15) Sūrat Al-Ĥijr

Printed format

15)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Рӓ Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ұа Қур'ӓнин ۚ Мубӥнин 015-001 Әлиф Ләм Ра. Бұлар Кітаптың, ап-ашық Құранның аяттары. --‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‍‌
Рубамӓ Йаұадду Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұ Кӓнӱ Муслимӥна 015-002 Кейде сондай қарсы болғандар да: Әттең! Мұсылман болсақ еді деп арман қылады. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Ҙарһум Йа'кулӱ Ұа Йатаматта`ӱ Ұа Йулһиһиму Ал-'Амалу ۖ Фасаұфа Йа`ламӱна 015-003 (Мұхаммед Ғ.С.) оларды қойып қой. Жесін, пайдалансын; дәмелері айналдырсын. Олар жуықта түсінеді. ‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‍
Ұа Мӓ 'Аһлакнӓ Мин Қарйатин 'Иллӓ Ұа Лаһӓ Китӓбун Ма`лӱмун 015-004 Ешбір жұртты, белгілі бір мерзімсіз әсте жоқ етпедік. ‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Мӓ Тасбиқу Мин 'Умматин 'Аҗалаһӓ Ұа Мӓ Йаста'ҳирӱна 015-005 Ешбір үммет ажалын ілгерлете алмайды да, кейіндете алмайды. ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥ Нуззила `Алайһи Аҙ-Ҙикруннака Ламаҗнӱнун 015-006 (Кәпірлер Пайғамбарға): Әй өзіне үгіт (Құран) түсірілген! Сен анық жындысың деді. ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Лаұ Мӓ Та'тӥнӓ Бил-Малӓ'икати 'Ин Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 015-007 Егер сен шыншылдардан болсаң періштелерді неге әкелмейсің? ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Мӓ Нуназзилу Ал-Малӓ'иката 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа Мӓ Кӓнӱ 'Иҙӓан Мунžарӥна 015-008 Періштелерді бір шындық түрінде ғана түсіреміз де сол уақытта оларға мұрса берілмейді. ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
ннӓ Нахну Наззалнӓ Аҙ-Ҙикра Ұа 'Иннӓ Лаһу Лахӓфиžӱна 015-009 Расында Құранды Біз қорғаушымыз. ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мин Қаблика Фӥ Шийа`и Ал-'Аұұалӥна 015-010 Расында (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрын алғашқы топтарға да елші жібердік. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍
Ұа Мӓ Йа'тӥһим Мин Расӱлин 'Иллӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱна 015-011 Оларға келген пайғамбарды, олар мүлде тәлкек қылар еді. ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Каҙӓлика Наслукуһу Фӥ Қулӱби Ал-Муҗримӥна 015-012 Осылайша (мазақтаған нәрсесін) күнәкарлардың жүректеріне кіргіземіз. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Лӓ Йу'уминӱна Биһи ۖ Ұа Қад Ҳалат Суннату Ал-'Аұұалӥна 015-013 Сонда да олар оған сенбейді. Расында бұрынғылар да сөйтіп өткен болатын. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍‍
Ұа Лаұ Фатахнӓ `Алайһим Бӓбӓан Мина Ас-Самӓ'и Фаžаллӱ Фӥһи Йа`руҗӱна 015-014 Егер оларға көктен бір есік ашсақ, дереу жоғары шығып бара жатса: ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Лақӓлӱннамӓ Суккират 'Абҫӓрунӓ Бал Нахну Қаұмун Масхӱрӱна 015-015 Расында көздеріміз байланды. Бәлкім біздер жадыланған елміз деседі. ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Лақад Җа`алнӓ Фӥ Ас-Самӓ'и Бурӱҗӓан Ұа Заййаннӓһӓ Лилннӓžирӥна 015-016 Расында біз көкте жұлдыздар жаратып, қараушылар үшін аспанды безедік. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Хафиžнӓһӓ Мин Кулли Шайҭӓнин Раҗӥмин 015-017 Сондай-ақ ол көкті, бүкіл қарғыс тиген шайтаннан қорғадық. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍
