69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Printed format

69)

Al-Ĥāqqahu 069-001. Haqq olan qiyamət!
Al-Ĥāqqahu 069-002. Nədir qiyamət?!
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥāqqahu 069-003. Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?! (Qiyamətin nə olduğunu sənə nə yrətdi?)
Kadhdhabat Thamūdu Wa `Ādun Bil-Qāri`ahi 069-004. Səmud da, Ad da (rəkləri dəhşətə salan) o qiyaməti yalan saymışdılar!
Fa'ammā Thamūdu Fa'uhlikū Biţ-Ţāghiyahi 069-005. Səmud (qvm) hədsiz dərəcədə dəhşətli (tkrpədici) səslə həlak edildi.
Wa 'Ammā `Ādun Fa'uhlikū Birīĥin Şarşarin `Ātiyahin 069-006. Ad (qvm) isə uğultulu, ox (soyuq və) siddətli bir kləklə tar-mar oldu.
Sakhkharahā `Alayhim Sab`a Layālin Wa Thamāniyata 'Ayyāmin Ĥusūmāan Fatará Al-Qawma Fīhā Şar`á Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Khāwiyahin 069-007. Allah o kləyi yeddi gecə, səkkiz gn ardı-arası kəsilmədən onların stnə əsdirdi. Belə ki, (əgər yanlarında olsaydın) sən onları orada yıxılıb lmş grərdin. Onlar, sanki ii bomboş xurma ktkləri idilər.
Fahal Tará Lahum Min Bāqiyahin 069-008. İndi sən onlardan he bir əsər-əlamət grə bilərsənmi?!
Wa Jā'a Fir`awnu Wa Man Qablahu Wa Al-Mu'utafikātu Bil-Khāţi'ahi 069-009. Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-st olmuş Mtəfikə əhli (Lut qvm) də gnah (xəta) trətmişdilər.
Fa`aşaw Rasūla Rabbihim Fa'akhadhahum 'Akhdhatan Rābiyahan 069-010. Onlar Rəbbinin peyğəmbərinə asi olmuş, O da onları şiddəti getdikcə artan bir əzabla yaxalamışdı.
'Innā Lammā Ţaghá Al-Mā'u Ĥamalnākum Al-Jāriyahi 069-011. Həqiqətən, hər tərəfi su basdığı zaman (Nuhun tufanı qopduqda) sizi gəmiyə Biz daşıdıq.
Linaj`alahā Lakum Tadhkiratan Wa Ta`iyahā 'Udhunun Wā`iyahun 069-012. Ona grə ki, bunu (mminlərə nicat verib kafirləri məhv etməyimizi) sizə bir ibrət dərsi edək və dərk edən (yd-nəsihəti cani-dildən dinləyən) qulaq bunu eşidib yadda saxlasın!
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Nafkhatun Wāĥidahun 069-013. Sur bircə dəfə frləcəyi;
Wa Ĥumilati Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Fadukkatā Dakkatan Wāĥidahan 069-014. Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə ırpılacağı (əzilib toza dnəcəyi) zaman -
Fayawma'idhin Waqa`ati Al-Wāqi`ahu 069-015. Məhz o gn (vaqe olacağına he bir şbhə olmayan) qiyamət qopacaqdır!
Wa Anshaqqati As-Samā'u Fahiya Yawma'idhin Wa Ahiyahun 069-016. Və (gy) sst dşb paralanacaqdır!
Wa Al-Malaku `Alá  ۚ  'Arjā'ihā Wa Yaĥmilu `Arsha Rabbika Fawqahum Yawma'idhin Thamāniyahun 069-017. Mələklər də onun (gyn) ətrafında (Allahın əmrinə mntəzir) olacaq və həmin gn (ya Peyğəmbər!) sənin Rəbbinin ərşini onların (başı) stndə səkkiz mələk daşıyacaqdır!  ۚ 
Yawma'idhin Tu`rađūna Lā Takhfá Minkum Khāfiyahun 069-018. O gn (ey insanlar!) siz (haqq-hesab n Rəbbinizin hzuruna) gətiriləcəksiniz. Sizin he bir sirriniz (Allahdan) gizli qalmayacaqdır!
Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fayaqūlu Hā'uum Aqra'ū Kitābī 069-019. Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsə deyəcəkdir: "Alın, əməl dəftərimi oxuyun!
'Innī Žanantu 'Annī Mulāqin Ĥisābiyah 069-020. Mən (dnyada ikən qiyamət gn) z hesabıma yetişəcəyimə (mhkəm) inanmışdım!"
Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyahin 069-021. Bundan belə o, xoş gzəran iində,
Fī Jannatin `Āliyahin 069-022. Yksək bir Cənətdə olacaqdır.
Quţūfuhā Dāniyahun 069-023. (Elə bir Cənnət ki, onun) meyvələri ox yaxındadır (mminlər onlardan ayaq stə olanda da, oturanda da, uzananda da yeyə biləcəklər).
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā 'Aslaftum Al-'Ayyāmi Al-Khāliyahi 069-024. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "Kemiş gnlərdə etdiyiniz (yaxşı) əməllər mqabilində yeyin-iin!"
Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Bishimālihi Fayaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ūta Kitābīh 069-025. Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcəkdir: "Kaş əməl dəftərim mənə verilməyəydi!
Wa Lam 'Adri Mā Ĥisābīh 069-026. Hesabımın nə olduğunu bilməyəydim!
Yā Laytahā Kānati Al-Qāđiyaha 069-027. Kaş o (lm) qəti (əbədi) olaydı! (Bir daha dirilib bu əzabı grməyəydim!)
Mā 'Aghná `Annī Mālīh  ۜ  069-028. Mal-dvlətim mənə he bir fayda vermədi (Allahın əzabını məndən dəf edə bilmədi).
Halaka `Annī Sulţānīh 069-029. Mlkm (səltənətim) də məhv olub getdi!"
Khudhūhu Faghullūhu 069-030. (Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir: ) "Onu tutub qandallayın!
Thumma Al-Jaĥīma Şallūhu 069-031. Sonra da Cəhənnəmə atın!
Thumma Fī Silsilatin Dhar`uhā Sab`ūna Dhirā`āan Fāslukūhu 069-032. Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın!
'Innahu Kāna Lā Yu'uminu Bil-Lahi Al-`Ažīmi 069-033. nki o, byk olan Allaha inanmırdı.
Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 069-034. O (z zəkat vermir, acizə, kimsəsizə kmək etmit, xalqda da) yoxsulu yedirtməyə rəğbət oyatmırdı.
Falaysa Lahu Al-Yawma Hāhunā Ĥamīmun 069-035. Bu gn bax burda onun yaxın bir dostu yoxdur.
Wa Lā Ţa`āmun 'Illā Min Ghislīnin 069-036. İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur.
Lā Ya'kuluhu 'Illā Al-Khāţi'ūna 069-037. Onu ancaq gnahkarlar yeyər!" ~
Falā 'Uqsimu Bimā Tubşirūna 069-038. And iirəm grdklərinizə,
Wa Mā Lā Tubşirūna 069-039. Və grmədiklərinizə ki,
'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin 069-040. Bu (Quran) ox mhtərəm bir elinin (Cəbrailin, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamın Allahın ona nazil etdiyi) szdr!
Wa Mā Huwa Biqawli Shā`irin  ۚ  Qalīlāan Mā Tu'uminūna 069-041. O, şair sz deyildir! Nə az inanırsınız!  ۚ 
Wa Lā Biqawli Kāhinin  ۚ  Qalīlāan Mā Tadhakkarūna 069-042. O, kahin sz də deyildir! Nə az dşnrsnz!  ۚ 
Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 069-043. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.
Wa Law Taqawwala `Alaynā Ba`đa Al-'Aqāwīli 069-044. Əgər o (Peyğəmbər) zndən bəzi szlər uydurub Bizə isnad etsəydi,
La'akhadhnā Minhu Bil-Yamīni 069-045. Biz ondan mtləq şiddətli intiqam alardıq (sağ əlini kəsərdik, yaxud boynunu vurardıq)!
Thumma Laqaţa`nā Minhu Al-Watīna 069-046. Sonra onun şah damarını qopardardıq!
Famā Minkum Min 'Aĥadin `Anhu Ĥājizīna 069-047. Və he biriniz də (Bizim əzabımızı) ondan dəf edə bilməzdiniz.
Wa 'Innahu Latadhkiratun Lilmuttaqīna 069-048. Şbhəsiz ki, bu (Quran) mttəqilərə bir yd-nəsihətdir.
Wa 'Innā Lana`lamu 'Anna Minkum Mukadhdhibīna 069-049. (Ey insanlar!) İərinizdə onu yalan hesab edənlər olduğunu da, əlbəttə, bilirik.
Wa 'Innahu Laĥasratun `Alá Al-Kāfirīna 069-050. Şbhəsiz ki, bu (Quran) kafirlər n bir peşmanılıqdır (ona inanmadıqlarına grə qiyamət gn byk zərər əkəcəklər).
Wa 'Innahu Laĥaqqu Al-Yaqīni 069-051. Doğrudan da, bu (Quran) gerək bir həqiqətdir.
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi 069-052. Elə isə (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih (mqəddəs tutub həmd-səna ilə zikr) et!
Next Sūrah