73) Sūrat Al-Muzzammil

Printed format

73)

Yā 'Ayyuhā Al-Muzzammilu 073-001. Ey (libasına) rtnb brnən (əbasına brnb yatan Peyğəmbər)!
Qumi Al-Layla 'Illā Qalīlāan 073-002. Gecəni - az bir hissəsi istisna olmaqla - qalxıb namaz qıl!
Nişfahu 'Aw Anquş Minhu Qalīlāan 073-003. (Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan az; ~
'Aw Zid `Alayhi Wa Rattili Al-Qur'āna Tartīlāan 073-004. Və ya bir qədər ondan ox! (Sənin gecəni oyaq qalıb namaz qılmağın onun də bir hissəsindən az, də ikisindən ox olmasın!) Həm də (gecə ibadət etdiyin zaman) aramla (ağır-ağır) Quran oxu!
'Innā Sanulqī `Alayka Qawlāan Thaqīlāan 073-005. Həqiqətən, Biz sənə (məsuliyyəti) ağır bir kəlam (Quran) vəhy edəcəyik.
'Inna Nāshi'ata Al-Layli Hiya 'Ashaddu Waţ'āan Wa 'Aqwamu Qīlāan 073-006. Şbhəsiz ki, gecə (namaz qılmaq n) qalxmaq (ox ətin olsa da) daha əlverişli və (o zaman) sz demək (Quran oxumaq, dua etmək) daha mnasibdir!
'Inna Laka Fī Aalnnahāri Sabĥāan Ţawīlāan 073-007. nki gndz (ya Peyğəmbər!) sənin uzun-uzadı davam edən (dnyəvi) işlərin vardır. (Gndz insanın işi ox olur, məişət işləri hardasa onu ibadətdən bir qədər yayındırır. Gecə isə insan rahatlaşır, he kəs ona mane olmur. İnsan z daxilinə qapılıb Rəbbi ilə tək qalır, qulaq qəlbə daha yaxın olur. Buna grə də gecə ibadət etmək ətin olsa da, daha məqsədəuyğundur).
Wa Adhkur Asma Rabbika Wa Tabattal 'Ilayhi Tabtīlāan 073-008. Rəbbinin adını zikr et və (hər şeyi buraxıb) Ona tərəf ynəl.
Rabbu Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Fa Attakhidh/hu Wa Kīlāan 073-009. O, məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. (znə) ancaq Onu vəkil et! ~
Wa Aşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Ahjurhum Hajrāan Jamīlāan 073-010. (Ya Peyğəmbər!) Onların (Məkkə mşriklərinin) sənə deyəcəklərinə (batil sz və iftiralarına) səbr et. Onlardan gzəl tərzdə ayrıl!
Wa Dharnī Wa Al-Mukadhdhibīna 'Ū An-Na`mati Wa Mahhilhum Qalīlāan 073-011. (Ayələrimizi) yalan sayan var-dvlət sahiblərini mənə tapşır və onlara bir az mhlət ver! (Tezliklə cəzalarına yetişərlər).
'Inna Ladaynā 'Ankālāan Wa Jaĥīmāan 073-012. Dərgahımızda (onlardan tr ağır) qandallar və (alovlu) Cəhənnəm;
Wa Ţa`āmāan Dhā Ghuşşatin Wa `Adhābāan 'Alīmāan 073-013. Boğaza tıxanıb qalan yemək (zəqqum) və (yandırıb-yaxan) şiddətli əzab vardır!
Yawma Tarjufu Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Wa Kānati Al-Jibālu Kathībāan Mahīlāan 073-014. O gn (qiyamət qopandan) yer və dağlar lərzəyə gəlib titrəyəcək, dağlar (dağılıb) yumşaq qum təpəsinə dnəcəkdir.
'Innā 'Arsalnā 'Ilaykum Rasūlāan Shāhidāan `Alaykum Kamā 'Arsalnā 'Ilá Fir`awna Rasūlāan 073-015. Həqiqətən, Biz - Firona peyğəmbər gndərdiyimiz kimi - sizə də (qiyamət gn Allahın hzurunda) şahidlik edəcək peyğəmbər gndərdik.
Fa`aşá Fir`awnu Ar-Rasūla Fa'akhadhnāhu 'Akhdhāan Wabīlāan 073-016. Firon o peyğəmbərə (Musaya) asi oldu və Biz də onu şiddətli əzabla yaxaladıq (həm znn, həm də onunla birlikdə olanları suda boğduq). ~
Fakayfa Tattaqūna 'In Kafartum Yawmāan Yaj`alu Al-Wildāna Shībāan 073-017. Elə isə əgər kfr etmiş olsanız, uşaqları ağ salı qocalara dndərəcək gndən (qiyamət gnnn əzabından) znz necə qoruyacaqsınız?!
As-Samā'u Munfaţirun Bihi  ۚ  Kāna Wa`duhu Maf`ūlāan 073-018. (O gn) gy paralanaraq, (Allahın) vədi yerinə yetəcəkdir.  ۚ 
'Inna Hadhihi Tadhkiratun  ۖ  Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan 073-019. Həqiqətən, bu (ayələr insanlara) yd-nəsihətdir. Hər kəs istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar! (İbadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar!)  ۖ 
'Inna Rabbaka Ya`lamu 'Annaka Taqūmu 'Adná Min Thuluthayi Al-Layli Wa Nişfahu Wa Thuluthahu Wa Ţā'ifatun Mina Al-Ladhīna Ma`aka Wa  ۚ  Allāhu Yuqaddiru Al-Layla Wa An-Nahāra  ۚ  `Alima 'An Lan Tuĥşūhu Fatāba `Alaykum  ۖ  Fāqra'ū Mā Tayassara Mina Al-Qur'āni  ۚ  `Alima 'An Sayakūnu Minkum Marđá  ۙ  Wa 'Ākharūna Yađribūna Fī Al-'Arđi Yabtaghūna Min Fađli Al-Lahi  ۙ  Wa 'Ākharūna Yuqātilūna Fī Sabīli Al-Lahi  ۖ  Fāqra'ū Mā Tayassara Minhu  ۚ  Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Wa 'Aqriđū Al-Laha Qarđāan Ĥasanāan  ۚ  Wa Mā Tuqaddimū Li'nfusikum Min Khayrin Tajidūhu `Inda Al-Lahi Huwa Khayrāan Wa 'A`žama 'Ajrāan  ۚ  Wa Astaghfirū Al-Laha  ۖ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 073-020. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Rəbbin bilir ki, sən (yatağından) qalxıb bəzən gecənin təqribən də ikisini, bəzən yarısını, bəzən də də birini namaz qılırsan. Səninlə birlikdə olan bir zmrə (yaxın səhabən) də belədir. Gecəni də, gndz də lb-biən ancaq Allahdır. O sizin bunu (gecə vaxtlarını və saatlarını) lb saya bilməyəcəyinizi (yaxud btn gecəni oyaq qalıb ibadət edə bilməyəcəyinizi) bildiyi n sizi əfv etdi (sizə rsxət verdi). Qurandan sizə myəssər olanı oxuyun. (Allah) bilir ki, iərinizdə xəstələr də olacaq, bəziləri Allahın ltfndən ruzi axtarmaq n (ticarət məqsədilə) yer zn gəzib dolaşacaq, digərləri isə Allah yolunda vuruşacaqdır (cihada gedəcəkdir). Elə isə ondan (Qurandan) sizə myəssər olanı oxuyun, namaz qılın, zəkat verin və Allah yolunda gzəl (knl xoşluğu ilə) bir borc verin. znz n ncə (dnyada) nə yaxşı iş grsəniz, Allah dərgahında onun daha xeyirli və daha byk mkafatı olduğunu grəcəksiniz. Allahdan bağışlanmağınızı diləyin. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ   ۖ   ۚ   ۙ   ۙ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۖ 
Next Sūrah