52) Sūrat Aţ-Ţūr

Printed format

52)

Wa Aţūri 052-001. And olsun (Allahın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;
Wa Kitābin Masţūrin 052-002. And olsun yazılmış kitaba (Tvrata, Qurana, yaxud btn ilahi kitablara) -
Fī Raqqin Manshūrin 052-003. Aıq dəri zərində (olan kitaba);
Wa Al-Bayti Al-Ma`mūri 052-004. And olsun (mələklərin ibadət etdiyi) Beytlməmura;
Wa As-Saqfi Al-Marfū`i 052-005. And olsun yksək tavana (uca gyə)
Wa Al-Baĥri Al-Masjūri 052-006. Və dolub daşan (alovlanan) dənizə ki,
'Inna `Adhāba Rabbika Lawāqi`un 052-007. Rəbbinin əzabı (Ya Peyğəmbər!) mtləq vaqe olacaqdır!
Mā Lahu Min Dāfi`in 052-008. Onu he kəs dəf edə bilməz!
Yawma Tamūru As-Samā'u Mawrāan 052-009. O gn gy hərəkətə gəlib fırlanacaq (alxalanacaq),
Wa Tasīru Al-Jibālu Sayrāan 052-010. Dağlar yerindən qopub (havada toz kimi) oynayacaqdır.
Fawaylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 052-011. O gn vay (peyğəmbərləri) yalanı hesab edənlərin halına!
Al-Ladhīna HumKhawđin Yal`abūna 052-012. O kəslər ki, (dnyada) yalana qurşanıb qəflət iində oynayarlar.
Yawma Yuda``ūna 'Ilá Nāri Jahannama Da``āan 052-013. O gn onlar zorla cəhənnəm oduna srklənəcəklər.
Hadhihi An-Nāru Allatī Kuntum Bihā Tukadhdhibūna 052-014. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "Bu sizin (dnyada) yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odudur!
'Afasiĥrun Hādhā 'Am 'Antum Lā Tubşirūna 052-015. (Vəhyə, Qurana sehr dediyiniz kimi) bu da sehrdir, yoxsa (gznz qapanıb onun həqiqət olduğunu) grmrsnz?
Aşlawhā Fāşbirū 'Aw Lā Taşbirū Sawā'un `Alaykum  ۖ  'Innamā Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna 052-016. Yanın orada! İstər dzn, istər yox; sizin n eynidir (həmişəlik Cəhənnəmdə qalacaqsınız). Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını əkəcəksiniz!"  ۖ 
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Na`īmin 052-017. Mttəqilər isə, şbhəsiz ki, cənnətlər və nemətlər iində olacaqlar.
Fākihīna Bimā 'Ātāhum Rabbuhum Wa Waqāhum Rabbuhum `Adhāba Al-Jaĥīmi 052-018. Rəbbinin onlara əta etdiyi nemətlərdən zvq (ləzzət) alacaqlar. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur.
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā Kuntum Ta`malūna 052-019. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "(Dnyada) etdiyiniz yaxşı əməllərin mqabilində nuşcanlıqla yeyin-iin;
Muttaki'īna `Alá Sururin Maşfūfatin  ۖ  Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin 052-020. Səf-səf dzlmş taxtlara sykəndiyiniz halda!" Biz onları iri (ahu) gzl hurilərlə evləndirəcəyik.  ۖ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Attaba`at/hum Dhurrīyatuhum Bi'īmānin 'Alĥaqnā Bihim Dhurrīyatahum Wa Mā 'Alatnāhum Min `Amalihim Min  ۚ  Shay'in Kullu Amri'in Bimā Kasaba Rahīnun 052-021. İman gətirib vladları imanla arxalarınca gedənlərin nəsillərini də (Cənnətdə) zlərinə qoşacağıq. Onların əməllərindən he bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs z əməlinin girovudur!  ۚ 
Wa 'Amdadnāhum Bifākihatin Wa Laĥmin Mimmā Yashtahūna 052-022. Onları istədikləri meyvə və ətlə (bol-bol) təmin edəcəyik.
Yatanāza`ūna Fīhā Ka'sāan Lā Laghwun Fīhā Wa Lā Ta'thīmun 052-023. Onlar orada bir-birinə (şərab dolu) qədəh trəcəklər. Onda (cənnət şərabının xislətində dnyakından fərqli olaraq) nə lağlağılıq, nə də gnaha təhrik vardır.
Wa Yaţūfu `Alayhim Ghilmānun Lahum Ka'annahum Lu'ulu'uun Maknūnun 052-024. Onların ətrafında (xidmət n) zlərinə məxsus olan, sədəf iində gizlənmiş inci kimi gzəl oğlanlar dolanacaqlar.
Wa 'Aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna 052-025. Onlar (dnyada grdkləri işlər barəsində) bir-birindən hal-əhval tutmağa başlayacaqlar.
Qālū 'Innā Kunnā Qablu Fī 'Ahlinā Mushfiqīna 052-026. Və (shbət əsnasında) belə deyəcəklər: "Biz bundan əvvəl (dnyada) ailəmiz iində olarkən (Rəbbimizin əzabından) qorxardıq.
Famanna Al-Lahu `Alaynā Wa Waqānā `Adhāba As-Samūmi 052-027. Artıq Allah bizə mərhəmət buyurub (minnət qoyub) bizi cəhənnəm (səmum) əzabından qorudu.
'Innā Kunnā Min Qablu Nad`ūhu  ۖ  'Innahu Huwa Al-Barru Ar-Raĥīmu 052-028. Biz bundan əvvəl (dnyada) Ona ibadət edirdik. Şbhəsiz ki, O, (vədinə sadiq) kərəm sahibidir, rəhm edəndir!" ~  ۖ 
Fadhakkir Famā 'Anta Bini`mati Rabbika Bikāhinin Wa Lā Majnūnin 052-029. Elə isə (ya Peyğəmbər! Sən mşriklərə) yd-nəsihət ver. Sən z Rəbbinin neməti (nbvvət və islam dini) sayəsində nə kahinsən, nə də divanə!
'Am Yaqūlūna Shā`irun Natarabbaşu Bihi Rayba Al-Manūni 052-030. Yoxsa onlar (sənin barəndə): "(O) şairdir. Biz (ruzigarın gərdişi nəticəsində) onun başına gələcək msibəti (lb getməsini) gzləyirik!" - deyirlər.
Qul Tarabbaşū Fa'innī Ma`akum Mina Al-Mutarabbişīna 052-031. De: "Gzləyin, mən də sizinlə birlikdə (sizin başınıza gələcək msibəti) gzlələyənlərdənəm!"
'Am Ta'muruhum 'Aĥlāmuhum Bihadhā  ۚ  'Am Hum Qawmun Ţāghūna 052-032. Yoxsa onların pu ağılları bunu (bu cr batil szləri deməyi) onlara əmr edir? Xeyr, onlar azğın bir qvmdrlər.  ۚ 
'Am Yaqūlūna Taqawwalahu  ۚ  Bal Lā Yu'uminūna 052-033. Yoxsa onlar: "Onu (Quranı) zndən uydurdun!" - deyirlər. Xeyr, onlar (həsədləri, təkəbbrləri və inadları zndən) iman gətirmirlər.  ۚ 
Falya'tū Biĥadīthin Mithlihi 'In Kānū Şādiqīna 052-034. Əgər doğru deyirlərsə, qoy onlar bunun (bu Quran) kimi bir kəlam gətirsinlər! ~
'Am Khuliqū Min Ghayri Shay'in 'Am Humu Al-Khāliqūna 052-035. Yoxsa onlar he bir şeydən (xaliqsiz) yarandılar?! Yaxud onlar (z-zlərini) yaradanlardır?!
'Am Khalaqū As-Samāwāti Wa Al-'Arđa  ۚ  Bal Lā Yūqinūna 052-036. Yoxsa gyləri və yeri yaratdılar?! Xeyr, onlar (Allaha) rəkdən inanmırlar!  ۚ 
'Am `Indahum Khazā'inu Rabbika 'Am Humu Al-Musayţirūna 052-037. Yoxsa (ya Peyğəmbər) sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır?! Yaxud (hər şeyə) onlar hakimdirlər?!
'Am Lahum Sullamun Yastami`ūna Fīhi  ۖ  Falya'ti Mustami`uhum Bisulţānin Mubīnin 052-038. Yoxsa onların stnə ıxıb (vəhyi) dinlədikləri bir nərdivanı vardır?! Elə isə qoy onların (vəhyi) dinləyənləri aıq-aşkar bir dəlil gətirsinlər!  ۖ 
'Am Lahu Al-Banātu Wa Lakumu Al-Banūna 052-039. Yoxsa qızlar Onun (Allahın), oğlanlar isə sizindir?!
'Am Tas'aluhum 'Ajrāan Fahum Min Maghramin Muthqalūna 052-040. Yoxsa (ya Peyğəmbər! Risaləti təbliğ etdiyinə grə) sən onlardan bir crət (mkafat) istəyirsən və onlar ağır borc yk altındadırlar?!
'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna 052-041. Yoxsa onlar qeybi bilir və (orada olanı) yazırlar?! (Qiyamətin, axirət həyatının olmadığını oradan yrənib Muhəmməd əleyhissəlamla mbahisə edirlər?)
'Am Yurīdūna Kaydāan  ۖ  Fa-Al-Ladhīna Kafarū Humu Al-Makīdūna 052-042. Yoxsa (ya Peyğəmbər! Sənə qarşı) bir tələ qurmaq istəyirlər? Amma kafirlər zləri o tələyə dşəcəklər!  ۖ 
'Am Lahum 'Ilahun Ghayru Al-Lahi  ۚ  Subĥāna Al-Lahi `Ammā Yushrikūna 052-043. Yoxsa onların Allahdan başqa bir tanrısı vardır? Allah bunların Ona qoşduqları şəriklərdən tamamilə uzaqdır!  ۚ 
Wa 'In Yaraw Kisfāan Mina As-Samā'i Sāqiţāan Yaqūlū Saĥābun Markūmun 052-044. Əgər onlar gyn bir parasının (başlarına) dşdyn grsələr: "Bulud topasıdır!" - deyərlər (zlərinə əzab gəldiyinə inanmazlar).
Fadharhum Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Fīhi Yuş`aqūna 052-045. Elə isə (dəhşətdən) sarsılıb karıxacaqları gnə qovuşana qədər sən onları tərk et!
Yawma Lā Yughnī `Anhum Kayduhum Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna 052-046. O gn hiylələri onlara he bir fayda verməyəcəkdir (Allahın əzabını onlardan dəf edə bilməyəcək) və onlara he bir kmək olunmayacaqdır.
Wa 'Inna Lilladhīna Žalamū `Adhābāan Dūna Dhālika Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 052-047. Şbhəsiz ki, zalımları (kafirləri) hələ bundan başqa da (dnyada və qəbir evində) əzab gzləyir. Lakin onların əksəriyyəti (bunu) bilməz!
Wa Aşbir Liĥukmi Rabbika Fa'innaka Bi'a`yuninā  ۖ  Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Ĥīna Taqūmu 052-048. (Ya Peyğəmbər!) Sən z Rəbinin hkmnə səbr et! Şbhəsiz ki, sən Bizim gzmzn qabağındasan (himayəmiz altındasan). (Namaza) qalxdıqda Rəbbini həmd-səna ilə zikr et!  ۖ 
Wa Mina Al-Layli Fasabbiĥhu Wa 'Idbāra An-Nujūmi 052-049. Gecənin bir vaxtında nə ulduzlar batandan sonra (dan yeri skləndə, yaxud sbh ağı) da Allahı təqdis edib şəninə təriflər de! (Gn ərzində vacib və əlavə namazları qıl!)
Next Sūrah