'Иллӓ Мани Астарақа Ас-Сам`а Фа'атба`аһу Шиһӓбун Мубӥнун 015-018 Дегенмен кім ұрлықшылап тыңдаса, оны жарық ұшқын қуады. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-'Арđа Мададнӓһӓ Ұа 'Алқайнӓ Фӥһӓ Раұӓсийа Ұа 'Анбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Шай'ин Маұзӱнин 015-019 Тағы жерді жайдық та оған асқар таулар орналастырдық. Сондай-ақ ол жердегі әр нәрсені мәлім мөлшерде өсірдік. ‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Җа`алнӓ Лакум Фӥһӓ Ма`ӓйиша Ұа Ман Ластум Лаһу Бирӓзиқӥна 015-020 Және жерде сендер үшін де, сендер ризық бере алмайтындар үшін де күн көріс жасадық. ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Мин Шай'ин 'Иллӓ `Инданӓ Ҳазӓ'инуһу Ұа Мӓ Нуназзилуһу 'Иллӓ Биқадарин Ма`лӱмин 015-021 Өйткені, біздің қасымызда әр нәрсенің қорлары бар. Бірақ белгілі мөлшерде ғана түсіреміз. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Арсалнӓ Ар-Рийӓха Лаұӓқиха Фа'анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'асқайнӓкумӱһу Ұа Мӓнтум Лаһу Биҳӓзинӥна 015-022 Пайдалы желдерді жібердік те аспаннан жаңбыр жаудырып, сендерді сонымен сусындаттық. Әйтпесе, сендер оны жинап ала алмайсыңдар. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Ланахну Нухйӥ Ұа Нумӥту Ұа Нахну Ал-Ұӓриćӱна 015-023 Күдіксіз біз тірілтеміз де, өлтіреміз. Сондай-ақ барлығының мұрагері бізбіз. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Ұа Лақад `Алимнӓ Ал-Мустақдимӥна Минкум Ұа Лақад `Алимнӓ Ал-Муста'ҳирӥна 015-024 Расында сендерден бұрын келгендерді де білеміз. Сондай-ақ кейінгі келетіндер де бізге мәлім. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Һуұа Йахшуруһум ۚннаһу Хакӥмун `Алӥмун 015-025 (Мұхаммед Ғ.С.) сөз жоқ, Раббың оларды (қияметте) жинайды. Өйткені Ол, хикмет иесі, толық білуші. ‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Мин Ҫалҫӓлин Мин Хама'иин Маснӱнин 015-026 Расында адамды бейнеленген қара балшықтың сыңғырлап құрғағанынан жараттық. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Җӓнна Ҳалақнӓһу Мин Қаблу Мин Нӓри Ас-Самӱми 015-027 Жындарды да (адамнан бұрын) түтінсіз оттан жаратқан едік. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла Раббука Лилмалӓ'икати 'Иннӥ Ҳӓлиқун Башарӓан Мин Ҫалҫӓлин Мин Хама'иин Маснӱнин 015-028 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта Раббың періштелерге: Бейнеленген қара балшықтың кеуіп, сыңғырлағанынан Адам жаратамын деді. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Саұұайтуһу Ұа Нафаҳту Фӥһи Мин Рӱхӥ Фақа`ӱ Лаһу Сӓҗидӥна 015-029 Оның жаратылысын тамамдап, оған рухымнан үрлеген (жан салған) сәтте, оған сәжде қылыңдар! ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Фасаҗада Ал-Малӓ'икату Куллуһумҗма`ӱна 015-030 Сонда періштелер тұтас сәжде қылды. ‍‍‍‍
'Иллӓблӥса 'Абáн Йакӱна Ма`а Ас-Сӓҗидӥна 015-031 Бірақ, Ібіліс сәжде қылушылармен бірге болудан бас тартты. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍
Қӓла Йӓблӥсу Мӓ Лака 'Аллӓ Такӱна Ма`а Ас-Сӓҗидӥна 015-032 (Алла Т.): Әй Ібіліс! Сен неге сәжде қылушылармен бірге болмадың деді. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла Лам 'Акун Ли'сҗуда Либашарин Ҳалақтаһу Мин Ҫалҫӓлин Мин Хама'иин Маснӱнин 015-033 (Ібіліс): Сен бейнеленген қара балшықтың кеуіп, сыңғырлағанынан жаратқан адамға сәжде етуіме болмайды деді. ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Қӓла Фӓҳруҗ Минһӓ Фа'иннака Раҗӥмун 015-034 (Алла): Онда сен жаннаттан шық. Өйткені, сен қуылдың деді. ‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна `Алайка Ал-Ла`ната 'Илá Йаұми Адӥни 015-035 Шынында саған қиямет күніне дейін лағынет бар ‍ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби Фа'анžирнӥ 'Илá Йаұми Йуб`аćӱна 015-036 (Ібіліс): Ендеше Раббым! Маған қайта тірілетін күнге дейін кеңшілік бер деді. ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Фа'иннака Мина Ал-Мунžарӥна 015-037 (Алла Ібіліске): Расында саған кеңшілік берілді деді. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Илá Йаұми Ал-Ұақти Ал-Ма`лӱми 015-038 Белгілі бір мерзімге дейін. ‍‍‍‍
