дәлелсіз басқа бір тәңірге табынса, рас оның есебі Раббының қасында. Өйткені, қарсы болғандар құтылмайды. ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‌
Ұа Қул Рабби Ағфир Ұа Архам Ұа 'Анта Ҳайру Ар-Рӓхимӥна 023-118 (Мұхаммед Ғ.С.): Раббым! Жарылқа, мәрхамет ет! Сен мәрхамет етушілердің ең жақсырағысың де. ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah