68) Sūrat Al-Qalam

Printed format

68)

n Wa Al-Qalami Wa Mā Yasţurūna 068-001. Nun! And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud lvhi-məhfuzda yazılanlara) ki,
Mā 'Anta Bini`mati Rabbika Bimajnūnin 068-002. Sən (ya Rəsulum!) Rəbbinin neməti sayəsində divanə deyisən!
Wa 'Inna Laka La'ajrāan Ghayra Mamnūnin 068-003. Və həqiqətən, səni minnətsiz (tkənmək bilməyən) mkafat gzləyir!
Wa 'Innaka La`alá Khuluqin `Ažīmin 068-004. Şbhəsiz ki, sən byk bir əxlaq zərindəsən!
Fasatubşiru Wa Yubşirūna 068-005. (Tezliklə) sən də grəcəksən, onlar da grəcəklər,
Bi'ayyyikumu Al-Maftūnu 068-006. Hansınızın divanə olduğunu!
'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna 068-007. Həqiqətən, sənin Rəbbin z yolundan ıxanları da, doğru yoldan olanları da ən gzəl tanıyandır!
Falā Tuţi`i Al-Mukadhdhibīna 068-008. Elə isə (ya Peyğəmbər! Allahın ayələrini) yalan sayanlara itaət etmə!
Wa Ddū Law Tud/hinu Fayud/hinūna 068-009. (Mşriklər) istərdilər ki, sən onlara yumşaqlıq gstərəsən, onlar da sənə yumşaqlıq gstərsinlər! (Sən onların btləri barəsində pis sz deməyəsən, onlar da sənə əziyyət verməsinlər və ya sən onların btlərinə tapınasan, onlar da sənin Allahına ibadət etsinlər!)
Wa Lā Tuţi` Kulla Ĥallāfin Mahīnin 068-010. (Ya Peyğəmbər!) İtaət etmə (yalan yerə) hər and iənə, alağa;
Hammāzin Mashshā'in Binamīmin 068-011. Qeybət edənə, sz gəzdirənə;
Mannā`in Lilkhayri Mu`tadin 'Athīmin 068-012. Xeyrə mane olana, (zlm etməkdə) həddi aşana, gnaha batana;
`Utullin Ba`da Dhālika Zanīmin 068-013. Daş rəkliyə, (anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya -
'An Kāna Dhā Mālin Wa Banīna 068-014. O, mal-dvlət, oğul-uşaq sahibi olsa belə!
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna 068-015. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman o: "(Bunlar) qədimlərin əfsanələridir!" - dedi.
Sanasimuhu `Alá Al-Khurţūmi 068-016. Biz (tezliklə) onun burnuna damğa basacağıq!
'Innā Balawnāhum Kamā Balawnā 'Aşĥāba Al-Jannati 'Idh 'Aqsamū Layaşrimunnahā Muşbiĥīna 068-017. Biz vaxtilə o bağ sahiblərini imtahana əkdiyim kimi, bunları da (Məkkə mrşiklərini də) imtahana əkdik. O vaxt (o bağ sahibləri) səhər aılanda (onun meyvələrini) mtləq dərəcəklərinə and imişdilər.
Wa Lā Yastathnūna 068-018. Və he bir istisna yeri də qoymamışdılar (inşallah deməmişdilər).
Faţāfa `Alayhā Ţā'ifun Min Rabbika Wa Hum Nā'imūna 068-019. Onlar yuxuda ikən (ya Peyğəmbər!) sənin Rəbbindən o bağa bir bəla gəldi.
Fa'aşbaĥat Kālşşarīmi 068-020. Və o (yanıb) qapqara qaraldı (klə dnd).
Fatanādaw Muşbiĥīna 068-021. Onlar səhər qalxıb bir-birini belə səslədilər:
'Ani Aghdū `Alá Ĥarthikum 'In Kuntum Şārimīna 068-022. Əgər (məhsul) yığacaqsınızsa, bağınıza tez gedin!"
nţalaqū Wa Hum Yatakhāfatūna 068-023. Nəhayət, yola dşdlər, (yol boyu) bir-birinə xəlvətcə belə deyirdilər:
'An Lā Yadkhulannahā Al-Yawma `Alaykum Miskīnun 068-024. (Elə edin ki) bu gn orada yanınıza he bir yoxsul soxulmasın!
Waghadaw `Alá Ĥardin Qādirīna 068-025. Onlar (yoxsulları) bağa buraxmağa qadir olacaqlarını gman edərək erkən getdilər. [Və ya: Onlar gcləri yetdiyi halda (yoxsulları) yardımdan məhrum etməkdən tr sbh tezdən yola dzəldilər]
Falammā Ra'awhā Qālū 'Innā Lađāllūna 068-026. (Bağı) bu vəziyyətdə (yanıb klə dnmş) grdkdə dedilər: "Yəqin ki, (yolumuzu) azmışıq!
Bal Naĥnu Maĥrūmūna 068-027. Xeyr, biz (bağımızın bərəkətindən) məhrum olmuşuq!"
Qāla 'Awsaţuhum 'Alam 'Aqul Lakum Lawlā Tusabbiĥūna 068-028. Onların ən ağıllısı (və insaflısı) dedi: "Məgər mən sizə (Allahı) həmd-səna ilə təqdis etməli olduğunuzu demədimmi?!"
Qālū Subĥāna Rabbinā 'Innā Kunnā Žālimīna 068-029. Onlar: "Rəbbimiz pakdır, mqəddəsdir! Həqiqətən, biz zalım idik!" - dedilər.
Fa'aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatalāwamūna 068-030. Onlar bir-birini danlamağa başladılar.
Qālū Yā Waylanā 'Innā Kunnā Ţāghīna 068-031. Və dedilər: "Vay halımıza! Biz azğınlıq (tğyan) edirdik.
`Asá Rabbunā 'An Yubdilanā Khayrāan Minhā 'Innā 'Ilá Rabbinā Rāghibūna 068-032. Ola bilsin ki, Rəbbimiz (tvbəmizi qəbul buyurub) onun əvəzinə bizə daha yaxşısını versin. Biz Rəbbimizdən (bizi bağışlamasını, bizə mərhəmət əta etməsini) diləyirik!"
Kadhālika Al-`Adhābu  ۖ  Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akbaru  ۚ  Law Kānū Ya`lamūna 068-033. (Dnyadakı) əzab belədir. Şbhəsiz ki, axirət əzabı daha şiddətlidir. Kaş biləydilər!  ۖ   ۚ 
'Inna Lilmuttaqīna `Inda Rabbihim Jannāti An-Na`īmi 068-034. Həqiqətən, Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənləri Rəbbi yanında Nəim cənnətləti gzləyir!
'Afanaj`alu Al-Muslimīna Kālmujrimīna 068-035. Məgər Biz msəlmanları kafirlərlə eynimi tutacağıq?!
Mā Lakum Kayfa Taĥkumūna 068-036. (Ey kafirlər! Siz dnyada yoxsul mminlərdən var-dvlətcə stn olduğunuz kimi, axirətdə də onlardan stn olacağınızı, yaxud ən azı onlarla eyni olacağınızı iddia edirsiniz). Sizə nə olub, necə mhakimə yrdrsnz?
'Am Lakum Kitābun Fīhi Tadrusūna 068-037. Yoxsa (Allahdan nazil olmuş) bir kitabınız vardır ki, (bunları) orada oxuyursunuz?!
'Inna Lakum Fīhi Lamā Takhayyarūna 068-038. Yaxud orada bəyənib sediyiniz hər şeyin sizin olacağı yazılmışdır?!
'Am Lakum 'Aymānun `Alaynā Bālighatun 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati  ۙ  'Inna Lakum Lamā Taĥkumūna 068-039. Və ya hkm edib istədiklərinizin sizin olacağınıza dair Bizdən qiyamət gnnədək davam edəcək əhd almısınız?!  ۙ 
Salhum 'Ayyuhum Bidhālika Za`īmun 068-040. (Ya Peyğəmbər!) Onlardan soruş ki, hansı biri buna zamindir?
'Am Lahum Shurakā'u Falya'tū Bishurakā'ihim 'In Kānū Şādiqīna 068-041. Yoxsa onların (axirətdə msəlmanlardan stn və ya onlarla eyni olacaqları barədəki iddialarını təsdiq edən) şərikləri vardır?! Əgər doğru deyirlərsə, qoy şəriklərini gətirsinlər!
Yawma Yukshafu `An Sāqin Wa Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Falā Yastaţī`ūna 068-042. İş ətinləşəcəyi (baldırlar aılacağı,lt-ryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət btn dəhşəti ilə grnəcəyi, həqiqət aşkar olacağı) və səcdəyə (namaza) dəvət olunacaqları gn onlar (səcdə etməyə) qadir olmayacaqlar.
Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun  ۖ  Wa Qad Kānū Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Wa Hum Sālimūna 068-043. Gzləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, zlərini də zillət bryəcəkdir. Halbuki onlar (dnyada) sağlam olduqları ikən səcdəyə dəvət olunurdular.  ۖ 
Fadharnī Wa Man Yukadhdhibu Bihadhā Al-Ĥadīthi  ۖ  Sanastadrijuhum Min Ĥaythu Lā Ya`lamūna 068-044. (Ya Peyğəmbər!) Artıq bu kəlamı (Quranı) yalan sayanları Mənə tapşır. Biz onları zləri də bilmədən tədriclə əzaba giriftar edərik.  ۖ 
Wa 'Umlī Lahum  ۚ  'Inna Kaydī Matīnun 068-045. Onlara (daha ox gnaha batmaq n bir mddət) mhlət verərəm. Həqiqətən Mənim əzabım dzlməz dərəcədə şiddətlidir.  ۚ 
'Am Tas'aluhum 'Ajrāan Fahum Min Maghramin Muthqalūna 068-046. Yoxsa sən (risaləti təbliğ etmək mqabilində) onlardan crət (muzd) istəyirsən və onlar ağır borc yk altında qalıblar?!
'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna 068-047. Yoxsa qeyb (lvhi-məhfuz) yanlarındadır və onlar (səninlə mbahisə etdikləri məsələləri, qiyamət gn kafirlərin Allah yanında mminlərdən stn olacağını oradan yrənib) yazırlar?!
Fāşbir Liĥukmi Rabbika Wa Lā Takun Kaşāĥibi Al-Ĥūti 'Idh Nādá Wa Huwa Makžūmun 068-048. (Ya Rəsulum!) Sən z Rəbbinin hkmnə səbr et və balıq sahibi (Yunis peyğəmbər) kimi olma (risaləti təbliğ etməyi yerə qoyma). O zaman o, (balığın qarnında) qəm-kədər iində boğularaq (Rəbbinə) dua etmişdi.
Lawlā 'An Tadārakahu Ni`matun Min Rabbihi Lanubidha Bil-`Arā'i Wa Huwa Madhmūmun 068-049. Əgər Rəbbindən ona bir mərhəmət (nemət) yetişməsəydi, o, məzəmmət olunaraq quru yerə (səhraya) atılacaqdı.
jtabāhu Rabbuhu Faja`alahu Mina Aş-Şāliĥīna 068-050. Amma (tvbə etdikdən sonra) Rəbbi onu (z bəndələri iərisində) sedi və salehlərdən (peyğəmbərlərdən) etdi.
Wa 'In Yakādu Al-Ladhīna Kafarū Layuzliqūnaka Bi'abşārihim Lammā Sami`ū Adh-Dhikra Wa Yaqūlūna 'Innahu Lamajnūnun 068-051. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, kafirlər Quranı eşitdikləri zaman (sənə olan həsədlərindən və qəzəblərindən dolayı) az qala səni gzləri ilə yeyələr. Onlar (sənin barəndə): "O divanədir!" - deyirlər.
Wa Mā Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna 068-052. Halbuki bu (Quran) aləmlərə (insanlara və cinlərə) ancaq bir yd-nəsihətdir! (Onun nazil olduğu kimsə he vaxt divanə ola bilməz!)
Next Sūrah