58) Sūrat Al-Mujādilh

Printed format

58)

Qad Sami`a Al-Lahu Qawla Allatī Tujādiluka Fī Zawjihā Wa Tashtakī 'Ilá Al-Lahi Wa Allāhu Yasma`u Taĥāwurakumā 'Inna Al-Laha Samī`un Başīrun 058-001. (Ya Peyğəmbər!) Əri barəsində səninlə mbahisə edən və Allaha şikayət edən qadının szn Allah eşitdi. Allah sizin danışığınızı eşidir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) grəndir!
Al-Ladhīna Yužāhirūna Minkum Min Nisā'ihim Mā Hunna 'Ummahātihim  ۖ  'In 'Ummahātuhum 'Illā Al-Lā'ī Waladnahum  ۚ  Wa 'Innahum Layaqūlūna Munkarāan Mina Al-Qawli Wa Zūrāan  ۚ  Wa 'Inna Al-Laha La`afūwun Ghafūrun 058-002. Sizdən z qadınları ilə zihar edən kimsələrin zvcələri (əslində) onların anaları deyillər. Onların anaları ancaq zlərini doğan qadınlardır. Onlar, əlbəttə, pis və yalan sz danışırlar. Şbhəsiz ki, Allah əfv edəndir, bağışlayandır.  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Al-Ladhīna Yužāhirūna Min Nisā'ihim Thumma Ya`ūdūna Limā Qālū Fataĥrīru Raqabatin Min Qabli 'An  ۚ  Yatamāssā Dhālikum Tū`ažūna  ۚ  Bihi Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun 058-003. Qadınları ilə zihar (qanuni nikahlarını zlərinə haram) edib, sonra szlərindən dnənlər onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl (kəffarə vermək n) bir klə azad etməlidirlər. Bu sizə (zihar barəsində) verilən yddr. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۚ   ۚ 
Faman Lam Yajid Faşiyāmu Shahrayni Mutatābi`ayni Min Qabli 'An Yatamāssā  ۖ  Faman Lam Yastaţi` Fa'iţ`āmu Sittīna Miskīnāan  ۚ  Dhālika Litu'uminū Bil-Lahi Wa Rasūlihi  ۚ  Wa Tilka Ĥudūdu Al-Lahi  ۗ  Wa Lilkāfirīna `Adhābun 'Alīmun 058-004. Kim (azad etməyə bir klə) tapmasa, qadını ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl iki ay sərasər oruc tutmalı, buna da gc atmasa, altmış yoxsulu yedirdib doydurmalıdır. Bu sizin Allah və Onun Peyğəmbərinə iman gətirməniz ndr. Bunlar Allahın hədləridir (onları aşmaq olmaz). Kafirləri şiddətli bir əzab gzləyir!  ۖ   ۚ   ۚ   ۗ 
'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Al-Laha Wa Rasūlahu Kubitū Kamā Kubita Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  Wa Qad 'Anzalnā 'Āyātin Bayyinātin  ۚ  Wa Lilkāfirīna `Adhābun Muhīnun 058-005. Allah və Onun Peyğəmbəri əleyhinə ıxanlar, zlərindən əvvəlkilər nə cr rsvay olmuşlarsa, o cr rsvay olacaqlar. Biz artıq (Muhəmməd əleyhissəlamın haqlı olmasını sbut edən) aıq-aşkar ayələr nazil etdik. Kafirləri alaldıcı bir əzab gzləyir!  ۚ   ۚ 
Yawma Yab`athuhumu Al-Lahu Jamī`āan Fayunabbi'uhum Bimā `Amilū  ۚ  'Aĥşāhu Al-Lahu Wa Nasūhu Wa  ۚ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 058-006. Allah onların hamısını dirildəcəyi gn etdikləri əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah (onların əməllərini bir-bir) sayıb yazmış, onlar isə (etdiklərini) unutmuşlar. Allah hər bir şeyə şahiddir!  ۚ   ۚ 
'Alam Tará 'Anna Al-Laha Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۖ  Mā Yakūnu Min NajThalāthatin 'Illā Huwa Rābi`uhum Wa Lā Khamsatin 'Illā Huwa Sādisuhum Wa Lā 'Adná Min Dhālika Wa Lā 'Akthara 'Illā Huwa Ma`ahum 'Ayna Mā Kānū  ۖ  Thumma Yunabbi'uhum Bimā `Amilū Yawma Al-Qiyāmati  ۚ  'Inna Al-Laha Bikulli Shay'in `Alīmun 058-007. (Ya Peyğəmbər!) Məgər grmrsənmi ki, Allah gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısını) bilir. Aralarında gizli shbət gedən adamın drdncs, beş adamın altıncısı Odur. Onlar bundan az da, ox da olsalar və harada olsalar, (Allah) yenə də onların yanındadır. Sonra qiyamət gn (Allah) onlara etdikləri əməlləri (bir-bir) xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir!  ۖ   ۖ   ۚ 
