108) Sūrat Al-Kawthar

Printed format

108)

'Innā 'A`ţaynāka Al-Kawthara 108-001 Lalle ne Mu, Mun yi maka kyauta mai yawa.
Faşalli Lirabbika Wa Anĥar 108-002 Saboda haka, ka yi salla dõmin Ubangijinka, kuma ka sõke (baiko, wato sukar raƙumi).
'Inna Shāni'aka Huwa Al-'Abtaru 108-003 Lalle mai aibanta ka shi ne mai yankakkiyar albarka.
Next Sūrah