51) Sūrat Adh-Dhāriyāt

Printed format

51)

Wa Adh-Dhāriyāti Dharwan 051-001. (Toz-torpağı) sovurub-dağıdan kləklərə;
Fālĥāmilāti Wiqan 051-002. Yağış ykl buludlara;
Fāljāriyāti Yusrāan 051-003. Asanlıqla zb gedən gəmilərə;
Fālmuqassimāti 'Aman 051-004. Və ruzi blən (hərəsi bir işə mvəkkil olan) mələklərə and olsun ki,
'Innamā Tū`adūna Laşādiqun 051-005. Sizə vəd olunan (qiyamət) həqiqətdir (mtləq vaqe olacaqdır).
Wa 'Inna Ad-Dīna Lawāqi`un 051-006. Haqq-hesab (əmələ grə cəza və mkafat) da labddr!
Wa As-Samā'i Dhāti Al-Ĥubuki 051-007. (Crbəcr ulduz) yolları olan gyə and olsun ki,
'Innakum Lafī Qawlin Mukhtalifin 051-008. (Ey mşriklər!) Sizin (Quran və Muhəmməd əleyhissəlam barəsində) szləriniz mxtəlifdir (bəziniz Qurana şer, Peyğəmbərə şair, bəziniz də Qurana kahinlik əsəri, Peyğəmbərə kahin deyirsiniz).
Yu'ufaku `Anhu Man 'Ufika 051-009. Ondan (Qurandan, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamdan) zatında dnklk olan kimsə dnər! (Allahın əzəli elmində imandan kim dnmşdrsə, Qurandan və Peyğəmbərdən də elə o dnər!)
Qutila Al-Kharrāşūna 051-010. Məhv olsun yalanılar! (Allah onlara lənət eləsin!)
Al-Ladhīna HumGhamratin Sāhūna 051-011. O kəslər ki, cəhalət girdabına dşb (haqdan) qafil olmuşlar!
Yas'alūna 'Ayyāna Yawmu Ad-Dīni 051-012. Onlar (səndən istehza ilə) haqq-hesab gnnn nə vaxt olacağını soruşarlar.
Yawma Hum `Alá An-Nāri Yuftanūna 051-013. O gn onlara cəhənnəm odunda əzab veriləcəkdir.
Dhūqū Fitnatakumdhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tasta`jilūna 051-014. (Mələklər onlara deyəcəklər: ) "Dadın əzabınızı! Bu sizin (dnyada) tez-tələsik gəlməsini istədiyiniz şeydir (əzabdır)!"
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa `Uyūnin 051-015. Həqiqətən, mttəqilər cənnətlərdə və eşmələr başında olacaqlar;
'Ākhidhīna Mā 'Ātāhum Rabbuhum  ۚ  'Innahum Kānū Qabla Dhālika Muĥsinīna 051-016. Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. nki onlar bundan əvvəl yaxşı əməllər etmişdilər.  ۚ 
Kānū Qalīlāan Mina Al-Layli Mā Yahja`ūna 051-017. Onlar gecələr (ibadətlə məşğul olub) az yatırdılar.
Wa Bil-'Asĥāri Hum Yastaghfirūna 051-018. Səhərlər isə (Allahdan) bağışlanmalarını diləyirdilər.
Wa Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi 051-019. Mallarında da diləninin və (abrına qısılıb dilənməyən) yoxsulun haqqı (payı) var idi.
Wa Fī Al-'Arđi 'Āyātun Lilmūqinīna 051-020. Yerdə (Allaha) tam yəqinliklə inananlar n (Onun əzəmət və qdrətinə, vəhdaniyyətinə dəlalət edən) əlamətlər vardır.
