85) Sūrat Al-Burūj

Printed format

85)

Wa As-Samā'i Dhāti Al-Burūji 085-001. And olsun brclər sahibi olan gyə;
Wa Al-Yawmi Al-Maw`ūdi 085-002. And olsun vəd olunmuş gnə (qiyamət gnnə);
Wa Shāhidin Wa Mash/hūdin 085-003. And olsun şəhadət verənə və (haqqından) şəhadət verilənə (peyğəmbərlərə və onların mmətlərinə, yaxud cmə və Ərəfə gnlərinə) ki,
Qutila 'Aşĥābu Al-'Ukhdūdi 085-004. (Nəcrandan İsaya iman gətirmiş kimsələri yandırıb klə dndərən) xəndək sahibləri (lənətə dar olub) qətl edildilər.
An-Nāri Dhāti Al-Waqūdi 085-005. O xəndəklər ki, ırpı ilə alovlandırılmışdı.
'Idh Hum `Alayhā Qu`ūdun 085-006. O zaman onlar (xəndəklərin) kənarında oturub,
Wa Hum `Alá Mā Yaf`alūna Bil-Mu'uminīna Shuhūdun 085-007. (z əsgərlərinin) mminlərin başlarına gətirdiklərinə (msibətlərə) tamaşa edirdilər.
Wa Mā Naqamū Minhum 'Illā 'An Yu'uminū Bil-Lahi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi 085-008. Onlardan (mminlərdən) yalnız yenilməz qvvət sahibi, (hər cr) şkrə (tərifə) layiq olan Allaha iman gətirdiklərinə grə intiqam alırdılar.
Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa  ۚ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 085-009. O Allah ki, gylərin və yerin istiyarı Onun əlindədir. Allah hər şeyə şahiddir!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Fatanū Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Thumma Lam Yatūbū Falahum `Adhābu Jahannama Wa Lahum `Adhābu Al-Ĥarīqi 085-010. Şbhəsiz ki, mmin kişi və qadınları (dinlərdən dndərmək n) bəlaya dar edən, sonra da tvbə etməyən kimsələri cəhənnəm əzabı və yandırıb-yaxın atəş əzabı gzləyir.
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru  ۚ  Dhālika Al-Fawzu Al-Kabīru 085-011. İman gətirib yaxşı əməllər edən kimsələri isə (ağacları) altından aylar axan cənnətlər gzləyir. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ 
'Inna Baţsha Rabbika Lashadīdun 085-012. Həqiqətən, sənin Rəbbinin intiqamı ox şiddətlidir!
'Innahu Huwa Yubdi'u Wa Yu`īdu 085-013. Həqiqətən, (insanı) yoxdan var edən və (ldkdən sonra) təkrar dirildən Odur!
Wa Huwa Al-Ghafūru Al-Wadūdu 085-014. (Bəndələrini) ox bağışlayan, ox sevən də Odur.
Dhū Al-`Arshi Al-Majīdu 085-015. Ərşin sahibi də, şanlı-şərəfli olan da Odur!
Fa``ālun Limā Yurīdu 085-016. O, istədiyini edəndir.
Hal 'Atāka Ĥadīthu Al-Junūdi 085-017. (Ya Peyğəmbər!) Orduların xəbəri gəlib sənə atdımı?-
Fir`awna Wa Thamūda 085-018. Firon və Səmud (ordularının)?
Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī Takdhībin 085-019. Xeyr, kafir olanlar (səni və Quranı) elə hey təkzib etməkdədirlər.
Wa Allāhu Min Warā'ihim Muĥīţun 085-020. Onların btn ixtiyarı Allahın əlindədir!
Bal Huwa Qur'ānun Majīdun 085-021. Xeyr, o (şer deyil) şanlı-şərəfli Qurandır!
Fī Lawĥin Maĥfūžin 085-022. O, lvhi-məhfuzdadır! (Quran Allah dərgahında qorunur. Ona şeytan əli dəyə bilməz, o he zaman təhrif olunmaz!)
Next Sūrah