63) Sūrat Al-Munāfiqūn

Printed format

63)

'Idhā Jā'aka Al-Munāfiqūna Qālū Nash/hadu 'Innaka Larasūlu Al-Lahi Wa Allāhu Ya`lamu 'Innaka Larasūluhu Wa Allāhu Yash/hadu 'Inna Al-Munāfiqīna Lakādhibūna 063-001. (Ya Peyğəmbər!) Mnafiqlər (riyakarlar) sənin yanına gəldikləri zaman: "Biz sənin, doğrudan da, Allahın Peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk! - deyirlər. Allah sənin Onun həqiqi Peyğəmbər olduğunu bilir. Allah həm də mnafiqlərin xalis yalanı olduqlarına şəhadət verir.
Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Al-Lahi  ۚ  'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna 063-002. Onlar (yalan) andlarını zlərində sipər edib (xalqı) Allah yolundan dndərirlər. Həqiqətən, onların trətdikləri əməllər necə də pisdir!  ۚ 
Dhālika Bi'annahum 'Āmanū Thumma Kafarū Faţubi`a `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yafqahūna 063-003. Bunun səbəbi odur ki, onlar (dildə) iman gətirdilər, sonra isə (rəklərində gizli) kafir oldular. Buna grə də onların rəklərinə mhr vurulmuş, zləri isə anlamaz kimsələr olmuşlar.
Wa 'Idhā Ra'aytahum Tu`jibuka 'Ajsāmuhum  ۖ  Wa 'In Yaqūlū Tasma` Liqawlihim  ۖ  Ka'annahum Khushubun Musannadatun  ۖ  Yaĥsabūna Kulla Şayĥatin `Alayhim  ۚ  Humu Al-`Adūwu Fāĥdharhum  ۚ  Qātalahumu Al-Lahu  ۖ  'Anná Yu'ufakūna 063-004. (Ya Peyğəmbər!) Sən onları grdkdə cssələri (boy-buxunları, gzəllikləri) xoşuna gəlir, danışanda szlərinə qulaq asırsan. Onlar, sanki (divara) sykədilmiş dirəklərdir (ruhsuz bədən, mqəvva kimidirlər). Onlar (ikizllklərinin Peyğəmbərə və mminlərə əyan olacağından qorxub) hər bir qışqırığın (səs-kyn) z əleyhlərinə olduğunu zənn edirlər. Onlar dşməndirlər, sən onlardan həzər et! Allah onları ldrsn, necə də haqdan dndərilirlər!  ۖ   ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۖ 
Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālaw Yastaghfir Lakum Rasūlu Al-Lahi Lawwaw Ru'ūsahum Wa Ra'aytahum Yaşuddūna Wa Hum Mustakbirūna 063-005. Onlara: "Gəlin Allahın Peyğəmbəri (Rəbbinizdən) sizin bağışlanmağınızı diləsin!"-deyildiyi zaman (istehza ilə) başlarını bulayar və sən (Ya Rəsulum!) onların təkəbbrlə z evirdiklərini grərsən.
Sawā'un `Alayhim 'Āstaghfarta Lahum 'Am Lam Tastaghfir Lahum Lan Yaghfira Al-Lahu Lahum  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 063-006. Sən onların bağışlanmasını diləsən də, diləməsən də, fərqi yoxdur. Onsuz da Allah onları bağışlamayacaqdır. Şbhəsiz ki, Allah fasiq qvm doğru yola ynəltməz!  ۚ 
Humu Al-Ladhīna Yaqūlūna Lā Tunfiqū `Alá Man `Inda Rasūli Al-Lahi Ĥattá Yanfađđū  ۗ  Wa Lillahi Khazā'inu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Yafqahūna 063-007. Onlar: "Allahın Peyğəmbəri yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər!" - deyən kimsələrdir. Halbuki gylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur, lakin mnafiqlər (bunu) anlamazlar.  ۗ 
Yaqūlūna La'in Raja`nā 'Ilá Al-Madīnati Layukhrijanna Al-'A`azzu Minhā Al-'Adhalla  ۚ  Wa Lillahi Al-`Izzatu Wa Lirasūlihi Wa Lilmu'uminīna Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Ya`lamūna 063-008. Onlar: "Əgər biz (Bəni Mstəliq vuruşunda) Mədinəyə qayıtsaq, ən gcllər (ən şərəflilər - mnafiqlər) ən zəifləri (ən həqirləri - Peyğəmbəri və ona iman gətirənləri), əlbəttə, oradan ıxardacaqlar!" - deyirlər. Halbuki şərəf-şan da, (qvvət və qələbə də) yalnız Allaha, Onun Peyğəmbərinə və mminlərə məxsusdur, lakin mnafiqlər (bunu) bilməzlər!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tulhikum 'Amwālukum Wa Lā 'Awlādukum `An Dhikri Al-Lahi  ۚ  Wa Man Yaf`al Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 063-009. Ey iman gətirənlər! Nə mal-dvlətiniz, nə də oğul-uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın! Hər kəs bunu etsə (Allahı yada salmasa), belələri əsl ziyana uğrayanlardır.  ۚ 
Wa 'Anfiqū Min Mā Razaqnākum Min Qabli 'An Ya'tiya 'Aĥadakumu Al-Mawtu Fayaqūla Rabbi Lawlā 'Akhkhartanī 'Ilá 'Ajalin Qarībin Fa'aşşaddaqa Wa 'Akun Mina Aş-Şāliĥīna 063-010. Birinizin lm atıb: "Ey Rəbbim! Mənə bir az mhlət versəydin, sədəqə verib salehlərdən olardım! - deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən (Allah yolunda) xərcləyin.
Wa Lan Yu'uakhkhira Al-Lahu Nafsāan 'Idhā Jā'a 'Ajaluhā Wa  ۚ  Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna 063-011. Və (bilin ki) Allah əcəli atan he kəsə mhlət verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۚ 
Next Sūrah