20) Sūrat Ţāhā

Printed format

20)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ҭӓһӓ 020-001 Та Һа. ‍‌
Мӓнзалнӓ `Алайка Ал-Қур'ӓна Литашқá 020-002 Саған Құранды машақат үшін түсірмедік. ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
'Иллӓ Таҙкиратан Лиман Йаҳшá 020-003 Бірақ қорыққан кісіге насихат үшін түсірдік. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Танзӥлӓан Мимман Ҳалақа Ал-'Арđа Ұа Ас-Самӓұӓти Ал-`Улӓ 020-004 Жер мен биік көктерді жаратқаннан түсірілді. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‌
Ар-Рахмӓну `Алá Ал-`Арши Астаұá 020-005 Ол Рахман, ғаршыны меңгерді. ‌‌
Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ұа Мӓ Тахта Аć-Ćарá 020-006 Көктердегі, жердегі әрі екі арасындағы нәрселермен топырақтың астындағы нәрсе Оған тән. ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‌
Ұа 'Ин Таҗһар Бил-Қаұли Фа'иннаһу Йа`ламу Ас-Сирра Ұа 'Аҳфá 020-007 Сөзіңді мейлі әшкере сөйле. Расында Ол сырды да, құпияны да біледі. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌
Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Лаһу Ал-'Асмӓ Ал-Хуснá 020-008 Ол Алла. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ең көркем аттар Оған тән. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‌‌
Ұа Һал 'Атӓка Хадӥćу Мӱсá 020-009 (Мұхаммед Ғ.С.) саған Мұса (Ғ.С.) ның әңгімесі келді ме? ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
'Иҙ Ра'á Нӓрӓан Фақӓла Ли'һлиһи Амкуćӱннӥ 'Ӓнасту Нӓрӓан Ла`аллӥ 'Ӓтӥкум Минһӓ Биқабасин 'Аұ 'Аҗиду `Алá Анӓри Һудáан 020-010 Сол уақытта ол бір от көріп, үй-ішіне: Тұрып тұрыңдар. Бір от көрдім. Бәлкім сендерге бір шоқ келтіремін немесе от жақта, бір жол көрсетуші табармын деді. ‌‌ ‌‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Фаламмӓ 'Атӓһӓ Нӱдӥ Йӓ Мӱсá 020-011 Ол отқа барған сәтте: Әй Мұса! деп шақырылды. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌
ннӥ 'Анӓ Раббука Фӓҳла` На`лайка ۖннака Бил-Ұӓди Ал-Муқаддаси Ҭӱáан 020-012 Рас Мен Раббыңмын. Кебісіңді шеш. Өйткені, сен қасиетті Туа ойпатындасың. ‌‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа 'Анӓ Аҳтартука Фӓстами` Лимӓ Йӱхá 020-013 Сені ұнаттым. Енді уахи етілгендерді тыңда. ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‌
ннанӥ 'Анӓ Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ 'Анӓ Фӓ`буднӥ Ұа 'Ақими Аҫ-Ҫалӓата Лиҙикрӥ 020-014 Рас Мен Алламын. Менен басқа тәңір жоқ. Сондықтан маған құлшылық қыл. Сондай-ақ Мені еске алу үшін намазды толық орында. ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍
нна Ас-Сӓ`ата 'Ӓтийатун 'Акӓду 'Уҳфӥһӓ Литуҗзá Куллу Нафсин Бимӓ Тас`á 020-015 Әркім істегенінің бодауын алу үшін; Мен мезгілін құпиялаған қиямет анық келеді. ‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌
Фалӓ Йаҫудданнака `Анһӓ Ман Лӓ Йу'умину Биһӓ Ұа Аттаба`а Һаұӓһу Фатардá 020-016 Ендеше, сені қияметке сенбей, көңілдері тартқанына ілескендер, (қияметке сенуден) тоспасын. Онда жоқ боласың. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌
Ұа Мӓ Тилка Бийамӥника Йӓ Мӱсá 020-017 Әй Мұса! Оң қолыңдағы не нәрсе? ‌ ‌
Қӓла Һийа `Аҫӓйа 'Атаұакка'у `Алайһӓ Ұа 'Аһушшу Биһӓ `Алá Ғанамӥ Ұа Лийа Фӥһӓ Ма'ӓрибу 'Уҳрá 020-018 (Мұса Ғ.С.): Ол таяғым. Оған таянамын. Онымен қойларыма жапырақ қағып беремін әрі онда басқа да істерім бар деді. ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌
Қӓла 'Алқиһӓ Йӓ Мӱсá 020-019 Әй Мұса! Оны таста!,- деді. ‌‍‍‍‍‌ ‌
Фа'алқӓһӓ Фа'иҙӓ Һийа Хаййатун Тас`á 020-020 Оны тастады. Сонда ол, жылан болып жүрді. ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌
Қӓла Ҳуҙ/һӓ Ұа Лӓ Таҳаф ۖ Сану`ӥдуһӓ Сӥратаһӓ Ал-'Ӱлá 020-021 Оны ұста, қорықпа! Оны әуелгі халына қайтарамыз деді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Аđмум Йадака 'Илá Җанӓхика Таҳруҗ Байđӓ'а Мин Ғайри Сӱ'ин 'Ӓйатан 'Уҳрá 020-022 Қолыңды қойныңа тық. Аппақ ақаусыз басқа бір мұғжиза болып шықсын. ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌
Линурийака Мин 'Ӓйӓтинӓ Ал-Кубрá 020-023 Саған ірі мұғжизаларымызды көрсету үшін (еді.) ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Аҙ/һаб 'Илá Фир`аұна 'Иннаһу Ҭағá 020-024 Перғауынға бар. Өйткені ол, шектен шыққан. ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Қӓла Рабби Ашрах Лӥ Ҫадрӥ 020-025 (Мұса Ғ.С.): Раббым! Көңлімді кеңейткейсің!,- деді. ‌‍
Ұа Йассир Лӥмрӥ 020-026 Ісімді оңайластырғайсың! ‌ ‍‌‍
Ұа Ахлул `Уқдатан Мин Лисӓнӥ 020-027 Тілімнің тұтықпасын шеше көр. ‍‍ ‌ ‍
Йафқаһӱ Қаұлӥ 020-028 Олар сөзімді түсінсін! ‍‍
Ұа Аҗл Лӥ Ұазӥрӓан Мин 'Аһлӥ 020-029 Маған семьямнан бір уәзір қыл! ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
Һӓрӱна 'Аҳӥ 020-030 Туысым Һарұнды, ‍‍‌ ‌‍‍‍
Ашдуд Биһи 'Азрӥ 020-031 Ол арқылы арқамды қуатта! ‌ ‌‌
Ұа 'Ашрик/һу Фӥмрӥ 020-032 Оны істеріме ортақ қыл. ‌‍‌‍
Кай Нусаббихака Каćӥрӓан 020-033 Сені көп дәріптеуіміз үшін.
