56) Sūrat Al-Wāqi`ah

Printed format

56)

'Idhā Waqa`ati Al-Wāqi`ahu 056-001. Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt
Laysa Liwaq`atihā Kādhibahun 056-002. Onun vaqe olmasını he kəs təkzib edə (dana) bilməz!
Khāfiđatun Rāfi`ahun 056-003. O (kimini) alaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.
'Idhā Rujjati Al-'Arđu Rajjāan 056-004. Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi,
Wa Bussati Al-Jibālu Bassāan 056-005. Dağlar para-para olub ovxalandığı
Fakānat Habā'an Munbaththāan 056-006. Və toz kimi səpələndiyi zaman
Wa Kuntum 'Azwājāan Thalāthahan 056-007. Siz (ey insanlar!) zmrəyə ayrılacaqsınız:
Fa'aşĥābu Al-Maymanati Mā 'Aşĥābu Al-Maymanahi 056-008. Sağ tərəf sahibləri (əməl dətərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)
Wa 'Aşĥābu Al-Mash'amati Mā 'Aşĥābu Al-Mash'amahi 056-009. Sol tərəf sahibləri (əməl dətərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)
Wa As-Sābiqūna As-Sābiqūna 056-010. Və ndə olanlar. Onlar (dnyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə ndə olduqları kimi, axirətdə də) ndədirlər! (Nə xoşbəxtdir onlar!)
'Ūlā'ika Al-Muqarrabūna 056-011. Onlar (Allah dərgahına, Allahın ltfnə) yaxınlaşdırılmış kimsələrdir.
Fī Jannāti An-Na`īmi 056-012. Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.
Thullatun Mina Al-'Awwalīna 056-013. (ndə olanların) oxu əvvəlkilərdən (kemiş peyğəmbərlərin mmətlərindən),
Wa Qalīlun Mina Al-'Ākhirīna 056-014. Biz azı da axırıncılardandır (Muhəmməd əleyhissəlamın mmətindəndir).
`Alá Sururin Mawđūnahin 056-015. (Onlar qızıl-gmş, ləl-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar stndə qərar tutacaq,
Muttaki'īna `Alayhā Mutaqābilīna 056-016. Onlara (o taxtlara) sykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.
Yaţūfu `Alayhim Wildānun Mukhalladūna 056-017. Onların dvrəsində həmişəcavan xidməti oğlanlar dolanacaqlar;
Bi'akwābin Wa 'Abārīqa Wa Ka'sin Min Ma`īnin 056-018. (Cənnət bulağından axan) məin (şərab) dolu piyalələr, kuzələr və qədəhlərlə.
Lā Yuşadda`ūna `Anhā Wa Lā Yunzifūna 056-019. (Dnyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz və keflənməzlər.
Wa Fākihatin Mimmā Yatakhayyarūna 056-020. (O cavan xidmətilər Cənnətdə olanların) bəyənib sedikləri meyvələr
Wa Laĥmi Ţayrin Mimmā Yashtahūna 056-021. Və istədikləri hər cr quş əti ilə (onların dvrəsində fırlanacaqlar).
Wa Ĥūrun `Īnun 056-022. (Onlar n orada) iri (ahu) gzl, qəşəng hurilər də vardır.
Ka'amthāli Al-Lu'ulu'ui Al-Maknūni 056-023. (O hurilər rəng və gzəllikcə) sanki sədəf iində gizlənmiş (qorunub-saxlanmış) incidirlər.
Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna 056-024. Onlar (bu nemətlərə dnyada) etdikləri (yaxşı) əməllər mqabilində nail olacaqlar.
Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan Wa Lā Ta'thīmāan 056-025. Onlar orada (Cənnətdə) nə boş sz, nə də gnaha bais olan bir şey eşidəcəklər.
'Illā Qīlāan Salāmāan Salāmāan 056-026. Eşitdikləri sz ancaq "salam" olacaqdır.
Wa 'Aşĥābu Al-Yamīni Mā 'Aşĥābu Al-Yamīni 056-027. Sağ tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sağ əllərində olanlar!) Kimdir o sağ tərəf sahibləri?
Fī Sidrin Makhđūdin 056-028. (Onlar) tikansız sidr ağacları,
Wa Ţalĥin Manđūdin 056-029. Salxım-salxım sallanmış mz (banan) ağacları altında;
Wa Žillin Mamdūdin 056-030. əkilməyən (daimi) klgəliklərdə;
Wa Mā'in Maskūbin 056-031. Axar su kənarında;
Wa Fākihatin Kathīrahin 056-032. Bol meyvələr -
Lā Maqţū`atin Wa Lā Mamnū`ahin 056-033. Tkənməz və qadağan edilməyən (meyvələr) iində
Wa Furushin Marfū`ahin 056-034. Və (bir-birinin stnə yığılmış) hndr dşəklər stndə (yaxud yksək əxlaq və qeyri-adi gzəllik sahibi olan qadınlar yanında) olacaqlar!
'Innā 'Ansha'nāhunna 'Inshā'an 056-035. Şbhəsiz ki, Biz onları (huriləri) başqa cr (yeni bir yaradılışla, doğulmadan) yaradacağıq!
Faja`alnāhunna 'Abkārāan 056-036. Onları bakirə qızlar,
`Urubāan 'Atrābāan 056-037. Ərlərini sevən, həmyaşıdlar edəcəyik.
Li'aşĥābi Al-Yamīni 056-038. Sağ tərəf sahibləri (əməl dəftəri sağ əllərinə verilənlər) ndr onlar!
Thullatun Mina Al-'Awwalīna 056-039. (Onların) bir oxu əvvəlkilərdən (kemiş peyğəmbərlərin mmətlərindən),
Wa Thullatun Mina Al-'Ākhirīna 056-040. Bir oxu da axırıncılardandır (bu mmətdəndir).
Wa 'Aşĥābu Ash-Shimāli Mā 'Aşĥābu Ash-Shimāli 056-041. Sol tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlər!) Kimdir o sol tərəf sahibləri?
Fī Samūmin Wa Ĥamīmin 056-042. (Onlar) səmum yeli (qızmar atəş) və qaynar su iində,
Wa Žillin Min Yaĥmūmin 056-043. Qapqara duman klgəsində olacaqlar!
Lā Bāridin Wa Lā Karīmin 056-044. (O klgə başqa klgələrdən fərqli olaraq) nə sərin, nə də xoşagələndir.
'Innahum Kānū Qabla Dhālika Mutrafīna 056-045. Onlar bundan əvvəl (dnyada) naz-nemət iində idilər.
Wa Kānū Yuşirrūna `Alá Al-Ĥinthi Al-`Ažīmi 056-046. zləri də byk gnah iində (Allaha şərik qoşmaqla) israr edib dururdular.
Wa Kānū Yaqūlūna 'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Turābāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna 056-047. Və belə deyirdilər: "Əcaba, biz ldkdən, toz-torpaq və sr-smk olduqdan sonra, həqiqətən, yenidən dirildiləcəyikmi?!
'Awa 'Ābā'uunā Al-'Awwalūna 056-048. Yaxud bizdən əvvəl gəlib-getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi?!"
Qul 'Inna Al-'Awwalīna Wa Al-'Ākhirīna 056-049. (Ya Peyğəmbər!) De: "(Sizdən) əvvəlkilər də, sonrakılar da,
Lamajmū`ūna 'Ilá Mīqāti Yawmin Ma`lūmin 056-050. Məlum bir gnn (qiyamət gnnn) məyyən bir vaxtında mtləq (məhşərə) cəm ediləcəklər.
Thumma 'Innakum 'Ayyuhā Ađ-Đāllūna Al-Mukadhdhibūna 056-051. Sonra, siz ey (haqq) yoldan azanlar, (haqqı) dananlar!
La'ākilūna Min Shajarin Min Zaqqūmin 056-052. Şbhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz,
Famāli'ūna Minhā Al-Buţūna 056-053. Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız.
Fashāribūna `Alayhi Mina Al-Ĥamīmi 056-054. stndən də (sizə bərk yanğı gəldiyi n) qaynar su iəcəksiniz.
Fashāribūna Shurba Al-Hīmi 056-055. z də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi iəcəksiniz.
dhā Nuzuluhum Yawma Ad-Dīni 056-056. Bu onların haqq-hesab gnndəki ziyafətidir.
Naĥnu Khalaqnākum Falawlā Tuşaddiqūna 056-057. (Ey kafirlər!) Biz sizi (yoxdan) yaratdıq. Məgər (qiyamət gn yenidən dirildiləcəyinizi) təsdiq etməzmisiniz?
'Afara'aytum Mā Tumnūna 056-058. Bəs (bətnlərə) axıtdığınız ntfəyə nə deyirsiniz?
'A'antum Takhluqūnahu 'Am Naĥnu Al-Khāliqūna 056-059. Ondan (insan) yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?! ~
Naĥnu Qaddarnā Baynakumu Al-Mawta Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna 056-060. Sizin aranızda lm (kimin nə vaxt ləcəyini) əvvəlcədən Biz məyyən etdik. Və Biz əsla aciz (nnə keilməsi mmkn olan) deyilik,
`Alá 'An Nubaddila 'Amthālakum Wa Nunshi'akum Fī Mā Lā Ta`lamūna 056-061. (Sizi yox edib) yerinizə sizin kimiləri gətirməkdən (sizi başqaları ilə əvəz etməkdən) və sizi znz də bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmaqdan!
Wa Laqad `Alimtumu An-Nash'ata Al-'Ūlá Falawlā Tadhkkarūna 056-062. And olsun ki, siz ilk yaradılış (dnyaya necə gəldiyinizi) bilirsiniz. Elə isə (sizi yenidən diriltməyə qadir olduğumuz barədə) he dşnmrsnz?!
'Afara'aytum Mā Taĥruthūna 056-063. Bəs əkdiyiniz (toxuma) nə deyirsiniz?
'A'antum Tazra`ūnahu 'Am Naĥnu Az-Zāri`ūna 056-064. Onu bitirən sizsiniz, yoxsa Biz?! ~
Law Nashā'u Laja`alnāhu Ĥuţāmāan Fažalaltum Tafakkahūna 056-065. Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman pnə dndərər, siz də mat-məətəl qalıb:
'Innā Lamughramūna 056-066. Biz ziyana uğramış,')
Bal Naĥnu Maĥrūmūna 056-067. Bəlkə, (hələ ruzidən də) məhrum olmuş kimsələrik!" (deyərdiniz).
'Afara'aytumu Al-Mā'a Al-Ladhī Tashrabūna 056-068. Bəs idiyiniz suya nə deyirsiniz?
'A'antum 'Anzaltumūhu Mina Al-Muzni 'Am Naĥnu Al-Munzilūna 056-069. Onu buluddan endirən sizsiniz, yoxsa Biz?!
Law Nashā'u Ja`alnāhu 'Ujājāan Falawlā Tashkurūna 056-070. Əgər istəsəydik, onu acı (bir su) edərdik. Elə isə niyə (Allahın nemətlərinə) şkr etmirsiniz? ~
'Afara'aytumu An-Nāra Allatī Tūrūna 056-071. Bəs (yaş ağacdan) yandırdığınız oda nə deyirsiniz?
'A'antum 'Ansha'tum Shajaratahā 'Am Naĥnu Al-Munshi'ūna 056-072. Onun ağacını yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?
Naĥnu Ja`alnāhā Tadhkiratan Wa Matā`āan Lilmuqwīna 056-073. Biz onu (sizi cəhənnəm odu ilə qorxutmaqdan tr) ibrət dərsi və səhrada olan msafirlərin faydalanması n yaratdıq.
