74) Sūrat Al-Muddaththir

Printed format

74)

Yā 'Ayyuhā Al-Muddaththiru 074-001. Ey (libasına) brnb sarınan (Peyğəmbər)!
Qum Fa'andhir 074-002. Qalx (qvmn Allahın əzabı ilə) qorxut!
Wa Rabbaka Fakabbir 074-003. z Rəbbini uca tut!
Wa Thiyābaka Faţahhir 074-004. Libasını təmizlə! (Nəfsini gnahlardan pak et!)
Wa Ar-Rujza Fāhjur 074-005. (Əzaba səbəb olacaq) pis şeylərdən uzaqlaş! (Btləri tərk et!)
Wa Lā Tamnun Tastakthiru 074-006. (Etdiyin yaxşılığı) ox bilib başa qalxma! (He kəsə minnət qoyma!)
Wa Lirabbika Fāşbir 074-007. Rəbbinin yolunda (Rəbbinin rizasını qazanmaq n bu yolda sənə z verəcək btn ətinliklərə) səbr et!
Fa'idhā Nuqira Fī An-Nāqūri 074-008. Elə ki, sur alındı,
Fadhālika Yawma'idhin Yawmun `Asīrun 074-009. O gn ox ağır bir gn olacaqdır;
`Alá Al-Kāfirīna Ghayru Yasīrin 074-010. (O gn) kafirlər n asan olmayacaqdır!
Dharnī Wa Man Khalaqtu Waĥīdāan 074-011. (Ya Peyğəmbər!) Məni z yaratdığım kimsə ilə tək burax! (Vəlid ibn Mğirə kimi kafirin cəzasını yalnız Mənə tapşır!)
Wa Ja`altu Lahu Mālāan Mamdūdāan 074-012. Mən ona bollu mal-dvlət əta etdim;
Wa Banīna Shuhūdāan 074-013. Yanında hazır duran oğullar (verdim);
Wa Mahhadtu Lahu Tamhīdāan 074-014. Ona (hər şeyi) artıqlaması ilə myəssər etdim (sərvət və mənsəbi ayağının altına dşədim).
Thumma Yaţma`u 'An 'Azīda 074-015. (Btn bunlardan) sonra yenə də (var-dvlətini) artırmağımı istəyir.
Kallā  ۖ  'Innahu Kāna Li'yātinā `Anīdāan 074-016. Xeyr (bu ola bilməz). nki o, ayələrimizə qarşı inadkar oldu.  ۖ 
Sa'urhiquhu Şa`ūdāan 074-017. Mən onu məşəqqətli bir əzaba dar edəcəyəm!
'Innahu Fakkara Wa Qaddara 074-018. O (Quran barəsində) fikirləşdi və (orada deyilənləri z rəyində) ld-bidi.
Faqutila Kayfa Qaddara 074-019. lm olsun ona! Necə ld-bidi?! (Peyğəmbərə sehrbaz dedi).
Thumma Qutila Kayfa Qaddara 074-020. Yenə də lm olsun ona! Necə ld-bidi?!
Thumma Nažara 074-021. Sonra (qvmnn znə) baxdı.
Thumma `Abasa Wa Basara 074-022. Sonra z-gzn turşutdu, qaşqabağını tkd.
Thumma 'Adbara Wa Astakbara 074-023. Sonra da (imandan) z evirdi, (Peyğəmbərə tabe olmağa) təkəbbr gstərdi.
Faqāla 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Yu'utharu 074-024. Və dedi: "Bu (sehrbazlardan) yrənilən sehrdən başqa bir şey deyildir!
'In Hādhā 'Illā Qawlu Al-Bashari 074-025. Bu yalnız bəşər szdr!"
Sa'uşlīhi Saqara 074-026. Biz onu Səqərə atacağıq (orada yandıracağıq).
Wa Mā 'Adrāka Mā Saqaru 074-027. (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir Səqər!
Lā Tubqī Wa Lā Tadharu 074-028. O (he kəsi sağ) qoymaz və (salamat) buraxmaz!
Lawwāĥatun Lilbashari 074-029. İnsanı yandırıb-yaxar!
`Alayhā Tis`ata `Ashara 074-030. Onun stndə on doqquz (nəfər gzəti mələk) vardır.
Wa Mā Ja`alnā 'Aşĥāba An-Nāri 'Illā Malā'ikatan  ۙ  Wa Mā Ja`alnā `Iddatahum 'Illā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Liyastayqina Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Wa Yazdāda Al-Ladhīna 'Āmanū 'Īmānāan  ۙ  Wa Lā Yartāba Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Wa Al-Mu'uminūna  ۙ  Wa Liyaqūla Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Kāfirūna Mādhā 'Arāda Al-Lahu Bihadhā Mathalāan  ۚ  Kadhālika Yuđillu Al-Lahu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u  ۚ  Wa Mā Ya`lamu