83) Sūrat Al-Muţaffifīn

Printed format

83)

Waylun Lilmuţaffifīna 083-001. Vay halına əkidə və ldə aldadanların!
Al-Ladhīna 'Idhā Aktālū `Alá An-Nāsi Yastawfūna 083-002. O kəslər ki, zlərini insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam lb alar,
Wa 'Idhā Kālūhum 'Aw Wazanūhum Yukhsirūna 083-003. Onlar n ldkdə və ya əkdikdə isə (onu) əskildərlər.
'Alā Yažunnu 'Ūla'ika 'Annahum Mabthūna 083-004. Məgər onlar (ləndən sonra) diriləcəklərini dşnmrlərmi?!
Liyawmin `Ažīmin 083-005. z də dəhşətli bir gndə?!
Yawma Yaqūmu An-Nāsu Lirabbi Al-`Ālamīna 083-006. O gn btn insanlar (haqq-hesab n) aləmlərin Rəbbinin (Allahın) hzurunda duracaqlar!
Kallā 'Inna Kitāba Al-Fujjāri Lafī Sijjīnin 083-007. Xeyr! Şbhəsiz ki, pis əməllərə uyanların (kafirlərin) əməl dəftəri (şeytanların əməllərinin yazıldığı və ya Cəhənnəmin ən alt təbəqəsi olan) Siccindədir!
Wa Mā 'Adrāka Mā Sijjīnun 083-008. Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Siccin nədir?! (Və ya: Siccin nədir, bilirsənmi?)
Kitābun Marqūmun 083-009. O, yazılı bir kitabdır!
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 083-010. O gn vay halına yalan sayanların!
Al-Ladhīna Yukadhdhibūna Biyawmi Ad-Dīni 083-011. O kəslər ki, haqq-hesab gnn yalan sayarlar.
Wa Mā Yukadhdhibu Bihi 'Illā Kullu Mu`tadin 'Athīmin 083-012. Bunu isə ancaq həddini aşan, gnaha batan yalan sayar.
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna 083-013. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: "(Bunlar) qədimlərin əfsanələridir (uydurmalarıdır!)" - deyər.
Kallā  ۖ  Bal  ۜ  Rāna `Alá Qulūbihim Mā Kānū Yaksibūna 083-014. Xeyr (belə deyildir). Əslində onların qəlblərini qazandıqları (gnahlar) qaplamışdır.  ۖ   ۜ 
Kallā 'Innahum `An Rabbihim Yawma'idhin Lamaĥjūbūna 083-015. Xeyr, o gn Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar!
Thumma 'Innahum Laşālū Al-Jaĥīmi 083-016. Sonra Cəhənnəmə varid qalacaqlar.
Thumma Yuqālu Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 083-017. Sonra da onlara: "Bu sizin (dnyada) yalan saydığınız (Cəhənnəmdir)!" deyiləcəkdir.
Kallā 'Inna Kitāba Al-'Abrāri Lafī `Illīyīna 083-018. Xeyr! (Mminlərlə kafirlər eyni ola bilməzlər). Şbhəsiz ki, yaxşı əməl və itaət sahibi olan mminlərin əməl dəftəri (Allahın ən mxlis bəndələrinin əməlləri yazıldığı və ya Cənnətin ən yksək mərtəbəsi olan) İlliyyundadır!
Wa Mā 'Adrāka Mā `Illīyūna 083-019. Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, İlliyyun nədir?!
Kitābun Marqūmun 083-020. O, yazılı bir kitabdır.
Yash/haduhu Al-Muqarrabūna 083-021. Onu ancaq (Allaha) yaxın olan mələklər grə bilər!
'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin 083-022. Həqiqətən, yaxşı əməl və itaət sahibi olan mminlər Nəim cənnətlərində olacaqlar.
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 083-023. Onlar taxtlar stndə (əyləşib Allahın hazır etdiyi nemətlərə) tamaşa edəcəklər.
Ta`rifu Fī Wujūhihim Nađrata An-Na`īmi 083-024. Sən (ey Peyğəmbər!) onların zlərində cənnət sevinci grəcəksən!
Yusqawna Min Raĥīqin Makhtūmin 083-025. Onlara (gzəl ətirli, təmiz) mhrl (qablarda olan) şərab (rəhiq) iirdiləcəkdir.
Khitāmuhu Miskun  ۚ  Wa Fī Dhālika Falyatanāfasi Al-Mutanāfisūna 083-026. Onun (iində rəhiq olan qabın) mhr mşkdr. Qoy yarışanlar onun n yarışsınlar!  ۚ 
Wa Mizājuhu Min Tasnīmin 083-027. Ona təsnim (suyu) qatılmışdır.
`Aynāan Yashrabu Bihā Al-Muqarrabūna 083-028. O (təsnim) elə bir eşmədir ki, ondan (təmiz halda) yalnız (Allaha) yaxın olanlar iər (qalanlara isə o rəhiq şərabına qatılıb verirlər).
'Inna Al-Ladhīna 'Ajramū Kānū Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Yađĥakūna 083-029. Həqiqətən, gnahkarlar iman gətirmiş kimsələrə (dnyada) glrdlər.
Wa 'Idhā Marrū Bihim Yataghāmazūna 083-030. (Mminlərin) yanlarından keərkən (onları dolamaq məqsədilə) bir-birinə qaş-gz edirdilər.
Wa 'Idhā Anqalabū 'Ilá 'Ahlihimu Anqalabū Fakihīna 083-031. Ailələrinin (yaxın adamlarının) yanına qayıtdıqda isə (onları doladıqları n) kefləri kk qayıdırdılar.
Wa 'Idhā Ra'awhum Qālū 'Inna Hā'uulā' Lađāllūna 083-032. Onlar (mminləri) grdkdə: "Doğrusu, bunlar (haqq yoldan) azanlardır!" - deyirdilər.
Wa Mā 'Ursilū `Alayhim Ĥāfižīna 083-033. Halbuki onlara (mminlərə) nəzarəti gndərilməmişdir.
Fālyawma Al-Ladhīna 'Āmanū Mina Al-Kuffāri Yađĥakūna 083-034. Bu gn isə mminlər kafirlərə gləcəklər.
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 083-035. Onlar taxtlar stndə (əyləşib) baxacaqlar (ki, grsnlər).
Hal Thūwiba Al-Kuffāru Mā Kānū Yaf`alūna 083-036. Kafirlər z əməllərinin cəzasını aldılarmı?! (Əlbəttə, aldılar!)
Next Sūrah