53) Sūrat An-Najm

Printed format

53)

Wa An-Najmi 'Idhā Hawá 053-001. Batmaqda olan ulduza (Srəyya ulduzuna) and olsun ki,
Mā Đalla Şāĥibukum Wa Mā Ghawá 053-002. Sizin yoldaşınız (Muhəmməd əleyhissəlam) nə haqq yoldan sapmış, nə də azmışdır!
Wa Mā Yanţiqu `Ani Al-Hawá 053-003. O, kefi istəyəni (havadan) danışmır.
'In Huwa 'Illā Waĥyun Yūĥá 053-004. Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan bir vəhydir.
`Allamahu Shadīdu Al-Quwá 053-005. Onu (Muhəmməd əleyhissəlama) ox qvvətli olan (Cəbrail) yrətdi.
Dhū Mirratin Fāstawá 053-006. O qvvət (ağıl və gzəllik) sahibi (Peyğəmbər əleyhissəlama z həqiqi şəklində) grnd.
Wa Huwa Bil-'Ufuqi Al-'A`lá 053-007. O (Cəbrail) ən uca fqdə (gnəşin ıxdığı yerdə) idi.
Thumma Danā Fatadallá 053-008. Sonra (Cəbrail Muhəmməd əleyhissəlama) yaxınlaşdı və aşağı endi.
Fakāna Qāba Qawsayni 'Aw 'Adná 053-009. (Onların arasındakı məsafə) iki yay uzunluğunda, bəlkə, ondan da yaxın oldu.
Fa'awĥá 'Ilá `Abdihi Mā 'Awĥá 053-010. Sonra (Cəbrail Allahın z) bəndəsinə (Mhəmmədə) vəhy buyurduğunu vəhy etdi.
Mā Kadhaba Al-Fu'uādu Mā Ra'á 053-011. Qəlb (Peyğəmbərin qəlbi) grdyn yalan saymadı. (Muhəmməd əleyhissəlam gz ilə grdynn Cəbrail olduğuna qəlbdən inandı).
'Afatumārūnahu `Alá Mā Yará 053-012. Siz onunla grdy barəsində mbahisəmi edirsiniz?
Wa Laqad Ra'āhu Nazlatan 'Ukh 053-013. And olsun ki, (Muhəmməd əleyhiissəlam Cəbraili z həqiqi surətində) başqa bir dəfə də (merac vaxtı) grmşd;
`Inda Sidrati Al-Muntahá 053-014. (Yeddinci gydəki) Sidrətl-mntəhanın yanında.
`Indahā Jannatu Al-Ma'wá 053-015. (Mələklər, şəhidlər və mttəqilər məskəni olan) Məva cənnəti onun yanındadır.
'Idh Yaghshá As-Sidrata Mā Yaghshá 053-016. O zaman Sidrəni nələr brmşd, nələr!
Mā Zāgha Al-Başaru Wa Mā Ţaghá 053-017. Gz nə (sağa-sola) yayındı, nə də uzağa getdi (hər şeyi olduğu kimi grd).
Laqad Ra'á Min 'Āyāti Rabbihi Al-Kub 053-018. And olsun ki, (Peyğəmbər) z Rəbbininən byk qdrət nişanələrindən (mczələrindən) bir qismini (Beytl-məmuru, Sidrətl-mntəhanı, Cənnəti, Cəhənnəmi, Rəfrəfi, altı yz qanadı olan Cəbrailin həqiqi surətini və i. a.) grd.
'Afara'aytumu Al-Lāta Wa Al-`Uzzá 053-019. (Ey mşriklər!) Bir deyin grək (sizin ibadət etdiyiniz) Lat və Uzza nəyə qadirdilər?!
Wa Manāata Ath-Thālithata Al-'Ukh 053-020. Digər nc (bt) olan Mənat da həminin?!
'Alakumu Adh-Dhakaru Wa Lahu Al-'Unthá 053-021. Məgər oğlanlar sizin, (bəyənmədiyiniz) qızlar Onundurmu?! (Allahındırmı)?!
Tilka 'Idhāan Qismatun Đīzá 053-022. Elə isə bu ədalətsiz blgdr!
'In Hiya 'Illā 'Asmā'un Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā 'Anzala Al-Lahu Bihā Min Sulţānin  ۚ  'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa Mā Tahwá Al-'Anfusu  ۖ  Wa Laqad Jā'ahum Min Rabbihimu Al-Hudá 053-023. Onlar (btlər) sizin atalarınızın (zlərindən uydurub) qoyduqları adlardan başqa he bir şey deyildir! (Onların yalnız quru adı var, he bir şeyə qadir deyillər). Allah onlara (ibadət edilməsinə) dair he bir dəlil endirməmişdir. Onlar (mşriklər) yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə uyarlar. Halbuki Rəbbindən onlara haqq yolu gstərən rəhbər (Quran və Peyğəmbər) gəlmişdir.  ۚ   ۖ 
'Am Lil'insāni Mā Tamanná 053-024. Yoxsa insan istədiyi hər şeyə nail ola bilər?! (Xeyr, bu mmkn deyildir. Mşriklərin ox istəməsinə baxmayaraq, btlər onlar n Allah dərgahında he bir şəfaət edə bilməzlər).
Falillāhi Al-'Ākhiratu Wa Al-'Ū 053-025. Axirətdə, dnya da ancaq Allahındır!
Wa Kam Min Malakin As-Samāwāti Lā TughShafā`atuhum Shay'āan 'Illā Min Ba`di 'An Ya'dhana Al-Lahu Liman Yashā'u Wa Yarđá 053-026. Gylərdə neə-neə mələklər vardır ki, onların şəfaəti he bir fayda verməz. Ancaq Allah z istədiyi və razı olduğu kimsəyə (mələyə, yaxud mminə) izin verdikdən sonra (onun şəfaəti fayda verər).
'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Layusammūna Al-Malā'ikata Tasmiyata Al-'Unthá 053-027. Həqiqətən, axirətə inanmayanlar mələklərə (onların Allahın qızları olduğunu iddia edərək) qadın adları verirlər.
Wa Mā Lahum Bihi Min `Ilmin  ۖ  'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna  ۖ  Wa 'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan 053-028. Onlar buna dair he bir şey bilmir, yalnız zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz!  ۖ   ۖ 
Fa'a`riđ `An Man Tawallá `An Dhikrinā Wa Lam Yurid 'Illā Al-Ĥayāata Ad-Dun 053-029. Artıq (ya Peyğəmbər!) Bizim Quranımızdan z evirib dnya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən z dndər!
Dhālika Mablaghuhum Mina Al-`Ilmi  ۚ  'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bimani Ahtadá 053-030. Onların bildiyi elə bu qədərdir. Şbhəsiz ki, sənin Rəbbin haqq yoldan azanı da, doğru yolda olanı da ən gzəl tanıyandır!  ۚ 
Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Liyajziya Al-Ladhīna 'Asā'ū Bimā `Amilū Wa Yajziya Al-Ladhīna 'Aĥsanū Bil-Ĥusná 053-031. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahındır. O, pislik edənlərə əməllərinin cəzasını verəcək, yaxşılıq edənləri isə ən gzəl mkafatla mkafatlandıracaqdır!
Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha 'Illā Al-Lamama  ۚ  'Inna Rabbaka Wāsi`u Al-Maghfirati  ۚ  Huwa 'A`lamu Bikum 'Idh 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa 'Idh 'Antum 'Ajinnatun Fī Buţūni 'Ummahātikum  ۖ  Falā Tuzakkū 'Anfusakum  ۖ  Huwa 'A`lamu Bimani Attaqá 053-032. (O yaxşılıq edənlər ki) kiik gnahlar (xətalar) istisna olmaqla, byk gnahlardan və rəzil işlərdən (zinadan) əkinərlər. Həqiqətən, sənin Rəbbin ox bağışlayandır. Sizi torpaqdan yaradan da, siz analarınızın bətnlərində rşeym halında olanda da sizi ən gzəl tanıyan Odur. znz təmizə ıxartmayın. O, Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənin kim olduğunu ən gzəl biləndir!  ۚ   ۚ   ۖ   ۖ 
'Afara'ayta Al-Ladhī Tawallá 053-033. (Ya Peyğəmbər!) İndi grdnm (imandan) dnəni,
Wa 'A`ţá Qalīlāan Wa 'Akdá 053-034. Bir az (pul, mal) verib (qalanına) xəsislik gstərəni?
'A`indahu `Ilmu Al-Ghaybi Fahuwa Yará 053-035. Məgər o, qeybi bilirmi ki, (z dostunun əzabına yklənə biləcəyini) grsn?! (Mşriklərdən Vəlid ibn Mğirə islama meyl gstərmişdi. Bunu eşidən digər bir mşrik onu babalarının dinindən z dndərməkdə ittiham edərək mhkəm danlamış və demişdi ki, əgər Mğirə ona məyyən məbləğ pul, mal versə və islamı atıb z dininə qayıtsa, o, axirətdə Mğirənin əzabını z zərinə gtrəcəkdir. Mğirə islamdan z dndərmiş, lakin xəsislik gstərib həmin şəxsə vəd etdiyi məbləğin hamısını deyil, bir qismini vermişdi).
'Am Lam Yunabba' Bimā Fī Şuĥufi Mūsá 053-036. Yoxsa ona Musanın səhifələrindən olanlar xəbər verilmədi?!
Wa 'Ibrāhīma Al-Ladhī Wa Ffá 053-037. Və (əhdə) ox vəfalı olan (Allahın qarşısındakı borcunu layiqincə dəyən) İbrahimin (shfndəkilər bildirilmədi?!)
'Allā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukh 053-038. (Tvratda və İbrahimin səhifələrində deyilənlər bunlardır: ) "He bir gnahkar başqasının gnahına yklənməz!
Wa 'An Laysa Lil'insāni 'Illā Mā Sa`á 053-039. İnsana ancaq z zəhməti (səyi, alışması, əməli) qalar!
Wa 'Anna Sa`yahu Sawfa Yurá 053-040. Şbhəsiz ki, (qiyamət gn) onun zəhməti (səyi, əməli) grnəcəkdir!
Thumma Yujzāhu Al-Jazā'a Al-'Awfá 053-041. Sonra da ona (zəhmətinin, əməlinin) tam əvəzi veriləcəkdir!"
Wa 'Anna 'Ilá Rabbika Al-Muntahá 053-042. Həqiqətən, axır dnş sənin Rəbbinədir!
Wa 'Annahu Huwa 'Ađĥaka Wa 'Ab 053-043. Gldrən də, ağladan da Odur!
Wa 'Annahu Huwa 'Amāta Wa 'Aĥyā 053-044. ldrən də, dirildən də Odur!
Wa 'Annahu Khalaqa Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá 053-045. (İnsanlardan və heyvanlardan ibarət) iki cifti (hər bir ct) erkək və dişi olaraq yaradan Odur -
Min Nuţfatin 'Idhā Tumná 053-046. (Bir qərtə) ntfədən (o, ata belindən analığa) axıb tklərkən.
Wa 'Anna `Alayhi An-Nash'ata Al-'Ukh 053-047. (lləri) yenidən diriltmək də Ona aiddir!
Wa 'Annahu Huwa 'Aghná Wa 'Aqná 053-048. (İstədiyini) dvlətli də edən, kasıb da edən Odur!
Wa 'Annahu Huwa Rabbu Ash-Shi`rá 053-049. Şiranın (Şira ulduzunun) da Rəbbi Odur!
Wa 'Annahu 'Ahlaka `Ādāan Al-'Ū 053-050. Əvvəlki (ilkin) Adı (Ad qvmn) O məhv etdi. ~
Wa Thamūda Famā 'Ab 053-051. Səmudu da həminin! Və (onlardan he kəsi sağ) buraxmadı.
Wa Qawma Nūĥin Min Qablu  ۖ  'Innahum Kānū Hum 'Ažlama Wa 'Aţghá 053-052. Daha əvvəl Nuh qvmn (məhv etdi), nki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi.  ۖ 
Wa Al-Mu'utafikata 'Ahwá 053-053. (Lut qvmnn yurdu) Mtəfikənin də altını stnə O evirdi (qaldırıb yerə vurdu).
Faghashshāhā Mā Ghashshá 053-054. Onları nələr sardı, nələr! (Başlarına nə msibətlər gəldi!)
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbika Tatamārá 053-055. (Ey insan!) Sən z Rəbbinin hansı nemətlərinə şəkk edirsən?!
dhā Nadhīrun Mina An-Nudhuri Al-'Ū 053-056. Bu (Muhəmməd əleyhissəlam) da əvvəlki peyğəmbərlər kimi (insanları Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbərdir!
'Azifati Al-'Āzifahu 053-057. (Ey insanlar!) Yaxınlaşam (qiyamət) yaxınlaşdı.
Laysa Lahā Min Dūni Al-Lahi Kāshifahun 053-058. Onu Allahdan başqa he kəs dəf edə bilməz! (Və ya: onun dəqiq vaxtını Allahdan başqa he kəs bilməz!)
'Afamin Hādhā Al-Ĥadīthi Ta`jabūna 053-059. İndi siz bu kəlama (Qurana) təəccbm edirsiniz?
Wa Tađĥakūna Wa Lā Tabkūna 053-060. Həm də glrsnz, he ağlamırsınız!
Wa 'Antum Sāmidūna 053-061. Siz (qəflət iində) oynayır-əylənirsiniz (ona etina etmirsiniz).
Fāsjudū Lillahi Wa A`budū 053-062. (Ey insanlar!) Gəlin Allaha səcdə edin, (Allaha) ibadət edin! (Ondan başqasına itaət etməyin!)
Next Sūrah