66) Sūrat At-Taĥrīm

Printed format

66)

Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Lima Tuĥarrimu Mā 'Aĥalla Al-Lahu Laka Tabtaghī Marđāata 'Azwājika Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 066-001. Ya Peyğəmbər! Zvcələrinin (səndən) razı qalmasını diləyərək Allahın sənə halal etdiyi şeyi (dnya ləzzətini) niyə znə haram (qadağan) edirsən? Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!
Qad Farađa Al-Lahu Lakum Taĥillata 'Aymānikum Wa  ۚ  Allāhu Mawlākum  ۖ  Wa Huwa Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu 066-002. Həqiqətən, Allah (halal bir şeyi znzə haram etmək barəsində idiyiniz) andlarınızı (kəffarə verməklə) geri gtrməyi vacib (qanuni) etmişdir. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۚ   ۖ 
Wa 'Idh 'Asarra An-Nabīyu 'Ilá Ba`đi 'Azwājihi Ĥadīthāan Falammā Nabba'at Bihi Wa 'Ažharahu Al-Lahu `Alayhi `Arrafa Ba`đahu Wa 'A`rađa `An Ba`đin  ۖ  Falammā Nabba'ahā Bihi Qālat Man 'Anba'aka Hādhā  ۖ  Qāla Nabba'aniya Al-`Alīmu Al-Khabīru 066-003. Bir zaman Peyğəmbər z zvcələrindən birinə (Həfsəyə) gizli bir sz (bir daha Zeynəb bint Cəhşin, yaxud Mariyeyi-Qibtiyyənin yanına getməyəcəyini) demişdi. (Həfsə) bu sz (digər zvcələrdən biri olan Aişəyə) xəbər verdikdə və Allah bunu ona (Peyğəmbərə) əyan etdikdə (Peyğəmbər) bunun bir qismini (Həfsəyə) bildirmiş, (alicənablığı zndən) bir qismini bildirməkdən isə vaz kemişdi. (Peyğəmbər) əhvalatı (Həfsəyə) bildirdikdə o: "Bunu sənə kim xəbər verdi?" - deyə soruşmuş, o da: "Bunu mənə (hər şeyi) bilən, (hər şeydən) agah olan (Allah) xəbər verdi!" - deyə cavab vermişdi.  ۖ   ۖ 
'In Tatūbā 'Ilá Al-Lahi Faqad Şaghat Qulūbukumā  ۖ  Wa 'In Tažāharā `Alayhi Fa'inna Al-Laha Huwa Mawlāhu Wa Jibrīlu Wa Şāliĥu Al-Mu'uminīna Wa  ۖ  Al-Malā'ikatu Ba`da Dhālika Žahīrun 066-004. (Ey Həfsə, ey Aişə!) Əgər ikiniz də (bu hərəkətinizə grə) Allaha tvbə etsəniz (ox yaxşı olar). nki (Peyğəmbərə əziyyət verməklə, ona xoş getməyən bir hərəkət etməklə) qəlbləriniz (onun barəsində bir qədər qeyri-səmimiliyə, gnaha) meyl etdi. Əgər ona (Peyğəmbərə) qarşı bir-birinizə kmək etsəniz, (bilin ki, sizə qələbə almaqda) onun mvlası (dostu, hamisi) Allah, yardım gstərənləri isə Cəbrail, əməlisaleh mminlər və bundan sonra da (btn) mələklərdir. (Yaxud onun dostu və yardımıları Allah, Cəbrail, əməlisaleh mminlərdir. Bunlardan sonra da mələklər onun yardımısıdır).  ۖ   ۖ 
`Asá Rabbuhu 'In Ţallaqakunna 'An Yubdilahu 'Azwājāan Khayrāan Minkunna Muslimātin Mu'uminātin Qānitātin Tā'ibātin `Ābidātin Sā'iĥātin Thayyibātin Wa 'Abkārāan 066-005. Əgər o sizi boşasa, ola bilsin ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zvcələr - msəlman, mmin, itaətkar, tvbəkar, ibadət edən, oruc tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin! ~ ~
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Qū 'Anfusakum Wa 'Ahlīkum Nārāan Waqūduhā An-Nāsu Wa Al-Ĥijāratu `Alayhā Malā'ikatun Ghilāžun Shidādun Lā Ya`şūna Al-Laha Mā 'Amarahum Wa Yaf`alūna Mā Yu'umarūna 066-006. Ey iman gətirənlər! znz və əhli-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar (daşdan dzəlmiş btlər), xidmətiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrlərə asi olamayan, buyurduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli (he kəsə zərrəcə rəhm etməyən) və ox sərt təbiətli mələklərdir (zəbanilərdir).
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna Kafarū Lā Ta`tadhirū Al-Yawma  ۖ  'Innamā Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna 066-007. (Kafirlər cəhənnəm oduna atıldıqları zaman onlara belə deyiləcəkdir: ) "Ey kafir olanlar! Bu gn he bir zrxahlıq etməyin. Siz ancaq (dnyada) trətdiyiniz əməllərin cəzasını əkəcəksiniz!"  ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Tūbū 'Ilá Al-Lahi Tawbatan Naşūĥāan `Asá Rabbukum 'An Yukaffira `Ankum Sayyi'ātikum Wa Yudkhilakum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Yawma Lā Yukh Al-Lahu An-Nabīya Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu  ۖ  Nūruhum Yas`á Bayna 'Aydīhim Wa Bi'aymānihim Yaqūlūna Rabbanā 'Atmim Lanā Nūranā Wa Aghfir Lanā  ۖ  'Innaka `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 066-008. Ey iman gətirənlər! Allaha səmimi-qəlbdən (bir daha gnaha qayıtmamaq şərtilə) tvbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz gnahlarınızın stn rtsn və sizi (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil etsin. O gn Allah z Peyğəmbərini və onunla birlikdə iman gətirənləri xəcil etməz. Onların (iman) nuru (qıl krps stndə onlara yol gstərmək n) nlərindən və sağ tərəflərindən axıb şlə saarkən onlar belə deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Bizim nurumuzu tamam-kamal elə və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!"  ۖ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Jāhidi Al-Kuffāra Wa Al-Munāfiqīna Wa Aghluž `Alayhim  ۚ  Wa Ma'wāhum Jahannamu  ۖ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 066-009. Ya Peyğəmbər! Kafirlərə qarşı (qılıncla), mnafiqlərə qarşı (szlə) vuruş. Onlarla sərt rəftar et. Onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora necə də pis sığınacaqdır!  ۚ   ۖ 
Đaraba Al-Lahu Mathalāan Lilladhīna Kafarū Aimra'ata Nūĥin Wa Aimra'ata Lūţin  ۖ  Kānatā Taĥta `Abdayni Min `Ibādinā Şāliĥayni Fakhānatāhumā Falam Yughniyā `Anhumā Mina Al-Lahi Shay'āan Wa Qīla Adkhulā An-Nāra Ma`a Ad-Dākhilīna 066-010. Allah kafirlərə Nuhun vrəti ilə Lutun vrətini misal əkdi. Onlar Bizim qullarımızdan iki saleh bəndənin kəbini altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və (Nuhla Lut) onları Allahdan (Allahın əzabından) he vəchlə qurtara bilmədilər. Onlara: "(Başqa) girənlərlə birlikdə siz ikiniz də Cəhənnəmə girin!" - deyildi.  ۖ 
Wa Đaraba Al-Lahu Mathalāan Lilladhīna 'Āmanū Aimra'ata Fir`awna 'Idh Qālat Rabbi Abni Lī `Indaka Baytāan Al-Jannati Wa Najjinī Min Fir`awna Wa `Amalihi Wa Najjinī Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna 066-011. Allah iman gətirənlərə isə Fironun zvcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal əkdi. O zaman o: "Ey Rəbbim! Mənim n z dərgahında - Cənnətdə bir ev tik. Məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qvmdən xilas et!" - demişdi.
Wa Maryama Abnata `Imrāna Allatī 'Aĥşanat Farjahā Fanafakhnā Fīhi Min Rūĥinā Wa Şaddaqat Bikalimāti Rabbihā Wa Kutubihi Wa Kānat Mina Al-Qānitīna 066-012. (Allah mmin qadınlara) həminin namusunu (ismətini) mhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal əkdi. Biz (Cəbrail vasitəsilə) libasının yaxasından ona z ruhumuzdan (z yaratdığımız ruhdan) frdk. Məryəm Rəbbinin szlərini (şəriətini, dini hkmlərini), kitablarını təsdiq etdi və (Allaha) itaət edənlərdən oldu.
Next Sūrah