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Nuhū `Ani An-NajThumma Ya`ūdūna Limā Nuhū `Anhu Wa Yatanājawna Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa 'Idhā Jā'ūka Ĥayyawka Bimā Lam Yuĥayyika Bihi Al-Lahu Wa Yaqūlūna Fī 'Anfusihim Lawlā Yu`adhdhibunā Al-Lahu Bimā Naqūlu  ۚ  Ĥasbuhum Jahannamu Yaşlawnahā  ۖ  Fabi'sa Al-Maşīru 058-008. (Ya Peyğəmbər!) Məgər məxfi danışmaq qadağan edildikdən sonra yenə də qadağan olunduqları əmələ qayıdıb gnah, ədavət və Peyğəmbərin əleyhinə ıxmaq barədə z aralarında pııldaşanları (mnafiqlərlə yəhudiləri) grmədinmi? Onlar yanına gəldikləri zaman səni Allahın salamladığı kimi salamlamır ("əssəlamu əleykə" əvəzinə "əsammu əleykə - sənə lm olsun!" - deyərək guya salam verir) və rəklərində: "(Əgər Məhəmməd həqiqi peyğəmbərdirsə) bəs niyə Allah bizi dediklərimizə grə əzaba dar etmir?" - deyirlər. Onlara girib yanacaqları Cəhənnəm kifayət edər. Ora necə də pis qayıdış yeridir!  ۚ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Tanājaytum Falā Tatanājaw Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa Tanājaw Bil-Birri Wa At-Taqwá  ۖ  Wa Attaqū Al-Laha Al-Ladhī 'Ilayhi Tuĥsharūna 058-009. Ey iman gətirənlər! Bir-birinizlə xəlvət danışdığınız zaman gnah, dşmənilik və Peyğəmbərin əleyhinə ıxmaq barədə danışmayın; yaxşı işlər, Allahdan qorxmaq barədə danışın və (qiyamət gn) hzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun!  ۖ 
'Innamā An-Najwá Mina Ash-Shayţāni Liyaĥzuna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Laysa Biđārrihim Shay'āan 'Illā Bi'idhni Al-Lahi  ۚ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 058-010. Şbhəsiz ki, (bir yerə yığışıb gnaha, dşməniliyə bais olan) məxfi danışma (pııldaşma) iman gətirənləri məyus edib kədərləndirmək n olan Şeytan əməlindəndir. Halbuki Allahın izni olmadıqca (Şeytan) onlara he bir zərər yetirə bilməz. Mminlər yalnız Allaha təvəkkl etsinlər!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Qīla Lakum Tafassaĥū Fī Al-Majālisi Fāfsaĥū Yafsaĥi Al-Lahu Lakum  ۖ  Wa 'Idhā Qīla Anshuzū Fānshuzū Yarfa`i Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma Darajātin Wa  ۚ  Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun 058-011. Ey iman gətirənlər! Sizə: "Məclislərdə (mmin qardaşlarınıza) yer verin!" - deyildiyi zaman (onlara) yer verin ki, Allah da sizə (Cənnətdə) geniş yer versin. Eləcə də sizə: "Qalxın!" deyildikdə qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və (xsusilə) elm bəxş edilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaltsın. Allah etdiyiniz əməllərdən xəbərdardır!  ۖ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nājaytumu Ar-Rasūla Faqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqatan  ۚ  Dhālika Khayrun Lakum Wa 'Aţharu  ۚ  Fa'in Lam Tajidū Fa'inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 058-012. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə (hər hansı bir iş barəsində) məxfi danışacağınız zaman bu danışıqdan əvvəl (ona hrmət əlaməti olaraq yoxsullara) sədəqə verin. Bu (əməl) sizin n (Allah yanında) daha xeyirli, daka pakdır. Əgər (sədəqə verməyə) bir şey tapmasanız (rəyinizi qısmayın). nki Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
'A'ashfaqtum 'An Tuqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqātin  ۚ  Fa'idh Lam Taf`alū Wa Tāba Al-Lahu `Alaykum Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Wa 'Aţī`ū Al-Laha Wa Rasūlahu Wa  ۚ  Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna 058-013. Məgər siz (Peyğəmbərlə) məxfi danışmazdan əvvəl sədəqə verməkdən qorxdunuzmu? Madam ki, siz (bunu) etmədiniz (sədəqə vermədiniz) və Allah da tvbənizi qəbul buyurdu, onda namaz qılıb zəkat verin, Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۚ   ۚ 
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Tawallaw Qawmāan Ghađiba Al-Lahu `Alayhim Mā Hum Minkum Wa Lā Minhum Wa Yaĥlifūna `Alá Al-Kadhibi Wa Hum Ya`lamūna 058-014. (Ya Peyğəmbər!) Məgər onların (mnafiqlərin) Allahın qəzəbləndiyi bir tayfanı (yəhudiləri) zlərinə dost tutduqlarını (mmin msəlmanların sirlərini onlara verdiklərini) grmədinmi? Onlar nə sizdəndirlər, nə də onlardan. Onlar (zlərinin riyakar olduqlarını) bilə-bilə (Allaha və Muhəmməd əleyhissəlama iman gətirdikləri barədə) yalandan and iirlər.
'A`adda Al-Lahu Lahum `Adhābāan Shadīdāan  ۖ  'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna 058-015. Allah onlar n şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Onların etdiyi əməllər necə də pisdir!  ۖ 
Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Al-Lahi Falahum `Adhābun Muhīnun 058-016. Onlar andlarını zlərinə sipər etdilər və (xalqı) Allah yolundan dndərdilər. Onları alaldıcı bir əzab gzləyir.
Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Al-Lahi Shay'āan  ۚ  'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 058-017. Onları nə malları, nə də vladları he bir vəchlə Allahdan (Allahın əzabından) qurtara bilməz. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada əbədi qalacaqlar.  ۚ   ۖ 
Yawma Yab`athuhumu Al-Lahu Jamī`āan Fayaĥlifūna Lahu Kamā Yaĥlifūna Lakum  ۖ  Wa Yaĥsabūna 'Annahum `Alá Shay'in  ۚ  'Alā 'Innahum Humu Al-Kādhibūna 058-018. Allah onların hamısını dirildəcəyi gn onlar sizə (yalandan) and idikləri kimi, Allaha da and iəcək və (bununla axirətdə) bir şey qazanacaqlarını zənn edəcəklər. Bilin ki, onlar əsl yalanıdırlar!  ۖ   ۚ 
Astaĥwadha `Alayhimu Ash-Shayţānu Fa'ansāhum Dhikra Al-Lahi  ۚ  'Ūlā'ika Ĥizbu Ash-Shayţāni  ۚ  'Alā 'Inna Ĥizba Ash-Shayţāni Humu Al-Khāsirūna 058-019. Şeytan onlara hakim olmuş və Allahı zikr etməyi onlara unutdurmuşdur. Onlar Şeytanın firqəsidirlər (Şeytana uyanlardır). Bilin ki, Şeytanın firqəsi - məhz onlar ziyana uğrayanlardır!  ۚ   ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Al-Laha Wa Rasūlahu 'Ūlā'ika Fī Al-'Adhallīna 058-020. Allahın və Onun Peyğəmbərinin əleyhinə ıxanlar (Cəhənnəmdəki) ən zəlil kimsələr iərisində olacaqlar! ~
Kataba Al-Lahu La'aghlibanna 'Anā Wa Rusulī  ۚ  'Inna Al-Laha Qawīyun `Azīzun 058-021. Allah (lvhi-məhfuzda): "And olsun ki, Mən və peyğəmbərlərim qalib gələcəyik!" - deyə yazmışdır. Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət sahibi, qdrət sahibidir!  ۚ 
Lā Tajidu Qawmāan Yu'uminūna Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Yuwāddūna Man Ĥādda Al-Laha Wa Rasūlahu Wa Law Kānū 'Ābā'ahum 'Aw 'Abnā'ahum 'Aw 'Ikhwānahum 'Aw `Ashīratahum  ۚ  'Ūlā'ika Kataba Fī Qulūbihimu Al-'Īmāna Wa 'Ayyadahum Birūĥin Minhu  ۖ  Wa Yudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  Rađiya Al-Lahu `Anhum Wa Rađū `Anhu  ۚ  'Ūlā'ika Ĥizbu Al-Lahi  ۚ  'Alā 'Inna Ĥizba Al-Lahi Humu Al-Mufliĥūna 058-022. (Ya Peyğəmbər!) Allaha və axirət gnnə inanan he bir tayfanın Allah və Onun Peyğəmbəri əleyhinə ıxanlarla - z ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə - dostluq etdiyini grməzsən. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və z dərgahından onlara ruh (gc) vermişdir (iman, hidayət nuru əta etmişdir). (Allah) onları (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər (Allahın dininə kmək edən kimsələrdir). Bilin ki, Allahın firqəsi məhz onlar nicat tapıb (əbədi) səadətə qovuşanlardır.  ۚ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
Next Sūrah