Wa Fī 'Anfusikum  ۚ  'Afalā Tubşirūna 051-021. Sizin znz də (sizi yaradanın birliyini sbut edən) əlamətlər vardır. Məgər grmrsnz?  ۚ 
Wa Fī As-Samā'i Rizqukum Wa Mā Tū`adūna 051-022. Gydə də ruzinin (yağış, qar) və vəd olunduğunuz şey (mkafat, cəza) vardır! (Sizə vəd olunan mkafat, yaxud cəza Allah dərgahındakı lvhi-məhfuzda yazılmışdır).
Fawarabbi As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Innahu Laĥaqqun Mithla Mā 'Annakum Tanţiqūna 051-023. Gyn və yerin Rəbbinə (sahibinə) and olsun ki, bu (deyilənlər) sizin danışığınız (dediyiniz szn z sznz olması) kimi həqiqətdir.
Hal 'Atāka Ĥadīthu Đayfi 'Ibrāhīma Al-Mukramīna 051-024. (Ya Rəsulum!) İbrahimin mhtərəm qonaqlarının (mələklərin) shbəti sənə gəlib atdımı?
'Idh Dakhalū `Alayhi Faqālū Salāmāan  ۖ  Qāla Salāmun Qawmun Munkarūna 051-025. Onlar (İbrahimin) yanına gəlib salam verdikdə (İbrahim) salamı alıb (z-znə): "Bunlar tanımadığım kimsələrdir!" -dedi.  ۖ 
Farāgha 'Ilá 'Ahlihi Fajā'a Bi`ijlin Samīnin 051-026. O (bir bəhanə ilə) ailəsinin yanına getdi və bir buzov (kəsib qızardaraq) gətirdi.
Faqarrabahu 'Ilayhim Qāla 'Alā Ta'kulūna 051-027. Onu qabaqlarına (qonaqların qabağına) qoyub: "Bəlkə, yeyəsiniz!" - dedi. ~
Fa'awjasa Minhum Khīfatan  ۖ  Qālū Lā Takhaf  ۖ  Wa Bashsharūhu Bighulāmin `Alīmin 051-028. (İbrahim qonaqların yeməyə əl uzatmadıqlarını grdkdə) onlardan qorxuya dşd. Onlar: "Qorxma!" - dedilər və ona ox bilikli bir oğlan uşağı (İshaqın dnyaya gələcəyi) ilə mjdə verdilər.  ۖ   ۖ 
Fa'aqbalati Amra'atuhu Fī Şarratin Faşakkat Wajhahā Wa Qālat `Ajūzun `Aqīmun 051-029. (Bunu eşidən) zvcəsi (Sara) ağır-bağır salıb (təəccbndən əlini) znə ırparaq dedi: "Mən qoca, qısır bir qarıyam! (Mənim necə uşağım ola bilər?)"
Qālū Kadhāliki Qāla Rabbuki  ۖ  'Innahu Huwa Al-Ĥakīmu Al-`Alīmu 051-030. Onlar: "Sənin Rəbbin belə buyurmuşdur. Şbhəsiz ki, O, hikmət sahibidir, (hər şeyi) biləndir!" - dedilər.  ۖ 
Qāla Famā Khaţbukum 'Ayyuhā Al-Mursalūna 051-031. (Sonra İbrahim) dedi: "Ey elilər! Sizin işiniz nədir?"
Qālū 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmin Mujrimīna 051-032. Onlar dedilər: "Biz gnahkar bir qvmə (Lut tayfasına cəza verməyə) gndərilmişik.
Linursila `Alayhim Ĥijāratan Min Ţīnin 051-033. Onların başına gildən daşlar yağdırmaq n (gəlmişik).
Musawwamatan `Inda Rabbika Lilmusrifīna 051-034. (Elə daşlar ki, onlara pozğunluqla məşğul olub) həddi aşanlar n sənin Rəbbinin dərgahında xsusi nişan qoyulmuşdur!"
Fa'akhrajnā Man Kāna Fīhā Mina Al-Mu'uminīna 051-035. Nəhayət, (Lut qvmn məhv etmək n) orada (Sədumda) olan mminləri ıxartdıq.
