82) Sūrat Al-'Infiţār

Printed format

82)

'Idhā As-Samā'u Anfaţarat 082-001. Gy paralanacağı zaman;
Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat 082-002. Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman;
Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat 082-003. Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;
Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat 082-004. Qəbirlər evriləcəyi (qəbirlərin altı stnə evrilib llər oradan ıxacağı) zaman;
`Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat 082-005. Hər kəs (dnyada) nə etdiyini və (zndən sonra) nə qoyub getdiyini (dnyada nəyi edib, nəyi etmədiyini, btn yaxşı və pis əməllərini, gnahını, savabını) biləcəkdir!
Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi 082-006. Ey (kafir) insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan (və ya: məğrur edən) nədir?
Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka 082-007. O Rəbbin ki, səni (yoxdan) yaratdı, dzəldib qaydaya (insan şəklinə) saldı.
Fī 'Ayyi ŞūratinShā'a Rakkabaka 082-008. Sənə z istədiyi surətdə biim verdi.
Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni 082-009. Xeyr, daha doğrusu, siz haqq-hesab gnn yalan sayırsınız!
Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna 082-010. Sizin stnzdə gzəti mələklər -
Kirāmāan Kātibīna 082-011. (Əməllərinizi) yazan və (Allah dərgahında) ox hrmətli olan mələklər vardır.
Ya`lamūna Mā Taf`alūna 082-012. Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər.
'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin 082-013. Həqiqətən, yaxşı əməl və itaət sahibləri (mminlər) Cənnətdə qərar tutacaqlar.
Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin 082-014. Pis əməl sahibləri (kafirlər) isə Cəhənnəmdə olacaqlar.
Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni 082-015. Onlar (kafirlər) ora haqq-hesab gn daxil olacaqlar.
Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna 082-016. Onlar əsla oradan ıxan deyillər!
Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni 082-017. (Ya Peyğəmbər!) sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, haqq-hesab gn nədir?!
Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni 082-018. Bəli, sən nə bilirsən ki, haqq-hesab gn nədir?! (Qiyamət gnnn dəhşətini təsəvvr etmək insanın imkanı xaricindədir. Cəhənnəm əzabının şiddəti hər bir təsəvvrn fvqndədir. Ondan xilas olmaq n yalnız bir yol vardır - Allaha səmimi-qəlbdən ibadət və itaət!)
Yawma Lā Tamliku Nafsun Linafsin Shay'āan Wa  ۖ  Al-'Amru Yawma'idhin Lillahi 082-019. O gn he kəs he kəsin karına gələ bilməz. O gn hkm ancaq Allahındır!  ۖ 
Next Sūrah