Ұа Наҙкурака Каćӥрӓан 020-034 Сені көп еске аламыз.
ннака Кунта Бинӓ Баҫӥрӓан 020-035 Күдіксіз Сен бізді көресің. ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Қӓла Қад 'Ӱтӥта Су'улака Йӓ Мӱсá 020-036 (Алла): Әй Мұса! Сенің тілегің берілді деді. ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Лақад Мананнӓ `Алайка Марратан 'Уҳрá 020-037 Негізінде саған басқа да бір рет игілік еткен едік. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌
'Иҙ 'Аұхайнӓ 'Илáммика Мӓ Йӱхá 020-038 Сол уақытта анаңның көкейіне тиісті нәрселер салған едік: ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌
'Ани Ақҙифӥһи Фӥ Ат-Тӓбӱти Фӓқҙифӥһи Фӥ Ал-Йамми Фалйулқиһи Ал-Йамму Бис-Сӓхили Йа'ҳуҙ/һу `Адӱұун Лӥ Ұа`адӱұун Лаһу ۚ Ұа 'Алқайту `Алайка Махаббатан Миннӥ Ұа Литуҫна `Алá `Айни 020-039 Оны сандыққа салып, дәрияға тастап жібер; дәрия оны қырға шығарып тастасын. Оны оған да Маған да дұшпан біреу тауып алсын. (Әй Мұса! Саған) көз алдымызда бағылуың үшін өз тарапымнан махаббат салдым. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
'Иҙ Тамшӥҳтука Фатақӱлу Һал 'Адуллукум `Алá Ман Йакфулуһу ۖ Фараҗа`нӓка 'Илáммика Кай Тақарра `Айнуһӓ Ұа Лӓ Тахзана ۚ Ұа Қаталта Нафсӓан Фанаҗҗайнӓка Мина Ал-Ғамми Ұа Фатаннӓка Футӱнӓан ۚ Фалабиćта Синӥна Фӥ 'Аһли Мадйана Ćумма Җи'та `Алá Қадарин Йӓ Мӱсá 020-040 Сол уақытта әпкең барып: Сендерге оны бағатын біреу көрсетейін бе?,- деді. Сонда сені, көз айым болып кейімеуі үшін анаңа қайтардық. Және бір кісі өлтірдің. Сонда сені, ол қайғыдан құтқарған едік те сынаулармен сынаған едік. Сондай-ақ жылдар бойы Мәдян елінде тұрдың. Сосын белгілі мерзімде қайтып келдің, әй Мұса! ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ۖ‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌‌ ‌
Ұа Аҫҭана`тука Линафсӥ 020-041 Сені Өзіме арнадым. ‍‍‍‍
Аҙ/һабнта Ұа 'Аҳӱка Би'ӓйӓтӥ Ұа Лӓ Танийӓ Фӥ Ҙикрӥ 020-042 Сен туысың (Һарұн екеуің) мұғжизаларымды апарыңдар. Мені еске алуда селқостық қылмаңдар. ‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍
Аҙ/һабӓ 'Илá Фир`аұна 'Иннаһу Ҭағá 020-043 Екеуің Перғауынға барыңдар, өйткені ол шектен шыққан. ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Фақӱлӓ Лаһу Қаұлӓан Лаййинӓан Ла`аллаһу Йатаҙаккару 'Аұ Йаҳшá 020-044 Оған сыпайы сөз сөйлеңдер, мүмкін үгіт алар немесе қорқар. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Қӓлӓ Раббанӓннанӓ Наҳӓфу 'Ан Йафруҭа `Алайнӓ 'Аұ 'Ан Йаҭғá 020-045 (Мұса мен Һарұн Ғ.С.): Раббымыз! Оның өктемдік қылуынан немесе шектен шығуынан қорқамыз деді. ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Қӓла Лӓ Таҳӓфӓ ۖннанӥ Ма`акумӓ 'Асма`у Ұа 'Арá 020-046 (Алла Т.): Қорықпаңдар! Сендермен біргемін. Естимін, көремін деді. ‌ ‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌‍‌‌
Фа'тийӓһу Фақӱлӓннӓ Расӱлӓ Раббика Фа'арсил Ма`анӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ұа Лӓ Ту`аҙҙибһум ۖ Қад Җи'нӓка Би'ӓйатин Мин Раббика Ұа ۖ Ас-Салӓму `Алá Мани Аттаба`а Ал-Һудá 020-047 Екеуің барып: Біз, Раббыңның саған жіберген елшісіміз; ал енді Израил ұрпақтарын бізбен бірге жібер. Енді оларды қинама, саған Раббыңның мұғжизасымен келдік. Есендік тура жолдағыларға болсын деңдер. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍ ۖ‍ ‌ ‌‌
ннӓ Қад 'Ӱхийа 'Илайнӓнна Ал-`Аҙӓба `Алá Ман Каҙҙаба Ұа Таұаллá 020-048 Бізді жасынға шығарып, бет бұрғандарға азап болатындығы уахи етілді. ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌
Қӓла Фаман Раббукумӓ Йӓ Мӱсá 020-049 (Перғауын): Әй Мұса! Раббыларың кім?,- деді. ‌‍‌ ‌
Қӓла Раббунӓ Ал-Лаҙӥ 'А`ҭá Кулла Шай'ин Ҳалқаһу Ćумма Һадá 020-050 (Мұса): Раббымыз, әр нәрсеге бір бейне беріп, сонан соң оны тура жолға салған деді. ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌
Қӓла Фамӓ Бӓлу Ал-Қурӱни Ал-'Ӱлá 020-051 (Перғауын): Ал сонда бұрынғы дәуірдегілердің жағдайы қандай?,-деді. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌
Қӓла `Илмуһӓ `Инда Раббӥ Фӥ Китӓбин ۖ Лӓ Йаđиллу Раббӥ Ұа Лӓ Йансá 020-052 (Мұса Ғ.С.): Олардың мәліметі Раббымның қасындағы Кітапта бар. Раббым жаңылмайды да, ұмытпайды деді. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Маһдӓан Ұа Салака Лакум Фӥһӓ Субулӓан Ұа 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗнӓ Биһи 'Азұӓҗӓан Мин Набӓтин Шаттá 020-053 Ол сондай Алла, сендер үшін жерді бесік қылып, онда сендергө жолдар ашқан және көктен жаңбыр жаудырған. Ол су арқылы түрлі өсімдіктерден пар-парымен шығардық. ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌
Кулӱ Ұа Ар`аұ 'Ан`ӓмакум ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ли'ұлӥ Ан-Нуһá 020-054 Жеңдер де малдарыңды жайыңдар, Рас бұнда ақыл иелері үшін өнеге бар. ‌ ‌‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Минһӓ Ҳалақнӓкум Ұа Фӥһӓ Ну`ӥдукум Ұа Минһӓ Нуҳриҗукум Тӓратан 'Уҳрá 020-055 Одан (топырақтан) сендерді жараттық. Оған қайтарамыз да екінші рет содан шығарамыз. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌
Ұа Лақадрайнӓһу 'Ӓйӓтинӓ Куллаһӓ Факаҙҙаба Ұа 'Абá 020-056 Расында Перғауынға барлық мұғжизаларымызды көрсеттік. Бірақ ол жасынға шығарып бас тартты. ‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌
Қӓла 'Аҗи'танӓ Литуҳриҗанӓ Мин 'Арđинӓ Бисихрика Йӓ Мӱсá 020-057 Әй Мұса! Сиқырың арқылы бізді жерімізден шығару үшін келдің бе?,- деді. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍
Фалана'тийаннака Бисихрин Миćлиһи Фӓҗ`ал Байнанӓ Ұа Байнака Маұ`идӓан Лӓ Нуҳлифуһу Нахну Ұа Лӓнта Макӓнӓан Сӱáан 020-058 Әрине біз де сол тәрізді сиқыр әкелеміз. Ендеше бізбен өз араңда бір уәделі жер белгіле. Біз де, сен де айнымайтын ыңғайлы бір орын болсын деді. ‍‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Қӓла Маұ`идукум Йаұму Аз-Зӥнати Ұа 'Ан Йухшара Анӓсу Đухáан 020-059 (Мұса Ғ.С.): Табысатын уақтымыз мереке күнгі ел жиналатын сәске болсын деді ‍ ‌‌‍‍‍‍
Фатаұаллá Фир`аұну Фаҗама`а Кайдаһу Ćумма 'Атá 020-060 Сонда Перғауын бұрылып кетті де сиқыршыларын жинап келді, ‌ ‍ ‌‌
Қӓла Лаһум Мӱсá Ұайлакум Лӓ Тафтарӱ `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан Файусхитакум Би`аҙӓбин ۖ Ұа Қад Ҳӓба Мани Афтарá 020-061 Мұса (Ғ.С) оларға: Құрып-ақ қалыңдар! Аллаға өтірік жала жапсырмаңдар. Онда сендерді азаппен жоқ етеді. Расында кім жала жапсырса, мүлде зиянға ұшырайды деді. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌ۖ ‌‍‍‍ ‌‌
Фатанӓза`ӱмраһум Байнаһум Ұа 'Асаррӱ Ан-Наҗұá 020-062 Олар өзара тартысып, жасырын кеңесті. ‌‍‌ ‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Қӓлӱ 'Ин Һаҙӓни Ласӓхирӓни Йурӥдӓни 'Ан Йуҳриҗӓкум Мин 'Арđикум Бисихриһимӓ Ұа Йаҙ/һабӓ Биҭарӥқатикуму Ал-Муćлá 020-063 Олар: Бұл екеуі сиқыршы, сиқырлары арқылы сендерді жерлеріңнен шығаруды, ардақты діндеріңді жоюды қалайды десті. ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Фа'аҗми`ӱ Кайдакум Ćумма А'тӱ Ҫаффӓан ۚ Ұа Қад 'Афлаха Ал-Йаұма Мани Аста`лá 020-064 Сондықтан барлық сиқырларыңды жинап, сосын қатарланып келіңдер. Расында бүгін кім үстем болса, мұратқа жетеді, ‌ ‍ ‍‌ۚ ‌‍‍‍‌ ‌
Қӓлӱ Йӓ Мӱсáммӓн Тулқийа Ұа 'Иммӓн Накӱна 'Аұұала Ман 'Алқá 020-065 Олар: Әй Мұса! Енді (асаңды) не сен таста немесе біз бұрын тастайық деді. ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌
Қӓла Бал 'Алқӱ ۖ Фа'иҙӓ Хибӓлуһум Ұа `Иҫӥйуһум Йуҳаййалу 'Илайһи Мин Сихриһимннаһӓ Тас`á 020-066 (Мұса Ғ.С.): Жоқ, сендер тастаңдар деді. Сол сәтте, олардың (тастаған) жіптері мен таяқтары сиқырларының салдарынан, Мұса (Ғ.С.) ға жүрген жылан болып сезілді. ‌‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌ ‌
Фа'аұҗаса Фӥ Нафсиһи Ҳӥфатан Мӱсá 020-067 Сондықтан Мұса (Ғ.С.) көңлінде бір қобалжу сезді. ‍‍‌ ‌ ‌