Famā Wajadnā Fīhā Ghayra Baytin Mina Al-Muslimīna 051-036. Lakin orada bir evdən (Lutun ailəsindən) başqa msəlman (tvhid dinində olan) tapmadıq.
Wa Taraknā Fīhā 'Āyatan Lilladhīna Yakhāfūna Al-`Adhāba Al-'Alīma 051-037. Və orada (axirətdəki) şiddətli əzabdan qorxanlar n bir nişanə qoyduq. (Lut qvmnn Şamla Hicaz arasında yerləşən yurdunu xaraba qoyub altını stnə evirdik. Bu, Məkkə mşrikləri n də bir ibrət dərsi olmalıdır).
Wa Fī Mūsá 'Idh 'Arsalnāhu 'Ilá Fir`awna Bisulţānin Mubīnin 051-038. Musanın hekayətində də (bir ibrət dərsi vardır). O zaman Biz onu Fironun yanına aıq-aşkar bir dəlillə gndərmişdik. ~
Fatawallá Biruknihi Wa Qāla Sāĥirun 'Aw Majnūnun 051-039. O, btn əyanları (və qoşunu) ilə birlikdə (imandan) z dndərib (Musa barəsində): "Bu sehrbazdır, yaxud da dəlidir!" - demişdi.
Fa'akhadhnāhu Wa Junūdahu Fanabadhnāhum Al-Yammi Wa Huwa Mulīmun 051-040. Nəhayət, onu və əsgərlərini tutub dənizə atdıq. O, məzəmmətə layiq bir iş grmşd (allahlıq iddiasına dşmşd).
Wa Fī `Ādin 'Idh 'Arsalnā `Alayhimu Ar-Rīĥa Al-`Aqīma 051-041. Adın (Ad qvmnn) başına gələnlərdə də (bir ibrət dərsi vardır). O zaman Biz onların stnə hər şeyi qurudub məhv edən (xeyirsiz) bir klək gndərmişdik.
Mā Tadharu Min Shay'in 'Atat `Alayhi 'Illā Ja`alat/hu Kālrramīmi 051-042. O, qarşısına ıxan he bir şeyi buraxmır, onu sovurub klə (r-pə) dndərirdi.
Wa Fī Thamūda 'Idh Qīla Lahum Tamatta`ū Ĥattá Ĥīnin 051-043. Səmudun (Səmud qvmnn) başına gələnlərdə də (bir ibrət dərsi vardır). O zaman onlara: "Hələ bir mddət ( gn) kef əkib ləzzət alın!" - deyilmişdi.
Fa`ataw `An 'Amri Rabbihim Fa'akhadhat/humu Aş-Şā`iqatu Wa Hum Yanžurūna 051-044. Onlar z Rəbbinin əmrinə (tabe olmağa) təkəbbr gstərmiş və onları gzləri baxa-baxa ildırım vurmuşdu.
Famā Astaţā`ū Min Qiyāmin Wa Mā Kānū Muntaşirīna 051-045. Onların nə (yıxıldıqları yerdən) qalxmağa gcləri atmış, nə də (bir kimsədən zlərinə) kmək istəyə bilmişdilər (yaxud nə də zlərinə cəza verəndən intiqam ala bilmişdilər).
Wa Qawma Nūĥin Min Qablu  ۖ  'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna 051-046. Daha əvvəl Nuh qvmn (məhv etmişdik). nki onlar (Allahın itaətindən ıxmış) fasiqlər idilər.  ۖ 
Wa As-Samā'a Banaynāhā Bi'ayydin Wa 'Innā Lamūsi`ūna 051-047. Biz gy qdrətimizlə (qdrət əlimizlə) yaratdıq və Biz (istədiyimiz hər şeyi yaratmağa) qadirik. (Və ya: Biz gy qdrətimizlə yaratdıq və Biz onu genişləndirməkdəyik).
Wa Al-'Arđa Farashnāhā Fani`ma Al-Māhidūna 051-048. Yeri də Biz dşədik. (Onu) dşəyənlər necə də gzəldir! (Biz necə də gzəl dşəyənlərik!)
Wa Min Kulli Shay'in Khalaqnā Zawjayni La`allakum Tadhakkarūna 051-049. Biz hər şeydən (erkək və dişi, bir-birinin əksi olmaqla) ct-ct yaratdıq. Bəlkə, bir dşnb ibrət alasınız!
Fafirrū 'Ilá Al-Lahi  ۖ  'Innī Lakum Minhu Nadhīrun Mubīnun 051-050. (Ya Rəsulum! Bu insanlara de: ) "Allaha tərəf qaın! (Allahın qəzəbindən qaıb Onun mərhəmətinə sığının, kfr atıb imana gəlin!) Mən sizi Ondan (Allahın əzabından) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!  ۖ 
Wa Lā Taj`alū Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara  ۖ  'Innī Lakum Minhu Nadhīrun Mubīnun 051-051. Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul etməyin. Mən sizi Ondan (Allahın əzabından) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!"  ۖ 
Kadhālika Mā 'Atá Al-Ladhīna Min Qablihim Min Rasūlin 'Illā Qālū Sāĥirun 'Aw Majnūnun 051-052. (Ya Rəsulum! Sənin qvmn sənə şair, sehrbaz, divanə dediyi kimi) eləcə də onlardan əvvəlkilər zlərinə bir peyğəmbər gələr-gəlməz ona sehrbaz, divanə dedilər.
'Atawāşaw Bihi  ۚ  Bal Hum Qawmun Ţāghūna 051-053. Grəsən, onlar bunu (bu dediklərini) bir-birinə vəsiyyətmi etmişlər?! (Hamısı eyni şeyi deyir). Xeyr, onlar azğın bir qvmdrlər!  ۚ 
Fatawalla `Anhum Famā 'Anta Bimalūmin 051-054. (Ya Rəsulum!) Artıq onlardan z dndər! Sən buna grə qınanası deyilsən (nki sənə həvalə olunmuş risaləti layiqincə təbliğ etdin).
Wa Dhakkir Fa'inna Adh-Dhikrá Tanfa`u Al-Mu'uminīna 051-055. Sən (onlara Quranla) yd-nəsihət ver. nki yd-nəsihət mminlərə fayda verir.
Wa Mā Khalaqtu Al-Jinna Wa Al-'Insa 'Illā Liya`budūni 051-056. Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək n yaratdım!
Mā 'Urīdu Minhum Min Rizqin Wa Mā 'Urīdu 'An Yuţ`imūni 051-057. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan Məni (ehtiyacı olan bəndələrimi) yedirtmələrini də istəmirəm!
'Inna Al-Laha Huwa Ar-Razzāqu Dhū Al-Qūwati Al-Matīnu 051-058. Şbhəsiz ki, ruzi verən də, qvvət sahibi də, yenilməz olan da Allahdır!
Fa'inna Lilladhīna Žalamū Dhanūbāan Mithla Dhanūbi 'Aşĥābihim Falā Yasta`jilūni 051-059. Həqiqət, zlm edənlərin (zlərindən əvvəlki) yoldaşlarının qisməti kimi bir qisməti vardır! (Allaha şərik qoşmaqla zlərinə zlm edən Məkkə mşriklərini də əvvəlki mmətlər kimi şiddətli bir əzab gzləyir!) Qoy onlar Məni (zlərinə əzab verməyə) tələsdirməsinlər!
Fawaylun Lilladhīna Kafarū Min Yawmihimu Al-Ladhī Yū`adūna 051-060. Vəd olunduqları gndən (qiyamət gnndən) dolayı vay kafirlərin halına!
Next Sūrah