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi 056-074. Belə olduqda (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını mqəddəs tutub zikr et!
Falā 'Uqsimu Bimawāqi`i An-Nujūmi 056-075. Ulduzların (brclərdəki) mənzillərinə (yaxud doğub-batdığı yerlərə) and olsun ki -
Wa 'Innahu Laqasamun Law Ta`lamūna `Ažīmun 056-076. Kaş bunun nə qədər byk bir and olduğunu biləydiniz -
'Innahu Laqur'ānun Karīmun 056-077. (Sizə oxunan) bu (kəlam) ox qiymətli Qurandır.
Fī Kitābin Maknūnin 056-078. (O, Allah dərgahında) qorunub saxlanılan bir Kitabdadır (lvhi-məhfuzdadır, yaxud llələnib bklmş kağızlardadır).
Lā Yamassuhu 'Illā Al-Muţahharūna 056-079. Ona yalnız pak olanlar toxuna bilər! ~
Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 056-080. (O) Aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.
'Afabihadhā Al-Ĥadīthi 'Antum Mud/hinūna 056-081. İndi siz bu kəlamı yalan sayırsınız? (Bu szmə məhəl qoymursunuz?)
Wa Taj`alūna Rizqakum 'Annakum Tukadhdhibūna 056-082. Ruzinizə şkr etməli olduğunuz halda, onu yalanmı hesab edirsiniz?
Falawlā 'Idhā Balaghati Al-Ĥulqūma 056-083. (Can) boğaza yetişdiyi (lm gəlib atdığı) zaman
Wa 'Antum Ĥīna'idhin Tanžurūna 056-084. Siz (ona) baxıb durursunuz (əlinizdən he bir şey gəlmir).
Wa Naĥnu 'Aqrabu 'Ilayhi Minkum Wa Lakin Lā Tubşirūna 056-085. Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz (bunu) grmrsnz!
Falawlā 'In Kuntum Ghayra Madīnīna 056-086. Əgər sizdən (dediyiniz kimi, qiyamət gn əməllərinizə grə) haqq-hesab əkilməyəcəksə,
Tarji`ūnahā 'In Kuntum Şādiqīna 056-087. Və əgər ("ləndən sonra he bir dirilmə, haqq-hesab yoxdur" szn) doğru deyirsinizsə, bəlkə, (o ıxan canı) geri (bədənə) qaytarasınız?!
Fa'ammā 'In Kāna Mina Al-Muqarrabīna 056-088. Amma əgər (lən kimsə Allah dərgahına, Allahın ltf və mərhəmətinə) yaxın olanlardandırsa,
Farawĥun Wa Rayĥānun Wa Jannatu Na`īmin 056-089. (Onu) rəhmət, gzəl ruzi (yaxud xoş ətirli iəklər) və Nəim cənnəti gzləyir!
Wa 'Ammā 'In Kāna Min 'Aşĥābi Al-Yamīni 056-090. Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə (əməl dəftəri sağ əlinə verilənlərdəndirsə),
Fasalāmun Laka Min 'Aşĥābi Al-Yamīni 056-091. (Ona z kimi olan yoldaşlarının dili ilə: ) "Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!" (deyiləcəkdir).
Wa 'Ammā 'In Kāna Mina Al-Mukadhdhibīna Ađ-Đāllīna 056-092. Əgər (lən kimsə Allahın ayələrini, mczələrini) yalan sayanlardan və yoldan azanlardandırsa,
Fanuzulun Min Ĥamīmin 056-093. (Ona) qaynar su ziyafəti veriləcək
Wa Taşliyatu Jaĥīmin 056-094. Və z də Cəhənnəmə atılacaqdır.
'Inna Hādhā Lahuwa Ĥaqqu Al-Yaqīni 056-095. Şbhəsiz ki, bu, təkzibolunmaz həqiqətdir!
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi 056-096. Elə isə (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih (mqəddəs turub zikr) et! (Və ya: Sən Rəbbini o byk adı ilə təsbih et!)
Next Sūrah