54) Sūrat Al-Qamar

Printed format

54)

Aqtarabati As-Sā`atu Wa Anshaqqa Al-Qamaru 054-001. O saat (qiyamət) yaxınlaşdı və ay (Peyğəmbərin mczəsi ilə) paralandı.
Wa 'In Yaraw 'Āyatan Yu`riđū Wa Yaqūlū Siĥrun Mustamirrun 054-002. Əgər mşriklər (Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyinin həqiqiliyini təsdiq edən) bir mczə grsələr, (imandan) z dndərib: "(Bu, uzun mddət) davam edən bir sehrdir!" - deyərlər.
Wa Kadhdhabū Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum  ۚ  Wa Kullu 'Amrin Mustaqirrun 054-003. Onlar (ayın paralanmasını, digər mczələri və Peyğəmbər əleyhissəlamı) təkzib etdilər və z nəfslərinin istəklərinə uydular. Halbuki hər bir iş qərarlaşdırılmışdır! (Əzəldən məyyən edilmiş hər bir iş, o cmlədən islam dini və Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyi bərqərar olacaqdır!)  ۚ 
Wa Laqad Jā'ahum Mina Al-'Anbā'i Mā Fīhi Muzdajarun 054-004. And olsun ki, onlara (pis əməllərdən) əkindirən neə-neə xəbərlər gəlmişdir.
Ĥikmatun Bālighatun  ۖ  Famā Tughni An-Nudhuru 054-005. (Bu Quran) olduqca byk hikmətdir. Lakin (inanmayanlara, qəlbləri mhrlənənlərə oradakı) qorxutmalar (yd-nəsihət) he bir fayda verməz!  ۖ 
Fatawalla `Anhum  ۘ  Yawma Yad`u Ad-Dā`i 'Ilá Shay'in Nukurin 054-006. Artıq (ya Peyğəmbər!) sən onlardan z evir. Carının (İsrafilin) onları olduqca pis (dəhşətli) bir şeyə (məhşərə) ağıracağı gnədək!  ۘ 
Khushsha`āan 'Abşāruhum Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Ka'annahum Jarādun Muntashirun 054-007. Onlar (o gn) gzlərini zəlilanə aşağı tikib (ətrafa) səpələnmiş əyirtkələr kimi qəbirlərindən ıxacaqlar.
Muhţi`īna 'Ilá Ad-Dā`i  ۖ  Yaqūlu Al-Kāfirūna Hādhā Yawmun `Asirun 054-008. Kafirlər (boyunlarını qabağa uzadıb) carıya tərəf tələsərək: "Bu nə ətin bir gndr!" - deyəcəklər.  ۖ 
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Fakadhdhabū `Abdanā Wa Qālū Majnūnun Wa Azdujira 054-009. Bunlardan (Məkkə mşriklərindən) əvvəl Nuh qvm (z peyğəmbərini) təkzib etmiş və bəndəmizi (Nuhu) yalanı sayıb: "(Bu) divanədir!" - demişdilər. Ona (risaləti təbliğ etmək) qadağan edilmişdi.
Fada`ā Rabbahu 'Annī Maghlūbunntaşir 054-010. (Nuh) Rəbbinə dua edib: "Mən (z qvmmm iində) məğlub oldum, buna grə də (onlardan) intiqam al!" - dedi. ~
Fafataĥnā 'Abwāba As-Samā'i Bimā'in Munhamirin 054-011. Biz (onun duasını qəbul edərək) gyn qapılarını sel kimi axan bir yağışla adıq.
Wa Fajjarnā Al-'Arđa `Uyūnāan Fāltaqá Al-Mā'u `Alá 'Amrin Qad Qudira 054-012. Yeri yarıb (oradan) bulaqlar qaynatdıq. Nəhayət, (gydən axan və yerdən qaynayan) sular (lvhi-məhfuzda) əzəldən məyyən edilmiş bir iş n (tufan məqsədilə) bir-birinə qovuşdu.
Wa Ĥamalnāhu `Alá Dhāti 'Alwāĥin Wa Dusurin 054-013. Biz Nuhu (ona iman gətirənlərlə birlikdə) taxtadan dzəlmiş və mismarlanmış gəmiyə mindirdik.
Tajrī Bi'a`yuninā Jazā'an Liman Kāna Kufira 054-014. (Qvm tərəfindən) inkar edilmiş kimsəyə (Nuha) mkafat olaraq verilən (gəmi) gzmzn qabağında (nəzarətimiz altında) zb gedirdi.
Wa Laqad Taraknāhā 'Āyatan Fahal Min Muddakirin 054-015. And olsun ki, Biz onu (tufan hadisəsini, yaxud Nuh qvmnn başına gələnləri sonrakı nəsillərə) ibrət n saxladıq. Amma he bir ibrət alan (yd-nəsihət qəbul edən) varmı?!
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-016. Bir (grəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-017. And olsun ki, Biz Quranı (ondan) ibrət almaq (yd-nəsihət qəbul etmək) n belə asanlaşdırdıq. Amma he bir ibrət alan (yd-nəsihət qəbul edən) varmı?!
Kadhdhabat `Ādun Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-018. Ad (qvm də z peyğəmbərinə) təkzib etmişdi. (Bir grəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşarāan Fī Yawmi Naĥsin Mustamirrin 054-019. Biz (əzabı) uzun srən nəhs bir gndə onların stnə uğultulu (ox soyuq) bir klək gndərdik.
Tanzi`u An-Nāsa Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Munqa`irin 054-020. O, adamları kkndən qopmuş xurma ktkləri kimi (yerindən) qopardıb atırdı.
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-021. (Bir grəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-022. And olsun ki, Biz Quranı (ondan) ibrət almaq (yd-nəsihət qəbul etmək) n belə asanlaşdırdıq. Amma he bir ibrət alan (yd-nəsihət qəbul edən) varmı?!
Kadhdhabat Thamūdu Bin-Nudhuri 054-023. Səmud (qvm də Saleh peyğəmbərin onlara etdiyi) təhdidləri (xəbərdarlıqları) yalan saymışdı.
Faqālū 'Abasharāan Minnā Wāĥidāan Nattabi`uhu 'Innā 'Idhāan Lafī Đalālin Wa Su`urin 054-024. Onlar demişdilər: "Məgər biz zmzdən olan (adi) bir adamamı tabe olacağıq?! Biz onda haqq yoldan azmış və dəlilik etmiş olarıq! ~
'A'uulqiya Adh-Dhikru `Alayhi Min Bayninā Bal Huwa Kadhdhābun 'Ashirun 054-025. Məgər iərimizdən vəhy yalnız onamı nazil olmuşdur?! Xeyr, o, yalanının, lovğanın biridir!"
Saya`lamūna Ghadāan Mani Al-Kadhdhābu Al-'Ashiru 054-026. (Biz Saleh peyğəmbərə təsəlli verib dedik: ) "Onlara kimin yalanı, kimin lovğa olduğunu sabah mtləq biləcəklər!
'Innā Mursilū An-Nāqati Fitnatan Lahum Fārtaqibhum Wa Aşţabir 054-027. Biz onları imtahana əkmək n bir dişi (maya) dəvə gndərəcəyik. Onların nə edəcəyini gzlə və (əziyyətlərinə də) dz!
Wa Nabbi'hum 'Anna Al-Mā'a Qismatun Baynahum  ۖ  Kullu Shirbin Muĥtađarun 054-028. Və onlara suyun (dəvə ilə) onlar arasında blşdrldyn xəbər ver! (Suyu bir gn onlar, bir gn də dəvə iəcəkdir). Hərə z nvbəsində hazır olsun!"  ۖ 
Fanādaw Şāĥibahum Fata`āţá Fa`aqara 054-029. Nəhayət, onlar z yoldaşlarını (Qudar ibn Salifi) ağırdılar. O da (dəvəni) tutub kəsdi.
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-030. (Bir grəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Şayĥatan Wāĥidatan Fakānū Kahashīmi Al-Muĥtažiri 054-031. Biz onlara bircə dəhşətli (tkrpədici) səs (Cəbrailin qışqırtısını) gndərdik, dərhal (heyvanlar n) ağıl dzəldənin istifadə etdiyi quru ota (həşəmə) dndlər.
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-032. And olsun ki, Biz Quranı (ondan) ibrət almaq (yd-nəsihət qəbul etmək) n belə asanlaşdırdıq. Amma he bir ibrət alan (yd-nəsihət qəbul edən) varmı?!
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Bin-Nudhuri 054-033. Lut qvm də (peyğəmbərlərinin onlara etdiyi) təhdidləri (xəbərdarlıqları) yalan saymışdı.
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Ĥāşibāan 'Illā 'Āla Lūţin  ۖ  Najjaynāhum Bisaĥarin 054-034. Biz də onların stnə daş yağdıran yel gndərdik (başlarına daş yağdırdıq), yalnız Lutun ailəsini səhər ağı xilas etdik;  ۖ 
Ni`matan Min `Indinā  ۚ  Kadhālika Najzī Man Shakara 054-035. Dərgahımızdan bir ltf olaraq! Biz (nemətimizə) şkr edəni belə mkafatlandırırıq!  ۚ 
Wa Laqad 'Andharahum Baţshatanā Fatamāraw Bin-Nudhuri 054-036. And olsun ki, (Lut) onları Bizim əzabımızla qorxutmuş, onlar isə bu təhdidlərə (xəbərdarlıqlara) şbhə edib inanmamışdılar.
Wa Laqad Rāwadūhu `An Đayfihi Faţamasnā 'A`yunahum Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri 054-037. Cəlalıma and olsun ki, onlar (Lutdan) z qonaqlarını (mələkləri) onlara təslim etməyi tələb etmişdilər. Biz də onları kor etdik (və) "İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın!" - (dedik).
Wa Laqad Şabbaĥahum Bukratan `Adhābun Mustaqirrun 054-038. And olsun ki, səhər tezdən onları əbədi (qiyamətədək onlardan əl əkməyən) bir əzab yaxaladı (məhv olub həmişəlik Cəhənnəmə vasil oldular).
Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri 054-039. (Onlara: ) "İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın!" (dedik).
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-040. And olsun ki, Biz Quranı (ondan) ibrət almaq (yd-nəsihət qəbul etmək) n belə asanlaşdırdıq. Amma he bir ibrət alan (yd-nəsihət qəbul edən) varmı?!
Wa Laqad Jā'a 'Āla Fir`awna An-Nudhuru 054-041. And olsun ki, Bizim təhdidlərimiz (xəbərdarlıqlarımız Musa vasitəsilə) Firon əhlinə də gəlib atmışdı.
Kadhdhabū Bi'āyātinā Kullihā Fa'akhadhnāhum 'Akhdha `Azīzin Muqtadirin 054-042. Onlar ayələrimizin (mczələrimizin) hamısını yalan hesab etdilər. Biz də onları yenilməz qvvət, qarşısıalınmaz intiqam sahibinə yaraşan bir əzabla yaxaladıq.
'Akuffārukum Khayrun Min 'Ūla'ikum 'Am Lakum Barā'atun Az-Zuburi 054-043. (Ey Qreyş əhli!) Sizin kafirlərin onlardan nəyi yaxşıdır?! Yoxsa (əvvəlki ilahi) kitablarda sizin n bəraət (əzabdan qurtuluş hkm) vardır?!
'Am Yaqūlūna Naĥnu Jamī`un Muntaşirun 054-044. Yoxsa onlar: "Biz (Muhəmməd və mminlərdən) intiqam ala biləcək bir zmrəyik!" - deyirlər?
Sayuhzamu Al-Jam`u Wa Yuwallūna Ad-Dubura 054-045. (Bədr vuruşunda) bu dəstə mtləq məğlub olacaq və arxa evirib qaacaqdır!
Bali As-Sā`atu Maw`iduhum Wa As-Sā`atu 'Ad/há Wa 'Amarru 054-046. Xeyr, onların əsl əzab vaxtı qiyamət gndr. Qiyamət gnnn əzabı daha acıdır (daha şiddətlidir).
'Inna Al-Mujrimīna Fī Đalālin Wa Su`urin 054-047. Şbhəsiz ki, gnahkarlar (dnyada) haqq yoldan azmışlar və (axirətdə də) cəhənnəm odu iərisində olacaqlar. (Yaxud gnahkarlar heyrət, yanlışlıq və dəlilik iindədirlər).
Yawma Yusĥabūna Fī An-Nāri `Alá Wujūhihim Dhūqū Massa Saqara 054-048. O gn onlar zstə Cəhənnəmə srklənəcək (və onlara): "Duyun Cəhənnəmin (ələmini) təmasını!" (deyiləcəkdir).
'Innā Kulla Shay'in Khalaqnāhu Biqadarin 054-049. Şbhəsiz ki, Biz hər şeyi məyyən ldə (lazım olduğu qədər) yaratdıq.
Wa Mā 'Amrunā 'Illā Wāĥidatun Kalamĥin Bil-Başari 054-050. Bizim buyurduğumuz bir gz qırpımında yerinə yetər! (Hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona bircə dəfə: "Ol !" - deyərik, o da dərhal olar!)
Wa Laqad 'Ahlaknā 'Ashyā`akum Fahal Min Muddakirin 054-051. And olsun ki, Biz sizin kimiləri (ox) məhv etmişik. Amma he bir ibrət alan (yd-nəsihət qəbul edən) varmı?!
Wa Kullu Shay'in Fa`alūhu Fī Az-Zuburi 054-052. Onların etdiyi hər şey (əməllərinin yazıldığı) dəftərlərdədir!
Wa Kullu Şaghīrin Wa Kabīrin Mustaţarun 054-053. Hər bir kiik və byk (gnah lvhi-məhfuzda) yazılmışdır!
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Naharin 054-054. Şbhəsiz ki, mttəqilər (axirətdə) cənnət bağlarında və aylar kənarında,
Fī Maq`adi Şidqin `Inda Malīkin Muqtadirin 054-055. (He bir yersiz shbətə və gnaha təhrik olunmayan) haqq məclisində, qadir hkmdarın (Allahın) hzurunda olacaqlar!
Next Sūrah