Қӓла Рабби Бимӓғұайтанӥ Ла'узаййинанна Лаһум Фӥ Ал-'Арđи Ұа Ла'уғұийаннаһумҗма`ӥна 015-039 (Ол): Раббым, мені қаңғыртқандығың үшін; әлбетте адам баласына жер жүзіндегі (жаман) нәрселерді жақсы көрсетіп, олардың барлығын адастырамын деді. ‌‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
'Иллӓ `Ибӓдака Минһуму Ал-Муҳлаҫӥна 015-040 Бірақ, олардың ішіндегі нағыз құлдарыңды адастыра алмаймын (деді). ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Һӓҙӓ Ҫирӓҭун `Алаййа Мустақӥмун 015-041 (Алла): Маған келетін тура жол осы деді. ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
нна `Ибӓдӥ Лайса Лака `Алайһим Сулҭӓнун 'Иллӓ Мани Аттаба`ака Мина Ал-Ғӓұӥна 015-042 Менің шынайы құлдарыма ықпалың жүрмейді. Бірақ, саған кім ерсе, адасқандардан болады. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Ұа 'Инна Җаһаннама Ламаұ`идуһумҗма`ӥна 015-043 Сөз жоқ, олардың бәрінің уәделі жері жаһаннам. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Лаһӓ Саб`ату 'Абұӓбин Ликулли Бӓбин Минһум Җуз'ун Мақсӱмун 015-044 Тозақтың жеті қақпасы бар. Әр қақпаға олардан бір бөлегі айрылады. ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 015-045 Сөзсіз тақуалар бақшаларда және бастауларда болады. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Адҳулӱһӓ Бисалӓмин 'Ӓминӥна 015-046 Жаннатқа амандықпен кіріңдер! ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Наза`нӓ Мӓ Фӥ Ҫудӱриһим Мин Ғиллин 'Иҳұӓнӓан `Алá Сурурин Мутақӓбилӥна 015-047 Олардың жүректеріндегі кекті шығардық. Туыс болып, тақтардың үстінде бір-біріне қарсы отырады. ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Лӓ Йамассуһум Фӥһӓ Наҫабун Ұа Мӓ Һум Минһӓ Бимуҳраҗӥна 015-048 Жаннатта олар шаршамайды да, одан шығарылмайды. ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Набби' `Ибӓдӥннӥ 'Анӓ Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 015-049 (Мұхаммед Ғ.С.) құлдарыма хабар бер. Күдіксіз Мен аса жарылқаушы, ерекше мейірімдімін. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Анна `Аҙӓбӥ Һуұа Ал-`Аҙӓбу Ал-'Алӥму 015-050 Шын мәнінде азабым да күйзелтуші. ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Набби'һумн Đайфи 'Ибрӓһӥма 015-051 Оларға Ыбырайым (Ғ.С.) ның қонақтарының да жайын айт. ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍
'Иҙ Даҳалӱ `Алайһи Фақӓлӱ Салӓмӓан Қӓла 'Иннӓ Минкум Ұаҗилӱна 015-052 Сол уақытта періштелер, Ыбырайым (Ғ.С.) ның жанына кіріп: Сәлем дегенде, Ыбырайым (Ғ.С.): Біз сендерден қорқамыз деді. ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Қӓлӱ Лӓ Таұҗал 'Иннӓ Нубашширука Биғулӓмин `Алӥмин 015-053 (Періштелер): Қорықпа! Біз сені білімді бір ұлменен сүйінілейміз деді. ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Қӓла 'Абашшартумӱнӥ `Алáн Массанийа Ал-Кибару Фабима Тубашширӱна 015-054 (Ыбырайым Ғ.С.): Маған кәрілік жеткенде қуантасыңдар ма? Мені неліктен сүйіншілейсіңдер?, деді. ‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Қӓлӱ Башшарнӓка Бил-Хаққи Фалӓ Такун Мина Ал-Қӓниҭӥна 015-055 (Періштелер): Біз, сені бір шындықпен сүйіншіледік. Енді күдер үзушілерден болма! деді. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Ұа Ман Йақнаҭу Мин Рахмати Раббиһи 'Иллӓ Аđ-Đӓллӱна 015-056 (Ыбырайым Ғ.С.): Раббының рахметінен адасушылардан басқа кім күдер үзеді?, деді. ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Қӓла Фамӓ Ҳаҭбукум 'Аййуһӓ Ал-Мурсалӱна 015-057 (Періштелерге): Әй елшілер! Жұмыстарың не?, деді. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Қӓлӱннӓ 'Урсилнӓ 'Илá Қаұмин Муҗримӥна 015-058 (Елшілер): Расында біз бір қылмысты елге жіберілдік деді. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
