78) Sūrat An-Naba'

Printed format

78)

`Amma Yatasā'alūna 078-001. (Bu mşriklər) bir-birindən nə haqqında soruşurlar?
`Ani An-Naba'i Al-`Ažīmi 078-002. Byk bir xəbər (qiyamət gn) haqqında!
Al-Ladhī Hum Fīhi Mukhtalifūna 078-003. Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.
Kallā Saya`lamūna 078-004. Xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mtləq biləcəklər!
Thumma Kallā Saya`lamūna 078-005. Bir də (deyirəm) xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mtləq biləcəklər!
'Alam Naj`ali Al-'Arđa Mihādāan 078-006. Məgər Biz yeri dşək etmədikmi?!
Wa Al-Jibāla 'Awtādāan 078-007. Dağları da dirək?!
Wa Khalaqnākum 'Azwājāan 078-008. Biz sizləri (erkək və dişi olmaqla) ct-ct yaratdıq.
Wa Ja`alnā Nawmakum Subātāan 078-009. Yuxunuzu da istirahət etdik.
Wa Ja`alnā Al-Layla Libāsāan 078-010. Biz gecəni (hər şeyi bryən) rtk etdik.
Wa Ja`alnā An-Nahāra Ma`āshāan 078-011. Gndz isə dolanışlıq (ruzi qazanmaq) vaxtı etdik.
Wa Banaynā Fawqakum Sab`āan Shidādāan 078-012. stnzdə yeddi (qat) mhkəm (gy) qurduq.
Wa Ja`alnā Sirājāan Wa Hhājāan 078-013. Sizin n ox parlaq bir ıxar (gnəş) yaratdıq.
Wa 'Anzalnā Mina Al-Mu`şirāti Mā'an Thajjājāan 078-014. (Kləklərin sıxdığı) buludlardan şırıl-şırıl tklən yağmur endirdik ki,
Linukhrija Bihi Ĥabbāan Wa Nabātāan 078-015. Onunla dən və bitki yetişdirək,
Wa Jannātin 'Alfāfāan 078-016. Eləcə də (ağacları bir-birinə) sarmaşan bağlar.
'Inna Yawma Al-Faşli Kāna Mīqātāan 078-017. Həqiqətən, (haqla batili) ayırd etmə gn (əzəldən məyyən edilmiş) bir vaxtdır!
Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri Fata'tūna 'Afwājāan 078-018. Sur alınacağı gn (qəbirlərinizdən ıxıb) dəstə-dəstə (məhşərə) gələcəksiniz.
Wa Futiĥati As-Samā'u Fakānat 'Abwābāan 078-019. (O gn) gy qapı-qapı (mələklərin yerə enməsi n gydə yarıqlar) aılacaqdır.
Wa Suyyirati Al-Jibālu Fakānat Sarābāan 078-020. Dağlar yerindən qopardılıb (havada toz kimi uaraq) ilğıma dnəcəkdir.
'Inna Jahannama Kānat Mirşādāan 078-021. Həqiqətən, Cəhənnəm (mələklərin hazır durub kafirləri gzlədiyi) pusqudur!
Lilţţāghīna Ma'āan 078-022. O, azğınların məskənidir.
Lābithīna Fīhā 'Aĥqābāan 078-023. Onlar orada sonsuz mddət qalacaqlar.
Lā Yadhūqūna Fīhā Bardāan Wa Lā Sharābāan 078-024. Onlar orada nə bir sərinlik (grəcək), nə də iməyə bir şey tapacaqlar;
'Illā Ĥamīmāan Wa Ghassāqāan 078-025. Qaynar sudan və irindən başqa!-
Jazā'an Wifāqāan 078-026. (Dnyadakı əmələrinə) uyğun cəza olaraq.
'Innahum Kānū Lā Yarjūna Ĥisābāan 078-027. nki onlar haqq-hesab əkiləcəyinə mid bəsləmirdilər (qiyamət gnnə inanmır, onun əzabından qorxmurdular).
Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Kidhdhābāan 078-028. Ayələrimizi də elə hey təkzib edirdilər.
Wa Kulla Shay'in 'Aĥşaynāhu Kitābāan 078-029. Biz hər şeyi (bir-bir) sayıb (lvhi-məhfuzda) yazmışıq (və ya: əməl dəftərində yazıb təsbit etmişik).
Fadhūqū Falan Nazīdakum 'Illā `Adhābāan 078-030. İndi (ey kafirlər!) dadın əzabı. Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacağıq!
'Inna Lilmuttaqīna Mafāzāan 078-031. Həqiqətən, mttəqilərin nicat yeri (Cənnət),
Ĥadā'iqa Wa 'A`nābāan 078-032. Bağalar və zm bağları,
Wa Kawā`iba 'Atrābāan 078-033. Sinələri yenicə qabarmış (dolmuş, tumurcuqlanmış, gzəllikdə və məlahətdə bir-birinə bənzər) həmyaşıd qızlar.
Wa Ka'sāan Dihāqāan 078-034. (Cənnət şərabı ilə) dolu qədəhlər gzləyir!
Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan Wa Lā Kidhdhābāan 078-035. Onlar orada (Cənnətdə) nə boş sz, nə də yalan eşidəcəklər.
Jazā'an Min Rabbika `Aţā'an Ĥisābāan 078-036. (Bu, mttəqilərə) Rəbbindən olan mkafat, artıqlaması ilə verilən bəxşişdir -
Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Ar-Raĥmāni  ۖ  Lā Yamlikūna Minhu Khiţābāan 078-037. Gylərin, yerin və onların arasındakıların Rəhman olan Rəbbindən (gndərilən bəxşişdir). Onlar (məxluqat) Onun hzurunda he bir sz deməyə qadir olmazlar!  ۖ 
Yawma Yaqūmu Ar-Rūĥu Wa Al-Malā'ikatu Şaffāan  ۖ  Lā Yatakallamūna 'Illā Man 'Adhina Lahu Ar-Raĥmānu Wa Qāla Şawābāan 078-038. Ruhun (Cəbrailin) və mələklərin səf-səf duracağı gn Rəhmanın izin verdiyi kimsələrdən başqa he kəs danışmayacaq, danışan da doğrunu deyəcəkdir!  ۖ 
Dhālika Al-Yawmu Al-Ĥaqqu  ۖ  Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Ma'āan 078-039. Bu, haqq olan gndr. Kim dilərsə, (iman gətirib ibadət və itaət etməklə) Rəbbinə tərəf qayıdan bir yol tutar!  ۖ 
'Innā 'Andharnākum `Adhābāan Qarībāan Yawma Yanžuru Al-Mar'u Mā Qaddamat Yadāhu Wa Yaqūlu Al-Kāfiru Yā Laytanī Kuntu Turābāan 078-040. Həqiqətən, Biz sizi yaxın bir əzabla (qiyamət gnnn əzabı ilə) qorxutduq. O gn insan z əlləri ilə etdiyi (yaxşı, pis) əməlləri grəcək, kafir isə: "Kaş (bu əzabı grməmək n) torpaq olaydım!" - deyəcəkdir.
Next Sūrah