81) Sūrat At-Takwīr

Printed format

81)

'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat 081-001. Gnəş (əmmamə kimi) sarınıb bkləcəyi (snəcəyi) zaman;
Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat 081-002. Ulduzlar (gydən qopub yağış dənələri kimi yerə) səpələnəcəyi zaman;
Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat 081-003. Dağlar yerindən qopardılacağı (toz kimi havada uacağı) zaman;
Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat 081-004. (Bədəvi ərəblərin ox əziz tutduğu) boğaz dəvələr başlı-başına buraxılacağı zaman;
Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat 081-005. Vəhşi heyvanlar (bir-birindən qisas almaq n) bir yerə toplanacağı zaman;
Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat 081-006. Dənizlər od tutub yanacağı (və ya dolub daşacağı) zaman;
Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat 081-007. Ruhlar (bədənlərə) qovuşacağı zaman;
Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat 081-008. Diri-diri torpağa gmlən krpə qızdan:
Bi'ayyi Dhanbin Qutilat 081-009. Axı o hansı gnaha grə ldrld?; soruşulacağı zaman;
Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat 081-010. Əməl dəftərləri aılacağı zaman;
Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat 081-011. Gy (yerindən) qopardılacağı (və ya bkləcəyi) zaman;
Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su``irat 081-012. Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman;
Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat 081-013. Və Cənnət (mminlərə) yaxınlaşdırılacağı zaman;
`Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat 081-014. Hər kəs (dnyada bugnk gnə z n yaxşı, pis) nə hazır etdiyini biləcəkdir!
Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi 081-015. And iirəm (gecə) yanıb (gndz) snən ulduzlara;
Al-Jawāri Al-Kunnasi 081-016. (Gnəşlə, ayla) seyr edib (onlar batdığı zaman) gizlənən səyyarələrə (Zhələ, Mştəriyə, Mərrixə, Zhrəyə və taridə);
Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa 081-017. Qaralmaqda olan gecəyə (yaxud: qaralmaqda və əkilməkdə olan gecəyə)
Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa 081-018. Və sklməkdə olan dan yerinə ki,
'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin 081-019. Bu (Quran Allah dərgahında) ox mhtərəm olan bir elinin (Cəbrailin) gətirdiyi kəlamdır.
Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin 081-020. (Elə bir eli ki) ox qvvətlidir; ərşin sahibi (Allah) yanında ox hrmətlidir (izzətlidir).
Muţā`in Thamma 'Amīnin 081-021. (Elə bir eli ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) etibarlı mvəkkildir.
Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin 081-022. (Ey Məkkə əhli!) Həqiqətən, sizin dostunuz (mşriklərin dediyi kimi) divanə deyildir!
Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni 081-023. And olsun ki, (Peyğəmbər!) onu (Cəbraili) aıq (ən uca) fqdə grd.
Wa Mā Huwa `Alá Al-Ghaybi Biđanīnin 081-024. O, qeyb (vəhyi olduğu kimi təbliğ etmək və sizə yrətmək) barəsində xəsis deyildir.
Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin 081-025. O (Quran) da məlun (Allahın rəhmətindən qovulmuş) Şeytanın sz deyildir.
Fa'ayna Tadh/habūna 081-026. Elə isə (siz ondan z dndərib) hara gedirsiniz?
'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna 081-027. O, aləmlər (btn insanlar və cinlər) n ancaq bir yd-nəsihətdir.
Liman Shā'a Minkum 'An Yastaqīma 081-028. Eləcə də sizdən doğru-dz (yolda) olmaq istəyənlər n.
Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Al-Lahu Rabbu Al-`Ālamīna 081-029. (Onu da bilin ki) aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz (bunu) istəyə bilməzsiniz! (Yalnız Allah istəsə, istəyə bilərsiniz. Siz insanlar həmişə Allahın qdrəti, hkm və iradəsi altındasınız. O sizi bir şeyi istəməyincə siz onu znzə istəyə bilməzsiniz. Ona grə də hər işdə Allaha təvəkkl edin!)
Next Sūrah