67) Sūrat Al-Mulk

Printed format

67)

Tabāraka Al-Ladhī Biyadihi Al-Mulku Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 067-001. Hkm (hər şeyin ixtiyarı) əlində olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur). O, hər şeyə qadirdir!
Al-Ladhī Khalaqa Al-Mawta Wa Al-Ĥayāata Liyabluwakum 'Ayyukum 'Aĥsanu `Amalāan  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ghafūru 067-002. Hansınızın əməlcə daha gzəl olduğunu sınamaq (bəlli etmək) n lm və həyatı yaradan Odur. O, yenilməz qvvət sahibidir, (ox) bağışlayandır.  ۚ 
Al-Ladhī Khalaqa Sab`a Samāwātin Ţibāqāan  ۖ  Mā Tará Fī Khalqi Ar-Raĥmāni Min Tafāwutin  ۖ  Fārji`i Al-Başara Hal Tará Min Fuţūrin 067-003. Yeddi gy (bir-birinin stndə) qat-qat yaradan da Odur. (Ey insan!) Sən Rəhmanın yaratdığında he bir uyğunsuzluq grməzsən. Bir gzn qaldırıb (səmaya) bax, he orada bir yarıq (atdaq, nqsan) grə bilərsənmi?!  ۖ   ۖ 
Thumma Arji`i Al-Başara Karratayni Yanqalib 'Ilayka Al-Başaru Khāsi'āan Wa Huwa Ĥasīrun 067-004. Sonra gzn qaldırıb iki dəfə bax. Gz orada (axtardığını tapmayıb) zəif, yorğun dşərək yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır!
Wa Laqad Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bimaşābīĥa Wa Ja`alnāhā Rujūmāan Lilshshayāţīni  ۖ  Wa 'A`tadnā Lahum `Adhāba As-Sa`īri 067-005. And olsun ki, Biz dnya səmasını (yerə ən yaxın olan gy) qəndillərlə (ulduzlarla) bəzədik, onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar (şeytanlar) n yandırıb-yaxan alovlu atəş əzabı hazırladıq.  ۖ 
Wa Lilladhīna Kafarū Birabbihim `Adhābu Jahannama  ۖ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 067-006. Rəbbini inkar edənləri cəhənnəm əzabı gzləyir. Ora necə də pis məskəndir!  ۖ 
'Idhā 'Ulqū Fīhā Sami`ū Lahā Shahīqāan Wa Hiya Tafūru 067-007. Onlar (zləri kimi kafirlərlə) qaynayan Cəhənnəmə atıldıqları zaman onun dəhşətli uğultusunu eşidəcəklər!
Takādu Tamayyazu Mina Al-Ghayži  ۖ  Kullamā 'Ulqiya Fīhā Fawjun Sa'alahum Khazanatuhā 'Alam Ya'tikum Nadhīrun 067-008. O, (kafirlərə olan) qeyzindən az qala para-para olsun. Hər hansı bir tayfa ora (Cəhənnəmə) atıldıqca onun gzətiləri onlardan (məzəmmətlə): "Məgər sizə (Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gəlməmişdimi?" - deyə soruşacaqlar.  ۖ 
Qālū Balá Qad Jā'anā Nadhīrun Fakadhdhabnā Wa Qulnā Mā Nazzala Al-Lahu Min Shay'in 'In 'Antum 'Illā Fī Đalālin Kabīrin 067-009. Onlar deyəcəklər: "Bəli, bizə (Allahın əzabı ilə) qorxudan peyğəmbər gəlmişdi. Amma biz (onu) yalanı sayıb demişdik: "Allah he bir şey (vəhy) nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq (haqdan) ox azmısınız!"
Wa Qālū Law Kunnā Nasma`u 'Aw Na`qilu Mā Kunnā Fī 'Aşĥābi As-Sa`īri 067-010. Onlar: "Əgər biz (peyğəmbərlərin yd-nəsihətinə) qulaq asıb ağlımızı başımıza yığsaydıq, cəhənnəm əhli iində olmazdıq!" - deyəcək,
Fā`tarafū Bidhanbihim Fasuĥqāan Li'şĥābi As-Sa`īri 067-011. Və beləcə z gnahlarını etiraf edəcəklər. Məhv olsun cəhənnəm əhli!
'Inna Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun 067-012. Rəbbindən (Onu) grmədən qorxanları isə (gnahlardan) bağışlanma və byk bir mkafat gzləyir!
Wa 'Asirrū Qawlakum 'Aw Ajharū Bihi  ۖ  'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 067-013. (Ey insanlar!) İstər sznz gizli saxlayın, istər aıq deyin (he bir fərqi yoxdur). (Allah) rəklərdə olanları biləndir! ~  ۖ 
'Alā Ya`lamu Man Khalaqa Wa Huwa Al-Laţīfu Al-Khabīru 067-014. Məgər yaradan (sizin gizli saxladığınız hər şeyi) bilməzmi?! O, (hər şeyi) incəliyinə qədər biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır!
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Dhalūlāanmshū Fī Manākibihā Wa Kulū Min Rizqihi  ۖ  Wa 'Ilayhi An-Nushūru 067-015. Yeri (Yer krəsini) sizə ram edən Odur. Onun qoynunda gəzin, (Allahın) ruzisindən yeyin. Axır dnş də Onadır!  ۖ 
'A'amintum Man As-Samā'i 'An Yakhsifa Bikumu Al-'Arđa Fa'idhā Hiya Tamūru 067-016. (Ey insanlar!) Gydə olanın (Allahın) yer hərəkətə gəlib alxalandığı zaman sizi onun dibinə batırmayacağına əminsinizmi?!
'Am 'Amintum Man As-Samā'i 'An Yursila `Alaykum Ĥāşibāan  ۖ  Fasata`lamūna Kayfa Nadhīri 067-017. Yaxud gydə olanın sizin stnzə daş yağdıran bir yel gndərməyəcəyinə arxayınsınızmı?! Onda Mənim (sizi əzabla) qorxutmağımın necə olduğunu mtləq biləcəksiniz.  ۖ 
Wa Laqad Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Fakayfa Kāna Nakīri 067-018. Onlardan (Məkkə mrşiklərindən) əvvəlkilər də (z peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. (Ya Peyğəmbər! Bir grəydin) Mənim onları cəzalandırmağım (inkar etməyim) necə oldu.
'Awalam Yaraw 'Ilá Aţ-Ţayri Fawqahum Şāffātin Wa Yaqbiđna  ۚ  Mā Yumsikuhunna 'Illā Ar-Raĥmānu  ۚ  'Innahu Bikulli Shay'in Başīrun 067-019. Məgər onlar başları stndə (səf əkib) qanad alaraq (qanadlarını aıb-yumaraq) uan quşları grmrlərmi? Onları (gydə) ancaq Rəhman (olan Allah) saxlayır. Həqiqətən, O, hər şeyi grəndir!  ۚ   ۚ 
'Amman Hādhā Al-Ladhī Huwa Jundun Lakum Yanşurukum Min Dūni Ar-Raĥmāni  ۚ  'Ini Al-Kāfirūna 'Illā Fī Ghurūrin 067-020. Yaxud bu əsgərləriniz (kməkiləriniz) kimdir ki, onlar sizi Rəhmanın əzabından qurtara bilsinlər?! (Bəndələri Allahın əzabından Onun zndən başqa he kəs xilas edə bilməz!) Kafirlər, sadəcə olaraq, aldanmaqdadırlar!  ۚ 
'Amman Hādhā Al-Ladhī Yarzuqukum 'In 'Amsaka Rizqahu  ۚ  Bal Lajjū Fī `Utūwin Wa Nufūrin 067-021. Əgər (Allah) z ruzisini kəssə, sizə kim ruzi verə bilər?! Xeyr onlar (cahillikləri zndən) dikbaşlıqdan və (haqqa) nifrət etməkdən (boyun qoymamaqdan) əl əkmirlər.  ۚ 
'Afaman Yamshī Mukibbāan `Alá Wajhihi 'Ahdá 'Amman Yamshī Sawīyāan `Alá Şirāţin Mustaqīmin 067-022. Elə isə (kfr ucbatından) zstə srnən daha haqq yoldadır, yoxsa dz yolda dz gedən?! ~
Qul Huwa Al-Ladhī 'Ansha'akum Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata  ۖ  Qalīlāan Mā Tashkurūna 067-023. (Ya Peyğəmbər!) De: "Sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, gz və qəlb verən Odur. (Allahın nemətlərinə) nə az şkr edirsiniz!"  ۖ 
Qul Huwa Al-Ladhī Dhara'akum Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Tuĥsharūna 067-024. De: "Sizi yer znə yayıb səpələyən Odur. (Qiyamət gn) Onun hzuruna toplanacaqsınız!"
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna 067-025. Onlar (mşriklər) deyirlər: "Əgər doğru danışanlardansınızsa, (bir xəbər verin grək) bu vəd (haqq-hesab, cəza) nə vaxt yerinə yetəcəkdir?"
Qul 'Innamā Al-`Ilmu `Inda Al-Lahi Wa 'Innamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun 067-026. De: "Onu bilmək yalnız Allaha məxsusdur. Mən isə ancaq (sizi Allahın əzabı ilə) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!"
Falammā Ra'awhu Zulfatan Sī'at Wujūhu Al-Ladhīna Kafarū Wa Qīla Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tadda`ūna 067-027. Kafirlər əzabın yaxınlaşdığını grdkləri zaman zləri eybəcər kkə dşəcək (qaralacaq) və onlara: "Sizin (dnyada) istədiyiniz (və həmişə istehza edib inanmadığınız) əzab budur!" - deyiləcəkdir.
Qul 'Ara'aytum 'In 'Ahlakaniya Al-Lahu Wa Man Ma`ī 'Aw Raĥimanā Faman Yujīru Al-Kāfirīna Min `Adhābin 'Alīmin 067-028. (Ya Peyğəmbər! Bu mşriklərə) de: "Bir deyin grək, istər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv etsin, istərsə də bizə bir mərhəmət əta etsin; siz kafirləri şiddətli əzabdan (Allahın əzabından) kim qurtara bilər?! (Biz lsək də, qalsaq da, bu sizə he bir fayda verməz. Allahın əzabından nicat tapmaq n ancaq Onun haqq dininə iman gətirmək lazımdır!)
Qul Huwa Ar-Raĥmānu 'Āmannā Bihi Wa `Alayhi Tawakkalnā  ۖ  Fasata`lamūna Man Huwa Fī Đalālin Mubīnin 067-029. De: "O bizim iman gətirdiyimiz və təvəkkl etdiyimiz Rəhmandır. Kimin (haqq yoldan) aıq-aydın azmış olduğunu (tezliklə) biləcəksiniz!"  ۖ 
Qul 'Ara'aytum 'In 'Aşbaĥa Mā'uukum Ghawrāan Faman Ya'tīkum Bimā'in Ma`īnin 067-030. De: "Bir syləyin grək, əgər suyunuz əkilib (yerin dibinə) getsə, (Allahdan başqa) kim sizə axar su gətirə bilər?!
Next Sūrah