79) Sūrat An-Nāzi`āt

Printed format

79)

Wa An-Nāzi`āti Gharqāan 079-001. And olsun (kafirlərin canını) zorla alanlara;
Wa An-Nāshāti Nashţāan 079-002. And olsun (mminlərin canını) rahatlıqla alanlara;
Wa As-Sābiĥāti Sabĥāan 079-003. And olsun srətlə zənlərə;
Fālssābiqāti Saban 079-004. And olsun (bir-birini) tdkcə tənlərə;
Fālmudabbirāti 'Aman 079-005. And olsun işə əncam əkənlərə (Allahın əmri ilə dnyanın işlərini idarə edən mələklərə ki, qiyamət haqdır və siz qiyamət gn dirilib haqq-hesab n Allahın hzurunda duracaqsınız)!
Yawma Tarjufu Ar-Rājifahu 079-006. O gn sarsılan sarsılacaq (surun birinci frlməsi ilə yer, gy lərzəyə gələcək),
Tatba`uhā Ar-Rādifahu 079-007. Onun ardınca bir sarsıntı da olacaqdır! (Sur ikinci dəfə frləcəkdir. İsrafil suru birinci dəfə aldıqda hər şey məhv olacaq, ikinci dəfə aldıqda isə hamı diriləcəkdir. Bunların arası dnya vaxtı ilə mqayisədə qırx il əkəcəkdir).
Qulūbun Yawma'idhin Wājifahun 079-008. O gn rəklər qorxub titrəyəcək,
'Abşāruhā Khāshi`ahun 079-009. Gzləri (o rəklərin sahib olduğu gzlər dəhşətdən) zəlilcəsinə yerə dikiləcəkdir.
Yaqūlūna 'A'innā Lamardūdūna Fī Al-Ĥāfirahi 079-010. (Qiyaməti inkar edən kafirlər dnyada istehza ilə) deyirlər: "Doğrudanmı biz (ləndən sonra dirilib) əvvəlki vəziyyətimizə qaytarılacağıq?!
'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Nakhirahan 079-011. z də rmş smklər olduğumuz zamanmı?!"
Qālū Tilka 'Idhāan Karratun Khāsirahun 079-012. Onlar deyirlər: "Elə isə bu ziyanlı dnşdr (nki onun arxasında şiddətli bir əzab durur).
Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidahun 079-013. (Ey kafirlər! Bu, Allah n ətin deyildir). Doğrudan da, o (surun axırıncı dəfə alınması) ancaq tək bir dəhşətli səsdir (nərədir)!
Fa'idhā Hum Bis-Sāhirahi 079-014. Onlar dərhal (qəbirlərindən ıxıb) dmdz bir yerdə olacaqlar!
Hal 'Tāka Ĥadīthu Mūsá 079-015. (Ya Peyğəmbər!) Musanın hekayəti (shbəti) sənə gəlib atdımı?
'Idh Nādāhu Rabbuhu Bil-Wādi Al-Muqaddasi Ţūáan 079-016. O zaman ki, Rəbbi ona mqəddəs Tuva vadisində belə xitab etdi:
Adh/hab 'Ilá Fir`awna 'Innahu Ţaghá 079-017. Fironun yanına get. nki o, (allahlıq iddiasına dşməklə, xalqa zlm etməklə) ox azmışdır (həddini aşmışdır).')
Faqul Hal Laka 'Ilá 'An Tazakká 079-018. Və de: "(Gnahlardan) təmizlənmək istəyirsənmi?
Wa 'Ahdiyaka 'Ilá Rabbika Fatakhshá 079-019. Səni Rəbbinə tərəf gətirimmi ki, (Ondan) qorxasan?"
Fa'arāhu Al-'Āyata Al-Kub 079-020. (Musa gəlib Allahın buyuruğunu Firona ərz elədi) və ona (znn həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən) ən byk mczəni (əsanın dnb əjdaha olmasını) gstərdi.
Fakadhdhaba Wa `Aşá 079-021. Lakin (Firon Musanı) təkzib edib (ona) asi oldu.
Thumma 'Adbara Yas`á 079-022. Sonra geri dnb (znə buyurulanlardan z dndərərək fitnə-fəsad trətməyə, Musaya qarşı tədbir tkməyə) tələsdi.
Faĥashara Fanādá 079-023. Və (əyan-əşrafını, btn təbəələrini) toplayıb (onlara) belə xitab etdi:
Faqāla 'Anā Rabbukumu Al-'A`lá 079-024. Həqiqətən, mən sizin ən uca Rəbbinizəm!
Fa'akhadhahu Al-Lahu Nakāla Al-'Ākhirati Wa Al-'Ū 079-025. Allah da onu axirət və dnya əzabına giriftar etdi. (Yaxud: Allah ona axırıncı və əvvəlinci szlərinin cəzasını verdi).
'Inna Fī Dhālika La`ibratan Liman Yakhshá 079-026. Şbhəsiz ki, bunda (Allahdan) qorxan kimsələr n ibrət dərsi vardır.
'A'antum 'Ashaddu Khalqāan 'Ami As-Samā'u  ۚ  Banāhā 079-027. (Ey kafirlər!) Sizi yaratmaq ətindir, yoxsa gy ki (Allah) onu yaratdı;  ۚ 
Rafa`a Samkahā Fasawwāhā 079-028. Qbbəsini ucaltdı, dzəldib nizama saldı;
Wa 'Aghţasha Laylahā Wa 'Akhraja Đuĥāhā 079-029. Gecəsini qaranlıq, gndzn işıqlı etdi?!
Wa Al-'Arđa Ba`da Dhālika Daĥāhā 079-030. Bundan sonra da yeri dşəyib (yayıb) dzəltdi (stndə gəzmək və yaşamaq n onu yararlı hala saldı).
'Akhraja Minhā Mā'ahā Wa Mar`āhā 079-031. Ondan suyunu və otlağını ıxartdı.
Wa Al-Jibāla 'Arsāhā 079-032. (Orada) dağları yerləşdirdi.
Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum 079-033. (Btn bunlar) sizin və heyvanlarınızın istifadəsi ndr.
Fa'idhā Jā'ati Aţāmmatu Al-Kub 079-034. O byk bəla (qiyamət) gələndə,
Yawma Yatadhakkaru Al-'Insānu Mā Sa`á 079-035. O gn insan nələr etdiyini (dnyadakı btn yaxşı, pis əməllərini) yadına salacaqdır.
Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Liman Yará 079-036. Cəhənnəm də hər grənə grnəcəkdir.
Fa'ammā Man Ţaghá 079-037. Kim (dnyada) azğınlıq etmişsə,
Wa 'Āthara Al-Ĥayāata Ad-Dun 079-038. Dnyanı (axirətdən) stn tutmuşsa,
Fa'inna Al-Jaĥīma Hiya Al-Ma'wá 079-039. Şbhəsiz ki, onun məskəni Cəhənnəmdir!
Wa 'Ammā Man Khāfa Maqāma Rabbihi Wa Nahá An-Nafsa `Ani Al-Hawá 079-040. Amma kim (qiyamət gn) Rəbbinin hzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini (şəfvəti) qadağan etmişsə,
Fa'inna Al-Jannata Hiya Al-Ma'wá 079-041. Həqiqətən, onun yurdu Cənnətdir!
Yas'alūnaka `Ani As-Sā`ati 'Ayyāna Mursāhā 079-042. (Ya Peyğəmbər! Mşriklər) səndən o saatın nə vaxt gələcəyi (qiyamətin nə vaxt qopacağı) barəsində soruşarlar.
Fīma 'Anta Min Dhikrāhā 079-043. Sən onu (onun vaxtını) nə bilirsən?!
'Ilá Rabbika Muntahāhā 079-044. Onu sonuna qədər (btn təfərratı ilə) bilmək ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur.
'Innamā 'Anta Mundhiru Man Yakhshāhā 079-045. Sən ancaq ondan (qiyamətdən) xəbərdar edib əkindirənsən!
Ka'annahum Yawma Yarawnahā Lam Yalbathū 'Illā `Ashīyatan 'Aw Đuĥāhā 079-046. Onu (qiyaməti) grdkləri gn (dnyada və ya qəbir evində) yalnız bir axşam, yaxud bir səhər qaldıqlarını sanacaqlar!
Next Sūrah