104) Sūrat Al-Humazah

Printed format

104)

Waylun Likulli Humazatin Lumazahin 104-001 Bone ya tabbata ga duk mai nune, mai zunɗe (mai raɗa).
Al-Ladhī Jama`a Mālāan Wa `Addadahu 104-002 Wanda ya tara dũkiya, kuma ya mayar da ita abar tattalinsa.
Yaĥsabu 'Anna Mālahu 'Akhladahu 104-003 Yana zaton cẽwa dũkiyarsa za ta dawwamar da shi. ~
Kallā  ۖ  Layunbadhanna Fī Al-Ĥuţamahi 104-004 A'aha! Lalle ne zã a jẽfa shi a cikin Huɗama.  ۖ 
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥuţamahu 104-005 Kuma me ya sanar da kai abin da ake ce wa Huɗama?
Nāru Al-Lahi Al-Mūqadahu 104-006 Wutar Allah ce wadda ake hurawa.
Allatī Taţţali`u `Alá Al-'Af'idahi 104-007 Wadda take lẽƙãwa a kan zukata.
'Innahā `Alayhim Mu'uşadahun 104-008 Lalle ne ita abar kullẽwa cea kansu.
Fī `Amadin Mumaddadahin 104-009 A cikin wasu ginshiƙai mĩƙaƙƙu.
Next Sūrah