87) Sūrat Al-'`lá

Printed format

87)

Sabbiĥi Asma Rabbika Al-'A`lá 087-001. (Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (mqəddəs) tutub şəninə təriflər de!
Al-Ladhī Khalaqa Fasawwá 087-002. O Rəbbin ki, (hər şeyi) xəlq etdi və nizama saldı.
Wa Al-Ladhī Qaddara Fahadá 087-003. O Rəbbin ki, (hər şeyin keyfiyyətini, xsusiyyətini, davam mddətini) əzəldən məyyən etdi və (hamıya) yol gstərdi.
Wa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Mar`á 087-004. O Rəbbin ki, (torpağı yarıb ondan yamyaşıl) otlar ıxartdı.
Faja`alahu Ghuthā'an 'Aĥwá 087-005. Sonra da onu (qupquru) qara r-pə dndərdi.
Sanuqri'uka Falā Tan 087-006. (Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Quranı) oxudacağıq və sən (onu) unutmayacaqsan;
'Illā Mā Shā'a Al-Lahu  ۚ  'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Wa Mā Yakh 087-007. Yalnız Allahın dilədiyindən (hkmn ləğv etdiyimiz bu və ya digər ayədən) başqa! Şbhəsiz ki, O, aşkarı da, gizlini də bilir!  ۚ 
Wa Nuyassiruka Lilyusrá 087-008. Biz sənə ən asan olanı (islam şəriətini) myəssər edərik.
Fadhakkir 'In Nafa`ati Adh-Dhikrá 087-009. (Ya Peyğəmbər!) Əgər nəsihət etmək fayda versə, (mmətinə Quranla) yd-nəsihət ver!
Sayadhdhakkaru Man Yakhshá 087-010. (Allahdan) qorxan kimsə mtləq yd-nəsihət qəbul edəcəkdir!
Wa Yatajannabuhā Al-'Ash 087-011. Bədbəxt (kafir) isə ondan (yd-nəsihətdən) qaacaqdır.
Al-Ladhī Yaşlá An-Nāra Al-Kub 087-012. (O bədbəxt ki) ən byk oda (cəhənnəm oduna) girəcəkdir.
Thumma Lā Yamūtu Fīhā Wa Lā Yaĥyā 087-013. Orada nə ləcək, nə də yaşayacaqdır! (Nə l kimi l, nə də diri kimi diri olacaqdır!)
Qad 'Aflaĥa Man Tazakká 087-014. (Gnahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır.
Wa Dhakara Asma Rabbihi Faşallá 087-015. O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar!
Bal Tu'uthirūna Al-Ĥayāata Ad-Dun 087-016. Lakin siz (ey insanlar!) dnyanı stn tutursunuz!
Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Wa 'Ab 087-017. Halbuki axirət daha xeyirli və daha baqidir.
'Inna Hādhā Lafī Aş-Şuĥufi Al-'Ū 087-018. Həqiqətən, bu deyilənlər (Qurandan) əvvəlki kitablarda mvcuddur -
Şuĥufi 'Ibrāhīma Wa Mūsá 087-019. İbrahimin və Musanın kitablarında!
Next Sūrah