77) Sūratālmursalāt

Printed format

77)

Wa Al-Mursalāti `Urfāan 077-001. And olsun bir-birinin ardınca gndərilənlərə (mələklərə, peyğəmbərlərə, yaxud kləklərə);
Fāl`āşifāti `Aşfāan 077-002. And olsun şiddətlə əsənlərə (və ya yel kimi tez gedənlərə);
Wa An-Nāshirāti Nashan 077-003. And olsun (Allahın ayələrini, kitablarını və əmrlərini) yayanlara;
Fālfāriqāti Farqāan 077-004. And olsun (haqla batili) ayıranlara;
Fālmulqiyāti Dhikrāan 077-005. And olsun vəhyi (peyğəmbərlərə) atdıranlara-
`Udhrāan 'Aw Nudhan 077-006. (Mminlər tvbə edib) zr diləmək və ya (kafirləri) qorxutmaq n (olan vəhyi atdıranlara) ki,
'Innamā Tū`adūna Lawāqi`un 077-007. Sizə vəd edilən (qiyamət) mtləq vaqe olacaqdır!
Fa'idhā An-Nujūmu Ţumisat 077-008. Ulduzlar snəcəyi;
Wa 'Idhā As-Samā'u Furijat 077-009. Gy yarılacağı;
Wa 'Idhā Al-Jibālu Nusifat 077-010. Dağlar para-para olub dağılacağı (toz kimi havada uacağı);
Wa 'Idhā Ar-Rusulu 'Uqqitat 077-011. Peyğəmbərlərə (z mmətlərinə şahidlik etmək n bir qədər) mhlət veriləcəyi zaman,
L'ayyi Yawmin 'Ujjilat 077-012. (Belə soruşulacaqdır: ) "(Bunlara) hansı gnə qədər mhlət verilmişdir?"
Liyawmi Al-Faşli 077-013. (Həmin suala cavab olaraq deyiləcəkdir: ) "(Haqla batili) ayırd ediləcəyi gnə qədər!"
Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Al-Faşli 077-014. Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir o ayırd etmə gn?!
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-015. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
'Alam Nuhliki Al-'Awwalīna 077-016. Məgər Biz əvvəlkiləri (kemiş kafir mmətləri) məhv etmədikmi?!
Thumma Nutbi`uhumu Al-'Ākhirīna 077-017. Sonra axırda gələnləri (Məkkə mşriklərini) də onlara qatacağıq.
Kadhālika Naf`alu Bil-Mujrimīna 077-018. Biz gnahkarlarla belə rəftar edirik.
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-019. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
'Alam Nakhluqkum Min Mā'in Mahīnin 077-020. Məgər sizi bir qətrə zəif (dəyərsiz) sudan (ntfədən) yaratmadıqmı?!
Faja`alnāhu Fī Qarārin Makīnin 077-021. Biz onu mhkəm bir yerdə (ana bətnində) saxladıq,
'Ilá Qadarin Ma`lūmin 077-022. Məyyən bir vaxta qədər.
Faqadarnā Fani`ma Al-Qādirūna 077-023. Biz (ntfədən insan yaratmağa) qadir olduq. Nə gzəl qadir olanlarıq Biz!
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-024. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
'Alam Naj`ali Al-'Arđa Kifātāan 077-025. Məgər Biz yeri məskən etmədikmi
'Aĥyā'an Wa 'Amwātāan 077-026. Həm dirilərə, həm də llərə?! (Yerin altında llər yatar, stndə dirilər gəzib-dolanar).
Wa Ja`alnā Fīhā Rawāsiya Shāmikhātin Wa 'Asqaynākum Mā'an Furātāan 077-027. Biz orada mhkəm durmuş uca dağlar yaratdıq və sizə şirin su iirtdik.
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-028. O gn vay halına (bu nemətləri) yalan sayanların!
Anţaliqū 'Ilá Mā Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 077-029. (O gn kafirlərə belə deyiləcəkdir: ) "Girin (dnyada) yalan hesab etdiyiniz (cəhənnəm əzabının) iinə!
Anţaliqū 'Ilá Žillin Dhī Thalāthi Shu`abin 077-030. Girin (cəhənnəm tstsnn) qola ayrılmış klgəsinə!"
Lā Žalīlin Wa Lā Yughnī Mina Al-Lahabi 077-031. O (sizə) nə klgəlik olar, nə də (sizi) alovdan qoruyar.
'Innahā Tarmī Bishararin Kālqaşri 077-032. O (hər biri) bir saray boyda qığılcımlar saar.
Ka'annahu Jimālatun Şufrun 077-033. O (qığılcımlar), sanki sarı dəvə srkləridir.
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-034. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
dhā Yawmu Lā Yanţiqūna 077-035. Bu elə bir gndr ki, (qiyaməti yalan sayanlar) danışa bilməzlər.
Wa Lā Yu'udhanu Lahum Faya`tadhirūna 077-036. Onlara zr istəməyə izin də verilməz.
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-037. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
dhā Yawmu Al-Faşli  ۖ  Jama`nākum Wa Al-'Awwalīna 077-038. Bu sizi də, (sizdən) əvvəlkiləri də bir yerə topladığımız (haqla batili) ayırd etmə gndr!  ۖ 
Fa'in Kāna Lakum Kaydun Fakīdūni 077-039. (Dnyada etdiyiniz kimi, bu gnn əzabından qurtarmaq n) bir hiyləniz varsa, Mənə qarşı qurun grək!
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-040. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
'Inna Al-Muttaqīna Fī Žilālin Wa `Uyūnin 077-041. Həqiqətən, (o gn) mttəqilər klgəliklərdə və eşmələr başında,
Wa Fawākiha Mimmā Yashtahūna 077-042. İstədikləri meyvə iində olacaqlar!
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā Kuntum Ta`malūna 077-043. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "(Dnyada) etdiyiniz (yaxşı) əməllərə grə nuşcanlıqla yeyin-iin!
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinyna 077-044. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mkafatlandırırıq!"
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-045. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
Kulū Wa Tamatta`ū Qalīlāan 'Innakum Mujrimūna 077-046. (Siz ey kafirlər!) Yeyin və (dnyada) bir az kef əkin. Həqiqətən, siz gnahkarlarsınız! (Axirətdə qismətiniz Cəhənnəmdir!)
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-047. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
Wa 'Idhā Qīla Lahumu Arka`ū Lā Yarka`ūna 077-048. Onlara: "Namaz qılın!" - deyildiyi zaman namaz qılmazlar!
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077-049. O gn vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`dahu Yu'uminūna 077-050. (Bu kafirlər) ona da (Qurana da) inanmayandan sonra daha hansı kəlama inanacaqlar?!
Next Sūrah