71) Sūrat Nūĥ

Printed format

71)

'Innā 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi 'An 'Andhir Qawmaka Min Qabli 'An Ya'tiyahum `Adhābun 'Alīmun 071-001. Həqiqətən, Biz Nuhu: "Qvmnə şiddətli bir əzab gəlməmişdən əvəl onları (Allahın əzabı ilə) qorxut!" - deyə z tayfasına peyğəmbər gndərdik. ~
Qāla Yā Qawmi 'Innī Lakum Nadhīrun Mubīnun 071-002. O dedi: "Ey qvmm! Həqiqətən, mən sizi (Allahın əzabı ilə) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!
'Ani A`budū Al-Laha Wa Attaqūhu Wa 'Aţī`ūni 071-003. Allaha ibadət edin, Ondan qorxun və mənə də itaət edin!
Yaghfir Lakum Min Dhunūbikum Wa Yu'uakhkhirkum 'Ilá 'Ajalin Musammáan  ۚ  'Inna 'Ajala Al-Lahi 'Idhā Jā'a Lā Yu'uakhkharu  ۖ  Law Kuntum Ta`lamūna 071-004. (Əgər belə etsəniz) O sizin gnahlarınızdan keər, sizə məyyən vaxtadək (əcəliniz atana qədər) mhlət verər (cəzanızı dnyada verməyib axirətə saxlayar). Allahın (əzəldən lvhi-məhfuzda) məyyən etdiyi əcəl (lm) gəlib atdıqda isə, o əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz!"  ۚ   ۖ 
Qāla Rabbi 'Innī Da`awtu Qawmī Laylāan Wa Nahārāan 071-005. O dedi: "Ey Rəbbim! Mən qvmm gecə-gndz (imana, haqq yola) dəvət etdim!
Falam Yazid/hum Du`ā'ī 'Illā Firārāan 071-006. Lakin dəvətim onların (imandan) qamalarını daha da artırmaqdan başqa bir şeyə yaramadı.
Wa 'Innī Kullamā Da`awtuhum Litaghfira Lahum Ja`alū 'Aşābi`ahum Fī 'Ādhānihim Wa Astaghshaw Thiyābahum Wa 'Aşarrū Wa Astakbarū Astikbārāan 071-007. Sənin onları bağışlamağın n mən nə zaman onları (imana) dəvət etdimsə, onlar (dəvətimi eşitməsinlər deyə) barmaqlarını qularlarına tıxadılar, (məni grməsinlər deyə) libaslarına brndlər, (kfrlərində) israr edib durdular və təkəbbr gstərdilər.
Thumma 'Innī Da`awtuhum Jihārāan 071-008. Sonra mən onları uca səslə (aıq-aığına haqqa) dəvət etdim.
Thumma 'Innī 'A`lantu Lahum Wa 'Asrartu Lahum 'Isrārāan 071-009. Daha sonra onlara (iman gətirmək lazım olduğunu) aşkar sylədim və gizli bildirdim".
Faqultu Astaghfirū Rabbakum 'Innahu Kāna Ghaffārāan 071-010. Və dedim: "(Tvbə edib) Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin. nki O, (tvbə edən bəndəsinin gnahlarını) ox bağışlayandır!
Yursili As-Samā'a `Alaykum Midrārāan 071-011. O sizə gydən bol yağış gndərər;
Wa Yumdidkum Bi'amwālin Wa Banīna Wa Yaj`al Lakum Jannātin Wa Yaj`al Lakum 'Anhārāan 071-012. O sizə mal-dvlət, oğul-uşaq əta edər. O sizin n bağlar-bağalar yaradır və aylar axıdar!
Mā Lakum Lā Tarjūna Lillahi Waqārāan 071-013. Sizə nə olub ki, Allahın əzəmətindən əkinmirsiniz? (Sizə nə olub ki, Allahın əzəmət və qdrətindən qorxmur, Onu layiqincə uca tutmursunuz? Yaxud iman gətirəcəyiniz təqdirdə Allahın axirətdə sizə mərhəmət əta edəcəyinə mid bəsləmirsiniz?)
