10) Sūrat Yūnis

Printed format

10)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Рӓ Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Хакӥми ۚ 010-001 Әлиф Ләм Ра. Міне бұлар, терең сырлы Құранның аяттары. --‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍
'Акӓна Лилннӓси `Аҗабӓан 'Ан 'Аұхайнӓ 'Илá Раҗулин Минһум 'Ан 'Анҙири Анӓса Ұа Башшири Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱнна Лаһум Қадама Ҫидқин `Инда Раббиһим ۗ Қӓла Ал-Кӓфирӱна 'Инна Һӓҙӓ Ласӓхирун Мубӥнун 010-002 Іштерінен бір кісіге: Адамдарды қорқыт! Иман келтіргендерді Раббыларының қасында олар үшін жоғары орын барлығын сүйіншіле!,- деп уахи қылғанымызға бұл адамдар таңырқай ма? Кәпірлер: Шынында бұл ашық жады деді. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Раббакуму Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۖ Йудаббиру Ал-'Амра ۖ Мӓ Мин Шафӥ`ин 'Иллӓ Мин Ба`ди 'Иҙниһи ۚ Ҙаликуму Ал-Лаһу Раббукум Фӓ`будӱһу ۚ 'Афалӓ Таҙаккарӱна 010-003 Раббыларың сондай Алла көктер мен жерді алты түнде жаратты. Сонсоң ғаршыны меңгеріп, істі басқарды. Оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ. Міне Осы Алла, Раббыларың. Ендеше Оған құлшылық қылыңдар! Сонда да түсінбейсіңдер ме? ‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ۚ‍ ‌‍‍‍‌‍~ ۚ ‌‌ ‍‍‌
'Илайһи Марҗи`укум Җамӥ`ӓан ۖ Ұа`да Ал-Лаһи Хаққӓан ۚннаһу Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу Лийаҗзийа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Бил-Қисҭи Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаһум Шарӓбун Мин Хамӥмин Ұа `Аҙӓбун 'Алӥмун Бимӓ Кӓнӱ Йакфурӱна 010-004 Біртұтас барар жерлерің сол тарап. Сондай-ақ Алланың уәдесі хақ. Күдіксіз Ол, бастап жаратады (Жоқтан бар етеді). Сонсоң иман келтіріп, ізгі іс істегендерге әділдікпен сыйлық беру үшін оны қайта тірілтеді. Сондай-ақ кәпірлер үшін қарсы болғандықтары себепті қайнап тұрған судан сусын әрі күйзелтуші азап бар. ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Аш-Шамса Đийӓн Ұа Ал-Қамара Нӱрӓан Ұа Қаддараһу Манӓзила Лита`ламӱ `Адада Ас-Синӥна Ұа Ал-Хисӓба ۚ Мӓ Ҳалақа Ал-Лаһу Ҙӓлика 'Иллӓ Бил-Хаққи ۚ Йуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йа`ламӱна 010-005 Ол сондай Алла, күнді жарық, айды нұр етіп жаратты да оған (айға) жылдардың сандарын, есептерін білулерің үшін орындар белгіледі. Алла, бұларды шындықпен ғана жаратты. Алла, білетін ел үшін; аяттарын ашық-ашық баян етеді. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Фӥ Аҳтилӓфи Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Мӓ Ҳалақа Ал-Лаһу Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йаттақӱна 010-006 Расында түн мен күннің ауысып келуінде және Алланың көктер мен жердегі жаратқан нәрселерінде әрине сақтанатын ел үшін дәлелдер бар. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йарҗӱна Лиқӓ'анӓ Ұа Раđӱ Бил-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Аҭма'аннӱ Биһӓ Ұа Ал-Лаҙӥна Һум `Ан 'Ӓйӓтинӓ Ғӓфилӱна 010-007 Расында сондай бізге жолығуларын үміт етпегендер және дүние тіршілігіне мәз болып сонымен көңілдері жай тапқандар, міне солар, аяттарымыздан хабарсыз. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ма'ұӓһуму Анӓру Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 010-008 Осылардың істеген күнәлары себепті орындары тозақ. ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Йаһдӥһим Раббуһум Би'ӥмӓниһим ۖ Таҗрӥ Мин Тахтиһиму Ал-'Анһӓру Фӥ Җаннӓти Ан-На`ӥми 010-009 Расында сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендердің имандары себепті Раббылары, оларды астарынан өзендер ағатын Нағым жәннәтінің жолына салады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍ ‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Да`ұӓһум Фӥһӓ Субхӓнака Ал-Лаһумма Ұа Тахӥйатуһум Фӥһӓ Салӓмун ۚ Ұа 'Ӓҳиру Да`ұӓһум 'Ани Ал-Хамду Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 010-010 Олардың ондағы дұғалары: Әй Алла! Пәксің әрі олардың ондағы амандасулары: Сәлем және олардың дұғаларының соңы: Барлық мақтау әлемдердің Раббы, Аллаға тән!,- деу болады. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ Йу`аҗҗилу Ал-Лаһу Лилннӓси Аш-Шарра Асти`җӓлаһум Бил-Ҳайри Лақуđийа 'Илайһим 'Аҗалуһум ۖ Фанаҙару Ал-Лаҙӥна Лӓ Йарҗӱна Лиқӓ'анӓ Фӥ Ҭуғйӓниһим Йа`маһӱна 010-011 Егер Алла, адам баласының қайырды, асығыс тілегеніндей; жамандықты да тез берсе еді, әрине олардың ажалдары біткен болар еді. Алайда, бізге кездесуді үміт етпегендерді адасқан бойда қойып қоямыз да, қаңғыра береді. ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Масса Ал-'Инсӓна Аđ-Đурру Да`ӓнӓ Лиҗанбиһи 'Аұ Қӓ`идӓан 'Аұ Қӓ'имӓан Фаламмӓ Кашафнӓ `Анһу Đурраһу Марра Ка'ан Лам Йад`унӓ 'Илá Đуррин Массаһу ۚ Каҙӓлика Зуййина Лилмусрифӥна Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 010-012 Ал қашан адам баласына бір зиян жетсе: жатса да отырса да немесе түрегеп тұрса да бізге жалбарынады; алайда қашан одан зиянды айықтырсақ, тіпті оған тиген зиянды айықтыру үшін бізге жалбарынмағандай-ақ кете береді. Солайша, шектен шығушыларға істеген істері көркем көрсетілді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Аһлакнӓ Ал-Қурӱна Мин Қабликум Ламмӓ Žаламӱ ۙ Ұа Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти Ұа Мӓ Кӓнӱ Лийу'уминӱ ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Қаұма Ал-Муҗримӥна 010-013 Расында сендерден бұрынғы дәуірдегілердің зұлымдық қылғандықтары және пайғамбарлары келтірген ашық дәлелдерге иман келтірмегендіктері үшін жоқ еттік. Осылайша күнәкар қауымға жаза береміз. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۙ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Җа`алнӓкум Ҳалӓ'ифа Фӥ Ал-'Арđи Мин Ба`диһим Линанžура Кайфа Та`малӱна 010-014 Сонан кейін олардың артынан не істейтіндіктеріңді көру үшін жер жүзінде сендерді орындарына қойдық. ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин ۙ Қӓла Ал-Лаҙӥна Лӓ Йарҗӱна Лиқӓ'анӓ А'ти Биқур'ӓнин Ғайри Һӓҙӓ 'Аұ Баддилһу ۚ Қул Мӓ Йакӱну Лӥ 'Ан 'Убаддилаһу Мин Тилқӓ'и Нафсӥ ۖ 'Ин 'Аттаби`у 'Иллӓ Мӓ Йӱхá 'Илаййа ۖннӥҳӓфу 'Ин `Аҫайту Раббӥ `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 010-015 Сондай-ақ оларға аяттарымыз ашық дәлел түрінде оқылған кезде, сондай Бізге кездесуді үміт етпегендер: Бұдан басқа бір Құран келтір немесе мұны ауыстыр!,- деді. (Мұхаммед Ғ.С.): Оны өз тарапымнан өзгертуіме болмайды. Мен өзіме уахи етілгенге ғана еремін. Расында мен, Раббыма қарсы келсем, ұлы күннің азабынан қорқамын де. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۙ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۖ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Қул Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Мӓ Талаұтуһу `Алайкум Ұа Лӓдрӓкум Биһи ۖ Фақад Лабиćту Фӥкум `Умурӓан Мин Қаблиһи ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 010-016 (Мұхаммед Ғ.С.): Егер Алла қаласа еді, мен Құранды сендерге оқымас едім де, оны сендерге білдірмес еді. Расында мен бұдан бұрын іштеріңде өмір бойынша болдым. Сонда да түсінбейсіңдер ме?,- де. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан 'Аұ Каҙҙаба Би'ӓйӓтиһи ۚннаһу Лӓ Йуфлиху Ал-Муҗримӱна 010-017 Ал енді Аллаға бір өтірік жала жапсырған не аяттарын жасынға шығарған біреуден кім залымырақ? Шынында күнәкарлар құтылмайды. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Йа`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йаđурруһум Ұа Лӓ Йанфа`уһум Ұа Йақӱлӱна Һӓ'уулӓ' Шуфа`ӓ'уунӓ `Инда Ал-Лаһи ۚ Қул 'Атунабби'ӱна Ал-Лаһа Бимӓ Лӓ Йа`ламу Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Лӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 010-018 Олар, Алладан өзге, өздеріне зиян не пайда бермейтін нәрселерге шоқынып: Оларды, Алланың қасында шапағатшымыз дейді. (Мұхаммед Ғ.С.): Сендер Аллаға, көктердегі әрі жердегі Оның білмеген нәрсесінен хабар бересіңдер ме?,- де. Алла, олардың қосқан серіктерінен пәк, жоғары. ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Анӓсу 'Иллӓмматан Ұӓхидатан Фӓҳталафӱ ۚ Ұа Лаұлӓ Калиматун Сабақат Мин Раббика Лақуđийа Байнаһум Фӥмӓ Фӥһи Йаҳталифӱна 010-019 Адамдар бір-ақ үммет еді, сонсоң олар қайшылыққа түсті. (Мұхаммед Ғ.С.) егер Раббыңнан бір сөз өткен болмаса еді, таласқан нәрселері турасында әрине араларына үкім берілген болар еді (жазаландырылар еді). ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йақӱлӱна Лаұлӓнзила `Алайһи 'Ӓйатун Мин Раббиһи ۖ Фақул 'Иннамӓ Ал-Ғайбу Лиллаһи Фӓнтаžирӱннӥ Ма`акум Мина Ал-Мунтаžирӥна 010-020 Және олар: Оған, Раббылары тарапынан бір мұғжиза неге түсірілмейді?,- дейді. Сонда сен оларға: Негізінен көмес, Аллаға тән. Сондықтан күтіңдер! Мен де сендермен бірге соны тосамын!,- де. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ 'Аҙақнӓ Анӓса Рахматан Мин Ба`ди Đаррӓ'а Массат/һум 'Иҙӓ Лаһум Макрун Фӥ 'Ӓйӓтинӓ ۚ Қули Ал-Лаһу 'Асра`у Макрӓан ۚнна Русуланӓ Йактубӱна Мӓ Тамкурӱн 010-021 Адам баласына бір зиян тигеннен кейін рахметімізді таттырсақ, сол уақытта олардың аяттарымызға байланысты айлакерліктері болады. (Мұхаммед Ғ.С.): Алла, жазаландыруда өте жылдам де. Расында елшілеріміз (періштеріміз) істеген сығандықтарыңды жазады. ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ۚ ‍ ‌‍ ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йусаййирукум Фӥ Ал-Барри Ұа Ал-Бахри ۖ Хаттá 'Иҙӓ Кунтум Фӥ Ал-Фулки Ұа Җарайна Биһим Бирӥхин Ҭаййибатин Ұа Фарихӱ Биһӓ Җӓ'ат/һӓ Рӥхун `Ӓҫифун Ұа Җӓ'аһуму Ал-Маұҗу Мин Кулли Макӓнин Ұа Žаннӱннаһум 'Ухӥҭа Биһим ۙ Да`аұ Ал-Лаһа Муҳлиҫӥна Лаһу Адӥна Ла'ин 'Анҗайтанӓ Мин Һаҙиһи Ланакӱнанна Мина Аш-Шӓкирӥна 010-022 Ол сондай Алла, сендерді құрылықта, теңізде кездіреді. Хатте сендер кемеде боласыңдар. Кеме, оларды жақсы бір самал арқылы алып бара жатады да, олар онымен мәз болады. Бір боран келіп оларға әр тараптан толқын келгенде, олар, онымен қоршалдық деп ойлаған сәтте; сенімін нағыз Аллаға арнап: Егер осыдан бізді құтқарсаң шүкір етушілерден болар едік деп тілейді. ‌ ‌‍‍‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ۙ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Фаламмӓнҗӓһум 'Иҙӓ Һум Йабғӱна Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи ۗ Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Иннамӓ Бағйукум `Алáнфусикум ۖ Матӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ćумма 'Илайнӓ Марҗи`укум Фанунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 010-023 Дегенмен, Алла оларды құтқарған кезде, олар жер жүзінде орынсыз қарсылық істейді. Әй адам баласы! Дүние тіршілігіндегі қарсылықтарыңның зияны өздеріңе ғана. Сонсоң барар жерлерің біз жақ. Сонда сендерге істеген істеріңді білдіреміз. ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍ ۖ‍‍ ‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
ннамӓ Маćалу Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Камӓ'ин 'Анзалнӓһу Мина Ас-Самӓ'и Фӓҳталаҭа Биһи Набӓту Ал-'Арđи Миммӓ Йа'кулу Анӓсу Ұа Ал-'Ан`ӓм Хаттá 'Иҙӓҳаҙати Ал-'Арđу Зуҳруфаһӓ Ұа Аззаййанат Ұа Žанна 'Аһлуһӓннаһум Қӓдирӱна `Алайһӓ 'Атӓһӓмрунӓ Лайлӓан 'Аұ Наһӓрӓан Фаҗа`алнӓһӓ Хаҫӥдӓан Ка'ан Лам Тағна Бил-'Амси ۚ Каҙӓлика Нуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йатафаккарӱна 010-024 Шын мәнінде дүние тіршілігінің мысалы: Біз көктен жаудырған жаңбыр тәрізді. Ол арқылы адамдар, малдар жейтін өсімдіктер аралас өсіп, жер жүзі құлпырып зейнеттенген кезде, жер иесі; пайдалануға күшіміз жетеді деп ойлаған сәтте, түнде не күндіз әміріміз келіп, тіпті кеше болмаған тәрізді түбінен орылғанға айналдырдық. Ойланатын қауымға аяттарымызды осылайша айырып баян етеміз. ‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‌‌‍‍‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Йад`ӱ 'Илá Дӓри Ас-Салӓми Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓ'у 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 010-025 Алла есендік жұртына (жәннәтқа) шақырады да, қалаған құлын тұп-тура жолға салады. ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Лиллаҙӥна 'Ахсанӱ Ал-Хуснá Ұа Зийӓдатун ۖ Ұа Лӓ Йарһақу Ұуҗӱһаһум Қатарун Ұа Лӓ Ҙиллатун ۚ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җаннати ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 010-026 Сондай жақсы іс істегендерге жақсылық әрі артығы да бар. Олардың беттерінде бір дақ не қорлық әсері көрінбейді, солар жәннәттік. Олар онда мәңгі қалады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Касабӱ Ас-Саййи'ӓти Җазӓ'у Саййи'атин Бимиćлиһӓ Ұа Тарһақуһум Ҙиллатун ۖ Мӓ Лаһум Мина Ал-Лаһи Мин `Ӓҫимин ۖ Ка'аннамӓғшийат Ұуҗӱһуһум Қиҭа`ӓан Мина Ал-Лайли Муžлимӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 010-027 Ал сондай жамандық істегендердің жазасы, сондай ғана болады, беттерінде қорлық әсері болады. Оларды, Алладан қорғаушы болмайды. Олардың беттері түннің қараңғылығынан бір бөлім қаптағандай. Солар тозақтық. Олар онда мүлде қалады. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۖ ‌ ‍ ‍‌ۖ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‌
Ұа Йаұма Нахшуруһум Җамӥ`ӓан Ćумма Нақӱлу Лиллаҙӥна 'Ашракӱ Макӓнакумнтум Ұа Шуракӓ'уукум ۚ Фазаййалнӓ Байнаһум ۖ Ұа Қӓла Шуракӓ'ууһум Мӓ Кунтум 'Ӥйӓнӓ Та`будӱна 010-028 Қиямет күні оларды түгел жинаймыз. Сонсоң мүшріктерге: Сендер де, Аллаға қосқан серіктерің де орындарыңда тұрыңдар!,- дейміз. Сонда олардың араларын айырамыз. Олардың серіктері: Сендер бізге табынбаған едіңдер дейді. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ۚۖ ‌‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Факафá Бил-Лаһи Шаһӥдӓан Байнанӓ Ұа Байнакумн Куннӓ `Ан `Ибӓдатикум Лағӓфилӥна 010-029 Енді сендер мен біздің арамызға куәлікке Алла жеткілікті. Тіпті біздің, сендердің табынғандарыңнан хабарымыз жоқ дейді. ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Һунӓлика Таблӱ Куллу Нафсин Мӓ 'Аслафат ۚ Ұа Руддӱ 'Илá Ал-Лаһи Маұлӓһуму Ал-Хаққи ۖ Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 010-030 Сол арада әркім бұрын істеген ісінен сыналады. Сондай-ақ шынайы иелері Алланың құзырына апарылады. Жасама нәрселері олардан ғайып болды. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌
Қул Ман Йарзуқукум Мина Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи 'Амман Йамлику Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ман Йуҳриҗу Ал-Хаййа Мина Ал-Маййити Ұа Йуҳриҗу Ал-Маййита Мина Ал-Хаййи Ұа Ман Йудаббиру Ал-'Амра ۚ Фасайақӱлӱна Ал-Лаһу ۚ Фақул 'Афалӓ Таттақӱна 010-031 (Мұхаммед Ғ.С.): Сендерді аспаннан, жерден кім ризықтандырады? Құлаққа, көздерге кім ие? Өліден тіріні, тіріден өліні кім шығарады? Әр істі кім игерді?,- де. Олар: Алла дейді. Ендеше Алладан қорықпайсыңдар ма?,- де. ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Фаҙаликуму Ал-Лаһу Раббукуму Ал-Хаққу ۖ Фамӓҙӓ Ба`да Ал-Хаққи 'Иллӓ Аđ-Đалӓлу ۖ Фа'аннӓ Туҫрафӱна 010-032 Міне осы Алла, шынайы Раббыларың. Шындықтан кейін адасудан басқа не бар? Қалай бұрылып бара жатырсыңдар? ‍ ‌‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ۖ ‍‌ ‍‍‍‍‍
Каҙӓлика Хаққат Калимату Раббика `Алá Ал-Лаҙӥна Фасақӱннаһум Лӓ Йу'уминӱна 010-033 Осылайша бұзақылық істегендерге Раббыңның: Рас олар иман келтірмейді деген сөзі ақиқат болды. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Қул Һал Мин Шуракӓ'икум Ман Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу ۚ Қули Ал-Лаһу Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу ۖ Фа'аннá Ту'уфакӱна 010-034 (Мұхаммед Ғ.С.): Аллаға теңеген серіктеріңнен, тұңғыш жаратып, сонсоң өлтіріп қайта тірілтетін бар ма?,- де. Алла, бастапта жаратып, сонан соң қайта тірілтеді. Сонда қайда бұрылып бара жатырсыңдар?,- де. ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‍‍‍
Қул Һал Мин Шуракӓ'икум Ман Йаһдӥ 'Илá Ал-Хаққи ۚ Қули Ал-Лаһу Йаһдӥ Лилхаққи ۗ 'Афаман Йаһдӥ 'Илá Ал-Хаққи 'Ахаққу 'Ан Йуттаба`а 'Амман Лӓ Йаһиддӥ 'Иллӓн Йуһдá ۖ Фамӓ Лакум Кайфа Тахкумӱна 010-035 Серіктеріңнен тура жолға салатын бар ма?,-де. Алла тура жолға салды. Ал сонда тура жолға салатын Аллаға бағыну лайық па? Жоқ, тура жолға салынбайынша жол таба алмайтын біреуге ме? Сендерге не болды? Қалай (жансақ) үкім бересіңдер?,-де. ‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ۚ ‍ ‍ ۗ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Йаттаби`у 'Акćаруһум 'Иллӓ Žаннӓан ۚнна Аž-Žанна Лӓ Йуғнӥ Мина Ал-Хаққи Шай'ӓан ۚнна Ал-Лаһа `Алӥмун Бимӓ Йаф`алӱна 010-036 Олардың көбі ой жоруға ғана ілеседі. Расында ой, шындыққа қарағанда түкке тұрмайды. Күдіксіз Алла, олардың істегендерін толық білуші. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ۚ ‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓну 'Ан Йуфтарá Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұа Лакин Таҫдӥқа Ал-Лаҙӥ Байна Йадайһи Ұа Тафҫӥла Ал-Китӓби Лӓ Райба Фӥһи Мин Рабби Ал-`Ӓламӥна 010-037 Осы Құран, Алладан өзгенікі деп жала жапсыруға болмайды. Ол, алдындағыны растап, Кітапты ашық баян етеді. Әлемдердің Раббы тарапынан екендігіне шәк жоқ. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍
м Йақӱлӱна Афтарӓһу ۖ Қул Фа'тӱ Бисӱратин Миćлиһи Ұа Ад`ӱ Мани Астаҭа`тум Мин Дӱни Ал-Лаһин Кунтум Ҫӓдиқӥна 010-038 Олар: Оны, Мұхаммед өзі сәйкестірді дей ме? (Мұхаммед Ғ.С.): Ондай шыншыл болсаңдар, Алладан өзге кімге шамаларың келсе шақырып, осы тәрізді бір сүре жасап әкеліңдер,-де. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Бал Каҙҙабӱ Бимӓ Лам Йухӥҭӱ Би`илмиһи Ұа Ламмӓ Йа'тиһим Та'ұӥлуһу ۚ Каҙӓлика Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۖ Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Аž-Žӓлимӥна 010-039 Олай емес, олар білімі жетпеген сондай-ақ өздеріне мағынасы білдірілмеген нәрсені олар жасынға шығарды. Осылайша, бұлардан бұрынғылар да жасынға шығарған болатын. Енді қарашы! Залымдардың соңы не болды? ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Минһум Ман Йу'умину Биһи Ұа Минһум Ман Лӓ Йу'умину Биһи ۚ Ұа Раббука 'А`ламу Бил-Муфсидӥна 010-040 Олардан Құранға сенетіндер де бар. Олардан оған сенбейтіндер де бар. Раббың бұзақыларды жақсы біледі. ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Ин Каҙҙабӱка Фақул Лӥ `Амалӥ Ұа Лакум `Амалукум ۖнтум Барӥ'ӱна Миммӓ 'А`малу Ұа 'Анӓ Барӥн Миммӓ Та`малӱна 010-041 (Мұхаммед Ғ.С.) егер сені жасынға шығарса: Менің ісім өзіме тән, сендердің істерің өздеріңе тән. Сондай-ақ сендер менің істегенімнен аулақсыңдар, мен де сендердің істегендеріңнен аулақпын. де. ‌‌‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Минһум Ман Йастами`ӱна 'Илайка ۚ 'Афа'анта Тусми`у Аҫ-Ҫумма Ұа Лаұ Кӓнӱ Лӓ Йа`қилӱна 010-042 Олардан саған құлақ салатын біреулер де бар. Егер олар түсінбейтін болса да, саңырауларға естірте аласың ба? ‍‍ۚ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Минһум Ман Йанžуру 'Илайка ۚ 'Афа'анта Таһдӥ Ал-`Умйа Ұа Лаұ Кӓнӱ Лӓ Йубҫирӱна 010-043 (Мұхаммед Ғ.С.) олардың саған қарайтын біреулері де бар. Дегенмен көрмейтін көзсіздерді сен тура жолға саласың ба? ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаһа Лӓ Йаžлиму Анӓса Шай'ӓан Ұа Лакинна Анӓса 'Анфусаһум Йаžлимӱна 010-044 Расында Алла адамдарға еш зұлымдық қылмайды. Бірақ адамдар өздеріне-өздері зұлымдық қылады. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Йахшуруһум Ка'ан Лам Йалбаćӱ 'Иллӓ Сӓ`атан Мина Ан-Наһӓри Йата`ӓрафӱна Байнаһум ۚ Қад Ҳасира Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Билиқӓ Ал-Лаһи Ұа Мӓ Кӓнӱ Муһтадӥна 010-045 Оларды жинайтын күні; (дүниеде) күндіз бір-ақ сағат тұрғандай болып, олар бір-бірін таниды. Аллаға жолығуды жасынға шығарып, тура жолға түспегендер зиянға ұшырайды. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иммӓ Нурийаннака Ба`đа Ал-Лаҙӥ На`идуһум 'Аұ Натаұаффайаннака Фа'илайнӓ Марҗи`уһум Ćумма Ал-Лаһу Шаһӥдун `Алá Мӓ Йаф`алӱна 010-046 (Мұхаммед Ғ.С.) егер оларға уәде еткен бейнеттің кейбірін саған көрсетсек немесе сені (бұрын) дүниеден алсақ та, олардың жиналатын орны біз жақ. Соңында Алла олардың не істегендеріне айғақ. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ликулли 'Умматин Расӱлун ۖ Фа'иҙӓ ҖӓРасӱлуһум Қуđийа Байнаһум Бил-Қисҭи Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 010-047 Әр үмметтің бір пайғамбары бар. Оларға пайғамбарлары келген заман, араларына туралықпен үкім болады. Сондай-ақ олар, зұлымдыққа ұшырамайды. ‍‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 010-048 Олар (кәпірлер): Егер сендер шыншыл болсаңдар, осы уәде қашан болады дейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қул Лӓмлику Линафсӥ Đаррӓан Ұа Лӓ Наф`ӓан 'Иллӓ Мӓ Шӓ Ал-Лаһу ۗ Ликулли 'Умматин 'Аҗалун ۚ 'Иҙӓ Җӓ 'Аҗалуһум Фалӓ Йаста'ҳирӱна Сӓ`атан ۖ Ұа Лӓ Йастақдимӱна 010-049 (Мұхаммед Ғ.С.): Алланың қалауынан басқа өзіме пайда, зиян келтіру күшіне ие емеспін. Әр үммет үшін бір ажал бар. Қашан олардың белгілі мерзімі келсе, бір сәтке кешіктірілмейді де ілгерлетілмейді де. ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۗ‍ ‌‌ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Ара'айтум 'Ин 'Атӓкум `Аҙӓбуһу Байӓтӓан 'Аұ Наһӓрӓан Мӓҙӓ Йаста`җилу Минһу Ал-Муҗримӱна 010-050 Маған айтыңдаршы! Алланың азабы сендерге түнделетіп не күндіз келсе, күнәкарлар не нәрсені асығып тілер еді де. ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
'Аćумма 'Иҙӓ Мӓ Ұақа`а 'Ӓмантум Биһи ۚ 'Ӓл'ӓна Ұа Қад Кунтум Биһи Таста`җилӱна 010-051 Азап түскеннен кейін оған иман келтіресіңдер ме? Немесе әзір ме? Расында сендер азапты асығып тілеп едіңдер. ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма Қӥла Лиллаҙӥна Žаламӱ Ҙӱқӱ `Аҙӓба Ал-Ҳулди Һал Туҗзаұна 'Иллӓ Бимӓ Кунтум Таксибӱна 010-052 Сонсоң залымдарға: Мәңгілік азапты татыңдар! Істегендеріңнің ғана сазайын тартасыңдар делінеді. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Йастанби'ӱнака 'Ахаққун Һуұа ۖ Қул 'Ӥ Ұа Раббӥннаһу Лахаққун ۖ Ұа Мӓнтум Биму`җизӥна 010-053 Сенен олар: Бұл шындық па?,- деп сұрайды. Әрине Раббыма ант етемін, сөзсіз Ол хақ. Сендер Алланы әлсірете алмайсыңдар де. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ ‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ 'Анна Ликулли Нафсин Žаламат Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Лӓфтадат Биһи ۗ Ұа 'Асаррӱ Ан-Надӓмата Ламмӓ Ра'аұ Ал-`Аҙӓба ۖ Ұа Қуđийа Байнаһум Бил-Қисҭи ۚ Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 010-054 Өзіне зұлымдық істеген әркім жер жүзіндегі нәрселер өзінікі болса, төлеуге беріп, азапты көргенде, іштей өкінер еді. Араларына әділдік пен үкім етіледі. Зұлымдыққа ұшырамайды. ‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Алӓнна Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۗ 'Алӓнна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 010-055 Сақ болыңдар! Расында көктердегі әрі жердегі нәрселер Алланікі. Біліңдер! Алланың уәдесі хақ. Бірақ олардың көбі білмейді. ‌ ‌‍‌‍‍‌‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Һуұа Йухйӥ Ұа Йумӥту Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 010-056 Ол тірілтеді, өлтіреді. Сондай-ақ Оның алдына қайтарыласыңдар. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Қад Җӓ'аткум Маұ`иžатун Мин Раббикум Ұа Шифӓн Лимӓ Фӥ Аҫ-Ҫудӱри Ұа Һудáан Ұа Рахматун Лилму'уминӥна 010-057 Әй адамдар! Сендерге Раббыларың тарапынан бір үгіт, жүректегілерге бір шипа, сенушілер үшін тура жол және рахмет (түрінде Құран) келді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍
Қул Бифаđли Ал-Лаһи Ұа Бирахматиһи Фабиҙӓлика Фалйафрахӱ Һуұа Ҳайрун Миммӓ Йаҗма`ӱна 010-058 (Мұхаммед Ғ.С.): Олар, Алланың кеңшілігі, мәрхаметімен болған осылармен қуансын. Өйткені, Құран олардың жиған-тергендерінен қайырлы де. ‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Ара'айтум Мӓнзала Ал-Лаһу Лакум Мин Ризқин Фаҗа`алтум Минһу Харӓмӓан Ұа Халӓлӓан Қул 'Ӓлллаһу 'Аҙина Лакум ۖм `Алá Ал-Лаһи Тафтарӱна 010-059 Қарамайсыңдар ма! Алланың сендерге берген несібесінен арам, халал жасадыңдар де. Сендерге Алла рұқсат берді ме? Немесе Аллаға жала жауып жүрсіңдер ме?,- де. ‍ ‌‌‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Мӓ Žанну Ал-Лаҙӥна Йафтарӱна `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба Йаұма Ал-Қийӓмати ۗнна Ал-Лаһа Лаҙӱ Фаđлин `Алá Анӓси Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йашкурӱна 010-060 Сондай Аллаға өтірік жала жапқандардың, қиямет күні туралы ойы не? Расында Алла, әрине адамдарға кеңшілік иесі. Бірақ олардың көбі шүкірлік қылмайды. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۗ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌
Ұа Мӓ Такӱну Фӥ Ша'нин Ұа Мӓ Татлӱ Минһу Мин Қур'ӓнин Ұа Лӓ Та`малӱна Мин `Амалин 'Иллӓ Куннӓ `Алайкум Шуһӱдӓан 'Иҙ Туфӥđӱна Фӥһи ۚ Ұа Мӓ Йа`зубу `Ан Раббика Мин Миćқӓли Ҙарратин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фӥ Ас-Самӓ'и Ұа Лӓҫғара Мин Ҙӓлика Ұа Лӓ 'Акбара 'Иллӓ Фӥ Китӓбин Мубӥнин 010-061 (Мұхаммед Ғ.С.) әрқандай бір жағдайда болсаң, Алла тарапынан бір Құран оқысаң және сендер бір іс істесеңдер, әлбетте оған шомған кездеріңде, сендерді көреміз. Сондай-ақ жердегі, көктегі тозаң салмағындай нәрсе Раббыңнан жасырылмайды. Тағы одан кішісі, үлкені ашық бір Кітапта бар. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
'Алӓнна 'Аұлийӓ Ал-Лаһи Лӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 010-062 Біліңдер! Расында Алланың достарына қауіп-қатер жоқ, әрі олар қайғырмайды. ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Кӓнӱ Йаттақӱна 010-063 Сондай иман келтіріп, тақуа болғандар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Лаһуму Ал-Бушрá Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати ۚ Лӓ Табдӥла Ликалимӓти Ал-Лаһи ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 010-064 Оларға дүние тіршілігінде де ақыретте де қуаныш бар. Алланың сөздерінде өзгеріс жоқ. Міне ірі қол жетушілік осы. ‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йахзунка Қаұлуһум ۘнна Ал-`Иззата Лиллаһи Җамӥ`ӓан ۚ Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 010-065 (Мұхаммед Ғ.С.) кәпірлердің сөзі сені кейітпесін, Расында бүкіл үстемдік Аллаға тән. Ол әр нәрсені естуші, білуші. ‌ ‌ۘ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Алӓнна Лиллаһи Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи ۗ Ұа Мӓ Йаттаби`у Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Шуракӓۚн Йаттаби`ӱна 'Иллӓ Аž-Žанна Ұа 'Ин Һум 'Иллӓ Йаҳруҫӱна 010-066 Естеріңде болсын! Расында көктердегі, жердегі әркім Алланың иелігінде. Алладан өзге теңеген серіктеріне шоқынғандар, олар ойларына ғана ілеседі. Сондай-ақ олар ойларынша ғана жорамалдайды. ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-Лайла Литаскунӱ Фӥһи Ұа Ан-Наһӓра Мубҫирӓан ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йасма`ӱна 010-067 Ол сондай Алла, сендер үшін түнді демалыс, күндізді жарық қылды. Күдіксіз, осында тыңдайтын ел үшін дәлелдер бар. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Аттаҳаҙа Ал-Лаһу Ұаладӓан ۗ Субхӓнаһу ۖ Һуұа Ал-Ғанӥйу ۖ Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚ 'Ин `Индакум Мин Сулҭӓнин Биһаҙӓ ۚ 'Атақӱлӱна `Алá Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Та`ламӱна 010-068 Олар: Алланың баласы бар десті. Ол, одан пәк. Ол, мұңсыз. Әрине көктердегі әрі жердегі нәрселер Оған тән. Бұған байланысты қастарыңда бір дәлел жоқ. Аллаға қарсы білмеген нәрселеріңді айтасыңдар ма? ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ۗ‍‍ ۖ‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Қул 'Инна Ал-Лаҙӥна Йафтарӱна `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба Лӓ Йуфлихӱна 010-069 (Мұхаммед Ғ.С.): Расында сондай Аллаға өтірік жала жапсырғандар, құтылмайды де. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Матӓн Фӥ Ад-Дунйӓ Ćумма 'Илайнӓ Марҗи`уһум Ćумма Нуҙӥқуһуму Ал-`Аҙӓба Аш-Шадӥда Бимӓ Кӓнӱ Йакфурӱна 010-070 Олардікі дүниеде ғана пайдалану. Сонсоң олардың қайтар орны біз жақ. Сонан кейін де қарсы болғандықтары себепті қатты азап таттырамыз. ‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Ұа Атлу `Алайһим Наба'а Нӱхин 'Иҙ Қӓла Лиқаұмиһи Йӓ Қаұми 'Ин Кӓна Кабура `Алайкум Мақӓмӥ Ұа Таҙкӥрӥ Би'ӓйӓ Ти Ал-Лаһи Фа`алá Ал-Лаһи Таұаккалту Фа'аҗми`ӱмракум Ұа Шуракӓ'акум Ćумма Лӓ Йакун 'Амрукум `Алайкум Ғумматан Ćумма Ақđӱ 'Илаййа Ұа Лӓ Тунžирӱни 010-071 (Мұхаммед Ғ.С.) Оларға Нұх (Ғ.С.) тың әңгімесін оқы. Бір заманда еліне: Әй елім! Араларыңда тұруым, Алланың аяттарын үгіттеуім сендерге зор келген болса, онда Аллаға тәуекел еттім. Ал енді сендер және серіктерің не істейтіңдеріңде бірлесіңдер. Сонсоң істерің өздеріңе мұң болмасын. Кейін маған мұрса бермей-ақ қолдарыңнан келгенін істеңдер! деген. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Фа'ин Таұаллайтум Фамӓ Са'алтукум Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрӥ 'Иллӓ `Алá Ал-Лаһи ۖ Ұа 'Умирту 'Ан 'Акӱна Мина Ал-Муслимӥна 010-072 Ал егер жалтайсаңдар, сендерден жалақы сұрамадым ғой. Менің жалақым Аллаға ғана тән. Сондай-ақ Мұсылмандардан болуға бұйырылдым ‌ ‍‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Факаҙҙабӱһу Фанаҗҗайнӓһу Ұа Ман Ма`аһу Фӥ Ал-Фулки Ұа Җа`алнӓһум Ҳалӓ'ифа Ұа 'Ағрақнӓ Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ ۖ Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мунҙарӥна 010-073 Сонда олар, оны жасынға шығарды. Сондықтан Нұх (Ғ.С.) ты әрі онымен бірге кемеде болғандарды құтқарып, олардың орындарын бастырдық. Аяттарымызды жасынға шығарғандарды суға батырдық. Ескерту берілгендердің соңының не болғанын көр! ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Ćумма Ба`аćнӓ Мин Ба`диһи Русулӓан 'Илá Қаұмиһим Фаҗӓ'ӱһум Бил-Баййинӓти Фамӓ Кӓнӱ Лийу'уминӱ Бимӓ Каҙҙабӱ Биһи Мин Қаблу ۚ Каҙӓлика Наҭба`у `Алá Қулӱби Ал-Му`тадӥна 010-074 Сонсоң Нұх (Ғ.С.) тан кейін де елдеріне пайғамбарлар жібердік. Оларға ашық мұғжизалар келтірді. Бұрында жасынға шығарғандықтары үшін олар иман келтірмеді. Міне шектен шығушылардың жүректерін өстіп бітейміз. ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ćумма Ба`аćнӓ Мин Ба`диһим Мӱсá Ұа Һӓрӱна 'Илá Фир`аұна Ұа Мала'иһи Би'ӓйӓтинӓ Фӓстакбарӱ Ұа Кӓнӱ Қаұмӓан Муҗримӥна 010-075 Сонсоң олардың кейін Мұса мен Һарұн (Ғ.С.) ды Перғауын және сыбайластарына мұғжизалармен жібердік. Олар менменсіп, күнәкар ел болды. ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'аһуму Ал-Хаққу Мин `Индинӓ Қӓлӱнна Һӓҙӓ Ласихрун Мубӥнун 010-076 Оларға біз тараптан шындық келген кезде: Рас осы ашық жады деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Қӓла Мӱсá 'Атақӱлӱна Лилхаққи Ламмӓ Җӓ'акум ۖ 'Асихрун Һӓҙӓ Ұа Лӓ Йуфлиху Ас-Сӓхирӱна 010-077 Мұса (Ғ.С.): Сендерге келген ақиқатты сөйтіп айтасыңдар ма? Бұл сиқыр ма? Сиқыршылар құтылмайды деді. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Қӓлӱ 'Аҗи'танӓ Литалфитанӓ `Аммӓ Ұаҗаднӓ `Алайһи 'Ӓбӓ'анӓ Ұа Такӱна Лакумӓ Ал-Кибрийӓ'у Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Нахну Лакумӓ Биму'уминӥна 010-078 Олар (Мұса мен Һарұнға): Ата-бабаларымызды тапқан жолдан бұруға әрі жер жүзінде екеуің ұлық болуға келдіңдер ме? Біз, екеуіңе сенбейміз деді. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Қӓла Фир`аұну А'тӱнӥ Бикулли Сӓхирин `Алӥмин 010-079 Перғауын: Бүкіл білген сиқыршыларды маған келтіріңдер деді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ Ас-Сахарату Қӓла Лаһум Мӱсá 'Алқӱ Мӓнтум Мулқӱна 010-080 Ал сиқыршылар келген кезде, Мұса (Ғ.С.): Не қоймақшы болсаңдар, қойыңдар деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Фаламмӓ 'Алқаұ Қӓла Мӱсá Мӓ Җи'тум Биһи Ас-Сихру ۖнна Ал-Лаһа Сайубҭилуһу ۖнна Ал-Лаһа Лӓ Йуҫлиху `Амала Ал-Муфсидӥна 010-081 Олар қойғанда, Мұса (Ғ.С.): Бұл келтіргендерің сиқыр, күдіксіз Алла оны бұзады. Расында Алла бұзақылардың ісін жөндемейді деді. ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ۖ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍~ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Йухиққу Ал-Лаһу Ал-Хаққа Бикалимӓтиһи Ұа Лаұ Кариһа Ал-Муҗримӱна 010-082 Егер күнәкарлар жақтырмаса да, Алла ақиқатты сөздерімен шынға шығарады. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍
Фамӓ 'Ӓмана Лимӱсá 'Иллӓ Ҙуррӥйатун Мин Қаұмиһи `Алá Ҳаұфин Мин Фир`аұна Ұа Мала'иһимн Йафтинаһум ۚ Ұа 'Инна Фир`аұна Ла`ӓлин Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Иннаһу Ламина Ал-Мусрифӥна 010-083 Мұса (Ғ.С.) ға, Перғауын мен шонжарларының өздеріне тигізетін кесірінен қорқып, елінен бір топ ғана иман келтірді. Расында Перғауын ол жерде өктем еді. Сондай-ақ ол шектен шығушылардан еді. ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Мӱсá Йӓ Қаұми 'Ин Кунтум 'Ӓмантум Бил-Лаһи Фа`алайһи Таұаккалӱн Кунтум Муслимӥна 010-084 Мұса (Ғ.С.) еліне: Әй елім! Егер Аллаға иман келтірген болсаңдар, сондай-ақ Мұсылман болсаңдар онда Аллаға тәуекел қылыңдар деді. ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Фақӓлӱ `Алá Ал-Лаһи Таұаккалнӓ Раббанӓ Лӓ Таҗ`алнӓ Фитнатан Лилқаұми Аž-Žӓлимӥна 010-085 Олар: Біз Аллаға тәуекел қылдық. Раббымыз, бізді залым елмен сынама деді. ‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Наҗҗинӓ Бирахматика Мина Ал-Қаұми Ал-Кӓфирӥна 010-086 Сондай-ақ бізді мәрхаметіңмен кәпір қауымнан құтқара көр! ‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Аұхайнӓ 'Илá Мӱсá Ұа 'Аҳӥһин Табаұұа'ӓ Лиқаұмикумӓ Бимиҫра Буйӱтӓан Ұа Аҗ`алӱ Буйӱтакум Қиблатан Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата ۗ Ұа Башшири Ал-Му'уминӥна 010-087 Мұса мен оның туысына: Екеуің Мысырда елдеріңе үйлер салыңдар да үйлеріңді намаз орны қылып, намаз оқыңдар. Онымен қатар мүміндерді сүйіншіле деп уахи еттік. ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Мӱсá Раббанӓннака 'Ӓтайта Фир`аұна Ұа Мала'аһу Зӥнатан Ұа 'Амұӓлӓан Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Раббанӓ Лийуđиллӱ `Ан Сабӥлика ۖ Раббанӓ Аҭмис `Алáмұӓлиһим Ұа Ашдуд `Алá Қулӱбиһим Фалӓ Йу'уминӱ Хаттá Йараұ Ал-`Аҙӓба Ал-'Алӥма 010-088 Мұса (Ғ.С.): Раббымыз! Расында Сен Перғауын және оның шонжарларына дүние тіршілігінде зейнет және малдар бердің, жолыңнан адастырулары үшін бе? Малдарын жоқ ет, жүректерін қатайт! Жан түршігерлік азапты көргенге дейін олар иман келтірмейді деді. ‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Қӓла Қад 'Уҗӥбат Да`ұатукумӓ Фӓстақӥмӓ Ұа Лӓ Таттаби`ӓни Сабӥла Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна 010-089 Алла: Екеуіңнің тілектерің қабылданды. Онда тура жолда болыңдар да, білмейтіндердің жолына ермеңдер!,- деді. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Җӓұазнӓ Бибанӥ 'Исрӓ'ӥла Ал-Бахра Фа'атба`аһум Фир`аұну Ұа Җунӱдуһу Бағйӓан Ұа`адұан ۖ Хаттá 'Иҙӓдракаһу Ал-Ғарақу Қӓла 'Ӓманту 'Аннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Ал-Лаҙӥ 'Ӓманат Биһи Банӱ 'Исрӓ'ӥла Ұа 'Анӓ Мина Ал-Муслимӥна 010-090 Исраил ұрпақтарын теңізден өткіздік. Сонда Перғауын және әскерлері жауыздық, дұшпандықпен оларды қуды. Ақыр ол суға батар сәтте: Исраил ұрпақтары иман келтірген Тәңірден басқа тәңір жоқтығына иман келтірдім. Мен де бой ұсынушылардан болдым деді. ‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌‌ۖ‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
'Ӓл'ӓна Ұа Қадҫайта Қаблу Ұа Кунта Мина Ал-Муфсидӥна 010-091 Енді ғана сендің бе? Расында сен бұрын қарсы келген бұзақылардан болған едің ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍
Фӓлйаұма Нунаҗҗӥка Бибаданика Литакӱна Лиман Ҳалфака 'Ӓйатан ۚ Ұа 'Инна Каćӥрӓан Мина Анӓси `Ан 'Ӓйӓтинӓ Лағӓфилӱна 010-092 Сенен кейінгіге үлгі болуы үшін денеңді (жансыз түрде) құтқарамыз. Расында адамдардың көбі аяттарымыздан хабарсыз. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Баұұа'нӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Мубаұұа'а Ҫидқин Ұа Разақнӓһум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти Фамӓ Аҳталафӱ Хаттá Җӓ'аһуму Ал-`Илму ۚнна Раббака Йақđӥ Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 010-093 Расында Исраил ұрпақтарын жақсы жерге орналастырдық. Сондай-ақ жақсы нәрселермен ризықтандырдық. Оларға білім келгенге дейін қайшылыққа түспеді. Расында Раббың олардың таласқан нәрселері жайында қиямет күні үкім береді. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фа'ин Кунта Фӥ Шаккин Миммӓнзалнӓ 'Илайка Фӓс'али Ал-Лаҙӥна Йақра'ӱна Ал-Китӓба Мин Қаблика ۚ Лақад Җӓ'ака Ал-Хаққу Мин Раббика Фалӓ Такӱнанна Мина Ал-Мумтарӥна 010-094 (Мұхаммед Ғ.С.) егер саған түсіргенімізден күдіктенсең, сенен бұрынғы Кітап оқығандардан сұра. Расында саған Раббыңнан ақиқат келді. Сондықтан күдіктенушілерден болма. ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Такӱнанна Мина Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Фатакӱна Мина Ал-Ҳӓсирӥна 010-095 Сондай-ақ Алланың аяттарын жасынға шығарушылардан болма. Онда зиян тартушылардан боларсың. ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Хаққат `Алайһим Калимату Раббика Лӓ Йу'уминӱна 010-096 Расында өздеріне Раббыңның қарғысы лайық болғандар иман келтірмейді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ Җӓ'ат/һум Куллу 'Ӓйатин Хаттá Йараұ Ал-`Аҙӓба Ал-'Алӥма 010-097 Сондай-ақ оларға бүкіл мұғжизалар келсе де күйзелтуші азапты көргенге дейін (олар иман келтірмейді). ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Фалаұлӓ Кӓнат Қарйатун 'Ӓманат Фанафа`аһӓ 'Ӥмӓнуһӓ 'Иллӓ Қаұма Йӱнис Ламмӓ 'Ӓманӱ Кашафнӓ `Анһум `Аҙӓба Ал-Ҳизйи Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Матта`нӓһум 'Илá Хӥнин 010-098 Юныс (Ғ.С.) тың ғана елінен басқа (азаптың келгенін көріп) иман келтірген әрі имандары пайда берген бір кент болмаған. Олар иман келтірген заманда, өздерінен дүние тіршілігіндегі қорлықты айықтырдық та, оларды бір мерзімге дәйін пайдаландырдық. ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лаұ ШӓРаббука Ла'ӓмана Ман Фӥ Ал-'Арđи Куллуһум Җамӥ`ӓан ۚ 'Афа'анта Тукриһу Анӓса Хаттá Йакӱнӱ Му'уминӥна 010-099 (Мұхаммед Ғ.С.) егер Раббың қаласа еді, әрине жер жүзіндегілердің барлығы түгелдей иман келтірер еді. Адамдарды иман келтіруге сен зорлайсың ба? ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍ۚ ‌‌‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Линафсин 'Ан Ту'умина 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи ۚ Ұа Йаҗ`алу Ар-Риҗса `Алá Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`қилӱна 010-100 Алладан бұйрықсыз ешкімнің иман келтіруі мүмкін емес. Алла азапты ақылдарын жұмсамайтындарға береді. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул Анžурӱ Мӓҙӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Мӓ Туғнӥ Ал-'Ӓйӓту Ұа Ан-Нуҙурун Қаұмин Лӓ Йу'уминӱна 010-101 (Мұхаммед Ғ.С.): Қараңдар! Көктер мен жерде не бар?,- де. Сенбейтін қауымға; дәлелдер, ескертулер пайда бермейді. ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Фаһал Йантаžирӱна 'Иллӓ Миćла 'Аййӓми Ал-Лаҙӥна Ҳалаұ Мин Қаблиһим ۚ Қул Фӓнтаžирӱннӥ Ма`акум Мина Ал-Мунтаžирӥна 010-102 Олар өздерінен бұрын өткендердің бастарына келген күндер тәріздіні ғана күтеді. (Мұхаммед Ғ.С.): Онда тосыңдар! Расында мен де сендермен бірге тосамын!,- де. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Нунаҗҗӥ Русуланӓ Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ ۚ Каҙӓлика Хаққӓан `Алайнӓ Нунҗи Ал-Му'уминӥна 010-103 Сонсоң елшілерімізді, иман келтіргендерді құтқарамыз. Осылайша иман келтіргендерді құтқаруымыз бізге міндет. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍
Қул Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Ин Кунтум Фӥ Шаккин Мин Дӥнӥ Фалӓ 'А`буду Ал-Лаҙӥна Та`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұа Лакин 'А`буду Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥ Йатаұаффӓкум ۖ Ұа 'Умирту 'Ан 'Акӱна Мина Ал-Му'уминӥна 010-104 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй адам баласы! Менің дінімнен күдікте болсаңдар. Ал онда мен, сендердің Алладан өзге табынғандарыңа табынбаймын; бірақ сендерді өлтіретін Аллаға құлшылық қыламын және иман келтірушілерден болуға бұйырылдым де. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Ан 'Ақим Ұаҗһака Лилддӥни Ханӥфӓан Ұа Лӓ Такӱнанна Мина Ал-Мушрикӥна 010-105 Ал бетіңді нағыз бір ыңғай Алланы бірлеу дініне бұр. Серік қатушылардан болма! ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тад`у Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йанфа`ука Ұа Лӓ Йаđуррука ۖ Фа'ин Фа`алта Фа'иннака 'Иҙӓан Мина Аž-Žӓлимӥна 010-106 Және де Алладан өзге саған пайда, зиян келтіре алмайтын нәрселерге жалбарынба. Сонда егер оны істесең, онда күдіксіз сен залымдардан боларсың. ‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‍ ‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Йамсаска Ал-Лаһу Биđуррин Фалӓ Кӓшифа Лаһу 'Иллӓ Һуұа ۖ Ұа 'Ин Йуридка Биҳайрин Фалӓ Рӓдда Лифаđлиһи ۚ Йуҫӥбу Биһи Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи ۚ Ұа Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 010-107 (Мұхаммед Ғ.С.) егер Алла саған бір зиян жеткізсе, сонда оны Алладан басқа айықтырушы жоқ. Ал егер саған бір жақсылық қаласа, оның кеңшілігін тойтарушы жоқ. Ол, оны құлдарынан қалаған кісісіне береді. Ол өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍~ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Қул Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Қад Җӓ'акуму Ал-Хаққу Мин Раббикум ۖ Фамани Аһтадá Фа'иннамӓ Йаһтадӥ Линафсиһи ۖ Ұа Ман Đалла Фа'иннамӓ Йаđиллу `Алайһӓ ۖ Ұа Мӓ 'Анӓ `Алайкум Биұакӥлин 010-108 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй адам баласы! Сендерге Раббыларыңнан хақ келді. Енді кім тура жолда болса, өзі үшін тура жолда болады. Ал енді біреу адасса, өз зиянына ғана адасады. Мен сендерге кепіл емеспін де. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Аттаби` Мӓ Йӱхá 'Илайка Ұа Аҫбир Хаттá Йахкума Ал-Лаһу ۚ Ұа Һуұа Ҳайру Ал-Хӓкимӥна 010-109 Саған уахи етілгенге ер. Сондай-ақ Алла бір үкім бергенге сабыр ет. Ол, үкім берушілердің қайырлысы. ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah