61) Sūrat Aş-Şaf

Printed format

61)

Sabbaĥa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 061-001. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı, btn məxluqat) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Lima Taqūlūna Mā Lā Taf`alūna 061-002. Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? (Bəzi msəlmanlar: "Hansı əməllərin Allaha daha xoş getdiyini bilsəydik, onları edər, malımızı və canımızı onların yolunda qoyardıq!" - deyirdilər. Lakin cihad əmri nazil olduqda bu, bir x mminlərin xoşuna gəlmədi).
Kabura Maqtāan `Inda Al-Lahi 'An Taqūlū Mā Lā Taf`alūna 061-003. Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında byk qəzəbə səbəb olar.
'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Ladhīna Yuqātilūna Fī Sabīlihi Şaffāan Ka'annahum Bunyānun Marşūşun 061-004. Şbhəsiz ki, Allah z yolunda mhkəm divar kimi səf əkib dyşənləri sevər!
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Yā Qawmi Lima Tu'udhūnanī Wa Qad Ta`lamūna 'Annī Rasūlu Al-Lahi 'Ilaykum  ۖ  Falammā Zāghū 'Azāgha Al-Lahu Qulūbahum Wa  ۚ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 061-005. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman Musa z qvmnə demişdi: "Ey qvmm! Mənim Allahın sizə gndərilmiş peyğəmbəri olduğumu bildiyiniz halda, niyə məni incidirsiniz?" Onlar (haqdan) z dndərdi. Allah (znə asi olan) fasiqləri doğru yola ynəltməz!  ۖ   ۚ 
Wa 'Idh Qāla `Īsá Abnu Maryama Yā Banī 'Isrā'īla 'Innī Rasūlu Al-Lahi 'Ilaykum Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawrāati Wa Mubashshirāan Birasūlin Ya'tī Min Ba`dī Asmuhu 'Aĥmadu  ۖ  Falammā Jā'ahum Bil-Bayyināti Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun 061-006. Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi: "Ey İsrail oğulları! Həqiqətən, mən zmdən əvvəl nazil olmuş Tvratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə (sizə) mjdə verən Allahın elisiyəm!" Sonra (İsa, yaxud Muhəmməd əleyhissəlam) onlara aıq-aşkar mczələr gətirdikdə onlar: "Bu, aıq-aydın sehrdir!" - dedilər. ~  ۖ 
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba Wa Huwa Yud`á 'Ilá Al-'Islāmi Wa  ۚ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 061-007. İslama dəvət olunduğu halda, Allaha qarşı yalan uydurandan (Onun peyğəmbərinə sehrbaz deyəndən) daha zalım kim ola bilər?! Allah zalım qvm doğru yola ynəltməz!  ۚ 
Yurīdūna Liyuţfi'ū Nūra Al-Lahi Bi'afwāhihim Wa Allāhu Mutimmu Nūrihi Wa Law Kariha Al-Kāfirūna 061-008. Onlar Allahın nurunu (islam dinini) z ağızları (z iftiraları və şər szləri) ilə sndrmək istəyirlər. Allah isə - kafirlərin xoşuna gəlməsə də, z nurunu (dinini) tamamlayacaqdır.
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna 061-009. Mşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu (islamı) btn dinlərdən stn etmək n z Peyğəmbərini hidayət (Quran) və haqq dinlə gndərən Odur!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Hal 'Adullukum `Alá Tijāratin Tunjīkum Min `Adhābin 'Alīmin 061-010. Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir ticarət (qazanc yolu) gstərimmi ki, o sizi şiddətli əzabdan xilas etsin?
Tu'uminūna Bil-Lahi Wa Rasūlihi Wa Tujāhidūna Fī Sabīli Al-Lahi Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum  ۚ  Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna 061-011. (O qazanc yolu budur: ) Allaha və Onun Peyğəmbərinə iman gətirəsiniz. Allah yolunda malınız və canınızla vuruşasınız (cihad edəsiniz). Bilsəniz, bu sizin n nə qədər xeyirlidir!  ۚ 
Yaghfir Lakum Dhunūbakum Wa Yudkhilkum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin  ۚ  Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 061-012. (Əgər belə etsəniz) O sizin gnahlarınızı bağışlayar və sizi (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə və Ədn cənnətlərindəki gzəl saraylara daxil edər. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ 
Wa 'Ukhrá Tuĥibbūnahā  ۖ  Naşrun Mina Al-Lahi Wa Fatĥun Qarībun  ۗ  Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna 061-013. (Sizi hələ) sevdiyiniz başqa bir şey (bir nemət) də - Allah dərgahından kmək və yaxın qələbə (Məkkənin fəthi) gzləyir. (Ya Peyğəmbər!) Mminlərə (dnyada zəfərlə, axirətdə Cənnətlə) mjdə ver!  ۖ   ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Kūnw 'Anşāra Al-Lahi Kamā Qāla `Īsá Abnu Maryama Lilĥawārīyīna Man 'Anşārī 'Ilá Al-Lahi  ۖ  Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu 'Anşāru Al-Lahi  ۖ  Fa'āamanat Ţā'ifatun Min Banī 'Isrā'īla Wa Kafarat Ţā'ifatun  ۖ  Fa'ayyad Al-Ladhīna 'Āamanū `Alá `Adūwihim Fa'aşbaĥū Žāhirīna 061-014. Ey iman gətirənlər! Allahın (dininin və peyğəmbərinin) kməkiləri olun! Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə: "Allah yolunda mənim kməkilərim kimdir?" - demiş, həvarilər də: "Allahın kməkiləri bizik!" - deyə cavab vermişdilər. Nəhayət, İsrail oğullarından bir tayfa iman gətirdi, bir tayfa isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri dşmənlərinə qarşı qvvətləndirdik və onlar qələbə aldılar.  ۖ   ۖ   ۖ 
Next Sūrah