62) Sūrat Al-Jum`ah

Printed format

62)

Yusabbiĥu Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Al-Maliki Al-Quddūsi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi 062-001. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) mlkn (yer-gy mlknn) hkmdarı (sahibi), mqəddəs (pak), yenilməz qvvət, hikmət sahibi olan Allahı təqdis edib Onun şəninə təriflər deyər!
Huwa Al-Ladhī Ba`atha Fī Al-'Ummīyīna Rasūlāan Minhum Yatlū `Alayhim 'Āyātihi Wa Yuzakkīhim Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'In Kānū Min Qablu Lafī Đalālin Mubīnin 062-002. (Əksəriyyəti yazıb-oxumaq bilməyən) mmi ərəblərə zlərindən peyğəmbər gndərən Odur. (Bu Peyğəmbər) əvvəllər haqq yoldan aıq-aşkar azsalar da, onlara (Allahın) ayələrini oxuyar, onları (gnahlardan, şirk və kfr irkabından) təmizləyər, onlara Kitabı və hikməti (Quranı və şəriəti) yrədər.
Wa 'Ākharīna Minhum Lammā Yalĥaqū Bihim  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 062-003. (Allah-təala Muhəmməd əleyhissəlamı) ərəblərdən savayı hələ onlara qoşulmamış başqalarına da (islamı qəbul etməmiş indiki mmətlərə və qiyamət gnnə qədər dnyaya gələcək btn sonrakı tayfalara da peyğəmbər gndərmişdir) [Və ya: o Peyğəmbər Kitabı və hikməti ərəblərdən əlavə hələ onlara qoşulmamış başqalarına da (başqa mmətlərə də) yrədər]. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ 
Dhālika Fađlu Al-Lahi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi 062-004. Bu, Allahın istədiyinə əta etdiyi mərhəmətdir (kərəmdir). Allah ox byk mərhəmət (kərəm) sahibidir!  ۚ 
Mathalu Al-Ladhīna Ĥummilū At-Tawrāata Thumma Lam Yaĥmilūhā Kamathali Al-Ĥimāri Yaĥmilu 'Asfārāan  ۚ  Bi'sa Mathalu Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyāti Al-Lahi Wa  ۚ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 062-005. Tvrata əməl etməyə mkəlləf olduqdan sonra ona əməl etməyənlər (Tvrata ykləndikdən sonra onu daşımayanlar, Tvrata iman gətirdikdən, onu oxuyub yrəndikdən sonra hkmlərini lazımınca yerinə yetirməyənlər) belində oxlu kitab daşıyan (lakin onların iində nə yazıldığını bilməyən, onlardan faydalanmağı bacarmayan) ulağa bənzərlər. (Muhəmməd əleyhissəlamın həqiqi peyğəmbər olmasına dair) Allahın ayələrini yalan sayanlar barədə əkilən məsəl necə də pisdir! Allah zalım (kafir) qvm doğru yola ynəltməz!  ۚ   ۚ 
Qul Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna Hādū 'In Za`amtum 'Annakum 'Awliyā 'U Lillahi Min Dūni An-Nāsi Fatamannaw Al-Mawta 'In Kuntum Şādiqīna 062-006. (Ya Peyğəmbər!) De: "Ey yəhudilər! Əgər btn insanlardan fərqli olaraq, znzn Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə, (və bunu) doğru deyirsinizsə, onda (Allahdan) lm diləyin! (nki Allah dərgahındakı nemətlər, əbədi həyat vliyalara ancaq ləndən sonra qismət olar).
Wa Lā Yatamannawnahu 'Abadāan Bimā Qaddamat 'Aydīhim Wa  ۚ  Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna 062-007. Halbuki onlar (dnyada) z əlləri ilə etdikləri əməllərə (qazandıqları gnahlara) grə he vaxt (lm) diləməzlər. Allah zalımları (kafirləri) ox gzəl tanıyandır! ~  ۚ 
Qul 'Inna Al-Mawta Al-Ladhī Tafirrūna Minhu Fa'innahu Mulāqīkum  ۖ  Thumma Turaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 062-008. (Ya Peyğəmbər!) De: "(Qorxub) qadığınız lm sizi mtləq yaxalayacaqdır. Sonra siz gizlini də, aşkarı da bilənin (Allahın) hzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə (dnyada) nələr etdiyinizi (bir-bir) xəbər verəcəkdir!  ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nūdī Lilşşalāati Min Yawmi Al-Jumu`ati Fās`aw 'Ilá Dhikri Al-Lahi Wa Dharū Al-Bay`a  ۚ  Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna 062-009. Ey iman gətirənlər! Cmə gn namaza ağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin n nə qədər xeyirlidir!  ۚ 
Fa'idhā Quđiyati Aş-Şalāatu Fāntashirū Fī Al-'Arđi Wa Abtaghū Min Fađli Al-Lahi Wa Adhkurū Al-Laha Kathīrāan La`allakum Tufliĥūna 062-010. Namaz qılınıb qurtardıqdan sonra yer znə dağılın və Allahın ltfndən ruzi diləyib axtarın! (Yenə z işinizə qayıdın!) Və Allahı ox zikr edin ki, nicat tapıb səadətə qovuşasınız! (Hər iki dnyada muradınıza yetişəsiniz!)
Wa 'Idhā Ra'aw Tijāratan 'Aw Lahwan Anfađđū 'Ilayhā Wa Tarakūka Qā'imāan  ۚ  Qul Mā `Inda Al-Lahi Khayrun Mina Al-Lahwi Wa Mina At-Tijārati Wa  ۚ  Allāhu Khayru Ar-Rāziqīna 062-011. Onlar (mminlər) bir alış-veriş, yaxud bir əyləncə grdkləri zaman səni ayaq stə (minbərdə xtbə oxuduğun halda) qoyub ona tərəf cumdular. (Ya Peyğəmbər!) De: "Allah dərgahında olan savab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!" (Bir dəfə Muhəmməd əleyhissəlam minbərdə cmə namazı xtbəsi oxuduğu zaman Şamdan ərzaqla yklənmiş bir karvanın gəldiyini xəbər verən təbil səsləri eşidilmişdi. O vaxt Mədinə əhalisi qıtlıqdan mhkəm əziyyət əkirdi. Bunu eşidən camaat Peyğəmbəri tərk edərək karvanın qabağına qamışdı. Məsciddə cəmi on iki adam qalmışdı. O zaman bu ayə nazil olub cmə xtbəsi və namazı bitməmiş məsciddən ıxıb getməyin məqbul hərəkət olmadığına işarə edilmişdir).  ۚ   ۚ 
Next Sūrah