107) Sūrat Al-Mā`ūn

Printed format

107)

'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni 107-001 Shin, ka ga wanda ke ƙaryatãwa game da sakamako?
Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma 107-002 To, wannan shi ne ke tunkue marãya (daga haƙƙinsa).
Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 107-003 Kuma bã ya kwaaitarwa bisa bãyar da abinci ga matalauci.
Fawaylun Lilmuşallīna 107-004 To, bone yã tabbata ga masallata.
Al-Ladhīna Hum `An Şalātihim Sāhūna 107-005 Waɗanda suke masu shagala daga sallarsu.
Al-Ladhīna Hum Yurā'ūna 107-006 Waɗanda suke yin riya (ga ayyukansu)
Wa Yamna`ūna Al-Mā`ūna 107-007 Kuma suna hana taimako.
Next Sūrah