65) Sūrat Aţ-Ţalāq

Printed format

65)

Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Faţalliqūhunna Li`iddatihinna Wa 'Aĥşū Al-`Iddata Wa Attaqū Al-Laha Rabbakum Lā Tukhrijūhunna Min Buyūtihinna Wa Lā Yakhrujna 'Illā 'An Ya'tīna Bifāĥishatin Mubayyinatin Wa Tilka Ĥudūdu Al-Lahi Wa Man Yata`adda Ĥudūda Al-Lahi Faqad Žalama Nafsahu Lā Tadrī La`alla Al-Laha Yuĥdithu Ba`da Dhālika 'Aman 065-001. (Ya Peyğəmbər!) vrətləri boşadığınız zaman onları gzləmə mddətlərində (heyzdən pak olduqdan sonra) boşayın. Gzləmə mddətini (iddəti) sayın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları - aıq-aşkar bir pis iş (zina) etməyənə qədər - (gzləmə mddəti qurtarmamış) yaşadıqları evlərdən ıxartmayın və onlar zləri də ıxmasınlar. Bu, Allahın hədləridir (hkmləridir). Allah məyyən etdiyi hədləri aşan kimsə znə zlm etmiş olar. Nə bilirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra bir iş icad etsin (ərin rəyinə yenidən zvcəsinin məhəbbətini salsın və onlar barışsınlar).
Fa'idhā Balaghna 'Ajalahunna Fa'amsikūhunna Bima`rūfin 'Aw Fāriqūhunna Bima`rūfin Wa 'Ash/hidū Dhaway `Adlin Minkum Wa 'Aqīmū Ash-Shahādata Lillahi  ۚ  Dhālikum Yū`ažu Bihi Man Kāna Yu'uminu Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri  ۚ  Wa Man Yattaqi Al-Laha Yaj`al Lahu Makhrajāan 065-002. Bunların (bu qadınların) gzləmə mddəti başa atdıqda (barışmaq istəsəniz) onları yaxşılıqla (mehrlərini verib) yola salın. (Sonradan aranızda ixtilaf olmasın deyə) iərinizdən iki ədalətli şahid tutun. (Siz də ey şahidlər!) Allah n (doğru) şahidlik edin! Bununla Allaha və axirət gnnə iman gətirənlərə yd-nəsihət verilir. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona (hər ətinlikdən) bir ıxış yolu əta edər.  ۚ   ۚ 
Wa Yarzuqhu Min Ĥaythu Lā Yaĥtasibu  ۚ  Wa Man Yatawakkal `Alá Al-Lahi Fahuwa Ĥasbuhu  ۚ  'Inna Al-Laha Bālighu 'Amrihi  ۚ  Qad Ja`ala Al-Lahu Likulli Shay'in Qadan 065-003. Və ona gzləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkl etsə, (Allah) ona kifayət edər. Allah z əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey n bir l (hədd, mddət) təyin etmişdir.  ۚ  ~  ۚ   ۚ 
Wa Al-Lā'ī Ya'isna Mina Al-Maĥīđi Min Nisā'ikum 'Ini Artabtum Fa`iddatuhunna Thalāthatu 'Ash/hurin Wa Al-Lā'ī Lam  ۚ  Yaĥiđna Wa 'Ūlātu Al-'Aĥmāli 'Ajaluhunna 'An Yađa`na  ۚ  Ĥamlahunna Wa Man Yattaqi Al-Laha Yaj`al Lahu Min 'Amrihi Yusrāan 065-004. (Yaşa dolmaqla) heyzdən kəsilmiş qadınlarınız (onların gzləmə mddəti) barədə şbhə etsəniz, (bilin ki) onların və həminin (yaşları msaid olmadığı n) hələ heyz grməmiş olanların (heyz grməmiş gənc vrətlərinizin) gzləmə mddəti aydır (bu mddət başa atdıqdan sonra başqası ilə evlənə bilərlər). Hamilə qadınların gzləmə mddəti isə onlar bari-həmlini yerə qoyduqda başa atır. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun işini (dnya və axirətdə) asan edər.  ۚ   ۚ 
Dhālika 'Amru Al-Lahi 'Anzalahu 'Ilaykum  ۚ  Wa Man Yattaqi Al-Laha Yukaffir `Anhu Sayyi'ātihi Wa Yu`žim Lahu 'Ajan 065-005. Bu, Allahın sizə nazil etdiyi buyuruğudur. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun (gnahlarının) stn rtər və (axirətdə) mkafatını artırar. ~  ۚ  ~
'Askinūhunna Min Ĥaythu Sakantum Min Wujdikum Wa Lā Tuđārrūhunna Lituđayyiqū `Alayhinna  ۚ  Wa 'In Kunna 'Ūlāti Ĥamlin Fa'anfiqū `Alayhinna Ĥattá Yađa`na Ĥamlahunna  ۚ  Fa'in 'Arđa`na Lakum Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna  ۖ  Wa 'Tamirū Baynakum Bima`rūfin  ۖ  Wa 'In Ta`āsartum Fasaturđi`u Lahu 'Ukh 065-006. Onları (boşadığınız, lakin gzləmə mddətləri sona yetməmiş qadınları) imkanınız atdığı qədər z yaşadığınız yerdə sakin edin. (Bu qadınları) sıxışdırmaq (evdən ıxıb getməyə məcbur etmək) məqsədilə onlara zərər (əziyyət) verməyə cəhd gstərməyin. Əgər onlar hamilədirlərsə, bari-həmləni yerə qoyana qədər xərclərini verin. (Həmin qadınlar gzləmə mddətləri qurtarandan sonra) sizin n uşaq əmizdirirlərsə, onların (sd) haqqını verin (nki onlar artıq sizin uşaqlarınıza sd verməyə borclu deyillər). z aranızda yaxşılıqla (şəriətə mvafiq şəkildə) sazişə gəlin. Əgər (bu məsələdə) ətinliyə dşsəniz (bir-birinizlə razılığa gələ bilməsəniz), onu (uşağı) başqa bir qadın əmizdirə bilər.  ۚ   ۚ   ۖ   ۖ  ~
Liyunfiq Dhū Sa`atin Min Sa`atihi  ۖ  Wa Man Qudira `Alayhi Rizquhu Falyunfiq Mimmā 'Ātāhu Al-Lahu  ۚ  Lā Yukallifu Al-Lahu Nafsāan 'Illā Mā 'Ātāhā  ۚ  Sayaj`alu Al-Lahu Ba`da `Usrin Yusrāan 065-007. Varlı-karlı olan z varına grə (sd haqqı) versin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən versin. Allah he kəsi znn ona verdiyindən artıq xərcləməyə məcbur etməz. Allah hər bir ətinlikdən sonra asanlıq (yoxsulluqdan sonra dvlət) əta edər.  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin `Atat `An 'Amri Rabbihā Wa Rusulihi Faĥāsabnāhā Ĥisābāan Shadīdāan Wa `Adhdhabnāhā `Adhābāan Nukrāan 065-008. Neə-neə məmləkət (əhli) z Rəbbinin və Onun peyğəmbərinin əmrindən ıxdı. Biz də onlara şiddətli cəza verib grnməmiş mdhiş əzaba dar etdik.
Fadhāqat Wabāla 'Amrihā Wa Kāna `Āqibatu 'Amrihā Khusrāan 065-009. Onlar əməllərinin cəzasını aldılar və axırda işləri ziyana uğramaq oldu.
'A`adda Al-Lahu Lahum `Adhābāan Shadīdāan Fa  ۖ  Attaqū Al-Laha Yā 'Ū Al-'Albābi Al-Ladhīna 'Āmanū  ۚ  Qad 'Anzala Al-Lahu 'Ilaykum Dhikrāan 065-010. Allah onlar n şiddətli əzab hazırladı. Ey iman gətirmiş ağıl sahibləri, Allahdan qorxun! Allah sizin n Quran nazil etmiş,  ۖ   ۚ 
Rasūlāan Yatlū `Alaykum 'Āyāti Al-Lahi Mubayyinātin Liyukhrija Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri  ۚ  Wa Man Yu'umin Bil-Lahi Wa Ya`mal Şāliĥāan Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan  ۖ  Qad 'Aĥsana Al-Lahu Lahu Rizqāan 065-011. Və iman gətirib yaxşı işlər grənləri zlmətdən nura (kfrdən imana) ıxartmaq n Allahın aıq-aşkar (halal-haramı bəyan edən) ayələrini sizə oxuyan bir peyğəmbər gndərmişdir. Kim Allaha iman gətirib yaxşı iş grsə, (Allah) onu (mminlərin) əbədi qalacaqları, (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edər. Həqiqətən, Allah ona gzəl ruzi əta etmişdir!  ۚ   ۖ 
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa Sab`a Samāwātin Wa Mina Al-'Arđi Mithlahunna Yatanazzalu Al-'Amru Baynahunna Lita`lamū 'Anna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun Wa 'Anna Al-Laha Qad 'Aĥāţa Bikulli Shay'in `Ilmāan 065-012. Yeddi (qat) gy və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır. Allahın hər şeyə qadir olduğunu, Allahın hər şeyi elm (z əzəli elmi) ilə ehtiva etdiyini biləsiniz deyə, (Allahın) əmri onların arasında (mvcud olan btn məxluqata) nazil olar.
Next Sūrah