Қулнӓ Лӓ Таҳаф 'Иннака 'Анта Ал-'А`лá 020-068 Қорықпа! Сен үстем боласың дедік. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌
Ұа 'Алқи Мӓ Фӥ Йамӥника Талқаф Мӓ Ҫана`ӱ ۖннамӓ Ҫана`ӱ Кайду Сӓхирин ۖ Ұа Лӓ Йуфлиху Ас-Сӓхиру Хайćу 'Атá 020-069 Оң қолыңдағыны (таяқты) таста! Олардың жасағандарын жалмасын. Шынында олардың жасағандары, сиқыршының ғана айласы. Сиқыршы қайда барса да құтылмайды дедік. ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ۖ‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌
Фа'улқийа Ас-Сахарату Суҗҗадӓан Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Бирабби Һӓрӱна Ұа Мӱсá 020-070 Сонда бүкіл сиқыршылар, сәждеге жығылып: Мұса мен Һарұнның Раббына иман келтірдік деді. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Қӓла 'Ӓмантум Лаһу Қабла 'Ан 'Ӓҙана Лакум ۖннаһу Лакабӥрукуму Ал-Лаҙӥ `Алламакуму Ас-Сихра ۖ Фала'уқаҭҭи`анна 'Айдийакум Ұа 'Арҗулакум Мин Ҳилӓфин Ұа Ла'уҫаллибаннакум Фӥ Җуҙӱ Ан-Наҳли Ұа Лата`ламунна 'Аййунӓ 'Ашадду `Аҙӓбӓан Ұа 'Абқá 020-071 (Перғауын сиқыршыларға): Мен сендерге рұқсат беруден бұрын иман келтірдіңдер ме? Әрине ол, сендерге сиқыр үйреткен үлкендерің екен. Енді, әлбетте қолдарыңды да, аяқтарыңды да шадырлата кесемін. Және сендерді құрманың бұтақтарына асамын. Сөйтіп қайсымыздың азабымыз қатты да тұрақты екенін жақсы білесіңдер деді. ‌‍‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Лан Ну'уćирака `Алá Мӓ Җӓ'анӓ Мина Ал-Баййинӓти Ұа Ал-Лаҙӥ Фаҭаранӓ ۖ Фӓқđи Мӓнта Қӓđин ۖннамӓ Тақđӥ Һаҙиһи Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ 020-072 Олар: Бізге келген ашық мұғжизалардан, сондай-ақ бізді жаратқаннан, сені артық көре алмаймыз. Дереу не үкім берсең бер. Әрине сен осы дүниеде ғана ықпал жүргізе аласың деді. ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
ннӓ 'Ӓманнӓ Бираббинӓ Лийағфира Ланӓ Ҳаҭӓйӓнӓ Ұа Мӓ 'Акраһтанӓ `Алайһи Мина Ас-Сихри Ұа ۗ Аллӓһу Ҳайрун Ұа 'Абқá 020-073 Күдіксіз біз, қателіктерімізді және сен бізді зорлаған сиқырды кешіруі үшін Раббымызға иман келтірдік. Сондай-ақ Алла (Т.) қайырлы да тұрақты. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۗ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌
ннаһу Ман Йа'ти Раббаһу Муҗримӓан Фа'инна Лаһу Җаһаннама Лӓ Йамӱту Фӥһӓ Ұа Лӓ Йахйӓ 020-074 Күдіксіз кім Раббына күнәкар болып келсе, рас оған тозақ бар. Онда ол, өлмейді де тіршілік өмір де сүрмейді. ‌ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌
Ұа Ман Йа'тиһи Му'уминӓан Қад `Амила Аҫ-Ҫӓлихӓти Фа'ӱлӓ'ика Лаһуму Ад-Дараҗӓту Ал-`Улӓ 020-075 Ал кім Оған иман келтіріп, рас ізгі іс істеп келсе, міне соларға жоғары дәрежелер бар. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍
Җаннӓту `Аднин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Ұа Ҙалика Җазӓ'у Ман Тазаккá 020-076 Астынан өзендер ағатын Ғадын бақшалары; Олар, онда мәңгі қалады. Пәк болған кісінің сыйлығы осы. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‌
Ұа Лақад 'Аұхайнӓ 'Илá Мӱсá 'Ан 'Асри Би`ибӓдӥ Фӓđриб Лаһум Ҭарӥқӓан Фӥ Ал-Бахри Йабасӓан Лӓ Таҳӓфу Даракӓан Ұа Лӓ Таҳшá 020-077 Расында Мұсаға: Құлдарымды (Израил ұрпақтарын) түнделетіп, алып кет. Оларға теңізде құрғақ жол аш. Олардың қуып жетулерінен қорықпа да шошыма!,- деп уахи қылдық. ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Фа'атба`аһум Фир`аұну Биҗунӱдиһи Фағашийаһум Мина Ал-Йамми Мӓ Ғашийаһум 020-078 Сонда оларды қуған Перғауын мен әскерлерін теңіз басып, ішіне алды. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Аđалла Фир`аұну Қаұмаһу Ұа Мӓ Һадá 020-079 Перғауын, елін адастырып, тура жолға салмаған еді. ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Йӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Қаднҗайнӓкум Мин `Адӱұикум Ұа Ұӓ`аднӓкум Җӓниба Аҭ-Ҭӱри Ал-'Аймана Ұа Наззалнӓ `Алайкуму Ал-Манна Ұа Ас-Салұá 020-080 Әй Израил ұрпақтары! Өздеріңді дұшпандарыңнан құтқарып, Тұр тауының оң жағын сендерге уәде қылдық. Сондай-ақ сендерге, Мәнна, Сәлуаны түсірдік. ‍‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌
Кулӱ Мин Ҭаййибӓти Мӓ Разақнӓкум Ұа Лӓ Таҭғаұ Фӥһи Файахилла `Алайкум Ғаđабӥ ۖ Ұа Ман Йахлил `Алайһи Ғаđабӥ Фақад Һаұá 020-081 Біз сендерге берген таза ризықтан жеңдер. Бұнда шектен шықпаңдар. (Өйтсеңдер) Сендерге ашуым түседі. Ал кімге ашуым түссе, расында сол жоқ болады. ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа 'Иннӥ Лағаффӓрун Лиман Тӓба Ұа 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Ćумма Аһтадá 020-082 Өйткені Мен, кім тәубе етіп, иман келтіріп, игілік істеп, тура жолда болса, әлбетте жарылқаймын. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌
Ұа Мӓ 'А`җалака `Ан Қаұмика Йӓ Мӱсá 020-083 Әй Мұса! Сені қауымыңнан не асықтырды? ‍‌ ‌ ‍ ‍ ‌
Қӓла Һум 'Ӱлӓ'и `Алá 'Аćарӥ Ұа `Аҗилту 'Илайка Рабби Литарđá 020-084 (Мұса Ғ.С): Олар артымда, Раббым, разы болуың үшін Саған асықтым деді. ‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Қӓла Фа'иннӓ Қад Фатаннӓ Қаұмака Мин Ба`дика Ұа 'Аđаллаһуму Ас-Сӓмирӥйу 020-085 (Алла): Рас Біз, сенен кейін еліңді сынадық. Сондай-ақ оларды, Сәміри жолдан шығарды деді. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Фараҗа`а Мӱсá 'Илá Қаұмиһи Ғаđбӓна 'Асифӓан ۚ Қӓла Йӓ Қаұми 'Алам Йа`идкум Раббукум Ұа`дӓан Хасанӓан ۚ 'Афаҭӓла `Алайкуму Ал-`Аһду 'Амрадтумн Йахилла `Алайкум Ғаđабун Мин Раббикум Фа'аҳлафтум Маұ`идӥ 020-086 Сонда Мұса (Ғ.С.) ашуланып, кейіген түрде, еліне қайтты да: Әй елім! Раббыларың сендерге жақсы уәде қылмап па еді? Сендерге уәде ұзақ келді ме? Немесе өздеріңе Раббыларыңның қаһары келуін қалап, уәдемнен айныдыңдар ма?,-деді. ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Мӓҳлафнӓ Маұ`идака Бималкинӓ Ұа Лакиннӓ Хуммилнӓ 'Аұзӓрӓан Мин Зӥнати Ал-Қаұми Фақаҙафнӓһӓ Факаҙалика 'Алқá Ас-Сӓмирӥйу 020-087 Олар: Уәдеңнен өздігімізден таймадық. Бірақ бізге, ол елдің сәндік-бұйымдары артылған еді. (Алып шыққан едік.) Сонда оларды отқа салдық. Осылайша Сәміри де салды деді. ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍
Фа'аҳраҗа Лаһумҗлӓан Җасадӓан Лаһу Ҳуұӓрун Фақӓлӱ Һӓҙӓ 'Илаһукум Ұа 'Илаһу Мӱсá Фанасийа 020-088 Сонда Сәміри, оларға; мөңіреген бір бұзаудың мүсінін шығарды да олар: Сендердің де Мұсаның да тәңірі осы. Бірақ ол жаңылды десті. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
'Афалӓ Йараұна 'Аллӓ Йарҗи`у 'Илайһим Қаұлӓан Ұа Лӓ Йамлику Лаһум Đаррӓан Ұа Лӓ Наф`ӓан 020-089 Олар оның өздеріне жауап қайтармағанын сондай-ақ олар үшін пайда, зиян келтіру күшіне ие емес екендігін көрмей ме? ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌
Ұа Лақад Қӓла Лаһум Һӓрӱну Мин Қаблу Йӓ Қаұми 'Иннамӓ Футинтум Биһи ۖ Ұа 'Инна Раббакуму Ар-Рахмӓну Фа Аттаби`ӱнӥ Ұа 'Аҭӥ`ӱмрӥ 020-090 Рас бұрын Һарұн да оларға: Әй елім! Шынында сендер осы арқылы сыналдыңдар. Күдіксіз Раббыларың мейірімді. Сондықтан маған еріп, әміріме бой ұсыныңдар!,- деген еді. ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Қӓлӱ Лан Набраха `Алайһи `Ӓкифӥна Хаттá Йарҗи`а 'Илайнӓ Мӱсá 020-091 Олар: Мұса бізге қайтқанға дейін бұған табынудан тапжылмаймыз десті. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌
Қӓла Йӓ Һӓрӱну Мӓ Мана`ака 'Иҙ Ра'айтаһум Đаллӱ 020-092 (Мұса Ғ.С.): Әй Һарұн! Бұлардың адасқанын көргенде, артымнан келуіңнен сені тосқан не? ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍
'Аллӓ Таттаби`анӥ ۖ 'Афа`аҫайта 'Амрӥ 020-093 Немесе әміріме қарсы келдің бе?,- деді. ‌ ‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍
Қӓла Йабна'уумма Лӓ Та'ҳуҙ Билихйатӥ Ұа Лӓ Бираӥннӥ Ҳашӥту ۖн Тақӱла Фаррақта Байна Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ұа Лам Тарқуб Қаұлӥ 020-094 (Һарұн): Әй анамның ұлы! Сақалым мен шашымды ұстамашы. Израил ұрпақтарының арасына іріткі салдың, сөзімді елемедің деуіңнен қорықтым деді. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қӓла Фамӓ Ҳаҭбука Йӓ Сӓмирӥйу 020-095 (Мұса Ғ.С): Әй Сәміри! Жә, сенің істегенің не?,- деді. ‍‍‍ ‍
Қӓла Баҫурту Бимӓ Лам Йабҫурӱ Биһи Фақабаđту Қабđатан Мин 'Аćари Ар-Расӱли Фанабаҙтуһӓ Ұа Каҙалика Саұұалат Лӥ Нафсӥ 020-096 (Сәміри): Олар көрмеген бір нәрсе көрдім. Елшінің (Жебрейіл Ғ.С.) ізінен бір уыс топырақ алып, оны ішіне салдым. Оны маған нәпсім жақсы көрсетті деді. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌
Қӓла Фӓҙ/һаб Фа'инна Лака Фӥ Ал-Хайӓати 'Ан Тақӱла Лӓ Мисӓса ۖ Ұа 'Инна Лака Маұ`идӓан Лан Туҳлафаһу ۖ Ұа Анžур 'Илá 'Илаһика Ал-Лаҙӥ Žалта `Алайһи `Ӓкифӓан ۖ Ланухарриқаннаһу Ćумма Ланансифаннаһу Фӥ Ал-Йамми Насфӓан 020-097 (Мұса Ғ.С.): Енді кет! Өмірің бойынша: Маған жұғыспа деп өтесің. Күдіксіз саған әсте өзгермейтін бір жаза тағы бар. Бұлжымай табынған тәңіріңе қара! Әлбетте оны өртеп сонан соң дәрияға тастап жібереміз. ‌‍ ‍‍ ‌‌‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍ ‌ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
ннамӓ 'Илаһукуму Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۚ Ұаси`а Кулла Шай'ин `Илмӓан 020-098 Тәңірлерің Алла ғана. Одан басқа ешбір Тәңір жоқ. Білімі әр нәрсені сидырады. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌
Каҙӓлика Нақуҫҫу `Алайка Мин 'Анбӓ'и Мӓ Қад Сабақа ۚ Ұа Қад 'Ӓтайнӓка Мин Ладуннӓ Ҙикрӓан 020-099 (Мұхаммед Ғ.С.) өстіп, саған кейбір болып өткен уақиғаларды баян етеміз. Сондай-ақ саған өз қасымыздан Құранды бердік. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌
Ман 'А`раđа `Анһу Фа'иннаһу Йахмилу Йаұма Ал-Қийӓмати Ұизрӓан 020-100 Кім Құраннан бет бұрса, сонда күдіксіз оған қиямет күнінде күнә жүктеледі. ‌‍ ‍‍‍ ‌‌‌‌
Ҳӓлидӥна Фӥһи ۖ Ұа Сӓ'а Лаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Химлӓан 020-101 Олар ол бейнетте мүлде қалады. Олар үшін қиямет күні нендей жаман жүк. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌
Йаұма Йунфаҳу Фӥ Аҫ-Ҫӱри ۚ Ұа Нахшуру Ал-Муҗримӥна Йаұма'иҙин Зурқӓан 020-102 Сүр үрілген күні, күнәкарларды көздері көгерген түрде жинаймыз. ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌
Йатаҳӓфатӱна Байнаһумн Лабиćтум 'Иллӓ `Ашрӓан 020-103 Олар араларында: Дүниеде он-ақ тәулік тұрдық деп сыбырласады. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Нахну 'А`ламу Бимӓ Йақӱлӱна 'Иҙ Йақӱлу 'Амćалуһум Ҭарӥқатан 'Ин Лабиćтум 'Иллӓ Йаұмӓан 020-104 Олардың не айтқандарын жақсы білеміз. Олардың ең туралары: Дүниеде бір-ақ күн тұрдыңдар дейді. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌
Ұа Йас'алӱнака `Ани Ал-Җибӓли Фақул Йансифуһӓ Раббӥ Насфӓан 020-105 (Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен таулардың жайынан сұрайды. Сонда оларға: Раббым тозаң қылып, ұшырып жібереді де. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Файаҙаруһӓ Қӓ`ӓан Ҫафҫафӓан 020-106 Оны теп-тегіс жазық қылады. ‌‌ ‍‍‍‍
Лӓ Тарá Фӥһӓ `Иұаҗӓан Ұа Лӓмтӓан 020-107 Сен онда ешбір қия не томпақ көрмейсің. ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
Йаұма'иҙин Йаттаби`ӱна Ад-Дӓ`ӥ Лӓ `Иұаҗа Лаһу ۖ Ұа Ҳаша`ати Ал-'Аҫұӓту Лилррахмани Фалӓ Тасма`у 'Иллӓ Һамсӓан 020-108 Олар; қиямет күні, шақырушыға еш бұрылмай ілеседі. Сондай-ақ Рахманның алдында дауыстар бәсеңдейді. Тіпті сыбдырдан басқаны естімейсің. ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Йаұма'иҙин Лӓ Танфа`у Аш-Шафӓ`ату 'Иллӓ Ман 'Аҙина Лаһу Ар-Рахмӓну Ұа Раđийа Лаһу Қаұлӓан 020-109 Сол күні Рахман рұқсат берген, сөзін жақтырғаннан басқаның шапағаты пайда бермейді. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍
Йа`ламу Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум Ұа Лӓ Йухӥҭӱна Биһи `Илмӓан 020-110 Өйткені Алла, олардың алдарындағыны да арттарындағыны да біледі. Басқалар оны толық білмейді. ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌
Ұа `Анати Ал-Ұуҗӱһу Лилхаййи Ал-Қаййӱми ۖ Ұа Қад Ҳӓба Ман Хамала Žулмӓан 020-111 Тірі, меңгеруші (Алла) ге бастар иіледі. Кім зұлымдық арқаласа, қор болады. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‌
Ұа Ман Йа`мал Мина Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Һуұа Му'уминун Фалӓ Йаҳӓфу Žулмӓан Ұа Лӓ Һаđмӓан 020-112 Ал кім иман келтірген түрде түзу іс істесе, сонда ол жамандықтарының артуынан, жақсылықтарының кемуінен қорықпайды. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Каҙалика 'Анзалнӓһу Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Ұа Ҫаррафнӓ Фӥһи Мина Ал-Ұа`ӥди Ла`аллаһум Йаттақӱна 'Аұ Йухдиćу Лаһум Ҙикрӓан 020-113 Осылайша Құранды Арапша түсіріп, онда түрлі ескертулер баян еттік. Мүмкін олар сақтанар. Немесе оларға үгіт пайда қылар. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Фата`ӓлá Ал-Лаһу Ал-Малику Ал-Хаққу ۗ Ұа Лӓ Та`җал Бил-Қур'ӓни Мин Қабли 'Ан Йуқđá 'Илайка Ұахйуһу ۖ Ұа Қул Рабби Зиднӥ `Илмӓан 020-114 Шынайы меңгеруші Алла әр нәрседен жоғары. (Мұхаммед Ғ.С.) саған етілген уахи бітуден бұрын Құранды оқуға асықпа да: Раббым, білімімді арттыр!,- де. ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍
Ұа Лақад `Аһиднӓ 'Илá 'Ӓдама Мин Қаблу Фанасийа Ұа Лам Наҗид Лаһу `Азмӓан 020-115 Рас бұрын Адамға үкім берген едік. Алайда, ол ұмытты. Оны төзімді таппадық. ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍
Ұа 'Иҙ Қулнӓ Лилмалӓ'икати Асҗудӱ Ли'дама Фасаҗадӱ 'Иллӓблӥса 'Абá 020-116 Сол уақытта періштелерге: Адамға сәжде қылыңдар!,- дедік. Сонда олар сәжде қылды. Бірақ Ібіліс сәжде қылмай бас тартты. ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Фақулнӓ Йӓ 'Ӓдаму 'Инна Һӓҙӓ `Адӱұун Лака Ұа Лизаұҗика Фалӓ Йуҳриҗаннакумӓ Мина Ал-Җаннати Фаташқá 020-117 Сонда Адамға: Күдіксіз осы, саған да жұбайыңа да дұшпан. Екеуіңді жаннаттан шығарып жібермесін. Сонда машақат тартасыңдар дедік. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
нна Лака 'Аллӓ Таҗӱ`а Фӥһӓ Ұа Лӓ Та`рá 020-118 Күдіксіз сен жаннатта, аш-жалаңаш қалмайсың. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌
Ұа 'Аннака Лӓ Таžма'у Фӥһӓ Ұа Лӓ Таđхá 020-119 Сондай-ақ онда шөлдемейсің де күннің ыстығы өтпейді. ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Фаұасұаса 'Илайһи Аш-Шайҭӓну Қӓла Йӓ 'Ӓдаму Һал 'Адуллука `Алá Шаҗарати Ал-Ҳулди Ұа Мулкин Лӓ Йаблá 020-120 Ақыр шайтан оған азғыру жүргізіп: Әй Адам! Саған мәңгілік ағашын және таусылмайтын салтанатты көрсетейін бе?,- деді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Фа'акалӓ Минһӓ Фабадат Лаһумӓ Саұ'ӓтуһумӓ Ұа Ҭафиқӓ Йаҳҫифӓни `Алайһимӓ Мин Ұарақи Ал-Җаннати ۚ Ұа `Аҫá 'Ӓдаму Раббаһу Фағаұá 020-121 Сонда екеуі, одан жеді. Дереу ұятты жерлері көрінді. Сондықтан екеуі де үстеріне жаннаттың жапырақтарын жаба бастады. Адам (Ғ.С.) Раббына күнәкар болып, жолдан тайды. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Ćумма Аҗтабӓһу Раббуһу Фатӓба `Алайһи Ұа Һадá 020-122 Сонан кейін Раббы оны есіркеп, тәубесін қабыл етіп, тура жолға салды. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌
Қӓла Аһбиҭӓ Минһӓ Җамӥ`ӓан ۖ Ба`đукум Либа`đин `Адӱұун ۖ Фа'иммӓ Йа'тийаннакум Миннӥ Һудáан Фамани Аттаба`а Һудӓйа Фалӓ Йаđиллу Ұа Лӓ Йашқá 020-123 Бір-біріңе дұшпан болған бойда жаннаттан түгел түсіңдер. Егер екеуің тарапымнан бір туралық келіп, кім тура жолыма ілессе, сонда ол адаспайды да машақат тартпайды. ‍‍‍‌ ‌ ‌ۖ‍‍‍ ‍ ‌‌ۖ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ман 'А`раđа `Ан Ҙикрӥ Фа'инна Лаһу Ма`ӥшатан Đанкӓан Ұа Нахшуруһу Йаұма Ал-Қийӓмати 'А`мá 020-124 Ал кім үгітімнен бет бұрса, сонда күдіксіз оған бір тар тұрмыс болады. Сондай-ақ оны соқыр түрде жинаймыз. ‌‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Қӓла Рабби Лима Хашартанӥ 'А`мá Ұа Қад Кунту Баҫӥрӓан 020-125 Раббым, мені неге соқыр етіп тірілттің? Расында мен көретін едім дейді. ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Қӓла Каҙӓлика 'Ататка 'Ӓйӓтунӓ Фанасӥтаһӓ ۖ Ұа Каҙалика Ал-Йаұма Тунсá 020-126 (Алла): Міне осылай. Өйткені саған аяттарымыз келген еді. Сонда сен оны ұмытқан едің. Сол сияқты бүгін сен де ұмытыларсың дейді. ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Каҙалика Наҗзӥ Ман 'Асрафа Ұа Лам Йу'умин Би'ӓйӓти Раббиһи ۚ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Ашадду Ұа 'Абқá 020-127 Ал міне сөйтіп, шектен шыққан, Раббының аяттарына иман келтірмеген кісіні жазаландырамыз. Әрине ақырет азабы әрі қатты әрі тұрақты. ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌
'Афалам Йаһди Лаһум Кам 'Аһлакнӓ Қаблаһум Мина Ал-Қурӱни Йамшӱна Фӥ Масӓкиниһим ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ли'ұлӥ Ан-Нуһá 020-128 Оларды жұрттарында жүріп жүрген өздерінен бұрынғы Біз жоқ еткен нәсілдер (дін үлгісі) жолға салмады ма? Рас мұнда ақыл иелеріне өнеге бар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Ұа Лаұлӓ Калиматун Сабақат Мин Раббика Лакӓна Лизӓмӓан Ұа 'Аҗалун Мусаммáан 020-129 Егер Раббыңнан бекітілген сөз; белгіленген бір мерзім болмаса, әрине істері біткен болар еді. ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Фӓҫбир `Алá Мӓ Йақӱлӱна Ұа Саббих Бихамди Раббика Қабла Ҭулӱ Аш-Шамси Ұа Қабла Ғурӱбиһӓ ۖ Ұа Мин 'Ӓнӓ Ал-Лайли Фасаббих Ұа 'Аҭрӓфа Ан-Наһӓри Ла`аллака Тарđá 020-130 (Мұхаммед Ғ.С.) сонда олардың айтқандарына сабыр ет. Күн шығудан бұрын да батудан бұрын да Раббыңды мақтай пәкте. Кеш мезгілдерінде және күндіздің айналасында да пәкте. Мүмкін ризалыққа бөленерсің. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Тамудданна `Айнайка 'Илá Мӓ Матта`нӓ Биһи 'Азұӓҗӓан Минһум Заһрата Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Линафтинаһум Фӥһи ۚ Ұа Ризқу Раббика Ҳайрун Ұа 'Абқá 020-131 Біз олардың кейбіреуіне сынау үшін берген дүние тіршілігінің ғана сәні түріндегі нәрселерге көзіңді сүзбе. Раббыңның несібесі қайырлы да тұрақты. ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‍ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‌‍ ‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Мур 'Аһлака Биҫ-Ҫалӓати Ұа Аҫҭабир `Алайһӓ ۖ Лӓ Нас'алука Ризқӓан ۖ Нахну Нарзуқука Ұа ۗ Ал-`Ӓқибату Лилттақұá 020-132 Үй-ішіңді намазға бұйыр және өзің де оған көңіл бөл. Біз сенен ризық тілемейміз. Сені біз ризықтандырамыз. Соңғы табыс тақуаға тән. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ۖ‌‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‍ۗ‍ ‍‍‍‍‌‌
Ұа Қӓлӱ Лаұлӓ Йа'тӥнӓ Би'ӓйатин Мин Раббиһи ۚ 'Аұалам Та'тиһим Баййинату Мӓ Фӥ Аҫ-Ҫухуфи Ал-'Ӱлá 020-133 Олар: Бұл, Раббынан бір мұғжиза неге келтірмейді?,- деді. Оларға, бұрынғы кітаптарда ашық дәлелдер келмеді ме? ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Лаұ 'Аннӓ 'Аһлакнӓһум Би`аҙӓбин Мин Қаблиһи Лақӓлӱ Раббанӓ Лаұлӓ 'Арсалта 'Илайнӓ Расӱлӓан Фанаттаби`а 'Ӓйӓтика Мин Қабли 'Ан Наҙилла Ұа Наҳзá 020-134 Егер бізге бір елші жіберген болсаң, қор және сорлы болудан бұрын аяттарыңа көнер едік дер еді. ‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌
Қул Куллун Мутараббиҫун Фатараббаҫӱ ۖ Фасата`ламӱна Ман 'Аҫхӓбу Аҫ-Ҫирӓҭи Ас-Саұӥйи Ұа Мани Аһтадá 020-135 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Бәріміз де соңын күтеміз. Ал сендер де күтіңдер. Таяуда кімнің тура жолға ие екендігін, кімнің тура жол тапқандығын білесіңдер де. ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah