59) Sūrat Al-Ĥashr

Printed format

59)

Sabbaĥa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 059-001. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!
Huwa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Min Diyārihim Li'wwali Al-Ĥashri  ۚ  Mā Žanantum 'An Yakhrujū  ۖ  Wa Žannū 'Annahum Māni`atuhum Ĥuşūnuhum Mina Al-Lahi Fa'atāhumu Al-Lahu Min Ĥaythu Lam Yaĥtasibū  ۖ  Wa Qadhafa Fī Qulūbihimu Ar-Ru`ba  ۚ  Yukhribūna Buyūtahum Bi'aydīhim Wa 'Aydī Al-Mu'uminīna Fā`tabirū Yā 'Ū Al-'Abşāri 059-002. Kitab əhlindən kafir olanları (Mədinə ətrafında yaşayıb Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyini inkar edən Bəni Nəzir qəbiləsini) ilk dəfə (bir yerə) toplayıb z yurdundan ıxardan (Şama srgn edən) Odur. (Ey mminlər!) Siz onların (z yurdundan) ıxacaqlarını gman etmirdiniz. Onlar isə z qalalarının onları Allahdan (Allahın əzabından) qoruyacağını zənn edirdilər. Amma Allah (Allahın əzabı) onlara gzləmədikləri yerdən gəlib rəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini həm z əlləri, həm də mminlərin əlləri ilə uurdub dağıdırdılar. Ey bəsirət sahibləri! (Bəni Nəzir qəbiləsinin başına gələnlərdən) ibrət alın!  ۚ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Lawlā 'An Kataba Al-Lahu `Alayhimu Al-Jalā'a La`adhdhabahum Ad-Dunyā  ۖ  Wa Lahum Al-'Ākhirati `Adhābu An-Nāri 059-003. Əgər Allah onlara (yurdlarından ıxardılıb) srgn olunmağı hkm etməsəydi, onları dnyada mtləq (başqa bir) əzaba dar edərdi. Axirətdə isə onları cəhənnəm əzabı gzləyir!  ۖ 
Dhālika Bi'annahum Shāqqū Al-Laha Wa Rasūlahu  ۖ  Wa Man Yushāqqi Al-Laha Fa'inna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi 059-004. Bu onların Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olmalarına grədir. Kim Allaha asi olsa (bilsin ki), Allahın cəzası ox şiddətlidir!  ۖ 
Mā Qaţa`tum Min Līnatin 'Aw Taraktumūhā Qā'imatan `Alá 'Uşūlihā Fabi'idhni Al-Lahi Wa Liyukhziya Al-Fāsiqīna 059-005. (Ey mminlər! Sizin kafirlərə məxsus olan) hər hansı bir xurma ağacını kəsməyiniz, yaxud (toxunmayıb) onu kk stndə salamat qoymağınız Allahın iznilədir. Və bu (Allahın z Rəbbinə asi olan) fasiqləri rsvay etməsi ndr.
Wa Mā 'Afā'a Al-Lahu `Alá Rasūlihi Minhum Famā 'Awjaftum `Alayhi Min Khaylin Wa Lā Rikābin Wa Lakinna Al-Laha Yusalliţu Rusulahu `Alá Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 059-006. (Ey mminlər!) Allahın onların (Bəni Nəzər qəbiləsinin) mallarından z Peyğəmbərinə verdiyi qənimət n siz onların stnə nə at, nə də dəvə srdnz. Lakin Allah z peyğəmbərini istədiyi kimsələr zərində hakim edər. Allah hər şeyə qadirdir!  ۚ 
Mā 'Afā'a Al-Lahu `Alá Rasūlihi Min 'Ahli Al-Qurá Falillāhi Wa Lilrrasūli Wa Lidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Abni As-Sabīli Kay Lā Yakūna Dūlatan Bayna Al-'Aghniyā'i Minkum  ۚ  Wa Mā 'Ātākumu Ar-Rasūlu Fakhudhūhu Wa Mā Nahākum `Anhu Fāntahū  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha  ۖ  'Inna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi 059-007. Allah z Peyğəmbərinə (fəth olunmuş) məmləkətlərin əhalisindən (dinc yolla) verdiyi qənimət Allaha, Peyğəmbərə, (Muhəmməd əleyhissəlama yaxın olan) qohum-əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara və (pulu qurtarıb yolda qalan) msafirə (yolulara) məxsusdur. Bu ona grədir ki, (həmin mal-dvlət) iərinizdəki zənginlər arasında əldən-ələ dolaşan bir sərvət olmasın (ondan yoxsullar da faydalansın). Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu gtrn; nəyi qadağan edirsə, ondan əl əkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allahın cəzası ox şiddətlidir.  ۚ   ۚ   ۖ 
Lilfuqarā'i Al-Muhājirīna Al-Ladhīna 'Ukhrijū Min Dīārihim Wa 'Amwālihim Yabtaghūna Fađlāan Mina Al-Lahi Wa Riđwānāan Wa Yanşurūna Al-Laha Wa Rasūlahu  ۚ  'Ūlā'ika Humu Aş-Şādiqūna 059-008. (Bu qənimət) yurdlarından qovulub ıxardılmış, Allahdan mərhəmət və riza diləyən, Allaha və Onun Peyğəmbərinə kmək edən yoxsul mhacirlərə məxsusdur. Onlar (imanlarında, szlərində və işlərində) doğru olan kimsələrdir! ~  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Tabawwa'ū Ad-Dāra Wa Al-'Īmāna Min Qablihim Yuĥibbūna Man Hājara 'Ilayhim Wa Lā Yajidūna Fī Şudūrihim Ĥājatan Mimmā 'Ūtū Wa Yu'uthirūna `Alá 'Anfusihim Wa Law Kāna Bihim  ۚ  Khaşāşatun Wa Man Yūqa Shuĥĥa Nafsihi Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 059-009. Onlardan (mhacirlərdən) əvvəl (Mədinədə) yurd salmış və (Muhəmməd əleyhissəlama qəlbən) iman gətirirmiş kimsələr (ənsar) z yanlarına (şəhərlərinə) mhacirət edənləri sevər, onlara verilən qənimətə grə rəklərində həsəd (qəzəb) duymaz, zləri ehtiyac iində olsalar belə, onları zlərindən stn tutarlar. (Allah tərəfindən) nəfsinin xəsisliyindən (tamahından) qorunub saxlanılan kimsələr - məhz onlar nicat tapıb səadətə (Cənnətə) qovuşanlardır!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Jā'ū Min Ba`dihim Yaqūlūna Rabbanā Aghfir Lanā Wa Li'akhwāninā Al-Ladhīna Sabaqūnā Bil-'Īmāni Wa Lā Taj`al Fī Qulūbinā Ghillāan Lilladhīna 'Āmanū Rabbanā 'Innaka Ra'ūfun Raĥīmun 059-010. Onlardan (mhacirlərdən və ənsarlardan) sonra gələnlər belə deyirlər: "Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş (din) qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə (həsədə) yer vermə. Ey Rəbbimiz! Sən, həqiqətən, şəfqətlisən, mərhəmətlisən!"
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Nāfaqū Yaqūlūna Li'khwānihimu Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi La'in 'Ukhrijtum Lanakhrujanna Ma`akum Wa Lā Nuţī`u Fīkum 'Aĥadāan 'Abadāan Wa 'In Qūtiltum Lananşurannakum Wa Allāhu Yash/hadu 'Innahum Lakādhibūna 059-011. (Ya Peyğəmbər) Məgər kitab əhlindən kafir olan qardaşlarına: "Əgər (siz z yurdunuzdan) ıxarılsanız, biz də sizinlə birlikdə mtləq (yurdumuzdan) ıxacaq, sizin əleyhinizə he vaxt he kəsə qoşulub tabe olmayacağıq. Əgər (mminlər) sizinlə vuruşsalar, şbhəsiz ki, sizə yardım edəcəyik!" - deyən mnafiqləri grmədinmi? Allah onların xalis yalanı olduğuna şahiddir!
La'in 'Ukhrijū Lā Yakhrujūna Ma`ahum Wa La'in Qūtilū Lā Yanşurūnahum Wa La'in Naşarūhum Layuwallunna Al-'Adbāra Thumma Lā Yunşarūna 059-012. And olsun ki, əgər onlar (Bəni Nəzər qəbiləsi) yurdlarından ıxarılsalar, (mnafiqlər) onlarla birlikdə (z yurdlarından) ıxmazlar. Əgər (mminlər) onlarla vuruşsalar, (mnafiqlər) onlara (yəhudilərə) kmək etməzlər. Yox, əgər (mnafiqlər) onlara yardım etmiş olsalar, (zləri məğlubiyyətə uğrayaraq) arxa evirib qaar, sonra da onlara (Bəni Nəzir qəbiləsinə) he bir kmək olunmaz!
La'antum 'Ashaddu Rahbatan Fī Şudūrihim Mina Al-Lahi  ۚ  Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna 059-013. (Ey mminlər!) Onların (mnafiqlərlə yəhudilərin) rəklərinə qorxu salan Allahdan ox sizsiniz. Bu isə onların (Allahın əzəmət və heybətini) anlamaz bir qvm olduqlarına grədir.  ۚ 
Lā Yuqātilūnakum Jamī`āan 'Illā Fī Quráan Muĥaşşanatin 'Aw Min Warā'i Judurin  ۚ  Ba'suhum Baynahum Shadīdun  ۚ  Taĥsabuhum Jamī`āan Wa Qulūbuhum Shattá  ۚ  Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Ya`qilūna 059-014. Onlar (mnafiqlərlə yəhudilər) hamılıqla sizə qarşı ancaq mhkəm şəhərlərdə (kəndlərdə), yaxud divar arxasında (qala iərisində) olarkən dyşərlər (başqa şəraitdə sizinlə vuruşmağa crət etməzlər). Onların z aralarındakı vuruşmaları (və dşmənilikləri) isə ox gcldr. (Ya Peyğəmbər!) Sən onların əlbir olduqlarını gman edirsən, lakin onların qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi onların ağılsız bir qvm olmalarıdır.  ۚ   ۚ   ۚ 
Kamathali Al-Ladhīna Min Qablihim Qarībāan  ۖ  Dhāqū Wabāla 'Amrihim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 059-015. Onlar zlərindən bir az əvvəl əməllərinin cəzasını (dnyada) dadmış kimsələrə (Bədrdə məğlub olmuş Məkkə mşriklərinə) bənzəyirlər. Onları (axirətdə) şiddətli bir əzab gzləyir.  ۖ 
Kamathali Ash-Shayţāni 'Idh Qāla Lil'insāni Akfur Falammā Kafara Qāla 'Innī Barī'un Minka 'Innī 'Akhāfu Al-Laha Rabba Al-`Ālamīna 059-016. (Mnafiqlər Bəni Nəzir yəhudilərini aldatması) Şeytana (Şeytanın insanı aldatmasına) bənzəyir. O, insana: "Kafir ol !" - deyər. (İnsan) kafir olan kimi (Şeytan onu qoyub qaaraq): "Mənim səninlə he bir əlaqəm yoxdur. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram!" - deyər.
Fakāna `Āqibatahumā 'Annahumā Fī An-Nāri Khālidayni Fīhā  ۚ  Wa Dhalika Jazā'u Až-Žālimīna 059-017. Onların hər ikisinin (Şeytanla onun aldatdığı adamın, eləcə də mnafiqlərlə Bəni Nəzir qəbiləsinin) aqibəti cəhənnəm odu iində həmişəlik qalmaqdır. Zalımların (kafirlərin) cəzası budur!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Al-Laha Wa Ltanžur Nafsun Mā Qaddamat Lighadin  ۖ  Wa Attaqū Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha Khabīrun Bimā Ta`malūna 059-018. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs sabah n nə etdiyinə (axirət n znə nə hazırladığına) nəzər salsın. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۖ   ۚ 
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Nasū Al-Laha Fa'ansāhum 'Anfusahum  ۚ  'Ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna 059-019. Allahı unutduları n Allahın da onları zlərinə unutdurduğu (xeyirlərini başa dşməyən) kimsələrə bənzəməyin! Onlar (Allahın itaətindən ıxmış) fasiqlərdir!  ۚ 
Lā Yastawī 'Aşĥābu An-Nāri Wa 'Aşĥābu Al-Jannati  ۚ  'Aşĥābu Al-Jannati Humu Al-Fā'izūna 059-020. Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni ola bilməz. Cənnət əhli nicat tapıb (əbədi) səadətə qovuşanlardır!  ۚ 
Law 'Anzalnā Hādhā Al-Qur'āna `Alá Jabalin Lara'aytahu Khāshi`āan Mutaşaddi`āan Min Khashyati Al-Lahi  ۚ  Wa Tilka Al-'Amthālu Nađribuhā Lilnnāsi La`allahum Yatafakkarūna 059-021. (Ya Peyğəmbər!) Əgər Biz bu Quranı bir dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan (kiildiyini) para-para olduğunu grərdin (halbuki ağıl və ruh sahibi olan insan onun yd-nəsihətlərindən ibrət almır). Biz bu misalları insanlar n əkirik ki, bəlkə, dşnələr.  ۚ 
Huwa Al-Lahu Al-Ladhī Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati  ۖ  Huwa Ar-Raĥmānu Ar-Raĥīmu 059-022. O zndən başqa he bir tanrı olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. O rəhmlidir, mərhəmətlidir! (Allah dnyada btn bəndələrinə rəhm edən Rəhman, axirətdə isə yalnız mminləri bağışlayan Rəhimdir!) ~  ۖ   ۖ 
Huwa Al-Lahu Al-Ladhī Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Maliku Al-Quddūsu As-Salāmu Al-Mu'uminu Al-Muhayminu Al-`Azīzu Al-Jabbāru Al-Mutakabbiru  ۚ  Subĥāna Al-Lahi `Ammā Yushrikūna 059-023. O zndən başqa he bir tanrı (məbud) olmayan, (btn məxluqatın) ixtiyar sahibi, mqəddəs (pak) olan, (bəndələrinə) salamatlıq, əmin-amanlıq bəxş edən, (hər şeydən) gz-qulaq olub (onu) qoruyan, yenilməz qdrət (qvvət) sahibi, (hamını istədiyi hər hansı bir şeyə) məcbur etməyə qadir olan, (hər şeydən) byk (hər şeyin fvqndə) olan Allahdır. Allah (mşriklərin) Ona qoşduqlarından (şəriklərdən) ucadır. ~  ۚ 
Huwa Al-Lahu Al-Khāliqu Al-Bāri'u Al-Muşawwiru  ۖ  Lahu Al-'Asmā'u Al-Ĥusná  ۚ  Yusabbiĥu Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 059-024. O, (hər şeyi) yaradan, yoxdan var edən, (hər şeyə) surət verən Allahdır. Ən gzəl adlar (əsmayi-hsna) ancaq Ona məxsusdur. Gylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onu təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۖ   ۚ   ۖ 
Next Sūrah