64) Sūrat At-Taghābun

Printed format

64)

Yusabbiĥu Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Lahu Al-Mulku Wa Lahu Al-Ĥamdu Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 064-001. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. Hkm Onundur, həmd-səna da Ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir!
Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Faminkum Kāfirun Wa Minkum Mu'uminun Wa  ۚ  Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun 064-002. Sizin yaradan Odur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz mmin. Allah nə etdiklərinizi grəndir!  ۚ 
Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Wa Şawwarakum Fa'aĥsana Şuwarakum  ۖ  Wa 'Ilayhi Al-Maşīru 064-003. O, gyləri və yeri haqq-ədalətlə (yerli-yerində) xəlq etdi, sizə surət verdi, surətlərinizi də gzəl yaratdı. (İnsan btn canlıların ən gzəli və ən kamilidir). Axır dnş də Onun hzurunadır!  ۖ 
Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Ya`lamu Mā Tusirrūna Wa Mā Tu`linūna Wa  ۚ  Allāhu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 064-004. O, gylərdə və yerdə olanları da, sizin gizlində və aşkar da nə etdiyinizi də bilir. Allah rəklərdə olanları biləndir!  ۚ 
'Alam Ya'tikum Naba'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qablu Fadhāqū Wabāla 'Amrihim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 064-005. (Ey Məkkə mşrikləri!) Məgər sizdən əvvəl kafir olanların (əzaba dar edilməsi) xəbəri sizə gəlib atmadımı? Onlar z grdkləri işlərin cəzasını dnyada daddılar. Onları (axirətdə) şiddətli bir əzab gzləyir!
Dhālika Bi'annahu Kānat Ta'tīhim Rusuluhum Bil-Bayyināti Faqālū 'Abasharun Yahdūnanā Fakafarū Wa Tawallaw  ۚ  Wa Astaghná Al-Lahu Wa  ۚ  Allāhu Ghanīyun Ĥamīdun 064-006. nki peyğəmbərləri onlara aıq-aşkar mczələr gətirir, onlar isə: "Məgər bizi doğu yola (zmz kimi adi) bir insanmı salacaqdır?!" - deyərək (o peyğəmbərləri) inkar edir və (haqdan) z dndərirlər. Allahın (onların ibadətinə) ehtiyacı yoxdur. Allah he bir şeyə mhtac deyildir. O, (hər cr) şkrə (tərifə) layiqdir!  ۚ   ۚ 
Za`ama Al-Ladhīna Kafarū 'An Lan Yub`athū  ۚ  Qul Balá Wa Rabbī Latub`athunna Thumma Latunabba'uunna Bimā `Amiltum  ۚ  Wa Dhalika `Alá Al-Lahi Yasīrun 064-007. Kafir olanlar (ldkdən sonra) əsla dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. (Ya Peyğəmbər!) De: "Bəli, Rəbbimə and olsun ki, siz mtləq dirildiləcəksiniz. Sonra da (dnyada) etdiyiniz əməllər sizə (bir-bir) xəbər veriləcəkdir. Bu, Allah n ox asandır!  ۚ   ۚ 
Fa'āminū Bil-Lahi Wa Rasūlihi Wa An-Nūri Al-Ladhī 'Anzalnā Wa  ۚ  Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun 064-008. Elə isə Allaha, Onun Peyğəmbərinə və nazil etdiyimiz nura (Qurana) iman gətirin! Allah etdiyimiz əməllərdən agahdır!  ۚ 
Yawma Yajma`ukum Liyawmi Al-Jam`i  ۖ  Dhālika Yawmu At-Taghābuni  ۗ  Wa Man Yu'umin Bil-Lahi Wa Ya`mal Şāliĥāan Yukaffir `Anhu Sayyi'ātihi Wa Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan  ۚ  Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 064-009. Allahın sizi (haqq-hesab n) toplanmış gnnə cəm edəcəyi gn - məhz o gn qarşılıqlı aldanma gndr! (Həmin gn kafirlərin dnyaya uyaraq axirəti əldən verdiklərinə grə, bəzi mminlərin də dnyada bacardıqlarından az yaxşı əməllər etdiklərinə grə aldanmaları bəlli olacaqdır). Kim Allaha iman gətirib yaxşı əməllər etsə, (Allah) onun gnahlarının stn rtər və onu (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edər. Belələri orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۖ   ۗ   ۚ 
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri Khālidīna  ۖ  Fīhā Wa Bi'sa Al-Maşīru 064-010. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmlikdirlər. Onlar orada həmişəlik qalacaqlar. Ora necə də pis məskəndir!  ۖ 
Mā 'Aşāba Min Muşībatin 'Illā Bi'idhni Al-Lahi  ۗ  Wa Man Yu'umin Bil-Lahi Yahdi Qalbahu Wa  ۚ  Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun 064-011. Allahın izni olmadıqca (he kəsə) he bir msibət z verməz. Kim Allaha iman gətirsə, (Allah) onun qəlbini haqqa doğru ynəldər. (O, dnyada baş verən hər şeyin Allahın əzəli hkm və izni ilə olduğunu bilər). Allah hər şeyi (kemişi, indini və gələcəyi) biləndir!  ۗ   ۚ 
Wa 'Aţī`ū Al-Laha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla  ۚ  Fa'in Tawallaytum Fa'innamā `Alá Rasūlinā Al-Balāghu Al-Mubīnu 064-012. Allaha itaət edin, Onun Peyğəmbərinə itaət edin; hər kəs (itaətdən) z dndərsə, (bilsin ki) Peyğəmbərimizin hdəsinə dşən yalnız aıq-aşkar təbliğdir! (O he kəsi zorla iman gətirməyə məcbur edən deyildir).  ۚ 
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۚ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 064-013. Allahdan başqa he bir tanrı (məbud) yoxdur. Buna grə də mminlər ancaq Allaha təvəkkl etsinlər! ~  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Min 'Azwājikum Wa 'Awlādikum `Adūwāan Lakum Fāĥdharūhum  ۚ  Wa 'In Ta`fū Wa Taşfaĥū Wa Taghfirū Fa'inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 064-014. Ey iman gətirənlər! Şbhəsiz ki, zvcələrinizdən və vladınızdan sizə dşmən olanlar vardır. (Onlar din və ya dnya işlərində sizin əleyhinizə ıxar, sizi ibadətdən, yaxşı əməllərdən yayındırarlar. Hətta siz bir dəfə Məkkədən Mədinəyə hicrət etmək istədiyiniz zaman onlar mxtəlif bəhanələrlə sizi bu fikrinizdən daşındırmışdılar). Onlardan znz gzləyin! Amma (tvbə edəcəkləri təqdirdə) onları əfv etsəniz, (təqsirlərindən) kesəniz və bağışlasanız (daha yaxşı olar). nki Allah (gnahları ox) bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
'Innamā 'Amwālukum Wa 'Awlādukum Fitnatun Wa  ۚ  Allāhu `Indahu 'Ajrun `Ažīmun 064-015. Həqiqətən, mal-dvlətiniz və oğul-uşağınız (sizin n) ancaq bir imtahandır. Ən byk mkafat (Cənnət) isə Allah dərgahındadır!  ۚ  ~
Fāttaqū Al-Laha Mā Astaţa`tum Wa Asma`ū Wa 'Aţī`ū Wa 'Anfiqū Khayrāan Li'nfusikum  ۗ  Wa Man Yūqa Shuĥĥa Nafsihi Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 064-016. Allahdan (Allahın əzabından) bacardığınız qədər qorxun. (Sizə verilə yd-nəsihətə) qulaq asın; (Allaha və Peyğəmbərinə) itaət edin və (mal-dvlətinizdən Allah yolunda) xərcləyin. Bu sizin znz n xeyirli olar. (Allah tərəfindən) nəfsinin xəsisliyindən (tamahından) qorunub saxlanılan kimsələr - məhz onlar nicat tapıb səadətə qovuşanlardır!  ۗ 
'In Tuqriđū Al-Laha Qarđāan Ĥasanāan Yuđā`ifhu Lakum Wa Yaghfir Lakum Wa  ۚ  Allāhu Shakūrun Ĥalīmun 064-017. Əgər Allaha (Allah yolunda) gzəl (knl xoşluğu ilə) bir borc versəniz, (Allah) sizin n onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbiləndir, həlimdir!  ۚ 
`Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 064-018. (Allah) gizlini də, aşkarı da biləndir, yenilməz qdrət sahibi, hikmət sahibidir!
Next Sūrah