84) Sūrat Al-'Inshiqāq

Printed format

84)

'Idhā As-Samā'u Anshaqqat 084-001. Gy yarılacağı,
Wa 'Adhinat Lirabbihā Wa Ĥuqqat 084-002. Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman;
Wa 'Idhā Al-'Arđu Muddat 084-003. Yer uzanıb dmdz olacağı;
Wa 'Alqat Mā Fīhā Wa Takhallat 084-004. Qoynunda olanları bayıra atıb boşaldacağı;
Wa 'Adhinat Lirabbihā Wa Ĥuqqat 084-005. Və Rəbbinin buyurduğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman (insan dnyada yaxşı və pis əməllərinin cəzasını layiqincə alacaqdır)!
Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu 'Innaka Kādiĥun 'Ilá Rabbika Kadĥāan Famulāqīhi 084-006. Ey insan! Sən (lənə qədər) Rəbbinə doğru alışıb abalayırsan. Sən Ona qovuşacaqsan! (Sənin qısa mrn gndən-gnə səni Allaha yaxınlaşdırır. lmn gəlib atması Allah dərgahına qovuşmaq deməkdir. ləndən sonra Allahın hzuruna gedib dnyada etdiyin yaxşı, pis əməllərin əvəzini tamamilə alacaqsan. Yaxşı əməllər etmisənsə, xoş halına. Pis əməllər etmisənsə, vay halına!)
Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi 084-007. Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə,
Fasawfa Yuĥāsabu Ĥisābāan Yasīrāan 084-008. Onun yngl haqq-hesab əkiləcək
Wa Yanqalibu 'Ilá 'Ahlihi Masrūrāan 084-009. Və o, (Cənnətdəki) ailəsinin (yaxınlarının) yanına sevinclə qayıdacaqdır!
Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Warā'a Žahrihi 084-010. Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən (sol əlinə) verilmişsə,
Fasawfa YadThubūrāan 084-011. O: "Ay ldm!" - deyə şivən qopardacaq,
Wa Yaşlá Sa`īrāan 084-012. Və Cəhənnəmə vasil olacaqdır!
'Innahu Kāna Fī 'Ahlihi Masrūrāan 084-013. O, (dnyada) z ailəsi (yaxınları) arasında sevinc iində idi.
'Innahu Žanna 'An Lan Yaĥūra 084-014. Və elə zənn edirdi ki, (ləndən sonra dirilib haqq-hesab n Rəbbinin hzuruna) qayıtmayacaqdır.
Balá 'Inna Rabbahu Kāna Bihi Başīrāan 084-015. Xeyr! (Onun dşndy kimi deyildir. O, qiyamət gn dirilib Allahın hzuruna qayıdacaqdır). Həqiqətən, Rəbbi onu grrd.
Falā 'Uqsimu Bish-Shafaqi 084-016. And iirəm şəfəqə,
Wa Al-Layli Wa Mā Wasaqa 084-017. Gecəyə və (gecənin) qoynuna aldıqlarına,
Wa Al-Qamari 'Idhā Attasaqa 084-018. Bədirlənməkdə olan aya ki,
Latarkabunna Ţabaqāan `An Ţabaqin 084-019. Siz (ey kafirlər, qiyamət gn) haldan-hala dşəcəksiniz!
Famā Lahum Lā Yu'uminūna 084-020. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər?
Wa 'Idhā Quri'a `Alayhimu Al-Qur'ānu Lā Yasjudūna 084-021. zlərinə Quran oxunduqda səcdə etmirlər?
Bali Al-Ladhīna Kafarū Yukadhdhibūna 084-022. Əksinə, kafir olanlar (Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini) təkzib edirlər.
Wa Allāhu 'A`lamu Bimā Yū`ūna 084-023. Halbuki Allah onların (rəklərində) gizlətdiklərini ən gzəl biləndir!
Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin 084-024. (Ya Peyğəmbər!) Onlara (qiyamət gn dar olacaqları) şiddətli bir əzabla mjdə ver!
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin 084-025. İman gətirib yaxşı əməllər edənlər istisna olmaqla! Onları (Cənnətdə) minnətsiz (tkənmək bilməyən) mkafat gzləyir!
Next Sūrah