1) Sūrat Al-Fātiĥah

Printed format

1)

Bismi Al-Lahi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 001-001 Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.
Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 001-002 Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu;
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 001-003 Mai rahama, Mai jin ƙai;
Māliki Yawmi Ad-Dīni 001-004 Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako.
'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu 001-005 Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa.
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma 001-006 Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya.
Şirāţa Al-Ladhīna 'An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīna 001-007 Hanyar waɗanda Ka yi wa ni'ima, ba waɗanda aka yi wa fushi ba, kuma ba ɓatattu ba.
Next Sūrah