'Иллӓ 'Ӓла Лӱҭин 'Иннӓ Ламунаҗҗӱһумҗма`ӥна 015-059 Лұт (Ғ.С.) тың сыбайластарын түгел құтқарамыз. ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍
'Иллӓ Амра'атаһу Қаддарнӓ ۙннаһӓ Ламина Ал-Ғӓбирӥна 015-060 Бірақ, оның жұбайы құтқарылмайды. Өйткені, оны типыл болатындардан болуын ұйғардық. ‍‌‍ۙ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'а 'Ӓла Лӱҭин Ал-Мурсалӱна 015-061 Елшілер, Лұт семьясына келгенде: ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Қӓла 'Иннакум Қаұмун Мункарӱна 015-062 Сөзсіз сендер бөгде кісілерсіңдер деді. ‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Бал Җи'нӓка Бимӓ Кӓнӱ Фӥһи Йамтарӱна 015-063 (Елшілер): Жоқ біз олардың күмәнданған азабын алып келдік деді. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌
Ұа 'Атайнӓка Бил-Хаққи Ұа 'Иннӓ Лаҫӓдиқӱна 015-064 Біз саған нақты шындықты келтірдік. Әрине шын айтамыз. ‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍
Фа'асри Би'аһлика Биқиҭн Мина Ал-Лайли Ұа Аттаби` 'Адбӓраһум Ұа Лӓ Йалтафит Минкум 'Ахадун Ұа Амđӱ Хайćу Ту'умарӱна 015-065 Дереу кештің бір бөлімінде түн қатып, үй-ішіңді алып жөнел. Өзің, олардың артында жүр. Сендерден ешкім артына қарамасын. Бұйырылған жерге жете беріңдер. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Қаđайнӓ 'Илайһи Ҙӓлика Ал-'Амранна Дӓбира Һӓ'уулӓ' Мақҭӱн Муҫбихӥна 015-066 (Лұт Ғ.С. ға): Күдіксіз олардың соңы таңменен жоғалады деген бұйрықты білдірдік. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Җӓ 'Аһлу Ал-Мадӥнати Йастабширӱна 015-067 Қаланың халқы (арсыздық істеу үшін) қуанысып жетті. ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Қӓла 'Инна Һӓ'уулӓ' Đайфӥ Фалӓ Тафđахӱни 015-068 (Лұт Ғ.С.): Рас бұлар, менің қонағым. Мені қорламаңдар деді. ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа Лӓ Туҳзӱни 015-069 Алладан қорқыңдар. Мені ренжітпеңдер ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱ 'Аұалам Нанһака `Ани Ал-`Ӓламӥна 015-070 (Олар): Біз сені елді қорғаудан тыймап па едік?, деді. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Һӓ'уулӓ' Банӓтӥн Кунтум Фӓ`илӥна 015-071 (Лұт Ғ.С.): Егер айтқанымды істейтін болсаңдар, мыналар қыздарым деді. ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ла`амрука 'Иннаһум Лафӥ Сакратиһим Йа`маһӱна 015-072 (Мұхаммед Ғ.С.) Өміріңе серт! Олар, расында мастықтарында дел-сал еді. ‍ ‍‍‍
Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫайхату Мушриқӥна 015-073 Сонда оларды күн шыға ащы дауыс алды. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Фаҗа`алнӓ `Ӓлийаһӓ Сӓфилаһӓ Ұа 'Амҭарнӓ `Алайһим Хиҗӓратан Мин Сиҗҗӥлин 015-074 Оны, асты-үсті қып, үстеріне қатқан қиыршықтан тас жаудырдық. ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лилмутаұассимӥна 015-075 Күдіксіз осыда қырағылар үшін әлбетте өнегелер бар. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһӓ Лабисабӥлин Муқӥмин 015-076 Өйткені, ол жер, жол үстінде еді. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лилму'уминӥна 015-077 Күдіксіз осыда мүміндер үшін ғибрат бар. ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Ин Кӓна 'Аҫхӓбу Ал-'Айкати Лаžӓлимӥна 015-078 (Шұғайып Ғ.С. ның елі) Әйкеліктер де залым болған еді. ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Фӓнтақамнӓ Минһум Ұа 'Иннаһумӓ Лаби'имӓмин Мубӥнин 015-079 Оларды да жазаландырдық. (Садұм, Әйке) екеуі де даңғыл жол үстінде. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақад Каҙҙаба 'Аҫхӓбу Ал-Хиҗри Ал-Мурсалӥна 015-080 Әлбетте (Салих елі) Хыжырлықтар да пайғамбарларды жасынға шығарған еді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓһум 'Ӓйӓтинӓ Факӓнӱ `Анһӓ Му`риđӥна 015-081 Оларға мұғжизаларымызды келтірдік. Алайда олар, одан бет бұрған еді. ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Кӓнӱ Йанхитӱна Мина Ал-Җибӓли Буйӱтӓан 'Ӓминӥна 015-082 Олар, таулардан берік үйлер үңгіп алатын еді. ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍
Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫайхату Муҫбихӥна 015-083 Сонда оларды да таңменен ащы дауыс қолға алды. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фамӓғнá `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 015-084 Олардың істеген еңбектерінің (мықты үйлерінің) өздеріне бір пайдасы болмады. ‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи ۗ Ұа 'Инна Ас-Сӓ`ата Ла'ӓтийатун ۖ Фӓҫфахи Аҫ-Ҫафха Ал-Җамӥла 015-085 Көктер мен жерді әрі екеуінің арасындағы нәрселерді бір шындық бойынша жараттық. Сөзсіз қиямет келеді. Сондықтан көркем, жұмсақ сыңай байқат. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍‍
нна Раббака Һуұа Ал-Ҳаллӓқу Ал-`Алӥму 015-086 Шынында Раббың, Ол толық жаратушы, аса білуші. ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓка Саб`ӓан Мина Ал-Маćӓнӥ Ұа Ал-Қур'ӓна Ал-`Аžӥма 015-087 (Мұхаммед Ғ.С.) әлбетте біз саған қайталанып оқылатын жеті аятты (Фатиха сүресін) және ұлы Құранды бердік. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Лӓ Тамудданна `Айнайка 'Илá Мӓ Матта`нӓ Биһи 'Азұӓҗӓан Минһум Ұа Лӓ Тахзан `Алайһим Ұа Аҳфиđ Җанӓхака Лилму'уминӥна 015-088 Кәпірлердің кейбіреулеріне, біз пайдаландырған нәрселерге көз сүзбе. Оларға қамықпа. Мұсылмандарға қанатыңды жай. ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қул 'Иннӥ 'Анӓ Ан-Наҙӥру Ал-Мубӥну 015-089 Шын мәнінде мен сендерге ашық ескертушімін де. ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Камӓнзалнӓ `Алá Ал-Муқтасимӥна 015-090 Сөйтіп, бөлушілерге де Кітап түсірген едік. ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Җа`алӱ Ал-Қур'ӓна `Иđӥна 015-091 Олар, Құранды бөлшектегендер. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Фаұараббика Ланас'аланнаһумҗма`ӥна 015-092 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңа серт, әлбетте оларды түгел сұраққа тартамыз; ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
ммӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 015-093 Олардың қылған қылықтарынан. ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Фӓҫда` Бимӓ Ту'умару Ұа 'А`риđ `Ани Ал-Мушрикӥна 015-094 Саған берілген бұйрықты ашық ұқтыр да серік қатушылардан бет бұр. ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
ннӓ Кафайнӓка Ал-Мустаһзи'ӥна 015-095 Рас сені мазақтаушыларға қарсы Біз жетіп асамыз. ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йаҗ`алӱна Ма`а Ал-Лаһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара ۚ Фасаұфа Йа`ламӱна 015-096 Алламен бірге басқа тәңір қылып алғандар, әлі-ақ біледі. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۚ‍‍
Ұа Лақад На`ламу 'Аннака Йаđӥқу Ҫадрука Бимӓ Йақӱлӱна 015-097 Расында олардың айтқандарына көңліңнің тарайғанын білеміз. ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фасаббих Бихамди Раббика Ұа Кун Мина Ас-Сӓҗидӥна 015-098 Енді Раббыңды пәктеп, дәріптеп сәжде етушілерден бол. ‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍
Ұа А`буд Раббака Хаттá Йа'тийака Ал-Йақӥну 015-099 Раббыңа, саған өлім келгенге дейін құлшылық қыл. ‌ ‌‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah