13) Sūrat Ar-Ra`d

Printed format

13)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм-Рӓ Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ұа Ал-Лаҙӥ ۚнзила 'Илайка Мин ۗ Раббика Ал-Хаққу Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йу'уминӱна 013-001 Әлиф Ләм Мим Ра. Бұл Құранның аяттары. (Мұхаммед Ғ.С.) саған Раббың тарапынан түсірілген ақиқат. Бірақ адамдардың көбі сенбейді. ---‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌‌‍ ‌ ‍ ۗ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Рафа`а Ас-Самӓұӓти Биғайри `Амадин Тараұнаһӓ ۖ Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۖ Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара ۖ Куллун Йаҗрӥ Ли'җалин Мусаммáан ۚ Йудаббиру Ал-'Амра Йуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Ла`аллакум БилиқӓРаббикум Тӱқинӱна 013-002 Ол сондай Алла, көктерді тірексіз көтерді; көріп тұрсыңдар. Сонсоң ғаршыны меңгеріп, күн мен айды іске қосты. Олардың әрбірі бір белгілі мерзім үшін жүреді. Бүкіл істерді Ол, жолға қойып, аяттарды ашық баян етеді. Әрине Раббыларыңа кездесетіндеріңе нанарсыңдар. ‌‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Мадда Ал-'Арđа Ұа Җа`ала Фӥһӓ Раұӓсийа Ұа 'Анһӓрӓан ۖ Ұа Мин Кулли Аć-Ćамарӓти Җа`ала Фӥһӓ Заұҗайни Аćнайни ۖ Йуғшӥ Ал-Лайла Ан-Наһӓра ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 013-003 Тағы Ол сондай Алла, жерді төсеп, онда асқар таулар, өзендер жаратты. Әрі онда әртүрлі жемістерден екіден жұп етті. Түнді күндізге жабады. Шынында бұнда ойланатын қауым үшін дәлелдер бар. ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‌‌ۖ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Фӥ Ал-'Арđи Қиҭа`ун Мутаҗӓұирӓтун Ұа Җаннӓтун Мин 'А`нӓбин Ұа Зар`ун Ұа Наҳӥлун Ҫинұӓнун Ұа Ғайру Ҫинұӓнин Йусқá Бимӓн Ұӓхидин Ұа Нуфаđđилу Ба`đаһӓ `Алá Ба`đин Фӥ Ал-'Укули ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йа`қилӱна 013-004 Жер жүзінде көршілес құрылықтар, жүзім бақшалары, егіндер және ашалы, ашасыз құрманың ағаштары бар. Бәрі бір сумен суарылады да жемістерін бір-бірінен арылтамыз. Сөз жоқ, бұнда түсінген ел үшін дәлелдер бар. ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Та`җаб Фа`аҗабун Қаұлуһум 'А'иҙӓ Куннӓ Турӓбӓан 'А'иннӓ Лафӥ Ҳалқин Җадӥдин ۗ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Ал-'Ағлӓлу Фӥ 'А`нӓқиһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 013-005 (Мұхаммед Ғ.С.) егер таңғалсаң олардың: Біз бір топырақ болған кезде, жаңадан жаратыламыз ба?, деген сөздеріне таңырқау керек. Міне бұлар Раббыларына қарсы болғандар. Әрі бұлар мойындарында темір шынжырлар болатындар. Сондай-ақ бұлар тозақтықтар. Олар онда мәңгі қалады. ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‌
Ұа Йаста`җилӱнака Бис-Саййи'ати Қабла Ал-Хасанати Ұа Қад Ҳалат Мин Қаблиһиму Ал-Маćулӓту ۗ Ұа 'Инна Раббака Лаҙӱ Мағфиратин Лилннӓси `Алá Žулмиһим ۖ Ұа 'Инна Раббака Лашадӥду Ал-`Иқӓби 013-006 (Мұхаммед Ғ.С. ажыуа түрінде) олар сенен жақсылықтан бұрын жедел жамандық тілейді. Расында бұлардан бұрын ғибрат аларлық мысалдар өткен болатын. Шәксіз Раббың, адам баласының зұлымдықтарына қарсы жарылқау күшіне ие. Сондай-ақ Раббыңның азабы да қатты. ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ۗ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұлӓнзила `Алайһи 'Ӓйатун Мин Раббиһи ۗннамӓнта Мунҙирун ۖ Ұа Ликулли Қаұмин Һӓдин 013-007 Сондай қарсы болғандар: Оған Раббыңнан бір мұғжиза неге келмейді?-дейді. Шын мәнінде сен бір ескертушісің. Сондай-ақ әр елдің бір жолбасшысы бар. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍ ۗ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌ۖ‍ ‍‍‍
Ал-Лаһу Йа`ламу Мӓ Тахмилу Куллу 'Унćá Ұа Мӓ Тағӥđу Ал-'Архӓму Ұа Мӓ Таздӓду ۖ Ұа Куллу Шай'ин `Индаһу Бимиқдӓрин 013-008 Алла (Т.) әр ұрғашы жыныстың неге жүкті болғандығын және жатырлардың нені кемітіп, нені арылтқанын (нені туып, нені қойғанын) біледі. Оның жанында әр нәрсе өлшеулі. ‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌
`Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Ал-Кабӥру Ал-Мута`ӓлӥ 013-009 (Ол) көместі, көрнеуді білуші. Аса ұлы, өте жоғары. ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Саұӓн Минкум Ман 'Асарра Ал-Қаұла Ұа Ман Җаһара Биһи Ұа Ман Һуұа Мустаҳфин Бил-Лайли Ұа Сӓрибун Бин-Наһӓри 013-010 Сендерден кім сөзді жасырса да жарияласа да және кім түнде жасырынып, күндіз шықса да Аллаға бәрі бірдей. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Лаһу Му`аққибӓтун Мин Байни Йадайһи Ұа Мин Ҳалфиһи Йахфаžӱнаһу Мин 'Амри Ал-Лаһи ۗнна Ал-Лаһа Лӓ Йуғаййиру Мӓ Биқаұмин Хаттá Йуғаййирӱ Мӓ Би'анфусиһим ۗ Ұа 'Иҙӓрӓда Ал-Лаһу Биқаұмин Сӱ'ӓан Фалӓ Марадда Лаһу ۚ Ұа Мӓ Лаһум Мин Дӱниһи Мин Ұа А- 013-011 Әркімнің алды-артынан Алланың әмірі бойынша, өкшелеп, қорғаушы (періштелер) бар. Расында бір қауым, өзін өзгертпейінше Алла, оны өзгертпейді. Сондай-ақ егер Алла, бір қауымға бейнет тілесе, Сонда оны ешбір қайтарушы жоқ. Әрі олар үшін Алладан өзге бір жәрдемші де жоқ. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ۗ ‌‌‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йурӥкуму Ал-Барқа Ҳаұфӓан Ұа Ҭама`ӓан Ұа Йунши'у Ас-Сахӓба Аć-Ćиқӓла 013-012 Ол сондай Алла, сендерге қорқу және үміт түрінде найзағайды көрсетіп, жаңбыр толы ауыр бұлттарды пайда қылады. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Йусаббиху Ар-Ра`ду Бихамдиһи Ұа Ал-Малӓ'икату Мин Ҳӥфатиһи Ұа Йурсилу Аҫ-Ҫаұӓ`иқа Файуҫӥбу Биһӓ Ман Йашӓ'у Ұа Һум Йуҗӓдилӱна Фӥ Ал-Лаһи Ұа Һуұа Шадӥду Ал-Михӓли 013-013 Көктің гүрілі дәріптеп, періштелер қорқып, Алланы пәктейді. Алла, найзағайларды жіберіп, қалағанына тигізеді. Олар, Алла жайында таласады. Негізінде Алла, орасан күшке ие. ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Лаһу Да`ұату Ал-Хаққи Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱниһи Лӓ Йастаҗӥбӱна Лаһум Бишай'ин 'Иллӓ Кабӓсиҭи Каффайһи 'Илá Ал-Мӓ'и Лийаблуға Фӓһу Ұа Мӓ Һуұа Бибӓлиғиһи ۚ Ұа Мӓ Ду`ӓ Ал-Кӓфирӥна 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин 013-014 Шынайы тілек Аллаға тән. Олардың Алладан өзге тілегендері, оларға ешбір жауап бермейді. Олар судың ауыздарына келуі үшін алақандарын жайған тәрізді. Тіпті су оған жетіп келмейді. Өйткені, кәпірлердің тілегі мүлде қаңғырыс. ‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Ұа Лиллаһи Йасҗуду Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ҭаұ`ӓан Ұа Карһӓан Ұа Žилӓлуһум Бил-Ғудӱұи Ұа Ал-'Ӓҫӓли 013-015 Көктердегі және жердегі әркім әрі көлеңкелері, ерікті, еріксіз түрде ертелі-кеш Аллаға сәжде қылады. ‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍
Қул Ман Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Қули Ал-Лаһу ۚ Қул 'Афӓттаҳаҙтум Мин Дӱниһи 'Аұлийӓ'а Лӓ Йамликӱна Ли'нфусиһим Наф`ӓан Ұа Лӓ Đаррӓан ۚ Қул Һал Йастаұӥ Ал-'А`мá Ұа Ал-Баҫӥру 'Ам Һал Тастаұӥ Аž-Žулумӓту Ұа Ан-Нӱр ۗм Җа`алӱ Лиллаһи ШуракӓҲалақӱ Каҳалқиһи Фаташӓбаһа Ал-Ҳалқу `Алайһим ۚ Қули Ал-Лаһу Ҳӓлиқу Кулли Шай'ин Ұа Һуұа Ал-Ұӓхиду Ал-Қаһһӓру 013-016 (Мұхаммед Ғ.С.) олардан: Көктер мен жердің Раббы кім?, деп сұра да: Алла!, деп жауап бер. Алланы қойып, тіпті өздеріне де пайда, зиян келтіре алмайтындарды ие қылып алдыңдар ма?, де. Көрмейтін мен көретін немесе жарық пен қараңғылықтар тең бе?, де. Я болмаса, олар Аллаға, Оның жаратқанындай жарататын жаратулары, Алланың жаратуына ұқсас ортақтар қоса ма? (Оларға) айт: Әр нәрсені жаратушы Алла. Ол жалғыз, аса өктем. ‍ ‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
нзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фасӓлат 'Аұдийатун Биқадариһӓ Фӓхтамала Ас-Сайлу Забадӓан Рӓбӥӓан ۚ Ұа Миммӓ Йӱқидӱна `Алайһи Фӥ Анӓри Абтиғӓ'а Хилйатин 'Аұ Матӓн Забадун Миćлуһу ۚ Каҙӓлика Йаđрибу Ал-Лаһу Ал-Хаққа Ұа Ал-Бӓҭила ۚ Фа'аммӓ Аз-Забаду Файаҙ/һабу Җуфӓн ۖ Ұа 'Аммӓ Мӓ Йанфа`у Анӓса Файамкуćу Фӥ Ал-'Арđи ۚ Каҙӓлика Йаđрибу Ал-Лаһу Ал-'Амćӓла 013-017 Ол көктен жаңбыр жаудырды да ойпаттар өз өлшеуі бойынша сел болып, көпірген көбікті қалқытып ақты. Сондай-ақ сәндік-бұйым немесе аспап жасау үшін оған от жағып, еріткен металдарда да сондай көбік болады. Алла ақиқат пен жасандыны осылайша мысалдайды. Ал енді көбік кеуіп, ұшып кетеді де адам баласы пайдаланатын нәрсе жер бетінде тұрып қалады. Осылайша Алла мысал береді. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌‌ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍ ۚ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ‍‍ ‍‍
Лиллаҙӥна Астаҗӓбӱ Лираббиһиму Ал-Хуснá Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Лам Йастаҗӥбӱ Лаһу Лаұ 'Анна Лаһум Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ұа Миćлаһу Ма`аһу Лӓфтадаұ Биһи ۚ 'Ӱлӓ'ика Лаһум Сӱ Ал-Хисӓби Ұа Ма'ұӓһум Җаһаннаму ۖ Ұа Би'са Ал-Миһӓду 013-018 Раббыларына бағынғандар үшін игілік бар. Ал Оған бағынбағандар, егер біртұтас жер жүзіндегі нәрселер және онымен бірге тағы сондай нәрсе олардікі болса да (өздерін құтқару үшін) төлеуге берер еді. Міне солар үшін есептің жаманы болады. Олардың орындары тозақ; нендей жаман орын. ‍‍‍‌ ‍ ۚ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍‌
'Афаман Йа`ламу 'Аннамӓнзила 'Илайка Мин Раббика Ал-Хаққу Каман Һуұа 'А`мá ۚннамӓ Йатаҙаккару 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 013-019 (Мұхаммед Ғ.С.) шын мәнінде Раббың тарапынан саған түсірілгенді шындық деп білген кісі, соқыр кісімен тең бе? Бұны ақыл иелері ғана түсінеді. ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‍ۚ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йӱфӱна Би`аһди Ал-Лаһи Ұа Лӓ Йанқуđӱна Ал-Мӥćӓқа 013-020 Олар, сондай Алланың уәдесін орындағандар әрі серттерін бұзбағандар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йаҫилӱна Мӓ 'Амара Ал-Лаһу Биһин Йӱҫала Ұа Йаҳшаұна Раббаһум Ұа Йаҳӓфӱна Сӱ Ал-Хисӓби 013-021 Олар, Алланың жалғастырылуын әмір еткен нәрсесін жалғастырып, Раббыларынан қорқа отырып, есебінің жаман болуынан қауіптенгендер. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱ Абтиғӓ'а Ұаҗһи Раббиһим Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Анфақӱ Миммӓ Разақнӓһум Сиррӓан Ұа `Алӓнийатан Ұа Йадра'ӱна Бил-Хасанати Ас-Саййи'ата 'Ӱлӓ'ика Лаһумқбá Адӓри 013-022 Раббыларының ризалығын іздеп, сабыр еткендер, намазды толық орындап, өздеріне берген несібемізден көрнеу, көмес пайдаландырғандар және жақсылық арқылы жамандықты кетіргендер, міне ақырет жұртының табысы солардікі. ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌
Җаннӓту `Аднин Йадҳулӱнаһӓ Ұа Ман Ҫалаха Мин 'Ӓбӓ'иһим Ұа 'Азұӓҗиһим Ұа Ҙуррӥйӓтиһим Ұа ۖ Ал-Малӓ'икату Йадҳулӱна `Алайһим Мин Кулли Бӓбин 013-023 Олар Ғадын атты жаннаттарға кіреді. Аталарынан, жұбайларынан және ұрпақтарынан кім түзу болса, олар да кіреді. Періштелер әр есіктен олардың үстіне кіреді. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Салӓмун `Алайкум Бимӓ Ҫабартум ۚ Фани`ма `Уқбá Адӓри 013-024 Сабыр еткендіктерің үшін, Алланың есендігі сендерге болсын! Соңғы жұрт нендей жақсы (дейді). ۚ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йанқуđӱна `Аһда Ал-Лаһи Мин Ба`ди Мӥćӓқиһи Ұа Йақҭа`ӱна Мӓ 'Амара Ал-Лаһу Биһин Йӱҫала Ұа Йуфсидӱна Фӥ Ал-'Арđи ۙ 'Ӱлӓ'ика Лаһуму Ал-Ла`нату Ұа Лаһум Сӱ Адӓри 013-025 Сондай, Аллаға берген серттерін бекіткеннен кейін бұзғандар және Алланың, бірлесуін бұйырған нәрселерді бөлгендер әрі жер жүзінде бұзақылық істегендер, міне лағынет осыларға. Сондай-ақ мекеннің жаманы солардікі. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‍‍‌
Ал-Лаһу Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚ Ұа Фарихӱ Бил-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Мӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ Фӥ Ал-'Ӓҳирати 'Иллӓ Матӓ`ун 013-026 Алла (Т.) қалаған кісісінің несібесін кеңітіп, тарылтады. Олар, дүние тіршілігіне мәз болды. Негізінде дүние тіршілігі; ақыреттің жанында тек қана бір күн көріс. ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұлӓнзила `Алайһи 'Ӓйатун Мин Раббиһи ۗ Қул 'Инна Ал-Лаһа Йуđиллу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ 'Илайһи Ман 'Анӓба 013-027 Қарсы болғандар: Пайғамбарға, Раббы тарапынан бір белгі неге түсірілмеді?, дейді. (Мұхаммед Ғ.С.): Расында Алла, кімді қаласа адастырады да өзіне бұрылғанды тура жолға салады де. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Таҭма'инну Қулӱбуһум Биҙикри Ал-Лаһи ۗ 'Алӓ Биҙикри Ал-Лаһи Таҭма'инну Ал-Қулӱбу 013-028 Сондай иман келтіргендер, Алланы еске алу арқылы көңілдері жай тапқандар. Естеріңде болсын, Алланы еске алумен жүректер орнығады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ҭӱбá Лаһум Ұа Хусну Ма'ӓбин 013-029 Сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендер, шаттық та көркем орын да солардікі. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌
Каҙӓлика 'Арсалнӓка Фӥмматин Қад Ҳалат Мин Қаблиһӓ 'Умамун Литатлуұа `Алайһиму Ал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Ұа Һум Йакфурӱна Бир-Рахмани ۚ Қул Һуұа Раббӥ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа `Алайһи Таұаккалту Ұа 'Илайһи Матӓби 013-030 (Мұхаммед Ғ.С.) осылайша, саған уахи еткенімізді, Аллаға қарсы келгендерге оқуың үшін бір елге жібердік. Одан бұрын да көптеген елдер өткен болатын. Оларға: Ол, менің Раббым, Одан басқа тәңір жоқ. Оған тәуекел қылдым. Қайтар жерім де Сол де. ‌‌‍‍‍‍‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ 'Анна Қур'ӓнӓан Суййират Биһи Ал-Җибӓлу 'Аұ Қуҭҭи`ат Биһи Ал-'Арđу 'Аұ Куллима Биһи Ал-Маұтá ۗ Бал Лиллаһи Ал-'Амру Җамӥ`ӓан ۗ 'Афалам Йай'аси Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Лаұ Йашӓ Ал-Лаһу Лаһадá Анӓса Җамӥ`ӓан ۗ Ұа Лӓ Йазӓлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Туҫӥбуһум Бимӓ Ҫана`ӱ Қӓри`атун 'Аұ Тахуллу Қарӥбӓан Мин Дӓриһим Хаттá Йа'тийа Ұа`ду Ал-Лаһи ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йуҳлифу Ал-Мӥ`ӓда 013-031 Олар, егер Құран арқылы таулар жүргізіліп, жер бөлшектеніп және өліктер сөйлестірілсе де (сенбейді). Алайда, барлық іс Аллаға тән. Мүміндер аңғармады ма? Алла қаласа еді, адамдарды тұтас тура жолға салар еді. Қарсы болғандарға Алланың уәдесі келгенге дейін қылықтарының салдарынан үнемі соққы жетеді немесе жұрттарының маңына түседі. Күдіксіз Алла серттен таймайды. ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍ ‌‌‌ ۗ ‌ ‌ۗ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақади Астуһзи'а Бирусулин Мин Қаблика Фа'амлайту Лиллаҙӥна Кафарӱ Ćумма 'Аҳаҙтуһум ۖ Факайфа Кӓна `Иқӓби 013-032 Расында сенен бұрын келген пайғамбарлар да тәлкек қылынған болатын. Сонда қарсы болғандарға кеңшілік беріп барып сонсоң оларды қолға алдым. Азабым қандай? ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍
'Афаман Һуұа Қӓ'имун `Алá Кулли Нафсин Бимӓ Касабат ۗ Ұа Җа`алӱ Лиллаһи ШуракӓҚул Саммӱһум ۚм Тунабби'ӱнаһу Бимӓ Лӓ Йа`ламу Фӥ Ал-'Арđи 'Ам Биžӓһирин Мина Ал-Қаұли ۗ Бал Зуййина Лиллаҙӥна Кафарӱ Макруһум Ұа Ҫуддӱ `Ани Ас-Сабӥли ۗ Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Һӓдин 013-033 Әркімнің істеген ісін бақылаушы Алла емес пе? Сонда да олар, Аллаға ортақтар қосты. (Мұхаммед Ғ.С.): Олардың аттарын атаңдар!, де. Аллаға жер жүзінде білмейтін бір нәрсенің хабарын беріп отырсыңдар ма? Немесе бос бір сөзбен (ортақ қосасыңдар ма?) Олай емес, кәпірлерге айлакерліктері әдемі көрсетілді де тура жолдан тосылды. ‌ ‌ ۗ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Лаһум `Аҙӓбун Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Ашаққу ۖ Ұа Мӓ Лаһум Мина Ал-Лаһи Мин Ұӓқин 013-034 Оларға дүние тіршілігінде азап бар. Әрине ақыретте азабы тағы қатты. Сондай-ақ оларды, Алладан ешбір қорғаушы жоқ. ‍‍‌‍‍ ‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‌‍‌
Маćалу Ал-Җаннати Аллатӥ Ұу`ида Ал-Муттақӱна ۖ Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ 'Укулуһӓ Дӓ'имун Ұа Žиллуһӓ ۚ Тилка `Уқбá Ал-Лаҙӥна Аттақаұ ۖ Ұа `Уқбá Ал-Кӓфирӥна Анӓру 013-035 Сондай тақуалар үшін әзірленген жұмақтың мысалы: астынан өзендер ағады. Оның жемістері және көлеңкелері мәңгілік. Міне, Алладан қорыққандардың соңы. Қарсы келушілердің орны тозақ. ‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йафрахӱна Бимӓнзила 'Илайка ۖ Ұа Мина Ал-'Ахзӓби Ман Йункиру Ба`đаһу ۚ Қул 'Иннамӓ 'Умирту 'Ан 'А`буда Ал-Лаһа Ұа Лӓ 'Ушрика Биһи ۚ 'Илайһи 'Ад`ӱ Ұа 'Илайһи Ма'ӓби 013-036 (Мұхаммед Ғ.С.) өздеріне Кітап бергендеріміз саған түсірілген Құранға қуанады. Онымен қатар қарсы топтардан Құранның кей жерін мойындамайтындар да бар. Оларға: Шын мәнінде Аллаға құлшылық қылуға әрі Оған ешбір ортақ қоспауға бұйырылдым. Мен Ол жаққа шақырамын. Және қайтар жерім де Сол жақ де. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ۖ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌
Ұа Каҙалика 'Анзалнӓһу Хукмӓан `Арабӥйӓан ۚ Ұа Ла'ини Аттаба`та 'Аһұӓ'аһум Ба`дамӓ Җӓ'ака Мина Ал-`Илми Мӓ Лака Мина Ал-Лаһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Ұӓқин 013-037 Осылайша, Құранды, арапша үкім түрінде түсірдік. Саған ғылым келгеннен кейін, олардың көңілдері ауған тарапқа ілессең, сені Алладан арашалайтын бір дос не қорғаушы болмайды. ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ۚ‍‍‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Русулӓан Мин Қаблика Ұа Җа`алнӓ Лаһум 'Азұӓҗӓан Ұа Ҙуррӥйатан ۚ Ұа Мӓ Кӓна Лирасӱлин 'Ан Йа'тийа Би'ӓйатин 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи ۗ Ликулли 'Аҗалин Китӓбун 013-038 Расында сенен бұрын да пайғамбарлар жібергенбіз. Оларға да жұбайлар, ұрпақтар бергенбіз. Ешбір пайғамбар, Алланың рұқсатынсыз бір аят келтіре алмайды. Әр нәрсенің мезгілі жазулы. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍
Йамхӱ Ал-Лаһу Мӓ Йашӓ'у Ұа Йуćбиту ۖ Ұа `Индаһумму Ал-Китӓби 013-039 Алла (Т.) қалағанын өшіреді де қалдырады. Негізгі Кітап, Оның қасында. ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍~ ‍‍
Ұа 'Ин Мӓ Нурийаннака Ба`đа Ал-Лаҙӥ На`идуһум 'Аұ Натаұаффайаннака Фа'иннамӓ `Алайка Ал-Балӓғу Ұа `Алайнӓ Ал-Хисӓбу 013-040 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға уәде етілген кейбір уақиғаны, саған көрсетсек те, не саған көрсетпей өлтірсек те негізінде саған жалғастыру ғана міндет. Есебі, бізге тән. ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
'Аұалам Йараұ 'Аннӓ На'тӥ Ал-'Арđа Нанқуҫуһӓ Мин 'Аҭрӓфиһӓ Ұа ۚ Аллӓһу Йахкуму Лӓ Му`аққиба Лихукмиһи ۚ Ұа Һуұа Сарӥ Ал-Хисӓби 013-041 Олардың жеріне келіп, әр тараптан кеміткенімізді көрмей ме? Үкімді Алла береді. Оның үкімін тойтарушы жоқ. Ол, есепті тез көруші. ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Қад Макара Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фалиллӓһи Ал-Макру Җамӥ`ӓан ۖ Йа`ламу Мӓ Таксибу Куллу Нафсин ۗ Ұа Сайа`ламу Ал-Куффӓру Лиман `Уқбá Адӓри 013-042 Расында бұлар да, бұлардан бұрынғылар да мекерлік қылған. Дегенмен барлық шаралар Аллаға тән. Алла (Т.) әркімнің не істегенін біледі. Қарсы болушылар жақында дүниенің соңының кімдікі екенін біледі. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌ۖۗ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ласта Мурсалӓан ۚ Қул Кафá Бил-Лаһи Шаһӥдӓан Байнӥ Ұа Байнакум Ұа Ман `Индаһу `Илму Ал-Китӓби 013-043 Қарсы болғандар: Сен Пайғамбар емессің дейді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Мені мен сендердің арамызға куәлік жөнінде Алла және Кітапты білгендер жетік. де ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah