57) Sūrat Al-Ĥadīd

Printed format

57)

Sabbaĥa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 057-001. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deməkdədir. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!
Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Yuĥyī Wa Yumītu  ۖ  Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 057-002. Gylərin və yerin hkm Onun əlindədir. Dirildən də, ldrən də Odur. O, hər şeyə qadirdir!  ۖ   ۖ 
Huwa Al-'Awwalu Wa Al-'Ākhiru Wa Až-Žāhiru Wa Al-Bāţinu  ۖ  Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun 057-003. Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də Odur. O, hər şeyi biləndir! (Allah z əzəli elmi və qdrəti ilə hər şeyi grb bildiyi halda, z grnməz, dərkolunmazdır. Allahın varlığı aşkar, mahiyyəti isə tamamilə gizlidir).  ۖ 
Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi  ۚ  Ya`lamu Mā Yaliju Fī Al-'Arđi Wa Mā Yakhruju Minhā Wa Mā Yanzilu Mina As-Samā'i Wa Mā Ya`ruju Fīhā  ۖ  Wa Huwa Ma`akum 'Ayna Mā Kuntum Wa  ۚ  Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun 057-004. Gyləri və yeri altı gndə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hkm altına alan Odur. O, yerə girəni də, (yerdən) ıxanı da, gydən enəni də, (gyə) qalxanı da bilir. Siz harada olsanız, O sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi grəndir!  ۚ   ۖ   ۚ 
Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa 'Ilá Al-Lahi Turja`u Al-'Umūru 057-005. Gylərin və yerin hkm Onun əlindədir. (Btn) işlər (axırda) ancaq Allaha tərəf qaytarılacaqdır!  ۚ 
Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli  ۚ  Wa Huwa `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 057-006. Gecəni gndzə, gndz də gecəyə qatan Odur. O, rəklərdə olanları biləndir!  ۚ 
'Āminū Bil-Lahi Wa Rasūlihi Wa 'Anfiqū Mimmā Ja`alakum Mustakhlafīna Fīhi  ۖ  Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa 'Anfaqū Lahum 'Ajrun Kabīrun 057-007. (Ey insanlar!) Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirin. Sizi varis etdiyi maldan (Onun yolunda) xərcləyin. Sizdən iman gətirib (mal-dvlətini Allah yolunda) sərf edənləri byk bir mkafat gzləyir!  ۖ 
Wa Mā Lakum Lā Tu'uminūna Bil-Lahi Wa  ۙ  Ar-Rasūlu Yad`ūkum Litu'uminū Birabbikum Wa Qad 'Akhadha Mīthāqakum 'In Kuntum Mu'uminīna 057-008. Peyğəmbər sizi Rəbbinizə iman gətirməyə ağırdığı halda, sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmirsiniz? Hələ bundan da əvvəl (Allah sizi ulu babanız Adəmin belində, yaxud ruhlar aləmində olduğunuz zaman yalnız Ona iman gətirəcəyiniz barəsində) sizdən əhd almışdı. Əgər (əvvəl-axır) iman gətirəcəksinizsə, (elə indidən gətirin - bu sizin n daha yaxşıdır!)  ۙ 
Huwa Al-Ladhī Yunazzilu `Alá `Abdihi 'Āyātin Bayyinātin Liyukhrijakum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri  ۚ  Wa 'Inna Al-Laha Bikum Lara'ūfun Raĥīmun 057-009. Sizi zlmətlərdən nura (kfrdən imana) ıxartmaq n z bəndəsinə (Muhəmməd əleyhissəlama) aıq-aşkar ayələr nazil edən Odur. Allah sizə şəfqətlidir, mərhəmətlidir!  ۚ 
Wa Mā Lakum 'Allā Tunfiqū Fī Sabīli Al-Lahi Wa Lillahi Mīrāthu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Lā Yastawī Minkum Man 'Anfaqa Min Qabli Al-Fatĥi Wa Qātala  ۚ  'Ūlā'ika 'A`žamu Darajatan Mina Al-Ladhīna 'Anfaqū Min Ba`du Wa Qātalū  ۚ  Wa Kullāan Wa`ada Al-Lahu Al-Ĥusná Wa  ۚ  Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun 057-010. (Ey insanlar!) Sizə nə olub ki, (mal-dvlətinizi) Allah yolunda xərcləmirsiniz? Halbuki gylərin və yerin mirası (btn sərvəti, eləcə də siz ləndən sonra qoyub gedəcəyiniz malın hamısı) ancaq Allahındır. Sizlərdən (mal-dvlətini) fəthdən (Məkkənin fəthindən) əvvəl (Allah yolunda) sərf edənlər və (mşriklərə qarşı) vuruşanlar (başqaları ilə) eyni deyillər. Onlar (mallarını Allah yolunda) fəthdən sonra sərf edib dyşənlərdən dərəcə etibarilə daha stndrlər. Bununla belə, Allah onların hamısına (həm birincilərə, həm də ikincilərə) ən gzəl mkafat (Cənnət) vəd buyurmuşdur. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Man Dhā Al-Ladhī Yuqriđu Al-Laha Qarđāan Ĥasanāan Fayuđā`ifahu Lahu Wa Lahu 'Ajrun Karīmun 057-011. Kimdir o kəs ki, Allah yolunda knl xoşluğu ilə borc versin, O da onun əvəzini qat-qat (birə on, yaxud birə yeddi yz) artırsın?! Onu həm də ox qiymətli bir mkafat (Cənnət) gzləyir! ~
Yawma Tará Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Yas`á Nūruhum Bayna 'Aydīhim Wa Bi'aymānihim Bushrākumu Al-Yawma Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 057-012. O gn (qiyamət gn, ya Peyğəmbər!) mmin kişilərin və qadınların (səmimi etiqadları və dnyada etdikləri yaxşı əməllər mqabilində nail olduqları iman) nurunun onların nlərindən və sağ tərəflərindən axıb şlə sadığını (qıl krps stndə onlara yol gstərdiyini) grəcəksən. (Mələklər onlara deyəcəklər: ) "Bu gn sizin mjdəniz (ağacları) altından aylar axan cənnətlərdir. Siz orada əbədi qalacaqsınız!" Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ 
Yawma Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Munāfiqātu Lilladhīna 'Āmanū Anžurūnā Naqtabis Minrikum Qīla Arji`ū Warā'akum Fāltamisū Nūrāan Fađuriba Baynahum Bisūrin Lahu Bābun Bāţinuhu Fīhi Ar-Raĥmatu Wa Žāhiruhu Min Qibalihi Al-`Adhābu 057-013. O gn mnafiq kişi və qadınlar iman gətirənlərə: "(Bizi bir az) gzləyin ki, nurunuzdan bir qədər işıq alaq!" - deyəcəklər. (Onlara istehza ilə) belə cavab veriləcəkdir: "Geriyə dnb işıq axtarın!" (Bu szlərdən sonra) onların (mminlərlə mnafiqlərin) arasına qapısının iəri tərəfində mərhəmət və bayır tərəfində əzab olan bir sədd əkiləcəkdir.
Yunādūnahum 'Alam Nakun Ma`akum  ۖ  Qālū Balá Wa Lakinnakum Fatantum 'Anfusakum Wa Tarabbaştum Wa Artabtum Wa Gharratkumu Al-'Amānīyu Ĥattá Jā'a 'Amru Al-Lahi Wa Gharrakum Bil-Lahi Al-Gharūru 057-014. (Mnafiqlər divarın iəri tərəfində olan mminləri) səsləyib deyəcəklər: "Məgər biz (dnyada) sizinlə birlikdə deyildikmi?!" (Mminlər) belə cavab verəcəklər: "Bəli (bizimlə birlikdə idiniz). Lakin siz znz (nifaqla, ikizllklə) fitnəyə saldınız (fitnəyə salıb məhvə dar etdiniz), siz (mminlərin başına bir fəlakət gəlməsini) gzləyirdiniz və (Allahın birliyinə, Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə) şəkk edirdiniz. Allahın əmri (lmnz) gəlib atanadək sizi xam xəyallar (tamah) aldatdı. Sizi Allah barəsində (Allah rəhmlidir, btn gnahlarınızdan keər, sizə he bir cəza verməz deyə) o tovlayan (Şeytan) tovladı!  ۖ 
Fālyawma Lā Yu'ukhadhu Minkum Fidyatun Wa Lā Mina Al-Ladhīna Kafarū  ۚ  Ma'wākumu An-Nāru  ۖ  Hiya Mawlākum  ۖ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 057-015. (Ey mnafiqlər!) Bu gn artıq nə sizdən, nə də kafirlərdən (gnahlarınızın bağışlanması n) he bir fidyə qəbul olunmaz. Məskəniniz Cəhənnəmdir. Sizə yaraşan odur. Ora necə də pis sığınacaqdır!"  ۚ   ۖ   ۖ 
'Alam Ya'ni Lilladhīna 'Āmanū 'An Takhsha`a Qulūbuhum Lidhikri Al-Lahi Wa Mā Nazala Mina Al-Ĥaqqi Wa Lā Yakūnū Kālladhīna 'Ū Al-Kitāba Min Qablu Faţāla `Alayhimu Al-'Amadu Faqasat Qulūbuhum  ۖ  Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna 057-016. İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri və haqdan nazil olan (Quran) n yumşalması vaxtı gəlib atmadımı?! Onlar zlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr (yəhudilər və xapərəstlər) kimi olmasınlar. Onlarla (z peyğəmbərləri arasında) uzun bir mddət kemiş və (yd-nəsihəti unutduqları n) qəlbləri sərtləşmişdir. Onların oxu (Allaha asi olan) fasiqlərdir!  ۖ 
A`lamū 'Anna Al-Laha Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā  ۚ  Qad Bayyannā Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Ta`qilūna 057-017. (Ey insanlar!) Bilin ki, Allah torpağa ldkdən sonra təzədən can verir. Biz ayələri sizə belə mfəssəl izah etdik ki, bəlkə, ağlınız başınıza gəlsin!  ۚ 
'Inna Al-Muşşaddiqīna Wa Al-Muşşaddiqāti Wa 'Aqrađū Al-Laha Qarđāan Ĥasanāan Yuđā`afu Lahum Wa Lahum 'Ajrun Karīmun 057-018. Şbhəsiz ki, sədəqə verən kişi və qadınlar, Allah yolunda gzəl (knl xoşluğu ilə) borc verənlər n (əməllərinin savabı) qat-qat artırılacaqdır. Onları həm də cox qiymətli bir mkafat (Cənnət) gzləyir!
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Lahi Wa Rusulihi 'Ūlā'ika Humu  ۖ  Aş-Şiddīqūna Wa Ash-Shuhadā'u `Inda Rabbihim Lahum 'Ajruhum  ۖ  Wa Nūruhum Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi 057-019. Allaha və peyğəmbərinə iman gətirənlər - məhz onlar z Rəbbi dərgahında olan siddiqlər (zndə-szndə doğru olanlar) və şəhidlərdir. Onların (qiyamət gn) z mkafatları və (qıl krps stndə onlara yol gstərəcək) z nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmlikdirlər. ~  ۖ   ۖ 
A`lamū 'Annamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun Wa Zīnatun Wa Tafākhurun Baynakum Wa Takāthurun Al-'Amwli Wa Al-'Awlādi  ۖ  Kamathali Ghaythin 'A`jaba Al-Kuffāra Nabātuhu Thumma Yahīju Fatarāhu Muşfarrāan Thumma Yakūnu Ĥuţāmāan  ۖ  Wa Fī Al-'Ākhirati `Adhābun Shadīdun Wa Maghfiratun Mina Al-Lahi Wa Riđwānun  ۚ  Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Matā`u Al-Ghurūri 057-020. (Ey insanlar!) Bilin ki, dnya həyatı oyun-oyuncaq, bər-bəzək, bir-birinizin qarşısında ynmək və mal-dvləti, oğul-uşağı oxaltmaqdan ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, onun yetişdirdiyi bitki (məhsul) əkinilərin xoşuna gələr. Sonra o quruyar və sən onun saralıb-solduğunu, daha sonra r-pə dndyn grərsən. (Dnya malına aldananları) axirətdə şiddətli əzab, (dnya malına uymayanları isə) Allahdan bağışlanma və razılıq gzləyir. Dnya həyatı aldanışdan (yalandan) başqa bir şey deyildir.  ۖ   ۖ   ۚ 
Sābiqū 'Ilá Maghfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin `Arđuhā Ka`arđi As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'U`iddat Lilladhīna 'Āmanū Bil-Lahi Wa Rusulihi  ۚ  Dhālika Fađlu Al-Lahi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi 057-021. (Ey insanlar!) Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi yerlə gyn genişliyi qədər olan, Allaha və Onun peyğəmbərlərinə iman gətirənlərdən tr hazırlanmış Cənnətə nail olmaq n (yaxşı əməllər etməkdə) bir-birinizi tb keməyə alışın. Bu, Allahın dilədiyi kimsəyə əta etdiyi ltfdr (mərhəmətdir). Allah ox byk ltf (mərhəmət) sahibidir!  ۚ   ۚ 
Mā 'Aşāba Min Muşībatin Al-'Arđi Wa Lā Fī 'Anfusikum 'Illā Fī Kitābin Min Qabli 'An Nabra'ahā  ۚ  'Inna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrun 057-022. Yer zndə baş verən və sizin z başınıza gələn elə bir msibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (lvhi-məhfuzda) yazılmamış olsun. Bu, Allah n ox asandır!  ۚ 
Likaylā Ta'saw `Alá Mā Fātakum Wa Lā Tafraĥū Bimā 'Ātākum Wa  ۗ  Allāhu Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin 057-023. Bu sizin əlinizdən ıxana kədərlənməməyiniz və sizə də verilənə sevinib qrrələnməməyiniz ndr. Allah zn bəyənən, (z ilə) fəxr edən he bir kəsi sevməz!  ۗ 
Al-Ladhīna Yabkhalūna Wa Ya'murūna An-Nāsa Bil-Bukhli  ۗ  Wa Man Yatawalla Fa'inna Al-Laha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu 057-024. O kəslər ki, həm zləri xəsislik edər, həm də xalqa xəsis olmağı əmr edərlər. Kim (Allahın əmrlərindən, yd-nəsihətindən) z dndərsə (ancaq znə zərər edər). Həqiqətən, Allah ehtiyacsızdır, şkrə (və tərifə) layiqdir! (Onun btn əməlləri bəyəniləndir!)  ۗ 
Laqad 'Arsalnā Rusulanā Bil-Bayyināti Wa 'Anzalnā Ma`ahumu Al-Kitāba Wa Al-Mīzāna Liyaqūma An-Nāsu Bil-Qisţi  ۖ  Wa 'Anzalnā Al-Ĥadīda Fīhi Ba'sun Shadīdun Wa Manāfi`u Lilnnāsi Wa Liya`lama Al-Lahu Man Yanşuruhu Wa Rusulahu Bil-Ghaybi  ۚ  'Inna Al-Laha Qawīyun `Azīzun 057-025. And olsun ki, Biz peyğəmbərlərimizi aıq-aşkar dəlillərlə (mczələrlə) gndərdik. Biz onlara birlikdə (Allahın hkmlərini bildirən səmavi) kitab və ədalət tərəzisi (şəriət) nazil etdik ki, insanlar (bir-biri ilə) ədalətlə rəftar etsinlər. Biz həddindən artıq mhkəm olan və insanlara fayda verən dəmiri də icad (nazil) etdik (mədənlərdən ıxartdıq) ki, Allah (zn) grmədən Ona (onun dininə) və peyğəmbərlərinə kmək gstərənləri (dəmirdən dzəlmiş silahlarla kafirlərə qarşı vuruşan mcahidləri) bəlli etsin. Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət sahibi, qdrət sahibidir!  ۖ   ۚ 
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan Wa 'Ibrāhīma Wa Ja`alnā Fī Dhurrīyatihimā An-Nubūwata Wa Al-Kitāba  ۖ  Faminhum Muhtadin  ۖ  Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna 057-026. And olsun ki, Biz Nuhu və İbrahimi (peyğəmbər) gndərdik, peyğəmbərliyi və kitabı (Tvratı, Zəburu, İncili və Quranı) onların nəslinə verdik. Onlardan doğru yolda olan da vardır, oxu isə (Allahın itaətindən ıxmış) fasiqlərdir!  ۖ   ۖ 
Thumma Qaffaynā `Alá 'Āthārihim Birusulinā Wa Qaffaynā Bi`īsá Abni Maryama Wa 'Ātaynāhu Al-'Injīla Wa Ja`alnā Fī Qulūbi Al-Ladhīna Attaba`ūhu Ra'fatan Wa Raĥmatan Wa Rahbānīyatan Abtada`ūhā Mā Katabnāhā `Alayhim 'Illā Abtighā'a Riđwāni Al-Lahi Famā Ra`awhā Ĥaqqa Ri`āyatihā  ۖ  Fa'ātaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Minhum 'Ajrahum  ۖ  Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna 057-027. Sonra onların ardınca (Musa, İlyas, Davud, Sleyman, Yunis və başqa) peyğəmbərlərimizi yolladıq. (Onlardan sonra) Məryəm oğlu İsanı gndərib ona İncil verdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərində bir-birinə şəfqət, mərhəmət oyatdıq. Onlar zlərindən rahiblik (tərki-dnyalıq) icad etdilər. Biz onu (rahibliyi) onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allah rizasını qazanmaq n etdilər, lakin ona layiqincə əməl (riayət) etmədilər (İncili təhrif edib İsanı Allah bildilər, Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyini dandılar). Biz onlardan iman gətirənlərin mkafatlarını verdik. Onların oxu isə (Allaha asi olan) fasiqlərdir.  ۖ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Al-Laha Wa 'Āminū Birasūlihi Yu'utikum Kiflayni Min Raĥmatihi Wa Yaj`al Lakum Nūrāan Tamshūna Bihi Wa Yaghfir Lakum Wa  ۚ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 057-028. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və Onun peyğəmbərinə iman gətirin ki, (Allah) sizə z mərhəmətindən iki pay versin, sizə (qıl krps stndə) getməyiniz n nur bəxş etsin və sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Li'allā Ya`lama 'Ahlu Al-Kitābi 'Allā Yaqdirūna `Alá Shay'in Min Fađli Al-Lahi  ۙ  Wa 'Anna Al-Fađla Biyadi Al-Lahi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi 057-029. (Muhəmməd əleyhissəlama iman gətirməyən) kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın ltfnə (mərhəmətinə, dilədiyi kimsəyə peyğəmbərlik əta etməsinə) he bir vəchlə mane ola bilməzlər. Şbhəsiz ki, ltf (mərhəmət, nemət) Allahın əlindədir, onu istədiyinə bəxş edər. Allah ox byk ltf (kərəm) sahibidir! [Və ya: kitab əhli Allahın ltfndən he bir şeyə nail olmayacaqlarını, həqiqətən, ltfn (mərhəmətin) Allahın əlində olduğunu, Allahın da onu istədiyi kimsəyə bəxş etdiyini bilmədikləri nm kfrdə israr edib dururlar? Halbuki bunu ox əla bilirlər].  ۙ   ۚ 
Next Sūrah