70) Sūrat Al-Ma`ārij

Printed format

70)

Sa'ala Sā'ilun Bi`adhābin Wāqi`in 070-001. (Kafirlərdən) biri vaqe olacaq əzab (qiyamət əzabının nə vaxt və kimə z verəcəyi) barədə soruşdu.
Lilkāfiryna Laysa Lahu Dāfi`un 070-002. (O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!
Mina Al-Lahi Dhī Al-Ma`āriji 070-003. (O əzab yksək) dərəcələr sahibi olan Allahdandır!
Ta`ruju Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqdāruhu Khamsīna 'Alfa Sanahin 070-004. Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dnya ilə mqayisədə) mddəti əlli min il olan bir gndə qalxarlar.
Fāşbir Şabrāan Jamīlāan 070-005. (Ya Peyğəmbər! Kafirlərin əziyyətlərinə) mətanətlə (he bir təlaş, narahatlıq keirmədən) səbr et!
'Innahum Yarawnahu Ba`īdāan 070-006. Şbhəsiz ki, onlar (mşriklər) onu (o əzabı) uzaq grrlər (ona inanmırlar).
Wa Narāhu Qarībāan 070-007. Biz isə onu yaxın grrk (ona inanırıq).
Yawma Takūnu As-Samā'u Kālmuhli 070-008. O gn gy gyərmiş mis kimi olacaq;
Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni 070-009. Dağlar da didilmiş (rəngbərəng) yun kimi olacaqdır.
Wa Lā Yas'alu Ĥamīmun Ĥamīmāan 070-010. Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır (hərə z hayına qalacaqdır).
Yubaşşarūnahum  ۚ  Yawaddu Al-Mujrimu Law Yaftadī Min `Adhābi Yawmi'idhin Bibanīhi 070-011. Onlar bir-birinə gstəriləcəklər (lakin bir-birini tanısalar da, zlərini tanımamazlığa vurub bir-birindən qaacaqlar). O gnn əzabından qurtarmaq n gnahkar istərdi ki, fəda etsin (fidyə versin) z oğullarını;  ۚ 
Wa Şāĥibatihi Wa 'Akhīhi 070-012. vrətini və qardaşını;
Wa Faşīlatihi Allatī Tu'uwyhi 070-013. (ətin gnlərdə) ona sığınacaq verən əşirətini (qohum-əqrabasını);
Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan Thumma Yunjīhi 070-014. Və yer zndə olanların hamısını - təki zn (Allahın əzabından) qurtarsın!
Kallā  ۖ  'Innahā Lažá 070-015. Xeyr (bu mmkn deyildir). Həqiqətən, o (Cəhənnəm) alovlu atəşdir.  ۖ 
Nazzā`atan Lilshshawá 070-016. (Elə bir atəş ki) başın dərisini sıyırıb ıxardır (dərini smkdən ayırır).
Tad`ū Man 'Adbara Wa Tawallá 070-017. ağırır (o Cəhənnəm itaətdən) ıxanı, (imandan) z dndərəni
Wa Jama`a Fa'aw`á 070-018. Və (mal-dvlət) yığıb saxlayanı! (Allahın payını verməyəni; acizə, yoxsula əl tutmayanı!)
'Inna Al-'Insāna Khuliqa Halū`āan 070-019. Həqiqətən, insan (sərvətə) ox həris (tamahkar və kəmhvsələ) yaradılmışdır!
'Idhā Massahu Ash-Sharru Jazū`āan 070-020. Ona bir pislik z verdikdə fəryad qoparar.
Wa 'Idhā Massahu Al-Khayru Manū`āan 070-021. Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar.
'Illā Al-Muşallīna 070-022. Namaz qılanlar istisnadır!
Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Dā'imūna 070-023. O kəslər ki, daim namaz qılarlar;
Wa Al-Ladhīna Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Ma`lūmun 070-024. O kəslər ki, onların mallarında məyyən bir haqq (pay) vardır -
Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi 070-025. Dilənən və (hər şeydən) məhrum olan (lakin abrına qısılıb dilənməyən) kimsə n;
Wa Al-Ladhīna Yuşaddiqūna Biyawmi Ad-Dīni 070-026. O kəslər ki, haqq-hesab gnn təsdiq edərlər;
Wa Al-Ladhīna Hum Min `Adhābi Rabbihim Mushfiqūna 070-027. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxub tir-tir əsərlər;
'Inna `Adhāba Rabbihim Ghayru Ma'mūnin 070-028. nki onların Rəbbinin əzabından (bu əzabın kiməsə toxunub-toxunmayacağından) arxayın olmaq olmaz;
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna 070-029. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar (zina etməzlər);
'Illā `Alá 'Azwājihim 'Aw Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna 070-030. vrətləri və cariyələri istisna olmaqla. (Onlarla yaxınlıq etməyə grə) əsla qınanmazlar;
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna 070-031. Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır;
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim Rā`ūna 070-032. O kəslər ki, əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sz yerinə yetirərlər;
Wa Al-Ladhīna Hum Bishahādātihim Qā'imūna 070-033. O kəslər ki, dzgn şəhadət verərlər
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Yuĥāfižūna 070-034. Və o kəslər ki, namazlarını (layiqincə) hifz edərlər-
'Ūlā'ika Fī Jannātin Mukramūna 070-035. Məhz onlar cənnətlərdə ehtiram olunacaq (əzizlənəcək) kimsələrdir!
Famāli Al-Ladhīna Kafarū Qibalaka Muhţi`īna 070-036. (Ya Peyğəmbər!) Kafirlərə nə olub ki, (boyunlarını qabağa uzadıb) sənə tərəf tələsirlər?
`Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli `Izīna 070-037. Sağdan və soldan dəstə-dəstə gəlirlər?
'Ayaţma`u Kullu Amri'in Minhum 'An Yudkhala Jannata Na`īmin 070-038. Məgər onların hər biri Nəim cənnətlərinəmi daxil olacağına mid edir?
Kallā  ۖ  'Innā Khalaqnāhum Mimmā Ya`lamūna 070-039. Xeyr! (Bu ola bilməz). Biz onları zlərinin bildiyi şeydən yaratdıq! (İnsan bir qətrə natəmiz ntfədən xəlq edilmişdir. İnsanın etiqadı, imanı olmasa, bu vecsiz maddənin nə dəyərini, nə də qiyməti ola bilər?! Bu və ya digər şəxsin Cənnətə daxil olması n başlıca şərt onun Allaha iman gətirib Ona səmimi-qəlbdən itaət etməsidir. Nicat yolu yalnız budur!)  ۖ 
Falā 'Uqsimu Birabbi Al-Mashāriqi Wa Al-Maghāribi 'Innā Laqādirūna 070-040. Məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə and olsun ki, Biz, həqiqətən, qadirik.
`Alá 'An Nubaddila Khayrāan Minhum Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna 070-041. Onları zlərindən daha yaxşısı ilə əvəz etməyə (onları məhv edib yerlərinə Allaha mti olan başqa bir məxluq gətirməyə). Və (bu işdə) he kəs Bizim qarşımıza keə bilməz! (Bizə mane ola bilməz!)
Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna 070-042. Elə isə (ya Peyğəmbər!) qoy onlar vəd olunduqları gnə qovuşanadək (batil əməllərinə) dalsınlar və oynayıb-əylənsinlər!
Yawma Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Sirā`āan Ka'annahum 'Ilá Nuşubin Yūfiđūna 070-043. O gn onlar (dnyada ibadət etdikləri) btlərin yanına tələsirmişlər kimi qəbirlərdən tez-tələsik ıxacaqlar.
Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun  ۚ  Dhālika Al-Yawmu Al-Ladhī Kānū Yū`adūna 070-044. Onların gzləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, zlərini də zillət bryəcəkdir. Bu onlara vəd olunmuş həmin qiyamət gndr!  ۚ 
Next Sūrah