72) Sūrat Al-Jinn

Printed format

72)

Qul 'Ūĥiya 'Ilayya 'Annahu Astama`a Nafarun Mina Al-Jinni Faqālū 'Innā Sami`nā Qur'ānāan `Ajabāan 072-001. (Ya Peyğəmbər!) De: "Mənə vəhy olundu ki, bir dəstə cin (Məkkə və Taif arasında sbh namazı vaxtı Quranı dinləyib z həmcinslərinin yanına qayıtdıqları zaman) dedilər: "Biz ox qəribə (təsəvvr edilməz dərəcədə gzəl olan) bir Quran eşitdik.
Yahdī 'Ilá Ar-Rushdi Fa'āmannā Bihi  ۖ  Wa Lan Nushrika Birabbinā 'Aĥadāan 072-002. O, (xalqa) haqq yolu gstərir. Biz ona iman gətirdik və biz bir daha he kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq.  ۖ 
Wa 'Annahu Ta`ālá Jaddu Rabbinā Mā Attakhadha Şāĥibatan Wa Lā Waladāan 072-003. Həqiqətən, Rəbbimizin calalı ox ucadır. O znə nə bir zvcə gtrmşdr, nə də bir uşaq!
Wa 'Annahu Kāna Yaqūlu Safīhunā `Alá Al-Lahi Shaţaţāan 072-004. Doğrusu, bizim səfehimiz (İblis) Allah barəsində tamamilə yalan (haqdan uzaq szlər) syləyirmiş.
Wa 'Annā Žanannā 'An Lan Taqūla Al-'Insu Wa Al-Jinnu `Alá Al-Lahi Kadhibāan 072-005. Biz elə gman edirdik ki, nə insan, nə də cin tayfası Allah barəsində yalan danışmaz.
Wa 'Annahu Kāna Rijālun Mina Al-'Insi Ya`ūdhūna Birijālin Mina Al-Jinni Fazādūhum Rahaqāan 072-006. Həqiqətən, (Cahiliyyət dvrndə) bəzi insanlar bir para cinlərə pənah aparır, bununla da onların təkəbbrn (azğınlığını) artırırdılar (cinlər zləri haqqında ox byk fikirlərə dşrdlər).
Wa 'Annahum Žannū Kamā Žanantum 'An Lan Yab`atha Al-Lahu 'Aĥadāan 072-007. Onlar (o insanlar) da siz (cinlər, yaxud o cinlər də siz insanlar) təkin elə gman edirdilər ki, Allah he kəsi (ləndən sonra) diriltməyəcəkdir.
Wa 'Annā Lamasnā As-Samā'a Fawajadnāhā Muli'at Ĥarasāan Shadīdāan Wa Shuhubāan 072-008. Biz (cinlər yuxarı aləm əhlinin shbətinə oğrun-oğrun qulaq asmaq n) gyə qalxmaq istədik (səmanı yoxladıq), amma onun (mələklərdən ibarət) gcl gzətilər və yandırıb-yaxan (axan) ulduzlarla dolu olduğunu grdk.
Wa 'Annā Kunnā Naq`udu Minhā Maqā`ida Lilssam`i  ۖ  Faman Yastami`i Al-'Āna Yajid Lahu Shihābāan Raşadāan 072-009. Biz (Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbər gndərilməsindən əvvəl mələklərin shbətinə) qulaq asmaq n (gyn) bəzi yerlərində otururduq. Lakin indi kim (onların shbətinə) qulaq asmış olsa, yandırıb-yaxan bir ulduzun onu gzlədiyini grər.  ۖ 
Wa 'Annā Lā Nadrī 'Asharrun 'Urīda Biman Al-'Arđi 'Am 'Arāda Bihim Rabbuhum Rashadāan 072-010. Biz bilmirik ki, (gyn gzəti mələklərlə, axan ulduzlarla doldurulması və mələklərin shbətinə qulaq asmağın bizə qadağan edilməsi ilə) yerdə olanlara bir pislik etmək istənilmişdir, yoxsa Rəbbi onlara bir xeyir diləmişdir.
Wa 'Annā Minnā Aş-Şāliĥūna Wa Minnā Dūna Dhālika  ۖ  Kunnā Ţarā'iqa Qidadāan 072-011. Şbhəsiz ki, aramızda əməlisaleh olanlar da var, olmayanlar da. Biz mxtəlif firqələrə (məzhəblərə) ayrılmışıq.  ۖ 
Wa 'Annā Žanannā 'An Lan Nu`jiza Al-Laha Fī Al-'Arđi Wa Lan Nu`jizahu Harabāan 072-012. Biz anladıq ki, yerdə də olsaq, (gyə də) qasaq, Allahdan (Allahın əzabından) canımızı qurtara bilmərik (he yerdə, he zaman Allahı aciz edə bilmərik).
Wa 'Annā Lammā Sami`nā Al-Hudá 'Āmannā Bihi  ۖ  Faman Yu'umin Birabbihi Falā Yakhāfu Bakhsāan Wa Lā Rahaqāan 072-013. Doğrusu, biz hidayət yolunu gstərəni (Quranı) dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə (yaxşı əməllərinin mkafatını) əskilməsindən, nə də haqsızlığa məruz qalmaqdan (başqasının gnahlarının ona yklənməsindən) qorxar.  ۖ 
Wa 'Annā Minnā Al-Muslimūna Wa Minnā Al-Qāsiţūna  ۖ  Faman 'Aslama Fa'ūlā'ika Taĥarraw Rashadāan 072-014. Şbhəsiz ki, aramızda (Allaha və Onun Peyğəmbəri Muhəmməd əleyhissəlama iman gətirən) msəlmanlar da var, (haqq yoldan) ıxanlar da. Msəlman olanlar haqq yolu axtarıb tapanlardır.  ۖ 
Wa 'Ammā Al-Qāsiţūna Fakānū Lijahannama Ĥaţabāan 072-015. (Haqq yoldan) ıxanlar isə Cəhənnəm n odun olacaqlar (orada yandırılacaqlar)"
Wa 'Allawi Astaqāmū `Alá Aţ-Ţarīqati L'asqaynāhum Mā'an Ghadaqāan 072-016. (Sonra mənə belə vəhy olundu: ) Əgər onlar (Məkkə mşrikləri) o yolda (islam dinində) doğru olsaydılar, Biz onlara (yeddi il davam edən quraqlıq və qıtlıq əsnasında) bol yağış verərdik ki,
Linaftinahum Fīhi  ۚ  Wa Man Yu`riđ `An Dhikri Rabbihi Yasluk/hu `Adhābāan Şa`adāan 072-017. Onları bununla (bu nemətlə) imtahana əkək. Kim z Rəbbini yad etməkdən z evirsə, (Allah) onu məşəqqətli bir əzaba dar edər.  ۚ 
Wa 'Anna Al-Masājida Lillahi Falā Tad`ū Ma`a Al-Lahi 'Aĥadāan 072-018. Şbhəsiz ki, (btn) məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa he kəsə ibadət etməyin!
Wa 'Annahu Lammā Qāma `Abdu Al-Lahi Yad`ūhu Kādū Yakūnūna `Alayhi Libadāan 072-019. Allahın bəndəsi (Muhəmməd əleyhissəlam) Ona ibadət etmək (namaz qılmaq) n qalxdıqda (cinlər) az qalmışdı ki, onun ətrafında keə kimi bir-birinə kesinlər (izdihamın oxluğundan bir-birinin stnə minsinlər).
Qul 'Innamā 'Ad`ū Rabbī Wa Lā 'Ushriku Bihi 'Aĥadāan 072-020. (Ya Peyğəmbər!) De: "Mən ancaq z Rəbbimə ibadət edirəm və he kəsi Ona şərik qoşmuram!" ~
Qul 'Innī Lā 'Amliku Lakum Đarrāan Wa Lā Rashadāan 072-021. De: "Mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qdrətinə malik deyiləm! (Bunu ancaq aləmlərin Rəbbi olan Allah edə bilər!)"
Qul 'Innī Lan Yujīranī Mina Al-Lahi 'Aĥadun Wa Lan 'Ajida Min Dūnihi Multaĥadāan 072-022. De: "Məni Allahdan (Allahın əzabından) he kəs qurtara bilməz və mən də Ondan başqa he bir sığınacaq tapa bilmərəm!
'Illā Balāghāan Mina Al-Lahi Wa Risālātihi  ۚ  Wa Man Ya`şi Al-Laha Wa Rasūlahu Fa'inna Lahu Nāra Jahannama Khālidīna Fīhā 'Abadāan 072-023. (Mənim əlimdən) Allah dərgahından olanı və Onun gndərdiklərini (Quranı və dini hkmləri) təbliğ etməkdən başqa (he bir şey gəlməz). Allah və Onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gzləyir. Onlar orada həmişəlik qalacaqlar!"  ۚ 
Ĥattá 'Idhā Ra'aw Mā Yū`adūna Fasaya`lamūna Man 'Ađ`afu Nāşirāan Wa 'Aqallu `Adadāan 072-024. Onlar təhdid olunduqlarını (qiyamətdəki, və ya Bədr vuruşundakı əzabı) grdkləri zaman kimin kməkisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər.
Qul 'In 'Adrī 'Aqarībun Mā Tū`adūna 'Am Yaj`alu Lahu Rabbī 'Amadāan 072-025. De: "Mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun n uzun bir mddət təyin edəcəyini bilmirəm!
`Ālimu Al-Ghaybi Falā Yužhiru `Alá Ghaybihi 'Aĥadāan 072-026. Qeybi bilən ancaq Odur və z qeybini he kəsə əyan etməz; ~
'Illā Mani Artađá Min Rasūlin Fa'innahu Yasluku Min Bayni Yadayhi Wa Min Khalfihi Raşadāan 072-027. Bəyənib sediyi peyğəmbərdən başqa! (Qeybi nə bir mələk, nə də bir peyğəmbər bilər. Onun aarları ancaq Allahın əlindədir. Lakin Allah istədiyi peyğəmbərə bir mczə olaraq vəhy yolu ilə qeybdən bəzi xəbərlər bildirər). Allah onların nndə və arxasında (mələklərdən ibarət) gzətilər qoyar ki,
Liya`lama 'An Qad 'Ablaghū Risālāti Rabbihim Wa 'Aĥāţa Bimā Ladayhim Wa 'Aĥşá Kulla Shay'in `Adadāan 072-028. (Peyğəmbərlərinin) z Rəbbinin gndərdiklərini (nə cr) təbliğ etdiyini bilsin (bəlli etsin). (Allah) onlarda olanların hamısını (peyğəmbərlərin əhvalatını və btn əməllərini z elmi ilə) ehtiva etmişdir. O, hər şeyi bir-bir sayıb yazmışdır (təsbit etmişdir)!"
Next Sūrah