Junūda Rabbika 'Illā Huwa  ۚ  Wa Mā Hiya 'Illā Dhikrá Lilbashari 074-031. Biz cəhənnəm gzətilərini yalnız mələklərdən etdik. Biz onların sayını ancaq kafirlərin imtahana əkilməsi, kitab verilənlərin yəqinlik hasil etməsi (nki onların kitablarında bu mələklərin sayı on doqquzdur), iman gətirənlərin imanının daha da artması, kitab əhlinin və mminlərin (bununla əlaqədar Muhəmməd əleyhissəlam barəsində) şbhəyə dşməməsi, həminin qəlblərində mərəz (nifaq və şəkk mərəzi) olanların və kafirlərin: "Allah bu misalla nə demək istəyir?" - demələri n (on doqquz) etdik. Allah istədiyi kimsəni (haqq yoldan) belə sapdırır və istədiyini də doğru yola salır. Rəbbinin ordularını zndən başqası bilməz. Bu (vəsf olunan Səqər) insanlar n ancaq bir yd-nəsihətdir!  ۙ   ۙ   ۙ   ۚ   ۚ   ۚ 
Kallā Wa Al-Qamari 074-032. Xeyr! (İş he də bu mşriklərin zənn etdiyi kimi deyildir). And olsun aya;
Wa Al-Layli 'Idh 'Adbara 074-033. Dnb-qayıdan (yaxud gndzn dalınca gələn) gecəyə
Wa Aş-Şubĥi 'Idhā 'Asfara 074-034. Və sklməkdə olan dan yerinə ki,
'Innahā La'iĥdá Al-Kubari 074-035. (Cəhənnəm) byk bəlalardan biridir!
Nadhīrāan Lilbashari 074-036. (O, Allahın əzabı ilə) qorxudur insanları -
Liman Shā'a Minkum 'An Yataqaddama 'Aw Yata'akhkhara 074-037. Sizdən (yaxşı işlərdə) irəli dşmək, yaxud geri qalmaq istəyənləri!
Kullu Nafsin Bimā Kasabat Rahīnahun 074-038. Hər kəs z əməlinin girovudur! (Hərə z əməlinin əvəzini alacaqdır!)
'Illā 'Aşĥāba Al-Yamīni 074-039. Sağ tərəf sahibləri (əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər) istisna olmaqla!
Fī Jannātin Yatasā'alūna 074-040. Onlar cənnətlərdədirlər; bir-birindən soruşacaqlar;
`Ani Al-Mujrimīna 074-041. Gnahkarlar barəsində (və sonra həmin gnahkarlara mraciət edib belə deyəcəklər):
Mā Salakakum Fī Saqara 074-042. Sizi Səqərə (Cəhənnəmə) salan nədir?
Qālū Lam Naku Mina Al-Muşallīna 074-043. Onlar deyəcəklər: "Biz namaz qılanlardan deyildik;
Wa Lam Naku Nuţ`imu Al-Miskīna 074-044. Yoxsulu da yedirtməzdik;
Wa Kunnā Nakhūđu Ma`a Al-Khā'iđīna 074-045. Batilə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq;
Wa Kunnā Nukadhdhibu Biyawmi Ad-Dīni 074-046. Haqq-hesab gnn yalan sayardıq.
Ĥattá 'Atānā Al-Yaqīnu 074-047. lm bizi haqlayana qədər (bu vəziyyətdə qaldıq)".
Famā Tanfa`uhum Shafā`atu Ash-Shāfi`īna 074-048. Şəfaət edənlərin şəfaəti onlara fayda verməz!
Famā Lahum `Ani At-Tadhkirati Mu`rīna 074-049. Onlara nə olub ki, yd-nəsihətdən z evirirlər (qaırlar).
Ka'annahum Ĥumurun Mustanfirahun 074-050. Onlar sanki vəhşi eşşəklərdir.
Farrat Min Qaswarahin 074-051. (O eşşəklər ki) aslandan hrkb qaarlar!
Bal Yurīdu Kullu Amri'in Minhum 'An Yu'utá Şuĥufāan Munashsharahan 074-052. Xeyr, onların hər biri znə (gydən) nazil olmuş səhifələr verilməsini istəyər.
Kallā  ۖ  Bal Lā Yakhāfūna Al-'Ākhiraha 074-053. Xeyr, daha doğrusu, onlar axirətdən qorxmazlar!  ۖ 
Kallā 'Innahu Tadhkirahun 074-054. Xeyr, bu (Quran) bir yd-nəsihətdir!
Faman Shā'a Dhakarahu 074-055. İstəyənlər ondan yd alar.
Wa Mā Yadhkurūna 'Illā 'An Yashā'a Al-Lahu  ۚ  Huwa 'Ahlu At-Taqwá Wa 'Ahlu Al-Maghfirahi 074-056. Bununla belə, Allah istəməsə, onlar əsla yd ala bilməzlər. Qorxub əkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq Odur!  ۚ 
Next Sūrah