76) Sūrat Al-'Inn

Printed format

76)

Hal 'Atá `Alá Al-'Insāni Ĥīnun Mina Ad-Dahri Lam Yakun Shay'āan Madhkūrāan 076-001. İnsanın elə bir dvr olub kemişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır! (Yaxud insanın elə bir dvr olub kemişdir ki, o həmin dvrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə, olmuşdur. İnsan əvvəlcə mvcud deyildi. Sonra o, yəni ulu babamız Adəm torpaqdan və sudan yoğrulub insan şəklinə salınmış, ona ruh verilmiş və o, həyat srməyə başlamışdır. İnsanın nə n yaradıldığını əvvəlcə nə gy əhli, nə də o z bilirdi. Tədriclə mələklər və o z nə n yaradıldığını anladı).
'Innā Khalaq Al-'Insāna Min Nuţfatin 'Amshājin Nabtalīhi Faja`alnāhu Samī`āan Başīrāan 076-002. Həqiqətən, Biz insanı (sonrakı mərhələdə ata-anasının toxumundan ibarət) qarışıq bir ntfədən yaratdıq. Biz onu (dnyada zn necə aparacağı, hər şeyin xaliqi olan Allaha itaət edib-etməyəcəyi ilə) imtahana əkəcəyik. Biz onu eşidən, grən yaratdıq.
'Innā Hadaynāhu As-Sabīla 'Immā Shākirāan Wa 'Immā Kafūrāan 076-003. Biz ona haqq yolu gstərdik. İstər (nemətlərimizə) minnətdar olsun, istər nankor (bu onun z işidir).
'Innā 'A`tadnā Lilkāfirīna Salāsilāan Wa 'Aghlālāan Wa Sa`īrāan 076-004. Biz kafirlər n zəncirlər, qandallar və alovlu bir atəş hazırlamışıq.
'Inna Al-'Abrāra Yashrabūna Min Ka'sin Kāna Mizājuhā Kāfūrāan 076-005. Şbhəsiz ki, yaxşı əməl və itaət sahibləri (Cənnətdə) kafur qatılmış (şərabla dolu) qədəhdən iəcəklər.
`Aynāan Yashrabu Bihā `Ibādu Al-Lahi Yufajjirūnahā Tafjīrāan 076-006. O (kafur) elə bir eşmədir ki, Allahın bəndələri ondan iəcək və onu (istədikləri yerə) asanlıqla axıdacaqlar.
Yūfūna Bin-Nadhri Wa Yakhāfūna Yawmāan Kāna Sharruhu Mustaţīrāan 076-007. Onlar (Cənnətə nail olacaq mttəqilər) elə kimsələrdirlər ki, verdikləri sz (etdikləri nəziri) yerinə yetirər və dəhşətli (aləmi) bryəcək (şəri hər tərəfə yayılacaq) gndən (qiyamət gnndən) qoxarlar.
Wa Yuţ`imūna Aţ-Ţa`āma `Alá Ĥubbihi Miskīnāan Wa Yatīmāan Wa 'Asīrāan 076-008. Onlar z iştahaları əkdiyi (zləri yemək istədikləri) halda (və ya: Allah rizasını qazanmaq uğrunda) yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər.
'Innamā Nuţ`imukum Liwajhi Al-Lahi Lā Nurīdu Minkum Jazā'an Wa Lā Shukūrāan 076-009. (Və sonra da yedirtdikləri kimsələrə belə deyərlər: ) "Biz sizi ancaq Allah rizasından tr yedirdirik. Biz sizdən (bu ehsan mqabilində) nə bir mkafat, nə də bir təşəkkr istəyirik.
'Innā Nakhāfu Min Rabbinā Yawmāan `Abūsāan Qamţarīrāan 076-010. Həqiqətən, biz Rəbbimizdən, ox sərt (mdhiş), cətin gndən (zlərin dəhşətdən eybəcər kkə dşəcəyi, hrələrin tutulub qaralacağı qiyamət gnndən) qorxuruq!"
Fawaqāhumu Al-Lahu Sharra Dhālika Al-Yawmi Wa Laqqāhum Nađratan Wa Surūrāan 076-011. Allah da onları o gnn şərindən qoruyacaq, onlara gzəllik və sevinc bəxş edəcəkdir (zlərinə təravət verəcək, qəlblərini sevindirəcəkdir).
Wa Jazāhum Bimā Şabarū Jannatan Wa Ĥarīrāan 076-012. Və onları etdikləri səbr mqabilində Cənnətlə və (geyəcəkləri) ipəklə mkafatlandıracaqdır.
Muttaki'īna Fīhā `Alá Al-'Arā'iki  ۖ  Lā Yarawna Fīhā Shamsāan Wa Lā Zamharīrāan 076-013. Onlar orada (o cənnətlərdə) taxtlara sykənəcək, orada nə gnəş (qızmar isti), nə də sərt soyuq grəcəklər.  ۖ 
Wa Dāniyatan `Alayhim Žilāluhā Wa Dhullilat Quţūfuhā Tadhlīlāan 076-014. (Cənnət ağaclarının) klgələri stlərinə dşəcək, meyvələri də onların ixtiyarında olacaqdır (istədikləri yerdə, istədikləri zaman onları dərib yeyə biləcəklər).
Wa Yuţāfu `Alayhim Bi'āniyatin Min Fiđđatin Wa 'Akwābin Kānat Qawārīra 076-015. (Cənnətdəki xidmətilər) onların ətrafında gmş qablar və bllur qədəhlərlə dolanacaqlar.
Qawārīra Min Fiđđatin Qaddarūhā Taqdīrāan 076-016. Gmşdən olan (ox şəffaf olduğu n bayırından iərisi grnən) elə billur (qədəhlərlə) ki, (xidmətilər) onları (sahiblərinə) mnasib ldə etmişlər.
Wa Yusqawna Fīhā Ka'sāan Kāna Mizājuhā Zanjabīlāan 076-017. Orada onlara zəncəfil qatılmış (zəncəfil dadı verən cənnət şərabı ilə dolu) badə də iirdiləcəkdir.
`Aynāan Fīhā Tusammá Salsabīlāan 076-018. (Zəncəfil) orada (Cənnətdə) bir eşmədir ki, (suyu boğazdan ox rahat kediyi n) Səlsəbil adlanır.
Wa Yaţūfu `Alayhim Wildānun Mukhalladūna 'Idhā Ra'aytahum Ĥasibtahum Lu'ulu'uāan Manthūrāan 076-019. Onların dvrəsində həmişəcavan (xidməti) oğlanlar olacaqdır. Onları grdkdə, sanki (ətrafa) səpilmiş inci olduqlarını zənn edərsən.
Wa 'Idhā Ra'ayta Thamma Ra'ayta Na`īmāan Wa Mulkāan Kabīrāan 076-020. (Orada) hara baxsan, nemət və byk bir mlk grərsən.
`Āliyahum Thiyābu Sundusin Khuđrun Wa 'Istabraqun  ۖ  Wa Ĥullū 'Asāwira Min Fiđđatin Wa Saqāhum Rabbuhum Sharābāan Ţahūrāan 076-021. (Cənnət əhlinin) əyinlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən) yaşıl libaslar olacaq, onlara gmşdən bilərziklər taxılacaqdır. Rəbbi onlara ox pak bir şərab iirdəcəkdir.  ۖ 
'Inna Hādhā Kāna Lakum Jazā'an Wa Kāna Sa`yukum Mashkūrāan 076-022. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "Bu sizin (dnyada etdiyiniz yaxşı əməllərə grə) mkafatınızdır. Zəhmətiniz (Allah yanında) məqbuldur (təqdirəlayiqdir)!"
'Innā Naĥnu Nazzalnā `Alayka Al-Qur'āna Tanzīlāan 076-023. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz Quranı sənə tədriclə (ayə-ayə, surə-surə) nazil etdik.
Fāşbir Liĥukmi Rabbika Wa Lā Tuţi` Minhum 'Āthimāan 'Aw Kafūrāan 076-024. Elə isə Rəbbinin hkmnə səbr et və onlardan (Məkkə mşriklərindən) gnahkar və nankor olana boyun əymə!
Wa Adhkur Asma Rabbika Bukratan Wa 'Aşīlāan 076-025. Səhər-axşam Rəbbinin adını zikr et! (Səhər, gnorta və ikindi namazlarını qıl!)
Wa Mina Al-Layli Fāsjud Lahu Wa Sabbiĥhu Laylāan Ţawīlāan 076-026. Gecənin bir qismində Ona səcdə et (axşam, gecə namazlarını qıl) və gecə uzunu da Onu təqdis edib şəninə təriflər de! (Təhəccd namazını qılıb gecəni ibadət iində keir!)
'Inna Hā'uulā' Yuĥibbūna Al-`Ājilata Wa Yadharūna Warā'ahum Yawmāan Thaqīlāan 076-027. Həqiqətən, bunlar (Məkkə mşrikləri) tez keib gedəni (fani dnyanı) sevər, ağır gnə (qiyamət gnnə) dal evirərlər.
Naĥnu Khalaqnāhum Wa Shadadnā 'Asrahum  ۖ  Wa 'Idhā Shi'nā Baddalnā 'Amthālahum Tabdīlāan 076-028. Onları yaradan da, gcl-qvvətli edən də (oynaqlarını bir-birinə bağlayan da) Bizik. Əgər istəsək, onları zləri kimilərlə əvəz edərik.  ۖ 
'Inna Hadhihi Tadhkiratun  ۖ  Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan 076-029. Həqiqətən, bu (surə) bir yd-nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar (ibadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar).  ۖ 
Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Al-Lahu  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan 076-030. (Ey insanlar! Onu da bilin ki) Allah istəməsə, siz (bunu) istəyə bilməzsiniz. (Ancaq Allah istəsə, istəyə bilərsiniz). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۚ 
Yudkhilu Man Yashā'u Fī Raĥmatihi Wa  ۚ  Až-Žālimīna 'A`adda Lahum `Adhābāan 'Alīmāan 076-031. (Allah) istədiyi kimsən z mərhəmətinə qovuşdurar. Zalımlara gəldikdə isə, (Allah) onlar n (axirətdə) şiddətli bir əzab hazırlamışdır!  ۚ 
Next Sūrah