79) Sūrat An-Nāzi`āt

Printed format

79)

Wa An-Nāzi`āti Gharqāan 079-001 Ina rantsuwa da mala'iku mãsu fisgar rãyuka (na kafirai) da ƙarfi.
Wa An-Nāshāti Nashţāan 079-002 Da mãsu ɗibar rãyuka (na mũminai) da sauƙi a cikin nishãɗi.
Wa As-Sābiĥāti Sabĥāan 079-003 Da mãsu sauka daga sama da umurnin Allah kamar suna iyo.
Fālssābiqāti Saban 079-004 Sa'an nan, su zama mãsu gaugãwa (da umurnin Allah) kamar suna tsẽre.
Fālmudabbirāti 'Aman 079-005 Sa,an nan, su kasance masu shirya gudanar da umurni.
Yawma Tarjufu Ar-Rājifahu 079-006 Rãnar da mai girgiza abũbuwa (bũsar farko) zã ta kaɗa.
Tatba`uhā Ar-Rādifahu 079-007 Mai biyar ta (bũsa ta biyu) nã biye.
Qulūbun Yawma'idhin Wājifahun 079-008 Wasu zukãta, a rãnar nan, mãsu jin tsõro ne.
'Abşāruhā Khāshi`ahun 079-009 Alhãli idãnunsu na ƙasƙantattu.
Yaqūlūna 'A'innā Lamardūdūna Fī Al-Ĥāfirahi 079-010 Sunã cẽwa "Ashe lalle zã a iya mayar da mu a kan sãwunmu?
'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Nakhirahan 079-011 "Ashe, idan muka zama ƙasusuwa rududdugaggu?"
Qālū Tilka 'Idhāan Karratun Khāsirahun 079-012 Suka ce: "Waccan kam kõmãwa ce, tãɓaɓɓiya!"
Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidahun 079-013 To, ita kam, tsãwa guda kawai ce.
Fa'idhā Hum Bis-Sāhirahi 079-014 Sai kawai gã su a bãyan ƙasa.
Hal 'Tāka Ĥadīthu Mūsá 079-015 Shin, lãbãrin Mũsã ya zo maka?
'Idh Nādāhu Rabbuhu Bil-Wādi Al-Muqaddasi Ţūáan 079-016 A lõkacin da Ubangijinsa Ya kirãye shi, a cikin kwari mai tsarki, wato Duwã?
Adh/hab 'Ilá Fir`awna 'Innahu Ţaghá 079-017 Ka tafi zuwa ga Fir'auna, lalle ne shi, ya ƙẽtare haddi.
Faqul Hal Laka 'Ilá 'An Tazakká 079-018 "Sai ka ce masa, Kõ zã ka so ka tsarkaka.
Wa 'Ahdiyaka 'Ilá Rabbika Fatakhshá 079-019 "Kuma in shiryar da kai zuwa ga Ubangijinka domin ka ji tsoronSa?"
Fa'arāhu Al-'Āyata Al-Kub 079-020 Sai ya nũna masa ãyar nan mafi girma.
Fakadhdhaba Wa `Aşá 079-021 Sai ya ƙaryata, kuma ya sãɓa (umurni),
Thumma 'Adbara Yas`á 079-022 Sa'an nan ya jũya bãya, yanã tafiya da sauri.
Faĥashara Fanādá 079-023 Sai ya yi gayya, sa'an nan ya yi kira.
Faqāla 'Anā Rabbukumu Al-'A`lá 079-024 Sai ya ce: "Nĩ ne Ubangijinku mafi ɗaudaka."
Fa'akhadhahu Al-Lahu Nakāla Al-'Ākhirati Wa Al-'Ū 079-025 Sabõda haka Allah Ya kama shi, dõmin azãbar maganar ƙarshe da ta farko.
'Inna Fī Dhālika La`ibratan Liman Yakhshá 079-026 Lalle ne, a cikin wannan haƙiƙa akwai abin kula ga wanda yake tsõron Allah.
'A'antum 'Ashaddu Khalqāan 'Ami As-Samā'u  ۚ  Banāhā 079-027 Shin, kũ ne mafi wuyar halitta ko sama? Allah Ya gina ta.  ۚ 
Rafa`a Samkahā Fasawwāhā 079-028 Ya ɗaukaka rufinta, sa'an nan Ya daidaita ta.
Wa 'Aghţasha Laylahā Wa 'Akhraja Đuĥāhā 079-029 Kuma Ya duhuntar da darenta, kuma Ya fitar da hantsinta.
Wa Al-'Arđa Ba`da Dhālika Daĥāhā 079-030 Kuma, ƙasa a bayan haka Ya mulmula ta.
'Akhraja Minhā Mā'ahā Wa Mar`āhā 079-031 Ya fitar da ruwanta daga gare ta da makiyãyarta.
Wa Al-Jibāla 'Arsāhā 079-032 Da duwatsu, Yã kafe ta.
Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum 079-033 Domin jiyarwa dãɗi a gare ku, kuma ga dabbõbinku.
Fa'idhā Jā'ati Aţāmmatu Al-Kub 079-034 To, idan uwar masĩfu, mafi girma, ta zo.
Yawma Yatadhakkaru Al-'Insānu Mā Sa`á 079-035 Rãnar da mutum zai yi tunãnin abin da ya aikata.
Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Liman Yará 079-036 Kuma, a bayyana Jahĩm ga mai gani.
Fa'ammā Man Ţaghá 079-037 To, amma wanda ya yi girman kai.
Wa 'Āthara Al-Ĥayāata Ad-Dun 079-038 Kuma, ya zãɓi rãyuwa ta kusa, (wato dũniya).
Fa'inna Al-Jaĥīma Hiya Al-Ma'wá 079-039 To, lalle ne Jahĩm, ita ce makõma.
Wa 'Ammā Man Khāfa Maqāma Rabbihi Wa Nahá An-Nafsa `Ani Al-Hawá 079-040 Kuma, amma wanda ya ji tsõron tsayi a gaba ga Ubangijinsa, kuma ya kange kansa daga son rai.
Fa'inna Al-Jannata Hiya Al-Ma'wá 079-041 To, lalle ne Aljanna ita ce makõma.
Yas'alūnaka `Ani As-Sā`ati 'Ayyāna Mursāhā 079-042 Sunã tambayar ka game da sa'a, wai yaushe ne matabbatarta?
Fīma 'Anta Min Dhikrāhā 079-043 Me ya haɗã ka da ambatonta?
'Ilá Rabbika Muntahāhā 079-044 Zuwa ga Ubangijinka ƙarshen al'amarinta yake.
'Innamā 'Anta Mundhiru Man Yakhshāhā 079-045 Kai mai gargaɗi kawai ne ga mai tsõron ta.
Ka'annahum Yawma Yarawnahā Lam Yalbathū 'Illā `Ashīyatan 'Aw Đuĥāhā 079-046 Kamar sũ a rãnar da zã su gan ta, ba su zauna ba fãce a lõkacin marẽce ko hantsinsa.
Next Sūrah