55) Sūrat Ar-Raĥmān

Printed format

55)

Ar-Raĥmānu 055-001. Rəhman! (Mərhəmətli olan Allah!)
`Allama Al-Qur'āna 055-002. (z peyğəmbərinə) Quranı yrətdi.
Khalaqa Al-'Insāna 055-003. İnsanı yaratdı.
`Allamahu Al-Bayāna 055-004. Ona danışmağı (fikrini və duyğularını bəyan etməyi) yrətdi.
Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru Biĥusbānin 055-005. Gnəş və ay məyyən bir l ilə (hərəkət edər).
Wa An-Najmu Wa Ash-Shajaru Yasjudāni 055-006. Otlar da, ağaclar da (Allaha) səcdə edər!
Wa As-Samā'a Rafa`ahā Wa Wađa`a Al-Mīzāna 055-007. Gy. O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu!
'Allā Taţghaw Fī Al-Mīzāni 055-008. Ona grə ki, əkidə hədi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz).
Wa 'Aqīmū Al-Wazna Bil-Qisţi Wa Lā Tukhsirū Al-Mīzāna 055-009. Tərəzini dz tutun, əkini əskiltməyin! (əkidə insaflı olun, tərəzini korlamayın!)
Wa Al-'Arđa Wađa`ahā Lil'anāmi 055-010. Yeri də (btn) məxluqat n O dşədi.
Fīhā Fākihatun Wa An-Nakhlu Dhātu Al-'Akmāmi 055-011. Orada nvbənv meyvələr və tumurcuqlu (salxımlı) xurma ağacları;
Wa Al-Ĥabbu Dhū Al-`Aşfi Wa Ar-Rayĥānu 055-012. (Yaşıl ikən yarpar, quruluğunda saman olan) saaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli iəklər (reyhan, qızılgl, yasəmən, bənvşə, qərənfil və s.) vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-013. (Ey cinlər, ey insanlar!) Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Khalaqa Al-'Insāna Min Şalşālin Kālfakhkhāri 055-014. İnsanı (Adəmi) saxsı kimi (toxunduqda səs ıxardan) quru palıqdan O yaratdı.
Wa Khalaqa Al-Jānna Minrijin Min Nārin 055-015. (Cinlərin əcdadı) cannı da tstsz (təmiz) oddan O xəlq etdi.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-016. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Rabbu Al-Mashriqayni Wa Rabbu Al-Maghribayni 055-017. İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi (gnəşin və ayın yazda və qışda ıxıb batdığı yerlərin sahibi) Odur.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-018. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Maraja Al-Baĥrayni Yaltaqiyāni 055-019. (Suları şirin və acı olan) iki dənizi O qovuşdurdu (bir-birinə qovuşmaq n aıb buraxdı).
Baynahumā Barzakhun Lā Yabghiyāni 055-020. Amma onların arasında maneə vardır, bir-birinə qatışmazlar (zləri n məyyən edilmiş həddi aşmazlar).
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-021. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Yakhruju Minhumā Al-Lu'ulu'uu Wa Al-Marjānu 055-022. Onlardan (o iki dənizdən) inci və mərcan ıxar.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-023. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Wa Lahu Al-Jawāri Al-Munsha'ātu Fī Al-Baĥri Kāl'a`lāmi 055-024. Dənizdə uca dağlar kimi zən gəmilər də Onundur.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-025. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Kullu Man `Alayhā Fānin 055-026. (Yer) zndə olan hər kəs fanidir (lmə məhkumdur).
Wa Yabqá Wajhu Rabbika Dhū Al-Jalāli Wa Al-'Ikrāmi 055-027. Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-028. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Yas'aluhu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Kulla Yawmin Huwa Fī Sha'nin 055-029. Gylərdə və yerdə kim varsa, (hamısı) Ondan (ruzi, mərhəmət və mədəd) diləyər. O hər gn (hər an) bir işdədir (birini ldrər, birini dirildər; acizə kmək, zalıməa zlm edər; birinin duasını qəbul edər; birinə mərhəmət əta edib digərinə cəza verər. Bir işlə məşğul olmaq Onu digərindən yayındırmaz).  ۚ 
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-030. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Sanafrughu Lakum 'Ayyuhā Ath-Thaqalāni 055-031. Ey ağır yk (mkəlləfiyyət) altında olanlar (yaxud yerə ağırlıq verən cinlər və insanlar)! Sizinlə də (layiqincə) məşğul olacağıq (əməllərinizin haqq-hesabını mtləq əkəcəyik).
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-032. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Yā Ma`shara Al-Jinni Wa Al-'Insi 'Ini Astaţa`tum 'An Tanfudhū Min 'Aqţāri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Fānfudhū  ۚ  Lā Tanfudhūna 'Illā Bisulţānin 055-033. Ey cin və insan tayfası! Əgər gylərin və yerin ətrafından (evrəsindən) kənara ıxa bilərsinizsə, ıxın. Siz (oradan) ancaq (qdrət və) qvvətlə (Allahın sizə bəxş etdiyi elmin qdrətilə) ıxa bilərsiniz! (Yaxud siz oradan qdrət və qvvət vasitəsilə ıxa bilərsiniz ki, bu da sizdə yoxdur!)  ۚ 
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-034. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Yursalu `Alaykumā Shuwāžun Min Nārin Wa Nuĥāsun Falā Tantaşirāni 055-035. (Qiyamət gn) sizin stnzə tstsz alov və alovsuz tst gndəriləcək (başınıza ərimiş mis, od və duman tkləcək) və siz bir-birinizə kmək də edə bilməyəcəksiniz.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-036. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fa'idhā Anshaqqati As-Samā'u Fakānat Wardatan Kālddihāni 055-037. (Qiyamət gn) gy ayrılıb (dağ basılmış) dəri (yaxud dağ edilmiş yağ) kimi qıpqırmızı olduğu zaman (halınız necə olacaq)?!
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-038. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fayawma'idhin Lā Yus'alu `An Dhanbihi 'Insun Wa Lā Jānnun 055-039. O gn nə bir insan, nə də bir cin gnahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır! (Yol ancaq Cəhənnəmdir!) ~
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-040. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Yu`rafu Al-Mujrimūna Bisīmāhum Fayu'ukhadhu Bin-Nawāşī Wa Al-'Aqdāmi 055-041. Gnahkarlar zlərindən (sifətlərinin qaralığından, gzlərinin gylyndən) tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar (başları ndən, yaxud arxadan ayaqlarına bənd ediləcəkdir).
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-042. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Hadhihi Jahannamu Allatī Yukadhdhibu Bihā Al-Mujrimūna 055-043. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "Bu, gnahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəmdir!"
Yaţūfūna Baynahā Wa Bayna Ĥamīmin 'Ānin 055-044. Onlar onunla (cəhənnəm odu ilə) qaynar su arasında dolanıb duracaqlar.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-045. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Wa Liman Khāfa Maqāma Rabbihi Jannatāni 055-046. Şbhəsiz ki, Rəbbinin məqamından (hzurunda haqq-hesab n durmaqdan) qorxanları iki cənnət (Ədn nə Nəim cənnətləri) gzləyir!
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-047. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Dhawātā 'Afnānin 055-048. (O iki cənnətin ağacları) qollu-budaqlıdır (merli-meyvəlidir).
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-049. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fīhimā `Aynāni Tajriyāni 055-050. Orada (o cənnətlərdə) iki axar bulaq vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-051. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fīhimā Min Kulli Fākihatin Zawjāni 055-052. Orada (o iki cənnətdə) hər meyvədən (quru və təzətər olmaqla) iki nv vardır (mminlər onların birini dnyada grmş, digərini isə grməmişlər).
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-053. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Muttaki'īna `Alá Furushin Baţā'inuhā Min 'Istabraqin  ۚ  Wa Janá Al-Jannatayni Dānin 055-054. Onlar (mminlər) orada astarları qalın ipəkdən olan dşəklərə sykənmiş olacaqlar. O iki cənnətin meyvələrini dərmək də asan olacaqdır (mminlər harada olsalar, ağaclar onlara yaxın gələcək, onlar həmin meyvələri ayaq stə olanda da, oturanda da, uzananda da dərib yeyə biləcəklər).  ۚ 
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-055. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fīhinna Qāşirātu Aţ-Ţarfi Lam Yaţmithhunna 'Insun Qablahum Wa Lā Jānnun 055-056. Orada (o cənnətlərdə) gzlərini (yalnız ərlərinə) dikmiş, bundan əvvəl zlərinə he bir ins-cins (insan və cin) toxunmamış qadınlar vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-057. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Ka'annahunna Al-Yāqūtu Wa Al-Marjānu 055-058. Onlar (o qadınlar rəng və gzəllikcə), sanki yaqut və mərcandırlar.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-059. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Hal Jazā'u Al-'Iĥsāni 'Illā Al-'Iĥsānu 055-060. Yaxşılıq əvəzi ancaq yaxşılıqdır!
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-061. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Wa Min Dūnihimā Jannatāni 055-062. Onlardan (o iki cənnətdən) başqa (mminlər n) daha iki cənnət (Firdovs və Məva cənnətləri) vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-063. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Mud/hāmmatāni 055-064. (O iki cənnət) yamyaşıldır (o qədər yaşıldır ki, qaraya alır).
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-065. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fīhimā `Aynāni Nađđākhatāni 055-066. Orada (o iki cənnətdə) fəvvarə verib qaynayan iki bulaq vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-067. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fīhimā Fākihatun Wa Nakhlun Wa Rummānun 055-068. Orada (o iki cənnətdə) nvbənv meyvələr, xurma və nar vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-069. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Fīhinna Khayrātun Ĥisānun 055-070. Orada (o cənnətlərin hamısında, drdndə də) xoş xasiyyətli, gzəl zl qadınlar vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-071. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Ĥūrun Maqşūrātun Al-Khiyāmi 055-072. adırlarda gzlərini (yalnız z ərlərinə) dikmiş hurilər vardır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-073. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Lam Yaţmithhunna 'Insun Qablahum Wa Lā Jānnun 055-074. Onlara (ərlərindən) əvvəl he bir ins-cins toxunmamışdır.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-075. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Muttaki'īna `Alá Rafrafin Khrin Wa `Abqarīyin Ĥisānin 055-076. Onlar (mminlər) yaşıl balışlara və gzəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın dşəklərə) sykənmiş olacaqlar.
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbikumā Tukadhdhibāni 055-077. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Tabāraka Asmu Rabbika Dhī Al-Jalāli Wa Al-'Ikrāmi 055-078. (Ya Peyğəmbər!) Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır (nə qədər uludur)!
Next Sūrah