110) Sūrat An-Naşr

Printed format

110)

'Idhā Jā'a Naşru Al-Lahi Wa Al-Fatĥu 110-001. (Ya Peyğəmbər!) Allahın kməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;
Wa Ra'ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Al-Lahi 'Afwājāan 110-002. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını grdyn zaman
Fasabbiĥ Biĥamdi Rabbika Wa Astaghfirhu 'Innahu Kāna Tawwābāan 110-003. Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu btn naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, "Sbhanəkə Allahmmə və bihəmdikə" kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tvbələri qəbul edəndir!
Next Sūrah