14) Sūrat 'Ibrāhīm

Printed format

14)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Рӓ Китӓбун 'Анзалнӓһу 'Илайка Литуҳриҗа ۚ Анӓса Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Ан-Нӱр Би'иҙни Раббиһим 'Илá Ҫирӓҭи Ал-`Азӥзи Ал-Хамӥди 014-001 Әлиф Ләм Ра. (Мұхаммед Ғ.С.) Бұл Құран адамдарды, Алланың рұқсатымен, қараңғылықтардан жарыққа, сондай-ақ үстем әрі мақтауға лайық Алланың жолына шығаруың үшін біз саған түсірген бір Кітап. --‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍~ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥ Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ Ұа Ұайлун Лилкӓфирӥна Мин `Аҙӓбин Шадӥдин 014-002 Ол сондай Алла, көктердегі және жердегі нәрселер Онікі. Кәпірлерге болатын қатты азаптан нендей өкініш! ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йастахиббӱна Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ `Алá Ал-'Ӓҳирати Ұа Йаҫуддӱна `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Йабғӱнаһӓ `Иұаҗӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика Фӥ Đалӓлин Ба`ӥдин 014-003 Олар, сондай ақыретке қарағанда, дүние тіршілігін жақсы көреді. Сондай-ақ Алланың жолынан тосып, оның қисаюын қалайды. Осылар, ұзақ қаңғырыста. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Расӱлин 'Иллӓ Билисӓни Қаұмиһи Лийубаййина Лаһум ۖ Файуđиллу Ал-Лаһу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 014-004 Әр пайғамбарды ашық түсіндірсін деп; елінің тілінде ғана жібердік. Алла кімді қаласа, адастырады да, кімді қаласа, тура жолға салады. Ол, өте үстем, аса дана. ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мӱсá Би'ӓйӓтинӓ 'Ан 'Аҳриҗ Қаұмака Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Анӱри Ұа Ҙаккирһум Би'аййӓми Ал-Лаһи ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ликулли Ҫаббӓрин Шакӱрин 014-005 Расында Мұса (Ғ.С.) ны: Еліңді қараңғылықтардан жарыққа шығар. Алланың күндерін ескерт деп, мұғжизалармен жібердік. Шәксіз мұнда; бейнетке сабыр етіп, нығметке шүкіршілік етушілер үшін өнегелер бар. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лиқаұмиһи Аҙкурӱ Ни`мата Ал-Лаһи `Алайкум 'Иҙ 'Анҗӓкум Мин 'Ӓли Фир`аұна Йасӱмӱнакум Сӱ Ал-`Аҙӓби Ұа Йуҙаббихӱна 'Абнӓ'акум Ұа Йастахйӱна Нисӓ'акум ۚ Ұа Фӥ Ҙӓликум Балӓн Мин Раббикум `Аžӥмун 014-006 Сол уақытта Мұса (Ғ.С.) еліне: Алланың сендерге берген ырысын еске алыңдар. Өйткені, сендерді Перғауынның сыбайластарынан құтқарды. Олар, сендерді жаман қинаумен ұстаушы еді. Ұлдарыңды бауыздап, әйелдеріңді тірі қоятын еді. Міне, бұнда сендерге, Раббыларың тарапынан үлкен сынау бар. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Та'аҙҙана Раббукум Ла'ин Шакартум Ла'азӥданнакум ۖ Ұа Ла'ин Кафартумнна `Аҙӓбӥ Лашадӥдун 014-007 Сол уақытта Раббыларың: Егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін. Ал, егер қарсы келсеңдер, азабым тым қатты деп жариялады. ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‌ۖ ‌‍‌‍‍‍
Ұа Қӓла Мӱсáн Такфурӱнтум Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Фа'инна Ал-Лаһа Лағанӥйун Хамӥдун 014-008 Мұса (Ғ.С.): Сендер және біртұтас жер жүзіндегі әркім қарсы келсеңдер де Алла анық мұңсыз, мақтауға лайық. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
'Алам Йа'тикум Наба'у Ал-Лаҙӥна Мин Қабликум Қаұми Нӱхин Ұа `Ӓдин Ұа Ćамӱда Ұа ۛ Ал-Лаҙӥна Мин Ба`диһим ۛ Лӓ Йа`ламуһум 'Иллӓ Ал-Лаһу ۚ Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти Фараддӱ 'Айдийаһум Фӥ 'Афұӓһиһим Ұа Қӓлӱннӓ Кафарнӓ Бимӓ 'Урсилтум Биһи Ұа 'Иннӓ Лафӥ Шаккин Миммӓ Тад`ӱнанӓ 'Илайһи Мурӥбин 014-009 Сендерге өздеріңнен бұрынғы Нұх, Ғад, Сәмүд және сондай-ақ олардан кейінгілердің хабары келмеді ме? Оларды Алла ғана біледі. Оларға пайғамбарлары мұғжизалармен келген еді. Олар саусақтарын ауыздарына апарып (бармақтарын тістеп): Шынында біз сендер арқылы жіберілген нәрсеге қарсымыз. Сондай-ақ сен бізді шақырған нәрсеге, әлбетте шәкте және күдіктіміз деді. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۛ‍‍‍‍ ‍ ۛ ‌ ‌‌ ۚ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Қӓлат Русулуһум 'Афӥ Ал-Лаһи Шаккун Фӓҭири Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Йад`ӱкум Лийағфира Лакум Мин Ҙунӱбикум Ұа Йу'уаҳҳиракум 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан ۚ Қӓлӱ 'Ин 'Антум 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Турӥдӱна 'Ан Таҫуддӱнӓ `Аммӓ Кӓна Йа`буду 'Ӓбӓ'уунӓ Фа'тӱнӓ Бисулҭӓнин Мубӥнин 014-010 Олардың пайғамбарлары: Көктер мен жерді жаратушы Алла жайында күмәнданасыңдар ма? Ол күнәларыңды жарылқауға және сендерді белгілі бір мерзімге дейін кешіктіруге (кеңшілік етуге) шақырады деді. (Олар пайғамбарларына): Сендер де біздей-ақ адамсыңдар. Бізді ата-бабаларымыздың табынған нәрселерінен тосқыларың келе ме? Бізге ашық бір дәлел келтіріңдер деді. ‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓлат Лаһум Русулуһумн Нахну 'Иллӓ Башарун Миćлукум Ұа Лакинна Ал-Лаһа Йамунну `Алá Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи ۖ Ұа Мӓ Кӓна Ланӓн На'тийакум Бисулҭӓнин 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи ۚ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 014-011 Пайғамбарлары оларға: Әрине біз сендер құсаған адам баласымыз. Бірақ Алла (Т) құлдарынан кімді қаласа, соны сыйлыққа бөлейді. Алладан бұйрықсыз біздің сендерге бір мұғжиза келтіруіміз мүмкін емес. Мүміндер Аллаға ғана тәуекел етсін деді. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍
Ұа Мӓ Ланӓ 'Аллӓ Натаұаккала `Алá Ал-Лаһи Ұа Қад Һадӓнӓ Субуланӓ ۚ Ұа Ланаҫбиранна `Алá Мӓ 'Ӓҙайтумӱнӓ ۚ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фалйатаұаккали Ал-Мутаұаккилӱна 014-012 Расында, бізге тура жолдарымызды көрсеткен Аллаға сенім артпайтын не болды? Бізге тарттырған жапаларыңа әлбетте сабыр етеміз. Ендеше, Аллаға сенім артушылар тәуекел етсін (деді). ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лирусулиһим Лануҳриҗаннакум Мин 'Арđинӓ 'Аұ Лата`ӱдунна Фӥ Миллатинӓ ۖ Фа'аұхá 'Илайһим Раббуһум Лануһликанна Аž-Žӓлимӥна 014-013 Ал қарсы болғандар пайғамбарларына: Әлбетте сендерді жерімізден шығарамыз немесе дінімізге қайтасыңдар деді. Сондықтан оларға, Раббылары: Әлбетте залымдарды типыл қыламыз деп уахи етті. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ۖ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ланускинаннакуму Ал-'Арđа Мин Ба`диһим ۚ Ҙӓлика Лиман Ҳӓфа Мақӓмӥ Ұа Ҳӓфа Ұа`ӥди 014-014 Әлбетте ол жерге олардан кейін сендерді орналастырамыз. Бұл құзырымнан сескеніп, ескертуімнен қорыққандығы үшін ‍‍‌‍ ۚ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Астафтахӱ Ұа Ҳӓба Куллу Җаббӓрин `Анӥдин 014-015 (Пайғамбарлар) Алладан көмек тіледі де зорекер қасарысқанның барлығы зиянға ұшырады. ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Мин Ұарӓ'иһи Җаһаннаму Ұа Йусқá Мин Мӓн Ҫадӥдин 014-016 Оларға оның артынан тозақ бар. Және іріңнің суы ішкізіледі. ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Йатаҗарра`уһу Ұа Лӓ Йакӓду Йусӥғуһу Ұа Йа'тӥһи Ал-Маұту Мин Кулли Макӓнин Ұа Мӓ Һуұа Бимаййитин ۖ Ұа Мин Ұарӓ'иһи `Аҙӓбун Ғалӥžун 014-017 Оны жұтуға тырысады, оны тамағынан өткізе алмайды. Сондай-ақ оған әр тараптан өлім келеді. Ол өле алмайды. Тағы оның артынан ауыр азап келеді. ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Маćалу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим ۖ 'А`мӓлуһум Карамӓдин Аштаддат Биһи Ар-Рӥху Фӥ Йаұмин `Ӓҫифин ۖ Лӓ Йақдирӱна Миммӓ Касабӱ `Алá Шай'ин ۚ Ҙӓлика Һуұа Аđ-Đалӓлу Ал-Ба`ӥду 014-018 Сондай Раббыларына қарсы келгендердің амалдарының мысалы; Боранды күнде жел ұшырған күл сияқты. Еңбектерінен ешбір пайда көре алмайды. Міне! Осы, ұзақ қаңғырыс. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарáнна Ал-Лаһа Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۚн Йаша' Йуҙ/һибкум Ұа Йа'ти Биҳалқин Җадӥдин 014-019 (Мұхаммед Ғ.С.) Алланың көктер мен жерді шындық бойынша жаратқанын көрмедің бе? Егер қаласа, сендерді кетіріп, жаңадан халық келтіреді. ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Би`азӥзин 014-020 Бұл Алла (Т.) ға елеулі жұмыс емес. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Баразӱ Лиллаһи Җамӥ`ӓан Фақӓла Аđ-Đу`афӓ'у Лиллаҙӥна Астакбарӱннӓ Куннӓ Лакум Таба`ӓан Фаһал 'Антум Муғнӱна `Аннӓ Мин `Аҙӓби Ал-Лаһи Мин Шай'ин ۚ Қӓлӱ Лаұ Һадӓнӓ Ал-Лаһу Лаһадайнӓкум ۖ Саұӓ'ун `Алайнӓ 'Аҗази`нӓм Ҫабарнӓ Мӓ Ланӓ Мин Махӥҫин 014-021 Барлығы Алланың құзырына шығып, сонда нашарлары, үлкенсігендерге: Біз сендерге еріп едік. Ал сендер, бізден Алланың азабынан еш нәрсе кетіре аласыңдар ма?, дейді. Олар: Алла бізді егер оңғарған болса еді, әрине біз де сендерді оңғарар едік. Енді біз бай-байласақ та шыдасақ та бәрі бір. Құтылар жеріміз жоқ дейді. ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Ұа Қӓла Аш-Шайҭӓну Ламмӓ Қуđийа Ал-'Амрунна Ал-Лаһа Ұа`адакум Ұа`да Ал-Хаққи Ұа Ұа`адтукум Фа'аҳлафтукум ۖ Ұа Мӓ Кӓна Лӥ `Алайкум Мин Сулҭӓнин 'Иллӓн Да`аұтукум Фӓстаҗабтум Лӥ ۖ Фалӓ Талӱмӱнӥ Ұа Лӱмӱнфусакум ۖ Мӓ 'Анӓ Бимуҫриҳикум Ұа Мӓнтум Бимуҫриҳӥйа ۖннӥ Кафарту Бимӓ 'Ашрактумӱнӥ Мин Қаблу ۗнна Аž-Žӓлимӥна Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 014-022 Іс біткен заман шайтан: Расында Алла сендерге шындықты уәде етті. Сондай-ақ мен де сендерге уәде етіп, опасыздық еттім. Негізінде, сендерді шақырғаннан басқа өктемшілігім жоқ еді. Сонда да шақыруымды қабыл алдыңдар. Ендеше, мені сөкпеңдер де өздеріңді сөгіңдер. Мен сендерді құтқара алмаймын. Сондай-ақ сендер де мені құтқара алмайсыңдар. Расында, бұрыннан да мені Аллаға ортақ қосуларыңа қарсы едім дейді. Сөз жоқ залымдарға жан түршігерлік азап бар. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍ ۖ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍ۗ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Удҳила Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Би'иҙни Раббиһим ۖ Тахӥйатуһум Фӥһӓ Салӓмун 014-023 Сондай иман келтіріп ізгі іс істегендер, Раббыларының рұқсатымен ішінде мәңгі қалатын, астынан өзендер ағатын жаннаттарға кіргізіледі. Олардың жаннаттағы амандасулары сәлем болады. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌
'Алам Тарá Кайфа Đараба Ал-Лаһу Маćалӓан Калиматан Ҭаййибатан Кашаҗаратин Ҭаййибатин 'Аҫлуһӓ Ćӓбитун Ұа Фар`уһӓ Фӥ Ас-Самӓ'и 014-024 (Мұхаммед Ғ.С.) көрмейсің бе? Алла қандай мысал берді: Көркем сөз, тамыры мықты, бұтағы көктегі бір көркем ағаш тәрізді. ‌‌ ‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Ту'утӥ 'Укулаһӓ Кулла Хӥнин Би'иҙни Раббиһӓ ۗ Ұа Йаđрибу Ал-Лаһу Ал-'Амćӓла Лилннӓси Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 014-025 Ол (ағаш) Алланың бұйрығынша, әр уақыт жемісін береді. Алла (Т.) адам баласына насихат алуы үшін мысал келтірді. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Маćалу Калиматин Ҳабӥćатин Кашаҗаратин Ҳабӥćатин Аҗтуććат Мин Фаұқи Ал-'Арđи Мӓ Лаһӓ Мин Қарӓрин 014-026 Ал енді (Аллаға серік қатылған) жаман сөз, жердің бетінен қопарылған орнықсыз ағаш сияқты. ‌ ‍ ‍ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌
Йуćаббиту Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Қаұли Аć-Ćӓбити Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати ۖ Ұа Йуđиллу Ал-Лаһу Аž-Žӓлимӥна ۚ Ұа Йаф`алу Ал-Лаһу Мӓ Йашӓ'у 014-027 Алла (Т.) сондай иман келтіргендерді, дүние тіршілігінде де, ақыретте де мықты сөзбен бекітеді. Алла залымдарды адастырады. Сондай-ақ Алла қалағанын істейді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍‌‌
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Баддалӱ Ни`мата Ал-Лаһи Куфрӓан Ұа 'Ахаллӱ Қаұмаһум Дӓра Ал-Баұӓри 014-028 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай Алланың нығметтеріне шүкір етуді, қарсы болуға ауыстырған және қауымдарын, құритын жұртқа итергендерді көрмейсің бе? ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍ ‌‍‍‌‌‍‍‍‌‍‍‌
Җаһаннама Йаҫлаұнаһӓ ۖ Ұа Би'са Ал-Қарӓру 014-029 Олардың жұрты жаһаннам нендей жаман орын. ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‌‌‌
Ұа Җа`алӱ Лиллаһи 'Андӓдӓан Лийуđиллӱ `Ан Сабӥлиһи ۗ Қул Таматта`ӱ Фа'инна Маҫӥракум 'Илá Анӓри 014-030 Олар, жолдан адастыру үшін Аллаға теңдестер жасайды. Оларға: Күн көре тұрыңдар! Қайтар орындарың тозақ де. ‌ ‌‌‍‌‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Қул Ли`ибӓдийа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Йуқӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа Йунфиқӱ Миммӓ Разақнӓһум Сиррӓан Ұа `Алӓнийатан Мин Қабли 'Ан Йа'тийа Йаұмун Лӓ Бай`ун Фӥһи Ұа Лӓ Ҳилӓлун 014-031 Сондай иман келтірген құлдарыма айт: Намазды толық орындасын. Сондай-ақ бір нәрсені айырбастауға және достық болмайтын бір күннің келуінен бұрын өздеріне берген несібемізден тиісті орынға көрнеу, көмес жұмсасын. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗа Биһи Мина Аć-Ćамарӓти Ризқӓан Лакум ۖ Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-Фулка Литаҗрийа Фӥ Ал-Бахри Би'амриһи ۖ Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-'Анһӓра 014-032 Сондай Алла (Т.) көктер мен жерді жаратып, аспаннан жаңбыр жаудырып, сол арқылы сендерге ризық үшін өнімдерді шығарды. Онымен қатар өз әмірімен теңізде жүргізу үшін кемелерді еріктеріңе берді. Әрі өзендерді де сендерге бағындырды. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‌‍
Ұа Саҳҳара Лакуму Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Дӓ'ибайни ۖ Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓр 014-033 Ол Алла (Т.) сендердің пайдаларың үшін, тұрақты түрде күн мен айды іске қосып, түн мен күндізді де іске қосты. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌
Ұа 'Ӓтӓкум Мин Кулли Мӓ Са'алтумӱһу ۚ Ұа 'Ин Та`уддӱ Ни`мата Ал-Лаһи Лӓ Тухҫӱһӓ ۗнна Ал-'Инсӓна Лаžалӱмун Каффӓрун 014-034 Әрі сендерге өзінен сұраған нәрселеріңнің бәрінен берді. Егер Алланың нығметін санасаңдар, санына жете алмайсыңдар. Расында адам баласы өте ынсапсыз, аса шүкірсіз. ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌
Ұа 'Иҙ Қӓла 'Ибрӓһӥму Рабби Аҗ`ал Һӓҙӓ Ал-Балада 'Ӓминӓан Ұа Аҗнубнӥ Ұа Банӥйа 'Ан На`буда Ал-'Аҫнӓма 014-035 (Мұхаммед Ғ.С) сол уақытта Ыбырайым (Ғ.С.): Раббым! Осы Мекке қаласын бейбіт қыл! Мені және ұлдарымды пұттарға шоқынудан ұзақ қыл! ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Рабби 'Иннаһунна 'Аđлална Каćӥрӓан Мина Анӓси ۖ Фаман Таби`анӥ Фа'иннаһу Миннӥ ۖ Ұа Ман `Аҫӓнӥ Фа'иннака Ғафӱрун Рахӥмун 014-036 Раббым, олар адамдардың көбін адастырды. Ал енді біреу маған ерсе, рас ол менен. Тағы біреу маған қарсы келсе онда Сен өте жарылқаушы, ерекше мейірімдісің. ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Раббанӓннӥ 'Асканту Мин Ҙуррӥйатӥ Биұӓдин Ғайри Ҙӥ Зар`ин `Инда Байтика Ал-Мухаррами Раббанӓ Лийуқӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Фӓҗ`ал 'Аф'идатан Мина Анӓси Таһұӥ 'Илайһим Ұа Арзуқһум Мина Аć-Ćамарӓти Ла`аллаһум Йашкурӱна 014-037 Раббымыз! Ұрпақтарымның кейбірін егінсіз ойпатқа, құрметті үйің (Қағба)ның жанына орналастырдым. Раббымыз! Олар намазды оқитын болсын! Енді адамдардың көңілін оларға ауатын қыл! Сондай-ақ оларды, жемістермен ризықтандыр! Әрине олар шүкіршілік етер. ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Раббанӓннака Та`ламу Мӓ Нуҳфӥ Ұа Мӓ Ну`лину ۗ Ұа Мӓ Йаҳфá `Алá Ал-Лаһи Мин Шай'ин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фӥ Ас-Самӓ'и 014-038 Раббымыз! Күдіксіз, Сен жасырын, әшкерелерімізді білесің. Жердегі, көктегі нәрселер Аллаға жасырын емес. ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Ал-Хамду Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Ұаһаба Лӥ `Алá Ал-Кибари 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Исхӓқа ۚнна Раббӥ Ласамӥ Ад-Ду`ӓ'и 014-039 Барлық мақтау маған қартайған шағымда Ысмайыл мен Ысхақты берген Аллаға тән. Күдіксіз Раббым тілекті естуші. ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Рабби Аҗ`алнӥ Муқӥма Аҫ-Ҫалӓати Ұа Мин Ҙуррӥйатӥ ۚ Раббанӓ Ұа Тақаббал Ду`ӓ'и 014-040 Раббым! Мені әрі ұрпақтарымды намазды толық орындаушы қыл! Раббымыз! Тілегімді қабыл айла! ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌
Раббанӓ Ағфир Лӥ Ұа Лиұӓлидаййа Ұа Лилму'уминӥна Йаұма Йақӱму Ал-Хисӓбу 014-041 Раббымыз! Есеп құрылатын күні, мені, әке-шешемді және мүміндерді жарылқа!, (деді). ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍
Ұа Лӓ Тахсабанна Ал-Лаһа Ғӓфилӓан `Аммӓ Йа`малу Аž-Žӓлимӱна ۚннамӓ Йу'уаҳҳируһум Лийаұмин Ташҳаҫу Фӥһи Ал-'Абҫӓру 014-042 (Мұхаммед Ғ.С.) Алла (Т.) залымдардың істегендерінен кәперсіз деп әсте ойлама! Шынында Алла, оларды көздер шарасынан шығатын бір күнге дейін кешеулетеді. ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Муһҭи`ӥна Муқни`ӥ Ру'ӱсиһим Лӓ Йартадду 'Илайһим Ҭарфуһум ۖ Ұа 'Аф'идатуһум Һаұӓ'ун 014-043 (Сол күні) олар бастарын қақшитып, олардың көздері өздеріне де қайрылмай және жүректері ұшып, жүгіріп бара жатады. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌‌‌
Ұа 'Анҙири Анӓса Йаұма Йа'тӥһиму Ал-`Аҙӓбу Файақӱлу Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Раббанӓҳҳирнӓ 'Илá 'Аҗалин Қарӥбин Нуҗиб Да`ұатака Ұа Наттаби`и Ар-Русула ۗ 'Аұалам Такӱнӱқсамтум Мин Қаблу Мӓ Лакум Мин Заұӓлин 014-044 Адамдарды, оларға азап келетін күннен қорқыт! Сондай залымдық қылғандар (сол күні): Раббымыз! Бізді жақын бір мерзімге дейін кешіктір. Шақыруыңды мақұлдап, пайғамбарларыңа ерейік дейді. (Оларға): Бұрын өздеріңе ешбір зауал болмайтынына ант ішпеп пе едіңдер?, (делінеді). ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌
Ұа Сакантум Фӥ Масӓкини Ал-Лаҙӥна Žаламӱнфусаһум Ұа Табаййана Лакум Кайфа Фа`алнӓ Биһим Ұа Đарабнӓ Лакуму Ал-'Амćӓла 014-045 Сендер өздеріне зұлымдық қылғандардың жұрттарында отырдыңдар. Оларға қалай істегеніміз сендерге аян болды. Сендерге өнегелі мысалдар бердік. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Қад Макарӱ Макраһум Ұа `Инда Ал-Лаһи Макруһум Ұа 'Ин Кӓна Макруһум Литазӱла Минһу Ал-Җибӓлу 014-046 Олар түрлі мекерлік істеді. Негізінде олардың мекерліктері тіпті тауларды қозғалтатын болса да мекерліктерін Алла іске асырмайды. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍
Фалӓ Тахсабанна Ал-Лаһа Муҳлифа Ұа`диһи Русулаһу ۗнна Ал-Лаһа `Азӥзун Ҙӱ Антиқӓмин 014-047 (Мұхаммед Ғ.С.) Алла пайғамбарларына еткен уәдесінен таяды деп ойлама! Шәксіз Алла өте үстем, өш алу күшіне ие. ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍~ ۗ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Йаұма Тубаддалу Ал-'Арđу Ғайра Ал-'Арđи Ұа Ас-Самӓұӓту ۖ Ұа Баразӱ Лиллаһи Ал-Ұӓхиди Ал-Қаһһӓри 014-048 О күні, жер басқа жерге, көктер де басқаға ауыстырылады. Әлем, жалғыз, өктем Алланың құзырына шығады. ‌‍ ‍‍‌‍‍‌‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Тарá Ал-Муҗримӥна Йаұма'иҙин Муқарранӥна Фӥ Ал-'Аҫфӓди 014-049 Сол күні, күнәкарлардың шынжырларға маталғанын көресің. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Сарӓбӥлуһум Мин Қаҭирӓнин Ұа Тағшá Ұуҗӱһаһуму Анӓру 014-050 Олардың көйлектері қара майдан болады да олардың беттерін от шалады. ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Лийаҗзийа Ал-Лаһу Кулла Нафсин Мӓ Касабат ۚнна Ал-Лаһа Сарӥ Ал-Хисӓби 014-051 Өстіп, Алла тез есептеуші. ‍‍‌ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Һӓҙӓ Балӓғун Лилннӓси Ұа Лийунҙарӱ Биһи Ұа Лийа`ламӱннамӓ Һуұа 'Илаһун Ұӓхидун Ұа Лийаҙҙаккара 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 014-052 Бұл (Құран) адам баласына бір құлақтандыру. Бұл арқылы сескенсін және шын мәнінде Алланың жалғыз Тәңір екенін білсін. Әрі ақыл иелері үгіт алсын. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah