60) Sūrat Al-Mumtaĥanah

Printed format

60)

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū `Adūwī Wa `Adūwakum 'Awliyā'a Tulqūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa Qad Kafarū Bimā Jā'akum Mina Al-Ĥaqqi Yukhrijūna Ar-Rasūla Wa 'Īyākum 'An Tu'uminū Bil-Lahi Rabbikum 'In Kuntum Kharajtum Jihādāan Fī Sabīlī Wa Abtighā'a Marđātī Tusirrūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa 'Anā 'A`lamu Bimā 'Akhfaytum Wa Mā 'A`lantum Wa Man Yaf`alhu Minkum Faqad Đalla Sawā'a As-Sabīli 060-001. Ey iman gətirənlər! Nə mənim dşmənimi, nə də znzn dşmənini dost (vəli) tutun! Onlar (kafirlər) sizə gələn haqqı (Quranı, Muhəmməd əleyhissəlamı) inkar etdikləri halda, siz onlarla dostluq edirsiniz (mehribanlıq gstərirsiniz). Siz Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz n onlar Peyğəmbəri və sizi (Məkkədən) ıxardırdılar. Əgər siz Mənim yolumda və Mənim rizamı qazanmaq uğrunda cihada ıxmısınızsa (Mənim dşmənlərimi dost tutmayın). Siz onlarla gizlində dostluq edirsiniz (dostluq zndən onlara sirr verirsiniz). Mən sizin gizli saxladığınız və aşkar etdiyiniz hər şeyi (btn gizli və aşkar əməllərinizi) bilirəm. Sizdən kim (bir daha) bunu etsə (dşmənlərlə dostluq edib onlara sirr versə), o, şbhəsiz ki, haqq yoldan azmışdır!
'In Yathqafūkum Yakūnū Lakum 'A`dā'an Wa Yabsuţū 'Ilaykum 'Aydiyahum Wa 'Alsinatahum Bis-Sū'i Wa Waddū Law Takfurūna 060-002. Əgər onlar (mşriklər) sizi ələ keirsələr (sizə qələbə alsalar), sizə dşmən olar, sizə pisliklə əl və dil uzadar, sizin kafir olmanızı istəyərlər.
Lan Tanfa`akum 'Arĥāmukum Wa Lā 'Awlādukum  ۚ  Yawma Al-Qiyāmati Yafşilu Baynakum Wa  ۚ  Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun 060-003. Nə (xatirinə Allaha və Peyğəmbərinə xəyanət etdiyiniz Məkkədəki) qohum-əqrabanız, nə də oğul-uşağınız sizə bir fayda verəcəkdir. Allah qiyamət gn sizi bir-birinizdən ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi grəndir!  ۚ   ۚ 
Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ĥasanatun Fī 'Ibrāhīma Wa Al-Ladhīna Ma`ahu 'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta`budūna Min Dūni Al-Lahi Kafarnā Bikum Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu Al-`Adāwatu Wa Al-Baghđā'u 'Abadāan Ĥattá Tu'uminū Bil-Lahi Waĥdahu 'Illā Qawla 'Ibrāhīma Li'abīhi La'astaghfiranna Laka Wa Mā 'Amliku Laka Mina Al-Lahi Min Shay'in  ۖ  Rabbanā `Alayka Tawakkalnā Wa 'Ilayka 'Anabnā Wa 'Ilayka Al-Maşīru 060-004. İbrahim və onunla birlikdə olanlar (mminlər) sizin n gzəl rnəkdir. O zaman onlar z qvmnə belə demişdilər: "Şbhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə (btlərlə) he bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizi (dininizi) inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirməyincə bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət olacaqdır!" Ancaq İbrahim z atasına: "Mən (z Rəbbimdən) mtləq sənin bağışlanmağını diləyəcəm. Mən he vəchlə səni Allahdan (Allahın əzabından) qurtara bilmərəm (mənim bacardığım yalnız budur)!" - deməsi istisnadır (bunda sizin n rnək yoxdur). (Onlar həminin belə demişdilər: ) "Ey Rəbbimiz! Biz ancaq Sənə təvəkkl etdik, tvbə edib ancaq Sənə tərəf qayıtdıq. Axır dnş də ancaq Sənin hzurunadır. ~ ~  ۖ 
Rabbanā Lā Taj`alnā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Wa Aghfir Lanā Rabbanā  ۖ  'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 060-005. Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlər n sınaq vasitəsi etmə! (Bizi kafirlərin əli ilə sınağa əkmə, onları bizim stmzdə hakim etmə!) Bizi bağışla. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, Sən yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibisən!"  ۖ 
Laqad Kāna Lakum Fīhim 'Uswatun Ĥasanatun Liman Kāna Yarjū Al-Laha Wa Al-Yawma Al-'Ākhira  ۚ  Wa Man Yatawalla Fa'inna Al-Laha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu 060-006. (Ey mminlər!) And olsun ki, onlar sizin n, Allaha və axirət gnnə mid bəsləyənlər n gzəl rnəkdir. Kim (kafirlərlə dostluq edib Allahın buyurduğundan) z dndərsə (bunun zərəri ancaq onun znə olar). Allah (he nəyə) mhtac deyildir; O, tərifə (şkrə) layiqdir!  ۚ 
`Asá Al-Lahu 'An Yaj`ala Baynakum Wa Bayna Al-Ladhīna `Ādaytum Minhum Mawaddatan Wa  ۚ  Allāhu Qadīrun Wa  ۚ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 060-007. (Ey mminlər!) Ola bilsin ki, Allah sizinlə dşmənilik etdiyiniz kimsələr (Məkkə mşrikləri) arasında (onları islam dininə gətirməklə) dostluq (məhəbbət) yaratsın. Allah (hər şeyə) qadirdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
Lā Yanhākumu Al-Lahu `Ani Al-Ladhīna Lam Yuqātilūkum Ad-Dīni Wa Lam Yukhrijūkum Min Diyārikum 'An Tabarrūhum Wa Tuqsiţū 'Ilayhim  ۚ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna 060-008. Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan ıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməz. Allah ədalətli olanları sevər!  ۚ 
'Innamā Yanhākumu Al-Lahu `Ani Al-Ladhīna Qātalūkum Ad-Dīni Wa 'Akhrajūkum Min Diyārikum Wa Žāharū `Alá 'Ikhrājikum 'An Tawallawhum  ۚ  Wa Man Yatawallahum Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna 060-009. Allah sizə ancaq sizinlə din yolunda vuruşan, sizi yurdunuzdan ıxardan və ıxartmağa kmək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edər. Onlarla dostluq edənlər əsl zalımlardır!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Jā'akumu Al-Mu'uminātu Muhājirātinmtaĥinūhunna  ۖ  Al-Lahu 'A`lamu Bi'īmānihinna  ۖ  Fa'in `Alimtumūhunna Mu'uminātin Falā Tarji`ūhunna 'Ilá Al-Kuffāri  ۖ  Lā Hunna Ĥillun Lahum Wa Lā Hum Yaĥillūna Lahunna  ۖ  Wa 'Ātūhum Mā 'Anfaqū  ۚ  Wa Lā Junāĥa `Alaykum 'An Tankiĥūhunna 'Idhā 'Ātaytumūhunna 'Ujūrahunna  ۚ  Wa Lā Tumsikū Bi`işami Al-Kawāfiri Wa As'alū Mā 'Anfaqtum Wa Līas'alū Mā 'Anfaqū  ۚ  Dhālikum Ĥukmu Al-Lahi  ۖ  Yaĥkumu Baynakum Wa  ۚ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 060-010. Ey iman gətirənlər! Mmin qadınlar sizin yanınıza mhacir kimi gəldikləri zaman onları imtahana əkin. Allah onların imanını ox gzəl bilir (onları yoxlayıb bilmək sizə lazımdır). Əgər bunların (bu qadınların həqiqi) mmin olduqlarını bilsəniz, artıq onları kafirlərin yanına qaytarmayın. Nə bunlar (bu qadınlar) onlara (kafirlərə), nə də onlar bunlara halaldır. Onların (kafirlərin həmin qadınlara) xərclədiklərini (mehri) zlərinə qaytarıb verin. Bunların (bu qadınların) mehrlərini zlərinə verdiyiniz təqdirdə onlarla evlənməyinizdən sizə he bir gnah gəlməz. Kafir qadınları z kəbininiz altında saxlamayın. (Həmin qadınlara) verdiyiniz mehri (onların ərə getdiyi kafirlərdən) istəyin. (Kafirlər də islamı qəbul edib mminlərlə evlənən qadınlara) sərf etdikləri mehri (sizdən) istəsinlər. Allahın hkm budur. O sizin aranızda (belə) hkm edər. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa 'In Fātakum Shay'un Min 'Azwājikum 'Ilá Al-Kuffāri Fa`āqabtum Fa'ā Al-Ladhīna Dhahabat 'Azwājuhum Mithla Mā 'Anfaqū  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha Al-Ladhī 'Antum Bihi Mu'uminūna 060-011. Əgər zvcələrinizdən biri sizdən qaıb (mehrini geri qaytarmadan) kafirlərə qoşulsa və siz də (onlarla vuruşaraq) qənimət əldə etsəniz, zvcələri (kafirlərin yanına) getmiş kimsələrə (həmin qənimətdən) onların (bu vrətlərə) sərf etdikləri mehr qədər verin. İman gətirdiyiniz Allahdan qorxun!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Jā'aka Al-Mu'uminātu Yubāyi`naka `Alá 'An Lā Yushrikna Bil-Lahi Shay'āan Wa Lā Yasriqna Wa Lā Yaznīna Wa Lā Yaqtulna 'Awlādahunna Wa Lā Ya'tīna Bibuhtānin Yaftarīnahu Bayna 'Aydīhinna Wa 'Arjulihinna Wa Lā Ya`şīnaka Fī Ma`rūfin  ۙ  Fabāyi`hunna Wa Astaghfir Lahunna Al-Laha  ۖ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 060-012. Ya Peyğəmbər! Mmin qadınlar Allaha he bir şərik qoşmayacaqları, oğurluq və zina etməyəcəkləri, vladlarını ldrməyəcəkləri (qız uşaqlarını diri-diri torpağa gmməyəcəklərini), zgə kişilərdən olan uşaqlarını yalandan ərlərinə isnad etməyəcəkləri və he bir yaxşı (bəyənilən) işdə sənin əleyhinə ıxmayacaqları barədə sənə beyət etmək n yanına gəldikləri zaman onların beyətini qəbul et və Allahdan onların bağışlanmasını dilə. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۙ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tatawallaw Qawmāan Ghađiba Al-Lahu `Alayhim Qad Ya'isū Mina Al-'Ākhirati Kamā Ya'isa Al-Kuffāru Min 'Aşĥābi Al-Qubūri 060-013. Ey iman gətirənlər! Allahın qəzəbinə dar olmuş bir qvmlə dostluq etməyin. Kafirlər qəbiristan əhlindən (llərin qiyamət gn diriləcəyindən) midlərini zdkləri kimi, onlar da axirətdən (axirətdə Allahın mərhəmətindən) midlərini zmşlər!
Next Sūrah