89) Sūrat Al-Fajr

Printed format

89)

Wa Al-Fajri 089-001. And olsun dan yerinə;
Wa Layālin `Ashrin 089-002. And olsun on gecəyə (zlhiccə ayının birinci, yaxud ramazan ayının sonuncu on gecəsinə);
Wa Ash-Shaf`i Wa Al-Watri 089-003. And olsun ctə və təkə (tək olan xaliqə, erkək və dişi olmaqla ct olan məxluqata; ct olan hər şeyə, yaxud Qurban bayramına və yaxud Ərəfə gnnə);
Wa Al-Layli 'Idhā Yasri 089-004. And olsun keib getməkdə olan gecəyə (ki, qiyamət haqdır və siz kafirlər qiyamət gn dirilib əməllərinizin cəzasını layiqincə alacaqsınız)!
Hal Fī Dhālika Qasamun Lidhī Ĥijrin 089-005. Məgər bunlarda (qiyamətin haq olması barədə) ağıl sahibi n and yoxmudur?!
'Alam Tara Kayfa Fa`ala Rabbuka Bi`ādin 089-006. (Ya Peyğəmbər!) məgər grmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ada (Hud peyğəmbərin Ad qvmnə)?!
'Irama Dhāti Al-`Imādi 089-007. Stunlar sahibi (və ya: stun kimi uca boylu) İrəmə (İrəm camaatına)?!
Allatī Lam Yukhlaq Mithluhā Fī Al-Bilādi 089-008. (Elə bir qvm ki) məmləkətlər (əhli) arasında onun kimisi yaradılmamışdı.
Wa Thamūda Al-Ladhīna Jābū Aş-Şakhra Bil-Wādi 089-009. (Məgər grmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi) vadidə qayaları olan Səmuda (Səmud qvmnə)?!
Wa Fir`awna Dhī Al-'Awtādi 089-010. Eləcə də saysız-hesabsız ordular sahibi Firona?!
Al-Ladhīna Ţaghaw Fī Al-Bilādi 089-011. O kəslər ki, məmləkətlərdə tğyan edir,
Fa'aktharū Fīhā Al-Fasāda 089-012. Oralarda oxlu fitnə-fəsad trədirlər.
Faşabba `Alayhim Rabbuka Sawţa `Adhābin 089-013. Nəhayət, Rəbbin onlara əzab qamısı endirdi.
'Inna Rabbaka Labiālmirşādi 089-014. Şbhəsiz ki, Rəbbin (bəndələrinin btn əməllərini) baxıb grr.
Fa'ammā Al-'Insānu 'Idhā Mā Abtalāhu Rabbuhu Fa'akramahu Wa Na``amahu Fayaqūlu Rabbī 'Akramani 089-015. İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin onu imtahana əkib ehtiram etsə, ona bir nemət versə, o: "Rəbbim mənə ehtiram gstərdi!"-deyər.
Wa 'Ammā 'Idhā Mā Abtalāhu Faqadara `Alayhi Rizqahu Fayaqūlu Rabbī 'Ahānani 089-016. Amma nə zaman (Rəbbin) onu imtahana əkib ruzisini əskiltsə: "Rəbbim məni alaltdı (mənə xor baxdı)!" - syləyər.
Kallā  ۖ  Bal Lā Tukrimūna Al-Yatīma 089-017. Xeyr! (Belə deməyin). Doğrusu, siz znz yetimə hrmət etmirsiniz (yetimin haqqını vermirsiniz).  ۖ 
Wa Lā Taĥāđđūna `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 089-018. Bir-birinizi yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirmirsiniz.
Wa Ta'kulūna At-Turātha 'Aklāan Lammāan 089-019. Mirası (halal-haramına) varmadan yeyirsiniz (qadınların, uşaqların paylarını vermirsiniz).
Wa Tuĥibbūna Al-Māla Ĥubbāan Jammāan 089-020. Mal-dvləti isə lap ox sevirsiniz.
Kallā 'Idhā Dukkati Al-'Arđu Dakkāan Dakkāan 089-021. Xeyr! Yer dağılıb para-para olacağı;
Wa Jā'a Rabbuka Wa Al-Malaku Şaffāan Şaffāan 089-022. Rəbbinin əmri gəlib mələklər səf-səf duracağı
Wa Jī'a Yawma'idhin Bijahannama  ۚ  Yawma'idhin Yatadhakkaru Al-'Insānu Wa 'Anná Lahu Adh-Dhikrá 089-023. Və Cəhənnəmin (məhşər meydanına) gətiriləcəyi gn - məhz o gn insan (z gnahlarını) xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamağın ona nə faydası?!  ۚ 
Yaqūlu Yā Laytanī Qaddamtu Liĥayātī 089-024. O: "Kaş ki, mən əvvəlcədən (axirət) həyatım n (yaxşı əməllər) edəydim!" - deyəcəkdir.
Fayawma'idhin Lā Yu`adhdhibu `Adhābahu 'Aĥadun 089-025. O gn (Allahın) etdiyi əzabı he kəs edə bilməz! ~
Wa Lā Yūthiqu Wathāqahu 'Aĥadun 089-026. (Gnahkarları) he kəs Onun kimi zəncirləyə bilməz! ~
Yā 'Ayyatuhā An-Nafsu Al-Muţma'innahu 089-027. (Qiyamət gn Allah-təala mmin kimsəyə belə buyuracaqdır: ) "Ey (z imanından, əməlindən və Allahın vədindən) xatircəm olan kəs! (Və ya: "Ey arxayın nəfs!")
Arji`ī 'Ilá Rabbiki Rāđiyatan Marđīyahan 089-028. Dn Rəbbinə, sən Ondan razı olaraq, O da səndən!
dkhulī Fī `Ibādī 089-029. (Əməlisaleh) bəndələrimin zmrəsinə daxil ol!
Wa Adkhulī Jannatī 089-030. (Onlarla birlikdə) Cənnətimə varid ol!"
Next Sūrah