112) Sūrat Al-'Ikhlāş

Printed format

112)

Qul Huwa Al-Lahu 'Aĥadun 112-001 Ka ce: "Shi ne Allah Makaɗaĩci."
Alllahu Aş-Şamadu 112-002 "Allah wanda ake nufin Sa da buƙata."
Lam Yalid Wa Lam Yūlad 112-003 "Bai haifa ba, kuma ba a haife Shi ba."
Walam Yakun Lahu Kufuwan 'Aĥadun 112-004 "Kuma babu ɗaya da ya kasance tamka a gare Shi."
Next Sūrah