Wa Qad Khalaqakum 'Aţwārāan 071-014. Halbuki O sizi crbəcr (və ya mxtəlif mərhələlərlə - əvvəl ntfə, sonra laxtalanmış qan, sonra bir para ət və, nəhayət, insan şəklində) xəlq etdi.
'Alam Taraw Kayfa Khalaqa Al-Lahu Sab`a Samāwātin Ţibāqāan 071-015. Məgər grmrsnz ki, Allah yeddi gy (bir-birinin stndə) qat-qat necə yaratdı?!
Wa Ja`ala Al-Qamara Fīhinna Nūrāan Wa Ja`ala Ash-Shamsa Sirājāan 071-016. Orada ayı bir nur, gnəşi də bir ıraq etdi.
Wa Allāhu 'Anbatakum Mina Al-'Arđi Nabātāan 071-017. Və Allah sizi (atanız Adəmi) yerdən (torpaqdan) bir bitki kimi gyərtdi.
Thumma Yu`īdukum Fīhā Wa Yukhrijukum 'Ikhrājāan 071-018. Sonra sizi yenə ora qaytaracaq və (qiyamət gn dirildib oradan da) ıxardacaqdır.
Wa Allāhu Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Bisāţāan 071-019. Allah yeri sizin n xalı etdi (fərş kimi ayaqlarınızın altına dşədi) ki,
Litaslukū Minhā Subulāan Fijājāan 071-020. Onun geniş yollarında gəzəsiniz!"
Qāla Nūĥun Rabbi 'Innahum `Aşawnī Wa Attaba`ū Man Lam Yazid/hu Māluhu Wa Waladuhu 'Illā Khasārāan 071-021. Nuh dedi: "Ey Rəbbim! Onlar mənə qarşı ıxdılar və mal-dvləti, oğul-uşağı zlərinə ziyandan başqa bir şey artırmayan kimsələrə (z kafir başılarına) tabe oldular. ~
Wa Makarū Makrāan Kubbārāan 071-022. (Onların kafir başıları mənim əleyhimə) ox byk bir hiylə qurdular.
Wa Qālū Lā Tadharunna 'Ālihatakum Wa Lā Tadharunna Waddāan Wa Lā Suwā`āan Wa Lā Yaghūtha Wa Ya`ūqa Wa Nasrāan 071-023. Və (tabeiliyində olanlara) dedilər: "z tanrılarınızı tərk etməyin, (xsusilə) Bəddi, Suvaı, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri atmayın!"
Wa Qad 'Ađallū Kathīrāan  ۖ  Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Đalālāan 071-024. Onlar oxlarını yoldan ıxartdılar. Sən də (ey Rəbbim!) ancaq onların zəlalətini artır!"  ۖ 
Mimmā Khī'ātihim 'Ughriqū Fa'udkhilū Nārāan Falam Yajidū Lahum Min Dūni Al-Lahi 'Anşārāan 071-025. Onlar z gnahlarından dolayı suda boğdurulub Cəhənnəmə daxil edildilər və zlərinə onları Allahdan (Allahın əzabından) qurtaracaq kməkilər də tapa bilmədilər!
Wa Qāla Nūĥun Rabbi Lā Tadhar `Alá Al-'Arđi Mina Al-Kāfirīna Dayyārāan 071-026. Nuh dedi: "Ey Rəbbim! Yer zndə bir nəfər belə kafir qoyma!
'Innaka 'In Tadharhum Yuđillū `Ibādaka Wa Lā Yalidū 'Illā Fājirāan Kaffārāan 071-027. nki sən onları (sağ) buraxsan, onlar Sənin bəndələrini yoldan ıxardacaq, ancaq pozğun və kafir (oğul-uşaq) doğub-trədəcəklər.
Rabbi Aghfir Lī Wa Liwālidayya Wa Liman Dakhala Baytiya Mu'umināan Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Tabārāan 071-028. Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mənim evimə (yaxud məscidimə) mmin kimi daxil olan kimsəni və (qiyamət gnnə qədər olacaq) btn mmin kişiləri və qadınları bağışla. Zalımların isə ancaq və ancaq həlakını (lmn) artır!"
Next Sūrah